Akadálymentes verzió

Haditechnikai eszközök és szolgáltatások igénybevételére jogosító tanúsítás iránti kérelem

Kódszám

MKEHH00005

Az ügy rövid leírása

A tanúsítás során a Hatóság a vállalkozások megbízhatóságát vizsgálja. A tanúsítás a tanúsított vállalkozást felhatalmazza, hogy Európai Unión belül általános forgalmi engedély alapján haditechnikai termékek részegységét a Magyarországra be, vagy onnan kiszállítsa. (általános forgalmi engedély alapján történő szállítás esetén a vállalkozás nem a nevére szóló határozatot hoz, hanem a közzétett engedély alapján szállít, utólagos adatszolgáltatási kötelezettséggel.)

Ki jogosult az eljárásra?

Azon hadiipari gyártást és haditechnikai külkereskedelmet végző vállalkozás, egyéni vállalkozó, aki 1) a) legalább 2 éve rendelkezik hatályos tevékenységi engedéllyel, ÉS a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény (a továbbiakban: Httv.) szerinti hatályos haditechnikai eszközök gyártására vonatkozó engedéllyel, 2) haditechnikai külkereskedelmi tevékenysége során maradéktalanul betartotta a Httv., valamint a haditechnikai külkereskedelemre vonatkozó, jogszabályi rendelkezések előírásait 3) a Belső Megfelelési Programban kijelölt felelős vezetője írásban kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozás megtesz minden szükséges intézkedést bármely szállított részegység vagy haditechnikai eszköz végfelhasználására vonatkozó különleges feltétel betartásához és végrehajtásához 4) a Belső Megfelelési Programban kijelölt felelős vezetője írásban kötelezettséget vállal arra, hogy kérdések és vizsgálatok esetében az illetékes hatóságokat részletesen tájékoztatja valamennyi kivitt, transzferált vagy egy másik tagállam transzferengedélye alapján kapott haditechnikai eszköz végfelhasználóiról és végfelhasználásáról, és 5) a Belső Megfelelési Programjában kijelölt felelős vezetője írásban nyilatkozik arról, hogy az átvett haditechnikai eszközöket saját gyártásukhoz, vagy tevékenységükhöz használják fel.
Nincsen személyes eljárásra vonatkozó kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem kötelező adattartalma:
1. a kérelmező neve, címe, székhelye, valamint további elérhetőségei,
2. a kérelmező adóazonosító száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jele, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma),
3. haditechnikai külkereskedelmi tevékenységi engedély határozat száma
4. a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény szerinti haditechnikai termékek gyártására vonatkozó engedély száma
5. tevékenységi, amire a tanúsítás vonatkozi a haditechnikai eszköz a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011 (VIII. 18.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti besorolásával megadva,
6. telephely, amire a tanúsítás vonatkozik
7. a belső megfelelési programban kijelölt felelős vezető nyilatkozatai
8. dátum, aláírás, bélyegző

Milyen iratok szükségesek?

Kérelem

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános tételű eljárási illeték fizetendő: 3000,- Ft
az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton vagy elektronikus úton kell megfizetni

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatósága

Ügyintézés határideje

60 nap

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény szabályai szerinti fellebbezésre
A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatójához kell címezni.
A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Hivatal Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóságához kell küldeni, cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
A fellebbezést a kézbesítést követő naptól számított 15 napon belül kell benyújtani.
A fellebbezés illetéke 5.000 Ft (ötezer)

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII.18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 19. §-a értelmében a tanúsítási eljárás során a Hatóság megvizsgálja a vállalkozás megbízhatóságát. Ehhez az alábbi feltételeknek kell megfelelni:
a) legalább 2 éve rendelkezik hatályos tevékenységi engedéllyel, ÉS a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény (a továbbiakban: Httv.) szerinti hatályos haditechnikai eszközök gyártására vonatkozó engedéllyel,
b) haditechnikai külkereskedelmi tevékenysége során maradéktalanul betartotta a Httv., valamint a haditechnikai külkereskedelemre vonatkozó, jogszabályi rendelkezések előírásait és a Belső Megfelelési Programjában foglaltakat,
c) a Belső Megfelelési Programban kijelölt felelős vezetője írásban kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozás megtesz minden szükséges intézkedést bármely szállított részegység vagy haditechnikai eszköz végfelhasználására vonatkozó különleges feltétel betartásához és végrehajtásához,
d) a Belső Megfelelési Programban kijelölt felelős vezetője írásban kötelezettséget vállal arra, hogy kérdések és vizsgálatok esetén az illetékes hatóságokat részletesen tájékoztatja valamennyi kivitt, transzferált vagy egy másik tagállam transzferengedélye alapján kapott haditechnikai eszköz végfelhasználóiról és végfelhasználásáról, és
e) Belső Megfelelési Programjában kijelölt felelős vezetője írásban nyilatkozik arról, hogy az átvett haditechnikai eszközöket saját gyártásukhoz, vagy tevékenységükhöz használják fel.
Mire jogosít a tanúsítás?
A Hatóság által tanúsított vállalatok jogosultak a tanúsításban meghatározott haditechnikai eszközök átvételére általános forgalmi engedély alapján.
Mire szólhat a tanúsítás?
A tanúsítás kizárólag olyan haditechnikai eszközökre és szolgáltatások igénybevételére szól, amelyek a vállalat gyártási tevékenységéhez szükségesek
Az Európai Unió tagállamai elismerik a másik tagállam hatóságai által kiállított tanúsítást!
A TANÚSÍTÁS ÖT ÉVRE ADHATÓ
1. A kérelmek benyújtása
2. A tanúsítás folyamata
3. A tanúsítás átvétele
4. Tanúsítások kezelése
5. Felfüggesztés, visszavonás
6. Tanúsított vállalkozások listája
A kérelmek benyújtása
1. Tanúsításra vonatkozó kérelem az erre rendszeresített - a jelen honlapról letölthető - nyomtatvány kitöltésével nyújtható be elektronikusan Ügyfélkapun keresztül, személyesen a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Ügyfélszolgálatán (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39- D. épület fszt. 11-12.), vagy postai úton is megküldhető az MKEH Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság, Hadiipari és Haditechnikai Külkereskedelmi Osztálynak a 1534 Budapest BKKP, Pf.: 919 címre.
2. A tanúsításra vonatkozó kérelmet 1 példányban kell benyújtani A4 méretű nyomtatványon. A nyomtatvány itt letölthető.
3. A kérelem számítógéppel, írógéppel illetve nyomtatott betűkkel kézírással is kitölthető.
Az illeték összege:
3 000 forint
A TANÚSÍTÁS FOLYAMATA
A Hatóságunk által végzett tanúsítási tevékenység folyamatáról az alábbi linkekre kattintva kaphatnak bővebb felvilágosítást:
- Tanúsítás folyamata - részletes
- Tanúsítás folyamata - grafikus
TANÚSÍTÁSOK ÁTVÉTELE
A jóváhagyott tanúsítások átvétele személyesen a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Ügyfélszolgálatán történik (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. D. épület fszt.11-12.). Külön kérésre a jóváhagyott tanúsítást a Hivatal postázza a Kérelmezőnek a kérelemhez mellékelt megcímzett válaszborítékban.
A tanúsítás átvételéhez a benyújtott kérelem kérelmezői példányának bemutatása, valamint a Kérelmező ügyintézőjének személyes azonosítása (személy igazolvány, illetve – ha nem az engedélykérelmen föltüntetett ügyintéző intézkedik – meghatalmazás bemutatása) szükséges.
TANÚSÍTÁSOK KEZELÉSE
A Hatóság a vállalkozás első alkalommal történt tanúsítását követően 1 éven belül a vállalkozást ellenőrzi. A Hatóság a tanúsított vállalatokat szükségszerűen, de legalább 3 évente ellenőrzi.
A Hatóság az általa tanúsított vállalatok jegyzékét honlapján magyar és angol nyelven közzéteszi, és gondoskodik azoknak, valamint a tanúsítás felfüggesztésének és visszavonásának az Európai Unió által e célra létrehozott elektronikus adatbázisba történő feltöltéséről (CERTIDER). Az EU tagállamaiban tanúsítást szerzett vállalatok listáját ebben a rendszerben kérdezhetik le. Ebben a rendszerben minden esetben ellenőrizzék Európai Unióban lévő tanúsított vállalat partnerüket, amennyiben általános engedély alapján kívánnak részükre szállítani!
FELFÜGGESZTÉS, VISSZAVONÁS
Ha a vállalkozás nem felel meg a tanúsítás feltételeinek, a Hatóság az eset összes körülményének és az arányosság követelményének figyelembevételével a tanúsítást felfüggeszti. A Hatóság a vállalkozást a tanúsítás felfüggesztésével egyidejűleg korrekciós intézkedésre kötelezi. A Hatóság ellenőrzi a korrekciós intézkedések végrehajtását. Amennyiben a vállalkozás az előírt korrekciós intézkedéseket nem teszi meg a felfüggesztéstől számított 3 hónapon belül, a Hatóság a tanúsítást visszavonja.
ÚJRAÉRTÉKELÉS
A Hatóság a tanúsítást a Korm. rendelet 10. §-a szerinti változás bejelentés esetében újraértékeli.
1. Mennyi az eljárás illetéke?
Az eljárás illetéke 3000 Ft.
2. Mennyi a hosszabbítás/módosítás illetéke?
Az eljárás illetéke 3000 Ft.
3. Mennyi ideig hatályos a tanúsítás?
A tanúsítás 5 évre adható
4. Cégem kizárólag hadiipari szolgáltatási tevékenységet folytat. Kérelmezhetek tanúsítást?
Nem, a tanúsítás kizárólag gyártási tevékenységre szólhat, s kizárólag olyan árukra, amelyek a vállalkozás gyártási tevékenységéhez szükségesek.
5. Szükséges illetve adható tanúsítás hon- és rendvédelmi, rendészeti, továbbá a nemzetbiztonsági szervek részére?
Nem szükséges tanúsítás a hon- és rendvédelmi, rendészeti, továbbá a nemzetbiztonsági szervek részére.
6. Lehetősége van a hatóságnak a tanúsítás felfüggesztésére, visszavonására?
Igen, ha a vállalkozás nem felel meg a tanúsítás feltételeinek, a Hatóság az eset összes körülményének és az arányosság követelményének figyelembevételével a tanúsítást felfüggeszti. A Hatóság a vállalkozást a tanúsítás felfüggesztésével egyidejűleg korrekciós intézkedésre kötelezi. A Hatóság ellenőrzi a korrekciós intézkedések végrehajtását. Amennyiben a vállalkozás az előírt korrekciós intézkedéseket nem teszi meg a felfüggesztéstől számított 3 hónapon belül, a Hatóság a tanúsítást visszavonja.
7. Hol érhető el a tanúsított vállalatok listája?
A tanúsított vállalatok az Európai Bizottság erre a célra létrehozott CERTIDER rendszerében érhetők el az alábbi linken: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/defence/certider/ Az Európai Unió illetékes hatóságai elismerik a többi tagállam által végzett tanúsításokat.

Fontosabb fogalmak

1. transzfer: haditechnikai eszköz átadása vagy szállítása egy Európai Unió tagállamában lévő szállító és egy valamely másik tagállamban található címzett között, amely lehet:
a) kiszállítás: olyan kereskedelmi ügylet, amelynek során a haditechnikai eszköz vagy szolgáltatás Magyarország területéről az Európai Unió valamely tagállamába kerül, beleértve az ideiglenes árumozgást,
b) beérkezés: olyan kereskedelmi ügylet, amelynek során a haditechnikai eszköz vagy szolgáltatás az Európai Unió valamely tagállamából érkezik Magyarország területére; beleértve az ideiglenes árumozgást.
2.haditechnikai eszköz: a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletben szereplő, a védelem terén alapvető biztonsági érdekeket érintő, kifejezetten katonai, nemzetbiztonsági, rendvédelmi és rendészeti célokra alkalmas, az Európai Unió közös katonai listáján található, illetve nemzeti biztonsági érdekből ide sorolt termék.
3. Belső Megfelelési Program: Program: olyan, a vállalkozás megbízhatóságát alátámasztó tájékoztató dokumentum, amely tartalmazza a vállalkozás tevékenységére vonatkozó információkat, a tevékenysége során keletkezett dokumentumok kezelésének és a nyilvántartás leírását; meghatározza az e rendelet hatálya alá eső tevékenységben részt vevő személyek feladatkörét és felelősségét, tartalmazza a vállalkozáson belüli kockázatkezelés leírását, valamint e rendelet előírásainak vállalkozáson belüli végrehajtását, továbbá vállalkozáson belül rendelkezik az esetleges nem megfelelőségek felszámolásának módjáról.
4. tanúsított vállalat: olyan vállalkozás, amely rendelkezik a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hatóság) által kiadott tanúsítással, továbbá az Európai Unió más tagállamában letelepedett, a tagállam hatósága által tanúsított gyártó.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör: a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontja, 6. § (4), a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII.18.) Korm. rendelet 2§. (1) bekezdése.
Az eljárási illeték mértéke: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés, 73. § (1) bekezdés
Eljárási szabályok: a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII.18.) Korm. rendelet 19-20. §
Fellebbezés: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (3) bekezdése, valamint a 99. § (1) bekezdése.
A fellebbezési illeték mértéke: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (2) bekezdése

Kulcsszavak

tanúsítás iránti kérelem, illeték, csatolt okmányok, kitöltés, indokolás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858