Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Kivételes nyugellátás megállapítása iránti kérelem

Kódszám

NYBIZ00024

Az ügy rövid leírása

Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén
  • az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személy,
  • a megváltozott munkaképességű özvegy és
  • az árva részére
kivételes nyugellátás állapítható meg.

Kivételes nyugellátás megállapítására az érintett személy kérelmére kerülhet sor.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az igénylő, törvényes képviselője, illetőleg meghatalmazottja.

Kizáró okok: Nem kötelező a személyes eljárás. Az ügyben meghatalmazott, törvényes képviselő is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező természetes személyazonosító adatai, társadalombiztosítási azonosító jele, lakóhelye és tartózkodási helye. A kérelem teljesítését alátámasztó, különös méltánylást érdemlő körülmények, illetve az egyéb tények: tartós bentlakásos intézményben él, otthont nyújtó ellátásban részesül, javítóintézeti elhelyezés, előzetes letartóztatás, szabadságvesztés büntetés ténye.

Kivételes hozzátartozói nyugellátás kérelmezése esetén az elhunyt jogszerző természetes személyazonosító adatai, társadalombiztosítási azonosító jele, utolsó lakóhelye, tartózkodási helye, az elhunyt jogszerző halálának időpontja, továbbá az igénylő és az elhunyt jogszerző közötti, a kérelem alapját jelentő hozzátartozói viszonyra, valamint kivételes árvaellátás igénylése esetén a tanulmányok folytatására vonatkozó adatok. A folyósítási cím, illetve pénzforgalmi számla azonosításához szükséges adatok.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentumot. A célszerűen csatolandó dokumentumok körét az ügyféltájékoztató tartalmazza.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illeték- és költségmentes eljárás.

Hol intézhetem el?

Magyar Államkincstár Központ

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 45 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Méltányossági jogkörben hozott döntéssel szembeni fellebbezésre jogszabály nem biztosít lehetőséget.
A méltányossági jogkörben - a kivételes nyugellátás megállapítása tárgyában - hozott döntés ellen indított közigazgatási perben kizárólag semmisségre lehet hivatkozni.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A határozat ellen a kézhezvételt követő 30 napon belül keresettel lehet fordulni a lakóhely szerint illetékes Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A méltányossági jogkörben - a kivételes nyugellátás megállapítása tárgyában - hozott döntés ellen indított közigazgatási perben kizárólag semmisségre lehet hivatkozni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A keresetlevelet - a Magyar Államkincstár Központjánál - 30 napon belül kell benyújtani.

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen további feltételnek kell megfelelni a kivételes nyugellátás engedélyezéséhez? Kivételes öregségi nyugdíj akkor állapítható meg, ha a kérelmező rendelkezik a nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idő legalább felével.

Kivételes özvegyi nyugdíj, árvaellátás engedélyezhető, ha az elhunyt jogszerző a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 46. §-ában meghatározott szolgálati idő felével rendelkezik, és az özvegy, illetve az árva megfelel az özvegyi nyugdíjra, illetve az árvaellátásra való jogosultság feltételeinek.

Milyen összegben és időtartamra engedélyezhető kivételes nyugellátás?

A kivételes nyugellátás engedélyezett összege nem haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének a másfélszeresét, de nem lehet kevesebb annak ötven százalékánál. Kivételes nyugellátás megállapítása meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltételekhez kötötten is engedélyezhető. Az engedélyezett összeg megállapításánál figyelemmel kell lenni a hiányzó szolgálati idő tartamára.

A kivételes nyugellátást minden szempontból úgy kell tekinteni, mintha az – a jogosultsági feltételek megléte esetén – jogszerűen megilletné az ellátásban részesülőt. Az ellátásban részesülőt a nyugdíjasoknak járó minden juttatás megilleti (pl.: utazási igazolvány, jogszabály alapján megállapított évenkénti rendszeres emelés stb.).

A kivételes nyugellátást kérelemre megszüntethető-e?

Igen, a kivételes nyugellátást kérelemre meg kell szüntetni.

Milyen esetekben lehet az elbírálás során a szükséges szolgálati idő felétől eltekinteni?

Rendkívül indokolt esetben kivételes árvaellátás engedélyezhető abban az esetben is, ha az elhunyt az előírt szolgálati idő felével sem rendelkezett, vagy az árva közép vagy felsőfokú oktatási intézmény nem nappali tagozatán folytat tanulmányokat.

Kinek nem engedélyezhető kivételes nyugellátás?

Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás, aki előzetes letartoztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti, vagy a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (2) bekezdésének a) - c) pontja szerinti tartós bentlakásos intézményben él, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti otthont nyújtó ellátásban részesül, illetőleg javítóintézetben van elhelyezve.

Fontosabb fogalmak

Megváltozott munkaképességű: az a személy, akinek a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvényben foglaltak szerint az egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos.
Különös méltánylást érdemlő körülmény: Amely körülmény rendkívüli mértékben és módon veszélyezteti a kérelmező megélhetését, jövedelmi viszonyaihoz képest aránytalanul súlyos terhet jelent számára (pl.: tartós betegség, megnövekedett gyógyszer és lakásfenntartási költségek).
Rendszeres pénzellátás: A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének i) pontjában megjelölt rendszeres pénzellátás (pl.: öregségi nyugdíj, táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély, ápolási díj, korhatár előtti ellátás, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás). 
Öregségi nyugdíjkorhatár: A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki:
a) 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév,
b) 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap,
c) 1953-ban született, a betöltött 63. életév,
d) 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap,
e) 1955-ben született, a betöltött 64. életév,
f) 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap,
g) 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév.
Öregségi nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idő: 20 év.
Öregségi résznyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idő: 15 év. 

Vonatkozó jogszabályok

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 4. § k) pont, 6. §, 18. § (1)-(2) bekezdés, 55. § (1) bekezdés, 64. § (1) bekezdés, 66. § (1) bekezdés a) pont, (2) bekezdés, 81. § (1) bekezdés, 95/A. § (2) bekezdés,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm.rendelet 3. § (5) bekezdés a) pont, 72/B. § (1), (1a)-(1d), (1f), (2)-(8) bekezdés, (8a,b) bekezdés, (20) bekezdés a) pont, 6. számú melléklet,
a magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 12. §, 13. § (1) bekezdés, 14. §, 44. §, 47. § (1) bekezdés, 63. §, 80-82. §, 112. §, 113. § (1) bekezdés, 114. § (1) bekezdés
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pont, 57. § (2) bekezdés a)-c) pont,
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

Kulcsszavak

kivételes nyugellátás, méltányosság

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858