Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

A gyermekek átmeneti gondozása (gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, helyettes szülő) szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

Kódszám

SZGYH00219

Az ügy rövid leírása

A gyermekek átmeneti gondozása bejegyzéshez kötött tevékenység. A gyermekek/családok átmeneti otthonát fenntartó, vagy helyettes szülői hálózatot működtető személy/szervezet képviselőjének kérelmeznie kell az adatmódosítást
az ok bekövetkeztétől számított egy hónapon belül
a) az adataiban bekövetkező változás miatt,
b) a szolgáltató, engedélyes nevének, adószámának megváltozása miatt,
c) közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás miatt,
d) a fenntartó és a szolgáltató, engedélyes telefonszámának, telefaxszámának, elektronikus levélcímének és honlapcímének, valamint a kapcsolattartó nevének, beosztásának, telefonszámának és elektronikus levélcímének bejegyzése, módosítása és törlése miatt,
e) az ellátási szerződés adataiban bekövetkező változás miatt,
f) a helyettes szülő halála, vagy jogviszonyának azonnali hatállyal történő megszüntetése miatt,
g) be nem töltött férőhelyek megszüntetése miatt, h) általános jogutódlással történő fenntartóváltozás miatt.
Egyéb esetben a fenntartó az adatmódosítást azt megelőzően köteles kérelmezni, hogy az engedélyest elkezdené az adatmódosítás iránti kérelemben foglaltaknak megfelelően működtetni.

Az adatmódosítására a bejegyzésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a kérelemhez csak a változással összefüggő körülményekkel kapcsolatos iratokat kell csatolni, és ha jogszabály másként nem rendelkezik, csak a változással összefüggő körülményeket kell vizsgálni, és ezekkel kapcsolatban kell bizonyítási eljárást lefolytatni.

Ki jogosult az eljárásra?

Fenntartó:
1) az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása, a (a továbbiakban együtt: állami fenntartó),
2) az egyházi jogi személy (a továbbiakban: egyházi fenntartó),
3) az egyéni vállalkozó,
4) az 1)–2) alpontokban nem említett, magyarországi székhelyű jogi személy, egyéni cég,
5) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely államban (a továbbiakban: EGT-állam), valamint – ha az Európai Közösséggel és tagállamaival létrejött nemzetközi szerződés alapján az adott állam szolgáltatói a letelepedés szabadsága tekintetében az EGT-államok szolgáltatóival azonos jogállást élveznek – az EGT-államoktól eltérő más államban honos vállalkozás belföldön bejegyzett fióktelepe [az 3)–5) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: nem állami fenntartó], ha az e törvényben és más jogszabályban meghatározott feltételek szerint, működési engedély alapján gondoskodik a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység biztosításához szükséges feltételekről. Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, az egyházi fenntartóra a nem állami fenntartóra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

Az eljárásban lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra. Az adatmódosítás iránti eljárásban a fenntartó meghatalmazásával a szolgáltatások igénybevevőinek a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 139. § (2) bekezdésében meghatározott adatairól vezetett központi elektronikus nyilvántartási rendszerbe történő adatszolgáltatásra kijelölt e-képviselő is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

1. A fenntartó neve, székhelye, szervezeti formája, adószáma, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme és honlapjának címe, továbbá – cégjegyzékben nyilvántartott cég esetén – cégjegyzékszáma.
2. A fenntartó kapcsolattartójának neve, beosztása, telefonszáma és elektronikus levélcíme.
3. Az engedélyes vezetőjének neve és telefonszáma.
4. Telephelyre vonatkozó kérelem esetén a szolgáltató székhelyének ágazati azonosítója.
5. Az engedélyes bejegyzése iránti kérelem esetén azok az 1. melléklet szerinti adatok, amelyekkel a fenntartó az engedélyes bejegyzését kéri, valamint az annak megállapításához szükséges adatok, hogy a jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi és egyéb feltételeket teljesítik.
6. Adatmódosítás iránti kérelem esetén a kért módosítások, valamint az annak megállapításához szükséges adatok, hogy az adatmódosítással érintett, jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi és egyéb feltételeket teljesítik.
7. Adatmódosítás iránti kérelem esetén a fenntartó nyilatkozata arról, hogy az engedélyest, illetve az ellátotti létszámot, férőhelyszámot költségvetési támogatással kívánja-e működtetni, továbbá arról, hogy részesül-e a Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja szerinti támogatásban.
8. A kérelem elbírálásához jogszabály alapján szükséges egyéb adatok.

Milyen iratok szükségesek?

1.1. Állami fenntartó esetén
1.1.1. csatolni kell a társulási szerződés másolatát, ha a fenntartó helyi önkormányzatok társulása,
1.1.2. csatolni kell a fenntartó és – ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik – a szolgáltató adószámát igazoló közokirat másolatát,
1.1.3. – ha a szolgáltató költségvetési szerv – csatolni kell a szolgáltató alapító okiratának másolatát, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történt bejegyzésről szóló határozat és annak mellékletének másolatát.
1.2. Egyházi fenntartó esetén
1.2.1. csatolni kell a fenntartónak a bevett egyházak három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, ha a fenntartó bevett egyház vagy a bevett egyházak nyilvántartásában szereplő belső egyházi jogi személy,
1.2.2. csatolni kell a bevett egyháznak vagy a bevett egyházak nyilvántartásában szereplő felettes egyházi szervnek a bevett egyházak nyilvántartásában szereplő adatait igazoló, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, valamint a bevett egyház egészének, legfőbb szervének vagy a fenntartó – a bevett egyházak nyilvántartásában szereplő – felettes egyházi szervének – a bevett egyházak nyilvántartásában feltüntetett – képviselője által kiállított nyilatkozatot a fenntartó nevéről, székhelyéről és képviselőjének természetes személyazonosító adatairól, továbbá arról, hogy a fenntartó a bevett egyház belső egyházi jogi személye, ha a fenntartó a bevett egyházak nyilvántartásában nem szereplő belső egyházi jogi személy,
1.2.3. csatolni kell a fenntartó és – ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik – a szolgáltató adószámát igazoló közokirat másolatát,
1.2.4. csatolni kell annak egy hónapnál nem régebbi közokirati igazolását, hogy a fenntartó köztartozásmentes adózónak minősül.
1.3. Nem állami fenntartó esetén
1.3.1. csatolni kell a fenntartónak a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába bejegyzett hatályos adatairól kiadott, három hónapnál nem régebbi kivonatot, ha a fenntartó vallási tevékenységet végző szervezet, egyesület, alapítvány vagy közalapítvány,
1.3.2. be kell mutatni az egyéni vállalkozói igazolványt vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő bejelentkezésről, illetve a változás-bejelentésről kiadott, a fenntartó hatályos adatait tartalmazó igazolást (igazolásokat), vagy csatolni kell a fenntartónak az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő hatályos adatait igazoló, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, ha a fenntartó egyéni vállalkozó,
1.3.3. csatolni kell a fenntartó és – ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik – a szolgáltató adószámát igazoló közokirat másolatát, ha a nem állami fenntartó nem egyéni vállalkozó vagy cég,
1.3.4. csatolni kell annak egy hónapnál nem régebbi közokirati igazolását, hogy a fenntartó köztartozásmentes adózónak minősül.
2. A szolgáltatással kapcsolatos iratok:
2.1. Ha e rendelet másként nem rendelkezik, valamennyi szolgáltatás esetén
2.1.1. csatolni kell az engedélyes – jogszabályban meghatározottak szerint elkészített – szakmai programját,
2.1.2. csatolni kell azon személyeknek, akikkel a jogszabályban előírt kötelező létszámfeltételeket teljesítik és más, jogszabály alapján szakképesítéshez, illetve tanfolyam elvégzéséhez kötött munkakört betöltő személyeknek a szakképesítését bizonyító okirat, illetve a tanfolyam elvégzését bizonyító okirat másolatát,
2.1.3. csatolni kell
2.1.3.1. a fenntartónak vagy – ha az alkalmazottakat a szolgáltató foglalkoztatja – a szolgáltatónak és a kötelezően alkalmazandó személyeknek az egybehangzó nyilatkozatát, amelyben kijelentik, hogy az adott munkakörre előírt kötelező létszámfeltételek teljesítése érdekében közalkalmazotti jogviszonyt, munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítettek, vagy – az engedélyes bejegyzése esetén – legkésőbb az engedélyes működésének kezdő időpontjáig létesítenek, vagy
2.1.3.2. – egyházi fenntartású engedélyes esetén, ha a kötelezően alkalmazandó személy a munkakörét egyházi személyként látja el – az illetékes egyházi szerv és a kötelezendően alkalmazandó személy erre vonatkozó nyilatkozatát,
2.1.4. csatolni kell az engedélyes címe szerinti ingatlan tulajdoni lapjának másolatát, továbbá – ha a tulajdoni lap a használat jogcímét nem igazolja – a használati jogcímet bizonyító egyéb okirat másolatát,
2.1.5. csatolni kell a biztosító igazolását arról, hogy a szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkeznek, ha jogszabály a felelősségbiztosítási szerződés megkötését előírja,
2.1.6. csatolni kell az ellátási szerződés másolatát, ha az egyházi fenntartó, illetve a nem állami fenntartó az engedélyes által nyújtandó szolgáltatásra ellátási szerződést kötött.
2.11. Gyermekek átmeneti otthona esetén a 2.1. pontban foglaltakon túl
2.11.1. csatolni kell a kötelezően alkalmazandó személyek és a jogszabályban meghatározott munkakörben vagy önkéntes jogviszonyban foglalkoztatott más személyek nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy velük szemben nem állnak fenn a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok,
2.11.2. csatolni kell az előzetes szakhatósági hozzájárulást, ha a fenntartó beszerezte,
2.11.3. csatolni kell a használatbavételi engedély, illetve a fennmaradási engedély másolatát, ha az engedélyes címe szerinti ingatlanra vonatkozóan, azonos rendeltetésre használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt adtak ki.
2.12. Nem hálózat keretében nyújtott helyettes szülői ellátás esetén a 2.1. pontban foglaltakon túl
2.12.1. csatolni kell a helyettes szülőnek, valamint az engedélyesnél önkéntes jogviszonyban foglalkoztatott személynek a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben nem állnak fenn a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok,
2.12.2. csatolni kell a háziorvos igazolását arra vonatkozóan, hogy a helyettes szülő és a gondozás helyén élő más személyek egészségi állapota nem veszélyezteti az ellátandó gyermekeket,
2.12.3. csatolni kell a helyettes szülő háztartásáról készített környezettanulmányt,
2.12.4. csatolni kell az ellátás helye szerinti ingatlan tulajdoni lapjának másolatát, továbbá - ha a tulajdoni lap a használat jogcímét nem igazolja - a használati jogcímet bizonyító egyéb okirat másolatát.
2.13. Helyettes szülői hálózat esetén a 2.1. pontban foglaltakon túl csatolni kell a fenntartónak és az engedélyes (működtető) vezetőjének együttes nyilatkozatát arról, hogy
2.13.1. a helyettes szülők rendelkeznek a szükséges szakképesítéssel, illetve elvégezték a szükséges felkészítő tanfolyamot,
2.13.2. az engedélyes (működtető) vezetőjével, a helyettes szülőkkel a jogszabályban meghatározott munkakörben vagy önkéntes jogviszonyban foglalkoztatott más személyekkel szemben nem állnak fenn a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok,
2.13.3. a helyettes szülők és a helyettes szülőkkel egy háztartásban élő személyek egészségi állapota nem veszélyezteti az ellátandó gyermekeket,
2.13.4. az elkészített környezettanulmányok alapján a helyettes szülők háztartása alkalmas a szolgáltatás nyújtására,
2.13.5. az ellátás helye szerinti ingatlant a helyettes szülő jogszerűen használhatja a szolgáltatáshoz.
2.15. Családok átmeneti otthona esetén a 2.1. pontban foglaltakon túl
2.15.1. csatolni kell a kötelezően alkalmazandó személyek és a jogszabályban meghatározott munkakörben vagy önkéntes jogviszonyban foglalkoztatott más személyek nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy velük szemben nem állnak fenn a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok,
2.15.2. csatolni kell az előzetes szakhatósági hozzájárulást, ha a fenntartó beszerezte,
2.15.3. csatolni kell a használatbavételi engedély, illetve a fennmaradási engedély másolatát, ha az engedélyes címe szerinti ingatlanra vonatkozóan, azonos rendeltetésre használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt adtak ki,
2.15.4. csatolni kell a félutas ház elhelyezésére szolgáló ingatlan tulajdoni lapjának másolatát, továbbá - ha a tulajdoni lap a használat jogcímét nem igazolja - a használati jogcímet bizonyító egyéb okirat másolatát.
2.17. Csatolni kell a miniszter előzetes szakhatósági hozzájárulását, ha a fenntartó az engedélyest költségvetési támogatással kívánja működtetni, a Gyvt. a befogadást előírja, és a fenntartó az előzetes szakhatósági hozzájárulást beszerezte. Ha a fenntartó az előzetes szakhatósági hozzájárulást nem szerezte be, de a Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja szerinti feltételek fennállnak, csatolni kell a pályázat elnyerését igazoló dokumentumot.
3. Kiegészítő szabályok:
3.1. Az 1.1.1., az 1.1.2., az 1.2.1., az 1.2.2., az 1.2.3., az 1.3.1., az 1.3.2. és az 1.3.3. pont szerinti iratokat nem kell ismételten csatolni, illetve bemutatni, ha az első fokon eljáró működést engedélyező szervnek azt korábban már megküldték, illetve bemutatták, és azokban változás nem következett be.

Adatmódosítás esetén a működést engedélyező szerv csak a változással összefüggő körülményeket vizsgálja.


Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A szolgáltatói nyilvántartásban történő adatmódosítással kapcsolatos eljárás illetékmentes. Amennyiben a módosítási ok miatt szakértő kirendelése szükséges, a szakmai program véleményezéséért a szakértőnek 24.000 Ft szakértői díjat kell fizetni.

Hol intézhetem el?

fővárosi/megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 50 nap.

Jogorvoslati lehetőség

NINCS
A döntés csak bírósági úton támadható meg.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1.) Mennyi idő alatt történik meg az adatmódosítás?
Az ügyintézési határidő 50 nap, amelybe beleszámít a szakhatóság eljárásának időtartama, a szakértői vélemény elkészítésének időtartama.
2.) A kérelmet benyújthatja-e meghatalmazott képviselő?
A kérelmet benyújthatja meghatalmazott képviselő.
3.) Hiányosan benyújtott kérelem esetén mi történik?
A kormányhivatal hiánypótlásra hívja fel a fenntartót vagy beszerzi a hiányzó iratot.
4.) Mennyi az eljárási költség?
Az eljárás illetékmentes, a szakmai program véleményezéséért 24.000 Ft szakértői díjat kell fizetni.
4.) Mikor kezdhető meg a működés?
A határozat jogerőre emelkedésének időpontját követő napon, kivéve az utólag (az ok bekövetkeztétől számított egy hónapon belül) bejelenthető eseteket, ezek a következők:
• a fenntartó adataiban bekövetkező változás,
• a szolgáltató (intézmény, működtető) nevének, adószámának megváltozása, illetve telephely működési engedélyében a székhely megváltozása,
• közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás,
• az ellátási szerződés adataiban bekövetkező változás,
• be nem töltött férőhelyek megszüntetése (meghatározott kivétellel),
• fenntartóváltozás, ha az új fenntartó a korábbi fenntartó jogutódlással történő megszűnése révén jött létre, vagy a fenntartó egyéni vállalkozó halála esetén a vállalkozói tevékenységet özvegye vagy örököse folytatja, vagy a fenntartó egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, illetve átruházással megszerezte az egyéni cég vagyoni betétjét, és a szolgáltatót (intézményt, hálózatot) az egyéni cég veszi át.

Fontosabb fogalmakIntézmény: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szervezet vagy annak szakmailag önálló szervezeti egysége, amely a rá vonatkozó külön jogszabályban foglaltak alapján jön létre, legalább három főt foglalkoztat teljes munkaidőben. Ha a törvény másképp nem rendelkezik, az intézmény fogalmát kell megfelelően alkalmazni a helyettes szülői hálózatra is.
A szolgáltató székhelye: a szolgáltató központi ügyintézés helye, függetlenül attól, hogy használják-e szolgáltatás nyújtására;
Szolgáltató: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató, intézmény, hálózat;
Ellátási terület: az a terület, ahonnan az engedélyes gyermekeket, illetve más ellátottakat fogad.


Vonatkozó jogszabályok

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 45-48. §, 49-51.§, 98. § (1)-(3) és (10a) bekezdés, 145. § (1)-(2f) bekezdés. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 4. § (3b) b) pont. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 5. § (2) bekezdés, 14-16.§, 19. § (5)-(7) bekezdés, 20. § (2) bekezdés, 22. §, 27-34.§, 3-5. melléklet. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40-40/A. §, 71. § (1) bekezdés, 72. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés.

Kulcsszavak

családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona, helyettes szülői ellátás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858