Akadálymentes verzió

Turista használatú palackba történő PB-gáz átfejtési tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

MKEHF00005

Az ügy rövid leírása

A legfeljebb 5 kg töltettömegű turista használatú gázpalackok cseretelepen vagy töltőállomáson való megtöltése engedélyköteles tevékenység.
Az engedély kiadása a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóságtól (a továbbiakban: hatóság) kérhető.
A hatóság annak a gázkiskereskedőnek ad turista használatú palackokba történő pébégáz átfejtésére vonatkozó engedélyt, aki
a) maga vagy a tevékenységet ténylegesen végző alkalmazottja a 18. életévét betöltötte, és rendelkezik propán-bután cseretelep kezelő vizsgával, propán-bután gázlefejtő és töltőberendezés kezelői vizsgával, tűzvédelmi szakvizsgával, valamint ismeri a az átfejtő berendezés használatára vonatkozó technológiai utasításban foglaltakat,
b) rendelkezik
ba) a pébégáz általa történő értékesítéséhez szükséges cseretelep kiszolgálására vonatkozóan pébégáz-forgalmazási engedéllyel rendelkező gázforgalmazóval megkötött, legalább egyéves időtartamra szóló szerződéssel,
bb) hitelesített ellenőrző mérleggel,
bc) a turista használatú palackba történő pébégáz átfejtésére alkalmas, jogszabályi feltételeknek megfelelő saját tulajdonú vagy minimum egyéves időtartamra szóló bérleti szerződéssel bérelt átfejtő berendezéssel.

Ki jogosult az eljárásra?

természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] (ill. képviseletére jogosult, vagy meghatalmazott)
Nincsen személyes eljárásra vonatkozó kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

1. Kérelmező azonosító adatai (neve, címe [székhely, telephely])
2. Kérelem tárgya
3. A tevékenység végzésének helye (címe)
4. A hatósági eljárási díj megfizetéséről kiállítandó számlához: az adószám kiváltására kötelezett díjfizető neve, címe (székhelye, telephelye), fizetési számla száma, valamint adószáma
5. Előre fizetés (átutalási megbízás) esetén az ügyfél a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató nevét, az átutalási megbízással befizetett díj összegét és a fizetési megbízás befogadásának időpontját köteles közölni.

Milyen iratok szükségesek?

Kérelem, amihez csatolni kell:
- a propán-bután cseretelep kezelő vizsga, a propán-bután gázlefejtő és töltőberendezés kezelői vizsga és a tűzvédelmi szakvizsga letételét igazoló dokumentumokat eredetiben vagy másolatban,
- a pébégáz gázkiskereskedő által történő értékesítéséhez szükséges cseretelep kiszolgálására pébégáz-forgalmazási engedéllyel rendelkező gázforgalmazóval kötött szerződés másolatát,
- a turista használatú palackba történő pébégáz átfejtő berendezés műszaki-biztonsági szempontból történt felülvizsgálatát bizonyító dokumentumot eredetiben vagy másolatban,
- Előre fizetés esetén csatolható az eljárási díj befizetését igazoló dokumentum is

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az igazgatási szolgáltatási díj
- normál ügyintézési határidő (21 nap) esetén: 55 000 Ft
- az ügyfél kérelmére soron kívüli (15 napon belüli) ügyintézés esetén: 82 500 Ft (a vonatkozó díj 150 %-a).
Az eljárási díj megfizetésének módja: átutalás

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság (Műszaki Felügyeleti Osztály)

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai szerinti fellebbezésre
A fellebbezést az Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatójához kell címezni.
A fellebbezést az Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Hivatal Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóságához kell küldeni, cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
A fellebbezést a kézbesítést követő naptól számított 15 napon belül kell benyújtani.
a fellebbezés díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A legfeljebb 5 kg töltettömegű turista használatú gázpalackok cseretelepen vagy töltőállomáson való megtöltése engedélyköteles tevékenység.
A feladat ellátása a 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdés értelmében első fokon az MKEH országos illetékességű első fokú igazgatási szervének, az MKEH Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóságnak a hatáskörébe, másodfokon az MKEH központi szervének hatáskörébe tartozik.
A gázkiskereskedő pébégáz palackból turista használatú palackba történő átfejtési tevékenység végzésére az MKEH Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóságánál nyújthatja be kérelmét. Az engedély megadásának, illetve a tevékenység végzésének személyi és tárgyi feltételeit a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet szabályozza. A turista használatú gázpalack csak akkor tölthető meg, ha műszaki állapota megfelelő és érvényes nyomáspróbával rendelkezik.
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 118/A. §-a alkalmazásában a turista használatú palackba történő PB-gáz átfejtési tevékenység engedélyezésével kapcsolatos eljárás díja a 20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet mellékletének 10.1. pontja alapján: 55.000 Ft.
A díjfizetési kötelezettséget az MKEH Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000- 00282448-00000000 számú fizetési számlája javára kell teljesíteni.
Honlapjukon megtalálhatók a 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet előírásai szerinti, érvényes engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek?
Hol lehet a hivatalos, aktuális jegyzéket megtalálni?
Mennyire frissek az adatok?
Tájékoztatjuk, hogy a nyilvántartási listánkat a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján tesszük közzé. A honlapunkon található listát rendszeresen frissítjük.

Fontosabb fogalmak

A turista használatú gázpalack csak akkor tölthető meg, ha műszaki állapota megfelelő és érvényes nyomáspróbával rendelkezik.
A pébégáz kiskereskedőnek rendelkeznie kell hitelesített ellenőrző mérleggel.
A pébégáz kiskereskedő által használt átfejtő berendezésnek a következő feltételeknek kell megfelelnie:
- rendelkezik az átfejtő berendezés használatára vonatkozóan elkészített, kellően részletes technológiai utasítással,
- rendelkezik munkavédelmi szakértővel elvégeztetett, a berendezés és a technológia vizsgálatára vonatkozó munkahelyi kockázatértékeléssel.

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98-99. §, 102. § (1) bekezdés;
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdés c) pont és a 2. melléklet 5. pont;
a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés c) pont;
a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet 2. § d) pont, 3. §, 3/A. § (1)-(3) bekezdés, 3/B. §;
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 1. § (1) és (3) bekezdés, 2. § (1)-(3) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, melléklet 10. fejezet 1. pont;

Kulcsszavak

turista használatú palack, pébégáz átfejtés, gázkiskereskedő, propán-bután cseretelep, munkahelyi kockázatértékelés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858