Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Haditechnikai eszközök és szolgáltatások igénybevételére jogosító tanúsítás iránti kérelem

Kódszám

MKEHH00005

Az ügy rövid leírása

A tanúsítás során a Hatóság a vállalkozások megbízhatóságát vizsgálja. A tanúsítás a tanúsított vállalkozást felhatalmazza, hogy Európai Unión belül általános forgalmi engedély alapján haditechnikai termékek részegységét a Magyarországra be, vagy onnan kiszállítsa. (általános forgalmi engedély alapján történő szállítás esetén a vállalkozás nem a nevére szóló határozatot hoz, hanem a közzétett engedély alapján szállít, utólagos adatszolgáltatási kötelezettséggel.)

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

Azon hadiipari gyártást és haditechnikai külkereskedelmet végző vállalkozás, egyéni vállalkozó, aki
1) a) legalább 2 éve rendelkezik hatályos tevékenységi engedéllyel, ÉS a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény (a továbbiakban: Httv.) szerinti hatályos haditechnikai eszközök gyártására vonatkozó engedéllyel,                                                                                    
2)  haditechnikai külkereskedelmi tevékenysége során maradéktalanul betartotta a Httv., valamint a haditechnikai külkereskedelemre vonatkozó, jogszabályi rendelkezések előírásait
3) a Belső Megfelelési Programban kijelölt felelős vezetője írásban kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozás megtesz minden szükséges intézkedést bármely szállított részegység vagy haditechnikai eszköz végfelhasználására vonatkozó különleges feltétel betartásához és végrehajtásához
4) a Belső Megfelelési Programban kijelölt felelős vezetője írásban kötelezettséget vállal arra, hogy kérdések és vizsgálatok esetében az illetékes hatóságokat részletesen tájékoztatja valamennyi kivitt, transzferált vagy egy másik tagállam transzferengedélye alapján kapott haditechnikai eszköz végfelhasználóiról és végfelhasználásáról, és
5) a Belső Megfelelési Programjában kijelölt felelős vezetője írásban nyilatkozik arról, hogy az átvett haditechnikai eszközöket saját gyártásukhoz, vagy tevékenységükhöz használják fel.

Kizáró okok: Nincsen személyes eljárásra vonatkozó kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem kötelező adattartalma:
1. a kérelmező neve, címe, székhelye, valamint további elérhetőségei,
2. a kérelmező adóazonosító száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jele, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma),
3. haditechnikai külkereskedelmi tevékenységi engedély határozat száma
4. a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény szerinti haditechnikai termékek gyártására vonatkozó engedély száma
5. tevékenységi, amire a tanúsítás vonatkozi a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti besorolásával megadva,
6. telephely, amire a tanúsítás vonatkozik 
7. a belső megfelelési programban kijelölt felelős vezető nyilatkozatai
8. dátum, aláírás, bélyegző

Milyen iratok szükségesek?

Kérelem

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános tételű eljárási illeték fizetendő: 3000,- Ft

az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján, vagy

b) amennyiben a járási hivatalban vagy a kormányablakban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg

ba) elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül,

bb) bankkártyával vagy

bc) házipénztárba készpénzzel, vagy

c) *  az eljárás megindítását megelőzően átutalással, az átutalás közlemény rovatában a kormányablakokról szóló kormányrendeletben meghatározott adatok feltüntetésével

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési
és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Haditechnikai Osztály

Ügyintézés határideje

60 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

A döntések ellen fellebbezésnek nincs helye, bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs lehetőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai szerinti fellebbezésre

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Mennyi az eljárás illetéke?
Az eljárás illetéke 3000 Ft.
2. Mennyi a hosszabbítás/módosítás illetéke?
Az eljárás illetéke 3000 Ft.
3. Mennyi ideig hatályos a tanúsítás?
A tanúsítás 5 évre adható
4. Cégem kizárólag hadiipari szolgáltatási tevékenységet folytat. Kérelmezhetek tanúsítást?
Nem, a tanúsítás kizárólag gyártási tevékenységre szólhat, s kizárólag olyan árukra, amelyek a vállalkozás gyártási tevékenységéhez szükségesek.
5. Szükséges illetve adható tanúsítás hon- és rendvédelmi, rendészeti, továbbá a nemzetbiztonsági szervek részére?
Nem szükséges tanúsítás a hon- és rendvédelmi, rendészeti, továbbá a nemzetbiztonsági szervek részére.
6. Lehetősége van a hatóságnak a tanúsítás felfüggesztésére, visszavonására?
Igen, ha a vállalkozás nem felel meg a tanúsítás feltételeinek, a Hatóság az eset összes körülményének és az arányosság követelményének figyelembevételével a tanúsítást felfüggeszti. A Hatóság a vállalkozást a tanúsítás felfüggesztésével egyidejűleg korrekciós intézkedésre kötelezi. A Hatóság ellenőrzi a korrekciós intézkedések végrehajtását. Amennyiben a vállalkozás az előírt korrekciós intézkedéseket nem teszi meg a felfüggesztéstől számított 3 hónapon belül, a Hatóság a tanúsítást visszavonja.
7. Hol érhető el a tanúsított vállalatok listája?
A tanúsított vállalatok az Európai Bizottság erre a célra létrehozott CERTIDER rendszerében érhetők el az alábbi linken: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/defence/certider/ Az Európai Unió illetékes hatóságai elismerik a többi tagállam által végzett tanúsításokat.

Fontosabb fogalmak

1. transzfer: haditechnikai eszköz átadása vagy szállítása egy Európai Unió tagállamában lévő szállító és egy valamely másik tagállamban található címzett között, amely lehet:
a) kiszállítás: olyan kereskedelmi ügylet, amelynek során a haditechnikai eszköz vagy szolgáltatás Magyarország területéről az Európai Unió valamely tagállamába kerül, beleértve az ideiglenes árumozgást,
b) beérkezés: olyan kereskedelmi ügylet, amelynek során a haditechnikai eszköz vagy szolgáltatás az Európai Unió valamely tagállamából érkezik Magyarország területére; beleértve az ideiglenes árumozgást.
2.haditechnikai eszköz: a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet1. mellékletben szereplő, a védelem terén alapvető biztonsági érdekeket érintő, kifejezetten katonai, nemzetbiztonsági, rendvédelmi és rendészeti célokra alkalmas, az Európai Unió közös katonai listáján található, illetve nemzeti biztonsági érdekből ide sorolt termék.
3. Belső Megfelelési Program: Program: olyan, a vállalkozás megbízhatóságát alátámasztó tájékoztató dokumentum, amely tartalmazza a vállalkozás tevékenységére vonatkozó információkat, a tevékenysége során keletkezett dokumentumok kezelésének és a nyilvántartás leírását; meghatározza az e rendelet hatálya alá eső tevékenységben részt vevő személyek feladatkörét és felelősségét, tartalmazza a vállalkozáson belüli kockázatkezelés leírását, valamint e rendelet előírásainak vállalkozáson belüli végrehajtását, továbbá vállalkozáson belül rendelkezik az esetleges nem megfelelőségek felszámolásának módjáról.
4. tanúsított vállalat: olyan vállalkozás, amely rendelkezik a Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési
és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Haditechnikai Osztály (a továbbiakban: Hatóság) által kiadott tanúsítással, továbbá az Európai Unió más tagállamában letelepedett, a tagállam hatósága által tanúsított gyártó.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör: a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése c) pontja, a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 2§. (1) bekezdése.
Az eljárási illeték mértéke: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés, 73. § (1) bekezdés
Eljárási szabályok: a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 19-20. §
Fellebbezés: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés e,pontja

Kulcsszavak

tanúsítás iránti kérelem, illeték, csatolt okmányok, kitöltés, indokolás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858