Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

A gyermekek átmeneti gondozása (gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, helyettes szülő) szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

Kódszám

SZGYH00220

Az ügy rövid leírása

A fenntartó köteles kérelmezni az engedélyes törlését a szolgáltatói nyilvántartásból, vagy – az a) és b) pont szerinti esetben – az engedélyest más fenntartó fenntartásába adni, mielőtt
a) az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését vagy szüneteltetését az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró, országos illetékességű hatóságnak bejelentené, illetve a jogutód nélkül megszűnését kérné,
b) az engedélyest megszüntetné, vagy fenntartásával felhagyna,
c) az engedélyes a szolgáltatás nyújtásával felhagyna.
Az ellátási kötelezettséget teljesítő állami fenntartó kérelmére az engedélyes akkor törölhető a szolgáltatói nyilvántartásból, ha a fenntartó az ellátottakról megfelelően gondoskodott.
Az egyházi fenntartó, a nem állami fenntartó és az ellátási kötelezettséget teljesítőnek nem minősülő állami fenntartó kérelmére az engedélyes akkor törölhető a szolgáltatói nyilvántartásból, ha a fenntartó a bejelentési kötelezettségének határidőben eleget tett.
Az engedélyes nem törölhető a szolgáltatói nyilvántartásból:
a) a fenntartó egyéni vállalkozó halála esetén, ha az özvegy, illetve az örökös határidőben benyújtott kérelmére a fenntartóváltozást bejegyzik,
b) a fenntartó egyéni vállalkozó cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezése esetén, ha a gondnok az ok bekövetkeztétől számított egy hónapon belül bejelenti, hogy az egyéni vállalkozói tevékenységet az egyéni vállalkozó nevében és javára folytatja,
c) ha a fenntartó egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, vagy átruházással megszerezte az egyéni cég vagyoni betétjét, és határidőben benyújtott kérelmére a fenntartóváltozást bejegyzik.

Ki jogosult az eljárásra?

Fenntartó:
1) az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása (a továbbiakban együtt: állami fenntartó),
2) az egyházi jogi személy (a továbbiakban: egyházi fenntartó),
3) az egyéni vállalkozó,
4) az 1)–2) alpontokban nem említett, magyarországi székhelyű jogi személyegyéni cég,
5) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely államban (a továbbiakban: EGT-állam), valamint – ha az Európai Közösséggel és tagállamaival létrejött nemzetközi szerződés alapján az adott állam szolgáltatói a letelepedés szabadsága tekintetében az EGT-államok szolgáltatóival azonos jogállást élveznek – az EGT-államoktól eltérő más államban honos vállalkozás belföldön bejegyzett fióktelepe [az 3)–5) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: nem állami fenntartó], ha az e törvényben és más jogszabályban meghatározott feltételek szerint, működési engedély alapján gondoskodik a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység biztosításához szükséges feltételekről.

Az eljárásban lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra.Az engedélyes bejegyzése iránti eljárásban a fenntartó meghatalmazásával a szolgáltatások igénybevevőinek a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 139. § (2) bekezdésében meghatározott adatairól vezetett központi elektronikus nyilvántartási rendszerbe történő adatszolgáltatásra kijelölt e-képviselő is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

1. A fenntartó neve, székhelye, szervezeti formája, adószáma, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme és honlapjának címe, továbbá – cégjegyzékben nyilvántartott cég esetén – cégjegyzékszáma.
2. A fenntartó kapcsolattartójának neve, beosztása, telefonszáma és elektronikus levélcíme.
3. Az engedélyes vezetőjének neve és telefonszáma.
4. Telephelyre vonatkozó kérelem esetén a szolgáltató székhelyének ágazati azonosítója.
5. Az engedélyes törlése iránti kérelem esetén a törlés jogszabályban meghatározott feltételeinek teljesítésére vonatkozó adatok.
6. A kérelem elbírálásához jogszabály alapján szükséges egyéb adatok.

Milyen iratok szükségesek?

1. Állami fenntartású intézmény jogutód nélküli megszűnése esetén a megszüntető okirat másolata, és a törzskönyvi nyilvántartásba történt bejegyzésről szóló határozat és annak mellékletének másolata.
2. Ellátási kötelezettséget teljesítő állami fenntartó esetén annak igazolása, hogy az ellátott gyermekekről megfelelően gondoskodott.
3. Egyházi fenntartó, nem állami fenntartó és ellátási kötelezettséget teljesítőnek nem minősülő állami fenntartó esetén annak igazolása, hogy a jogszabály szerinti bejelentési kötelezettségének határidőben eleget tett, vagy az ellátott gyermekekről megfelelően gondoskodott.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A törléssel kapcsolatos eljárás költség-és illetékmentes.

Hol intézhetem el?

fővárosi/megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

NINCS
A döntés csak bírósági úton támadható meg.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1.) Mennyi időt vesz igénybe az eljárás?
Az ügyintézési határidő 21 nap.

2.) A kérelmet benyújthatja-e meghatalmazott képviselő?
A kérelmet benyújthatja meghatalmazott képviselő.

3.) Mit kell csatolni a kérelemhez?
• Állami fenntartású intézmény jogutód nélküli megszűnése esetén a megszüntető okirat másolatát, és a törzskönyvi nyilvántartásba történt bejegyzésről szóló határozat és annak mellékletének másolatát.
• Ellátási kötelezettséget teljesítő állami fenntartó esetén annak igazolását, hogy az ellátott gyermekekről megfelelően gondoskodott.
• Egyházi, nem állami és ellátási kötelezettséget teljesítőnek nem minősülő állami fenntartó esetén annak igazolását, hogy a jogszabály szerinti bejelentési kötelezettségének határidőben eleget tett, vagy az ellátott gyermekekről megfelelően gondoskodott.

4.) Mennyi az eljárási költség? Nincsen eljárási költség.

Fontosabb fogalmakellátási kötelezettséget teljesítő állami fenntartó: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság), valamint a helyi önkormányzat, illetve azok társulása az általa fenntartott szolgáltató (intézmény, hálózat) által végzett olyan szolgáltató tevékenység tekintetében, amelyet az állam vagy a helyi önkormányzat, illetve a társulás valamelyik tagja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján biztosítani köteles;

intézmény: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szervezet vagy annak szakmailag önálló szervezeti egysége, amely a rá vonatkozó külön jogszabályban foglaltak alapján jön létre, legalább három főt foglalkoztat teljes munkaidőben. Ha a törvény másképp nem rendelkezik, az intézmény fogalmát kell megfelelően alkalmazni a helyettes szülői hálózatra is.

Vonatkozó jogszabályok

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 45-48. §, 49-51.§, 98. § (1)-(3) és (10a) bekezdés. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 5. § (2) bekezdés, 14. § (4) bekezdés, 24. és 25. §, 35. §. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40-40/A. §, 71. § (1) bekezdés, 72. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés.

Kulcsszavak

Intézmény bezárása, szolgáltatói nyilvántartásból való törlés, családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona, helyettes szülő

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858