Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

EU-Kártya kiállítása iránti kérelem

Kódszám

EGBIZ00027

Az ügy rövid leírása

A Magyarországon egészségügyi ellátásra jogosult személyek kérhetik az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítását, amely alapján az EGT-tagállamokban átmeneti tartózkodásuk idején minden orvosilag szükséges ellátást igénybe vehetnek, ugyanolyan feltételek mellett, mint az adott tagállam biztosítottjai. A Kártya bármely fővárosi/megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán (cím, ügyfélfogadás rendje: www.oep.hu - ügyfélszolgálatok menüpont) személyesen vagy írásban (levélben) igényelhető és kiadása térítésmentes, kivéve azon eseteket, ha megsemmisül, megrongálódik, elvész, vagy ellopják. Ilyen esetekben igazgatási szolgáltatási díj fizetendő.
Amennyiben az ügyfél írásban igényli a Kártyát, a fővárosi/megyei kormányhivatal azt postán küldi meg a kérelmezőnek; a Kártya átvételét a kérelmező a tértivevényen aláírásával igazolja. A Kártya a kiállításától számított legfeljebb 36 hónapra érvényes.

Ki jogosult az eljárásra?

Az EU-Kártya kiállítását az ügyfél, kiskorú esetén a törvényes képviselő, vagy érvényes meghatalmazással az ügyfél által meghatalmazott személy kezdeményezheti.

Milyen adatokat kell megadni?

Az EU-Kártya kiadásához szükséges egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság az alábbi dokumentumokkal igazolható: személyazonosságot igazoló okmány (útlevél, személyigazolvány, új személyi igazolvány esetén lakcímkártya is), TAJ számot igazoló okmány, és nem rendezett biztosítási jogviszony esetén a jogosultságot bizonyító okmányok. Amennyiben a jogosult az EU-Kártya érvényességének lejárta előtt új Kártyát igényel, a meglévő Kártyáját le kell adnia a kormányhivatalnak. Abban az esetben azonban, ha az ügyfél úgy igényel új EU Kártyát, hogy a korábbi EU-Kártya érvényességi ideje már lejárt, akkor nincs szükség a korábbi, már érvénytelen EU-Kártya leadására.

Milyen iratok szükségesek?

Írásban igényelt Kártya esetén az ügyfél használhatja az egységes igénylőlapot, mellé kell csatolni a személyigazolvány, lakcímkártya és a TAJ kártya másolatát.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az EU-Kártya kiadása térítésmentes, kivéve azon eseteket, ha megsemmisül, megrongálódik, elvész vagy ellopják. Ilyen esetekben igazgatási szolgáltatási díj fizetendő, ami jelenleg 3000 Ft.

Hol intézhetem el?

bármely fővárosi/megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

A határozattal szemben 15 napon belül lehet fellebbezni. A fellebbezést az elsőfokon eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalnál kell beadni. A fellebbezést az OEP Nemzetközi Kapcsolatok és Jogviszony Nyilvántartási Főosztályának kell címezni. A fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az ügyhöz készült ügyfél tájékoztató.
Milyen dokumentumokkal igazolhatom magam? Érvényes, személyazonosításra alkalmas okmányokkal.
Mennyi ideig érvényes az EU-Kártya? A Kártya a kiállításától számított 36 hónapig érvényes. Amennyiben az igénylő egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága korlátozott (határozott) idejű, a Kártya kizárólag ezen időtartam végéig tartó érvényességgel állítható ki.
Visszamenőleges időtartamra kiállítható-e az EU-Kártya? Maga a Kártya visszamenőlegesen nem állítható ki, de a jogosultsági feltételek fennállása esetén - postai megkeresésre - az EU-Kártya helyettesítő okmány visszamenőleges időtartamra is kiállítható. (A 2005. november 1. előtti időszakra történő kiállítás az OEP kizárólagos hatásköre.)

Fontosabb fogalmak

Személyes adat: személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
Illetékes teherviselő: annak az országnak a "biztosítója", amelyik az ellátások költségeit viseli, mivel az illető, aki az ellátásokat igénybe vette, nála van vagy volt biztosítva.
Biztosított: a társadalombiztosítási jogszabályok a biztosított fogalma alatt azokat a személyeket értik, akik társadalombiztosítási jogviszonyuk keretében valamennyi társadalombiztosítási ellátásra - egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási és magán-nyugdíjpénztári szolgáltatásokra - jogosultságot szereznek.
Illetékes intézmény: az a fővárosi/megyei kormányhivatal, amely a biztosított magyarországi lakóhelye szerint illetékes.
Összekötő szerv: az a szervezet, amely az adott EGT-tagállamban az egészségügyi ellátásért felelős. A listájuk megtalálható a www.oep.hu honlapon.
EGT-tagállam: az Európai Gazdasági Térség tagállamai, azaz Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság (Anglia, Észak-Írország, Skócia, Wales), Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia.
EU-Kártya: Európai Egészségbiztosítási Kártya, ennek a segítségével lehet az EGT-tagállamokban és Svájcban egészségügyi ellátásokat úgy igénybe venni, mintha az adott ország állampolgára lennénk.
Orvosilag szükséges ellátás: az orvosilag szükséges ellátás gyűjtőfogalma magában foglalja a sürgősségi ellátást, valamint ezen túlmenően egyéb ellátásokat is. Azt, hogy ellátást kapunk-e az Európai Egészségbiztosítási Kártyánk alapján, a kezelőorvos bírálja el. A vizsgálat során az orvos figyelembe veszi a beteg állapotát, továbbá hogy mennyi ideig tartózkodik az adott országban. Ezen szempontok szerint ítéli meg, hogy az egészségügyi ellátás orvosilag szükséges-e vagy sem. Mindezek alapján az orvosilag szükséges ellátások köre tagállamonként, sőt még orvosonként is eltérő lehet. Az Európai Bizottság határozatai alapján azonban minden tagállamban orvosilag szükséges ellátásnak minősül többek között a dialízis-kezelés, az oxigénterápia, valamint a terhesség és a szülés esetén nyújtandó ellátás.

Vonatkozó jogszabályok

319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekről 2. § (7), 3. § (3)
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.), valamint a végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet (Ebtv. vhr.) 12/A. § (6)
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 5. §, 16. §
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 12. §, 27. §, 71. §, 116. §, 40. §, 40/A §, 71. §
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 25. §
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.) 13. § (2)
883/04/EK rendelet a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról (EK rendelet) 19. cikk, 1. cikk q), r) pont
987/2009/EK rendelet a 883/04/EK rendelet végrehajtásáról (EK rendelet Vhr.) 25. cikk
Az európai egészségbiztosítási kártyáról szóló S1. Határozat (2009. június 12.)
Az európai egészségbiztosítási kártyára vonatkozó technikai előírásokról szóló S2. Határozat (2009. június 12.)
Az illetéktörvény 1990. évi XCIII. tv. 29. § (1)

Kulcsszavak

Személyi azonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, belföldi személy, EGT tagállam, egészségügyi szolgáltatás, sürgősségi orvosilag szükséges ellátás, EU kártya, helyettesítő nyomtatvány, nemzetközi összekötő szerv, illetékes intézmény.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858