Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Haditechnikai tárgyalási engedély iránti kérelem

Kódszám

MKEHH00002

Az ügy rövid leírása

A tárgyalási engedély kérelem hatályos tevékenységi engedély birtokában kérelmezhető. A tárgyalási engedély az Európai Gazdasági térségen, az Amerikai Egyesült Államokon, Ausztrálián, Japánon, Kanadán, Svájcon és Új-Zélandon  kívüli szerződő részére történő haditechnikai termékek kivitelére, újra kivitelére, szolgálatás nyújtására vonatkozó szerződés megkötésére ad jogot. Egyéb esetekben nem szükséges tárgyalási engedélyt kérni.

Ki jogosult az eljárásra?

haditechnikai külkereskedelmi tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozások, egyéni vállalkozók, költségvetési szervek
Nincsen személyes eljárásra vonatkozó kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelem kötelező adattartalma:
1. a kérelmező neve, címe, székhelye, valamint további elérhetőségei,
2. a kérelmező adóazonosító száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jele, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma),
3. az ügylet jellegére történő utalás (kivitel, újra kivitel, szolgáltatás),
4. a haditechnikai eszköznek
4.1. az 1. melléklet szerinti besorolása,
4.2. a vámtarifaszáma,
4.3. a megnevezése,
4.4. a mennyisége,
4.5. a mértékegysége,
4.6. az euróban meghatározott értéke,
5. a külföldi szerződő partner neve, címe, székhelye,
6. a végfelhasználó neve, címe, székhelye,
7. az áru tulajdonosának (amennyiben nem egyezik a kérelmezővel) neve, címe, székhelye.

Milyen iratok szükségesek?

Kérelem, jogszabályban meghatározott adattartalommal

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A kivitelre, illetve a harmadik ország részére történő szolgálatás nyújtásra vonatkozó kérelem esetén az eljárás illetékmentes.
Reexportra vonatkozó engedélykérelem esetén általános tételű eljárási illeték fizetendő, mivel az egy import és egy export ügyletből áll.

Hol intézhetem el?

A Hatóság országos illetékességgel végzi tevékenységét

Ügyintézés határideje

60 nap

Jogorvoslati lehetőség

A döntés csak bírósági úton támadható meg.

A döntések ellen fellebbezésnek nincs helye, bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.
Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) szerint
• Haditechnikai eszköz kivitelére, újra kivitelére, valamint harmadik ország – kivéve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok (a továbbiakban: EGT-államok), az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, Kanada, Svájc és Új-Zéland - részére történő szolgáltatás nyújtására szerződés kizárólag tárgyalási engedély birtokában köthető, az abban meghatározott partnerrel, az engedélyezett haditechnikai eszközre vagy szolgáltatásra.;
• tárgyalási engedély hatályos tevékenységi engedély birtokában, azzal összhangban kérelmezhető.
A tárgyalási engedély 12 hónapig jogosítja fel a kérelmezőt a szerződés aláírására. A tárgyalási engedély egy alkalommal, további 12 hónapra meghosszabbítható.
TÁRGYALÁSI ENGEDÉLY KIZÁRÓLAG AZ EGT-N VALAMINT AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK, AUSZTRÁLIA, JAPÁN, KANADA, SVÁJC ÉS ÚJ-ZÉLAND  KÍVÜLI RELÁCIÓKBA TÖRTÉNŐ KIVITEL, REEXPORT ESETÉN, VAGY EZEN RELÁCIÓKBA TÖRTÉNŐ SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁS ESETÉN SZÜKSÉGES!
Mentességek:
Nem szükséges tárgyalási engedély
a) az EGT-államok (Európai Unió, Izland, Norvégia, Lichtenstein) és az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, Kanada, Svájc és Új-Zéland  esetében, valamint
b) garanciális javításra, kiállításra, bemutatóra, tesztelésre, bevizsgálásra vonatkozó devizamentes, ideiglenes árumozgással járó ügylet esetén.
Fontos tudnivalók:
1. A tárgyalási engedélykérelem az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével nyújtható be személyesen a Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Németvölgyi úti Ügyfélszolgálatán (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. D. épület fsz. 11-12.), vagy postai úton is megküldhető az Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési
és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Haditechnikai Osztálynak címezve. (Ez utóbbi esetben megcímzett válaszborítékot szükséges mellékelni).
2. A tárgyalási engedélykérelmet 1 példányban kell benyújtani az itt letölthető nyomtatványon.
3. A kérelem számítógéppel, írógéppel illetve nyomtatott betűkkel kézírással is kitölthető.
4. A hatályos illetéktörvénnyel összhangban
• kivitel, szolgáltatás nyújtás esetén illetékmentesen,
• reexport esetén 3 000 Ft illeték megfizetésével adható be
5. A számítógépes engedélyezési rendszerbe történő bevitelkor a kérelem jobb felső sarkában rögzítésre kerül a Hivatal azonosítója, ami egyebek között tartalmazza a kérelem iktatószámát, a benyújtás és az ügyintézés megindításának dátumát, az ügyintézési határidőt, valamint a kérelem elbírálását előkészítő ügyintéző nevét és elérhetőségét.
• A kérelem személyes benyújtása esetén a Hivatal engedélyezési rendszerébe történt számítógépes iktatás után a Kérelmező kérelmezői példányként egy, a Hivatal azonosítójával ellátott másolati példányt kap, amit Kérelmezőnek, vagy meghatalmazottjának az átvételkor aláírásával igazolnia kell.
• A kérelem postai úton történő benyújtása esetén, külön kérésre (ez esetben megcímzett válaszborítékot szükséges mellékelni) a kérelmezői példányt az előzőekben felsorolt adatokkal ellátva a Hivatal a Kérelmezőnek kipostázza.
Hibás, hiányos kérelem beküldése esetén u.n. hiánypótlás teljesítése érdekében a Hivatal hiánypótlásra történő felszólítást küld. Ennek teljesítéséig az ügyintézési idő felfüggesztésre kerül.
6. A kérelmek egyes rovatainak értelemszerű kitöltéséhez az alábbi kiegészítés nyújthat segítséget:
a) Ne írjanak semmit az első sorba (két cellába), mert azt a Hivatal tölti ki.
b) Az 1. rovatba kerül a Kérelmező neve, címe, ügyintéző neve és telefonszáma, a VPID/EORI száma, az adószáma és tevékenységi engedélyének száma.
c) A 2. rovatban kell bejelölni az ügylet jellegét (kivitel, reexport, szolgáltatás), amennyiben szükséges további információ a 7. rovatban kifejthető.
d) A termék(ek) rovat kitöltésénél be kell írni a termék ML (Haditechnikai Jegyzék) Fejezet számát, ami megegyezik a 160/2011. (VIII.18.) kormányrendelet 1. számú mellékletének azzal a fejezetszámával, amelyikbe a jelzett termék besorolható.
Egy kérelmen több vámtarifaszámhoz tartozó, akár több (maximum 7) különféle termékre is kérelmezhető tárgyalási engedély. Megnevezésnél az adott termék konkrét (kereskedelmi vagy ipari vagy katonai) megnevezését kérjük feltüntetni, tehát nem a VTSz szerinti gyűjtő megnevezést!
Amennyiben ismert, úgy kérjük kitölteni a mennyiség, mértékegység (a tényleges mértékegységben és nem a vámtarifa által meghatározott mértékegységben) és érték rovatokat.
e) A 3. rovatban kérjük pontosan feltüntetni a külföldi szerződő cég nevét, címét és országának ISO kódját.
f) A 4. rovatban kell feltüntetni a külföldi végfelhasználó országot és céget (annak pontos címét és országának ISO kódját), amely nem minden esetben egyezik meg a külföldi szerződő országgal és céggel.
g) Az 5. rovatban a belföldi átadó, illetve árualap tulajdonos adatait kell kötelezően megadni.
h) A 6. rovatot kizárólag REEXPORT esetén kell kitöltetni, feltüntetve a külföldi exportőr cég adatait (név, székhely, országának ISO kódja)
i) A 7. rovat az egyéb információknak biztosít helyet a Kérelmező számára. Itt kell jelezni, ha a cég kísérő okmányokat mellékel a kérelemhez. A nem angol, német, francia vagy orosz nyelven kiállított kísérő okmányokhoz vagy igazolásokhoz magyar nyelvű hiteles fordítást is mellékelni kell.
A jóváhagyott engedélyek átvétele személyesen a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Ügyfélszolgálatán (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. D. épület fsz. 11-12.) történik.
Az engedélyek átvételéhez a benyújtott kérelem kérelmezői példányának bemutatása, valamint az ügyintéző személyes azonosítása (személy igazolvány, illetve – ha nem az engedélykérelmen föltüntetett ügyintéző intézkedik – meghatalmazás bemutatása) szükséges.
A postai úton érkezett kérelmek a válaszborítékon feltüntetett címre, tértivevényes küldeményként kerülnek postázásra.

1. Mennyi ideig hatályos a tárgyalási engedély?
A tárgyalási engedély 12 hónapra adható, amely kérelemre 12 hónappal hosszabbítható.
2. Mennyi az eljárás illetéke?
Export és szolgáltatás nyújtása esetén illetékmentes, reexport ügylet esetén 3 000 forint.
3. Mennyi illetéket kell fizetni a tárgyalási engedély hosszabbítása/módosítása esetén?
Export és szolgáltatás nyújtása esetén illetékmentes, reexport ügylet esetén 3 000 forint.
4. Mennyi az ügyintézési határidő?
60 nap
5. Ki írhatja alá a kérelmet?
A vállalkozás azon tisztviselője, akinek az aláírási címpéldányát a kérelemhez csatolták.
6. Ki veheti át az elkészült engedélyt?
A Hatóságunknál leadott aláírási címpéldánnyal rendelkező tisztviselő által meghatalmazott képviselő.
7. EU-n belüli szállítások esetén is szükséges tárgyalási engedély?
Nem, tárgyalási engedély kizárólag harmadik országok (ide nem értve az EGT tagállamokat és Svájcot) részére történő kivitel, szolgáltatás nyújtás és reexport ügylet esetén szükséges.
8. Szükséges tárgyalási engedély devizamentes ügyletek esetén?
Relációtól függetlenül nem szükséges tárgyalási engedély garanciális javításra, kiállításra, bemutatóra, tesztelésre, bevizsgálásra vonatkozó devizamentes, ideiglenes árumozgással járó ügylet esetén.
9. Behozatal esetén szükséges tárgyalási engedély?
Nem, tárgyalási engedély kizárólag harmadik országok (ide nem értve az EGT tagállamokat és Svájcot) részére történő kivitel, szolgáltatás nyújtás és reexport ügylet esetén szükséges.

Fontosabb fogalmak

1. reexport (újra kivitel):
a) az Uniós Vámkódex  270. cikkében  foglalt újra kivitel  vagy
b) szoftver és technológia szóban, írásos formában, elektronikus úton, telefaxon vagy telefonon történő továbbítása az Európai Unión kívüli rendeltetési helyre, technológia telefonszoftver és technológia szóban, írásos formában, elektronikus úton, telefaxon vagy telefonon történő továbbítása harmadik országba, technológia telefonon történő szóbeli továbbítása akkor, ha egy dokumentumban leírt technológia vonatkozó részét beolvassák, vagy telefonon keresztül oly módon írják le, ami alapvetően azonos eredményhez vezet
2. szolgáltatás:minden olyan műszaki támogató tevékenység, amely a haditechnikai eszköz fejlesztésével, gyártásával, összeszerelésével, minőségi vizsgálatával, üzemeltetésével, karbantartásával, javításával vagy bármely más műszaki szolgáltatással kapcsolatos, ideértve a bérmunkát, továbbá az eszközök kezelésének és alkalmazásának oktatását, és amely megvalósulhat műszaki-technológiai utasítás, elméleti és gyakorlati oktatás, gyártási ismeret és tapasztalat átadása vagy konzultáció útján szóban, írásban és elektronikus úton is.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör: a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése b) pontja , a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet.
Az eljárási illeték mértéke: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 27. pont, 73. § (2) bekezdés
Fellebbezésnek: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés e) pontja alapján helye nincs.

Kulcsszavak

tárgyalási engedély kérelem, illeték, csatolt okmányok, kitöltés, indokolás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858