Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Biztosítási kötelezettség elbírálása iránti kérelem (E101, E102, E103)

Kódszám

EGBIZ00032

Az ügy rövid leírása

A kiküldő ország illetékes teherviselője adja ki az A1 jelű nyomtatványt a kiküldetés időtartamára, a kiküldő országban történő járulékfizetés igazolása miatt.
A kiküldetés azt jelenti, hogy a munkavállaló munkáját továbbra is a munkáltatója utasítása alapján, de egy másik tagállamban végzi.
Egyszerűen megfogalmazva ez a nyomtatvány nem más, mint a járulékfizetés tényének igazolása a külföldi foglalkoztató - és ennélfogva a fogadó ország - számára.
2010. május 1. napjától E 102 jelű nyomtatvány kizárólag a már folyamatban levő ügyek tekintetében alkalmazandó. Ha a kiküldetés meghosszabbítása nem volt előrelátható, ilyen esetben a kiküldetést legfeljebb 12 hónappal meg lehetett hosszabbítani, a kiküldetés szerinti állam szervének egyetértésével.
A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet szintén a jelzett időpontig lehetőséget adott meghatározott személyi kör (pl. diplomaták EK-igazgatási személyzete) számára, hogy választása alapján eldönthesse, mely állam szabályai szerint kíván biztosított lenni. (E 103 jelű nyomtatvány) 2010. május 1-ét követően, a gyakorlatban már kizárólag A1 nyomtatvány alkalmazandó.

Ki jogosult az eljárásra?

Az eljárás indítására jogosult: a biztosítás helye szerinti teherviselő (illetékes intézmény), vagy a lakóhely- és tartózkodás hely szerint illetékes intézmény, a természetes személy ügyfél. Ill. elsősorban a foglalkoztató.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmezőre vonatkozó személyazonosításra alkalmas adat, biztosítási jogviszonyra vonatkozó adat, TAJ szám/biztosítási szám az illetékes államban, a kiküldött munkavállalóra, önálló vállalkozóra vonatkozó adat, a párhuzamos tevékenység megállapítását támogató információk, a külföldi foglalkoztatásra vonatkozó adat (pl. cég neve, címe, kiküldetés időtartama), foglalkoztató adatai, jelentős gazdasági tevékenység fennállását alátámasztó információ.

Milyen iratok szükségesek?

A kiküldetés igazolás kiadásához szükséges dokumentumok a hatósági eljárás egyszerűsítéséhez: a foglalkoztató, a foglalkoztatás bejelentéséről szóló igazolást terjeszt elő, az önálló vállalkozó, egyéni vállalkozó cégének irataival igazolja a biztosítási jogviszonyát, foglalkoztatói nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem munkaerő kölcsönzés illetve közvetítés a foglalkoztatás célja, továbbá, hogy a foglalkoztató a kiküldetés időtartama alatt folyamatosan fenntartja a munkaviszonyt, fizeti a járulékokat és teljesíti egyéb bejelentési kötelezettségét is.
Az érintett személyes okmányai, TAJ okmánya, OEP által rendszeresített formanyomtatványon előterjesztett kérelem.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás költségmentes.

Hol intézhetem el?

A foglalkoztató székhelye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

A határozattal szemben 15 napon belül lehet fellebbezni. A fellebbezést az OEP Nemzetközi Kapcsolatok és Jogviszony Nyilvántartási Főosztályának kell címezni. A fellebbezést az elsőfokon eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalnál kell beadni. A fellebbezésért 5000 Ft fellebbezési illetéket kell fizetni.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az eljáró fővárosi/megyei kormányhivatal hiánypótlására mivel igazolhatom magam? A hatósági eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok.
A munkáltatóm mikor kapja meg a jogosultságomat igazoló nyomtatványt? Az általános ügyintézési határidőn belül.
Igényelhetek-e EU kártyát az E 101/A1 jelű nyomtatvánnyal egyidejűleg? Igen. Az ügyfél személyes eljárása során, illetve a foglalkoztató ügyfél számára az E 101/A1 jelű nyomtatvány igénylésével együtt kérheti.
Mi számít be a kiküldetést megelőző 30 nap biztosítási időbe? A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (továbbiakban Tbj.) 5. §-a szerinti biztosítási jogviszonyok, vagy a Tbj. 16. §-ban meghatározott egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságok.
A 30 nap idő folyamatos kell legyen? Igen.
Most alakuló cég küldhet ki foglalkoztatottakat külföldre? Nem, mivel a jelentős gazdasági tevékenység vizsgálatánál az elmúlt 6 hónap adatait kell figyelembe vennünk.

Fontosabb fogalmak

Személyes adat: Személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
Illetékes teherviselő: Annak az országnak a "biztosítója", amelyik az ellátások költségeit viseli, mivel az illető, aki az ellátásokat igénybe vette, nála van vagy volt biztosítva.
Biztosított: a társadalombiztosítási jogszabályok a biztosított fogalma alatt, azokat a személyeket értik, akik társadalombiztosítási jogviszonyuk keretében valamennyi társadalombiztosítási ellátásra-egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási és magán-nyugdíjpénztári szolgáltatásokra-jogosultságot szereznek.
Illetékes intézmény: Az a fővárosi/megyei kormányhivatal, amely a biztosított magyarországi lakóhelye szerint illetékes.
Összekötő szerv: Az a szervezet, amely az adott EGT-tagállamban az egészségügyi ellátásért felelős. A listájuk megtalálható a www.oep.hu honlapon.
EGT tagállam: Az Európai Gazdasági Térség tagállamai, azaz Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság (Anglia, Észak-Írország, Skócia, Wales), Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia.
Jogosultságot igazoló dokumentum: az a dokumentum, ami alapján az illető jogosult az adott országban egészségügyi ellátásra
Kiküldetés: Olyan egyoldalú és gazdasági érdekek következtében szükséges munkáltatói kötelezés, amellyel a munkáltató a munkavállalóját ideiglenesen, a szokásos munkavégzési helyén kívüli munkavégzésre kötelezi úgy, hogy a munkavállaló ezen időtartam alatt is a munkáltató irányítása és utasításai alapján végzi a munkáját.
Hatósági bizonyítvány: A hatósági bizonyítvány olyan közokirat, amelyet a közigazgatási hatóság valamilyen tény, állapot vagy egyéb adat igazolására ad ki kérelemre, vagy hivatalból, rendszerint külön jogszabályban adott felhatalmazás alapján és az ott előírt alakszerűség és eljárási rend megtartásával. A hatósági bizonyítványok típusainak számbavétele szinte lehetetlen, példának megemlíthető esetek: a jegyző adó- és értékbizonyítványt állít ki az ingatlan értékéről, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala erkölcsi bizonyítványt állít ki arról, hogy az ügyfél büntetlen előéletű. A hatósági bizonyítványt tíz napon belül kell kiadni. A bizonyítvány tartalmát - az ellenkező bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni. A közigazgatási hatóság a bizonyítvány kiadását akkor tagadja meg, ha a kiadás jogszabályba ütközik, az ügyfél valótlan vagy olyan adat, tény, állapot igazolását kéri, amelyre vonatkozóan a hatóság adattal nem rendelkezik.
Előzetes biztosítási idő: A korábbi időszakra vonatkozóan volt-e az ügyfélnek elég ideig TB-je.
Párhuzamosan végzett tevékenység: Magyarországon kívül egy másik EGT-tagállamban is dolgozik az illető.
Alkalmazandó jog megállapítása: Ha egy személy párhuzamosan több államban is végez tevékenységet főszabályként annak az országnak a jogszabályait kell figyelembe venni, amelyben az állandó lakhelye található.
Jelentős belföldi gazdasági tevékenység: A jelentős belföldi gazdasági tevékenység akkor áll fenn, ha a munkáltató vállalja, hogy a kiküldetés teljes időtartama alatt a belföldi és a külföldi gazdasági tevékenység (termelés, forgalmazás és egyéb szolgáltatói tevékenység) folytatása során foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszámán belül a belföldön foglalkoztatottak aránya eléri, vagy a belföldi tevékenységből származó bevétel összes bevételen belüli aránya eléri a 25 százalékot.

Vonatkozó jogszabályok

319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekről 4.0.(2) a) af) pont, 3.§ (3) bekezdés
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.), valamint a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet (Ebtv. vhr.)12/A.§ (6) bekezdés
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.)
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 12.§, 27.§, 71.§,116.§, 40.§, 40/A§., 71.§.
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény, 25.§
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.) 13.§(2)
883/04/EK rendelet a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról (EK rendelet)11.cikk (2), (3) bekezdés a), b), c), d) e) pont, 12. cikk, 13. cikk (1)-(4), 15. cikk, 16. cikk, 1. cikk q)r)
987/2009/EK rendelet a 883/04/EK rendelet végrehajtásáról (EK rendelet Vhr.)61 cikk a), b), c), 15. cikk, 16. cikk, 17. cikk, 18. cikk, 19. cikk
Az európai egészségbiztosítási kártyáról szóló S1. Határozat (2009. június 12.)
Az európai egészségbiztosítási kártyára vonatkozó technikai előírásokról szóló S2. Határozat (2009. június 12.)
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) 12/A. § (6) bekezdés
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §, 16. §
az illetéktörvény (1990. évi XCIII. tv. 29. § (1) bekezdése)
A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/biztositasi_kotelezettseg_eu_szerint
OEP honlap/letölthető nyomtatványok
e-nyomtatványok

Kulcsszavak

Személyi azonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, belföldi személy, EGT tagállam, egészségügyi szolgáltatás, illetékes intézmény, jogosultság, EGT államok, összekötő szerv, jogosultság igazolása, hatósági bizonyítvány, előzetes biztosítási idő, párhuzamosan végzett tevékenység, alkalmazandó jog megállapítása, jelentős belföldi gazdasági tevékenység.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858