Akadálymentes verzió

Kivételes nyugellátás megállapítása iránti kérelem

Kódszám

NYBIZ00024

Az ügy rövid leírása

Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személy, a megváltozott munkaképességű özvegy és az árva részére kivételes nyugellátás állapítható meg. Kivételes nyugellátás megállapítására az érintett személy kérelmére kerülhet sor.

Ki jogosult az eljárásra?

Ügyindításra bármely természetes személy jogosult. Kivételes öregségi nyugdíj, akkor állapítható meg, ha a kérelmező rendelkezik a nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idő legalább felével. Kivételes özvegyi nyugdíj, árvaellátás engedélyezhető, ha az elhunyt jogszerző az öregségi nyugdíjhoz szükséges, vagy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 46. §-ában meghatározott szolgálati idő felével rendelkezik, és az özvegy, illetve az árva megfelel az özvegyi nyugdíjra, illetve az árvaellátásra való jogosultság feltételeinek. További feltétel: a kérelmező nem részesül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt. 4. § (1) bekezdésének i) pontjában megjelölt rendszeres pénzellátásban, ide nem értve az időskorúak járadékát.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező természetes személyazonosító adatai, társadalombiztosítási azonosító jele, lakóhelye, tartózkodási helye és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatok. A kérelem teljesítését alátámasztó, különös méltánylást érdemlő körülmények, illetve az ellátást érintő egyéb tények: tartós bentlakásos intézményben él, otthont nyújtó ellátásban részesül, javítóintézeti elhelyezés, előzetes letartóztatás, szabadságvesztés büntetés ténye. Kivételes hozzátartozói nyugellátás kérelmezése esetén az elhunyt jogszerző természetes személyazonosító adatai, társadalombiztosítási azonosító jele, utolsó lakóhelye, tartózkodási helye, az elhunyt jogszerző halálának időpontja, továbbá az igénylő és az elhunyt jogszerző közötti, a kérelem alapját jelentő hozzátartozói viszonyra, valamint kivételes árvaellátás igénylése esetén a tanulmányok folytatására vonatkozó adatok. A folyósítási cím, illetve pénzforgalmi számla azonosításához szükséges adatok.

Milyen iratok szükségesek?

A jogszabály nem ír elő kötelezően csatolandó dokumentumot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A kivételes nyugellátás-megállapítása iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes eljárás

Hol intézhetem el?

A kivételes nyugellátás megállapítása iránti kérelmet a kérelmező lakóhelye, valamint a továbbtanuló árva árvaellátásának meghosszabbítása esetén az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központjához kell benyújtani. A kérelem a kormányablakban is beadható.

Ügyintézés határideje

30 nap

Jogorvoslati lehetőség

A méltányossági jogkörben - a kivételes nyugellátás-emelés engedélyezése tárgyában - hozott döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Kivételes nyugellátás megállapítására csak a törvényes ellátás iránti igény jogerős elutasítását követően van lehetőség.
Kivételes nyugellátás engedélyezhető az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személy, a megváltozott munkaképességű özvegy és az árva részére.
Ha a gyermek árvaellátásra az elhunyt jogszerzésének hiányában nem jogosult, 16. életévüket be nem töltött árvák esetében a méltányosságból történő árvaellátás megállapítására irányuló eljárás hivatalból indul.

Fontosabb fogalmak

Megváltozott munkaképességű: az a személy, akinek a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvényben foglaltak szerint az egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos.
Különös méltánylást érdemlő körülmény: Amely körülmény rendkívüli mértékben és módon veszélyezteti a kérelmező megélhetését, jövedelmi viszonyaihoz képest aránytalanul súlyos terhet jelent számára (pl.: tartós betegség, megnövekedett gyógyszer és lakásfenntartási költségek).
Rendszeres pénzellátás: A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének i) pontjában megjelölt rendszeres pénzellátás (pl.: táppénz, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási díj, gyermeknevelési támogatás, csecsemőgondozási díj, ápolási díj, korhatár előtti ellátás, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás). 
Öregségi nyugdíjkorhatár: A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki:
a) 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév,
b) 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap,
c) 1953-ban született, a betöltött 63. életév,
d) 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap,
e) 1955-ben született, a betöltött 64. életév,
f) 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap,
g) 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév.
Öregségi nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idő: 20 év.
Öregségi résznyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idő: 15 év. 

Vonatkozó jogszabályok

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 4. § k) pont, 6. § (1) bekezdés, 18. § (1)-(2) bekezdés, 55. § (4) bekezdés, 64. § (1) bekezdés, 66. § (1) bekezdés, (1) bekezdés a) pont, (2)-(3) bekezdés, 81. § (1) bekezdés, 95. § (4) bekezdés,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997 (X.6.) Korm.rendelet 1.§ (1) bekezdés,
(3) bekezdés,  (5) bekezdés, 72/B. § (1a), (1d), (1f), (2), (3), (4) bekezdés a), b) pont, (5)-(8) bekezdés, 6. számú melléklet,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 31. §, 37. § (3)-(5) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 50. §, 51. §, 71-73.§,
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pont,
57. § (2) bekezdés a)-c) pont,
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényLetölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság elektronikus ügyintézési portálja: https://e-ugyintezes.onyf.hu
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyomtatványtár portálja: https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp
A tájékoztató a méltányosságból engedélyezhető kivételes nyugellátás megállapítás, emelés, valamint egyszeri segély igénylésének szabályait tartalmazza:
https://www.onyf.hu/hu/uegyintezes/%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/114-m%C3%A9lt%C3%A1nyoss%C3%A1g.html
Gyakori kérdések az ügyintézés során: https://www.onyf.hu/hu/uegyintezes/gyakori-k%C3%A9rd%C3%A9sek.htmlKulcsszavak

kivételes nyugellátás, méltányosság

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858