Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Információkérése irányuló kérelem biztosítási időkről (E104)

Kódszám

EGBIZ00045

Az ügy rövid leírása

Amennyiben a biztosítási kötelezettség ellátásra való jogosultság, önkéntes biztosításhoz való jog szükségessé teszi, úgy az ellátás időtartama szempontjából a külföldi biztosítási időket figyelembe kell venni. Az illetékes teherviselő a másik állam teherviselőjétől kér igazolást. Az E 104 jelű nyomtatvány biztosítja az információ kérés lehetőségét a biztosítási időkről, valamint tájékoztatást ad azokról. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az illetékes állam polgára huzamosabb időn keresztül dolgozik adott tagállamban, majd ezt követően egészségbiztosítási- és nyugellátást kíván igénybe venni az állandó lakóhely szerinti országban, akkor az illetékes államban megszerzett jogviszonyát az állandó lakóhely szerinti országban az ellátásra való jogosultság elbírálásánál - konkrétan pl. táppénz mértékének megállapításánál - figyelembe kell venni. A biztosítási idők összeszámításának elve koordinációs alapelv szerint megvalósul az az elvárás, hogy a több tagállamban megszerzett jogosultság "átvihető" legyen a tagországok között.
Az E 104 E104 jelű nyomtatvány kezelésére a nemzetközi jogsegély eljárás az irányadó.

Ki jogosult az eljárásra?

Az eljárás indítására jogosult: a biztosítás helye szerinti teherviselő (illetékes intézmény), vagy a lakóhely- és tartózkodás hely szerint illetékes intézmény, a természetes személy ügyfél.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmezőre vonatkozó személyazonosításra alkalmas adat, információ, TAJ szám/biztosítási szám az illetékes államban, az illetékes külföldi intézmény adatai, a biztosítási időszak, a teherviselő nevére és címére vonatkozó adat.

Milyen iratok szükségesek?

Kérelméhez az ügyfél, lehetőség szerint csatol, minden releváns iratot (pl. biztosítási kártya, munkaszerződés, fizetési bérívek, stb.), amely bizonyítékául szolgál a másik tagállamban fennálló, vagy korábban fennállt biztosítási időszakra vonatkozóan.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díjmentes.

Hol intézhetem el?

Bármely fővárosi/megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezési lehetőség nincs.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az eljáró fővárosi/megyei kormányhivatal hiánypótlására mivel igazolhatom magam? A hatósági eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok.
A tartózkodási helyem szerinti intézmény mikor kapja meg a zárult jogviszonyra vonatkozó nyomtatványt? Az általános ügyintézési határidőn - 30 nap - belül.
Befolyásolja-e a pénzbeli ellátás mértékének megállapítását a külföldön megszerzett biztosítási jogviszonyom időtartama? Igen, abban az esetben, ha a zárult biztosítási jogviszonyt igazoló E 104 jelű nyomtatvány ("egyszerűsített" határozat) rendelkezésre áll.
Érdemes-e megőriznem az igazolt E 104 jelű nyomtatvány szolgálati idő elismeréséhez? Igen, a zárult biztosítási jogviszonyt igazoló E 104 jelű nyomtatvány szolgálati idő elismeréséhez alapul szolgálhat.
Nagy-Britannia és Olaszország esetében U 1 jelű igazolás felel meg a zárult jogviszony igazolásnak.

Fontosabb fogalmak

Személyes adat: Személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
Illetékes teherviselő: Annak az országnak a "biztosítója", amelyik az ellátások költségeit viseli, mivel az illető, aki az ellátásokat igénybe vette, nála van vagy volt biztosítva.
Biztosított: a társadalombiztosítási jogszabályok a biztosított fogalma alatt, azokat a személyeket értik, akik társadalombiztosítási jogviszonyuk keretében valamennyi társadalombiztosítási ellátásra-egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási és magán-nyugdíjpénztári szolgáltatásokra-jogosultságot szereznek.
Illetékes intézmény: Az a fővárosi/megyei kormányhivatal, amely a biztosított magyarországi lakóhelye szerint illetékes.
Összekötő szerv: Az a szervezet, amely az adott EGT-tagállamban az egészségügyi ellátásért felelős. A listájuk megtalálható a www.oep.hu honlapon.
EGT tagállam: Az Európai Gazdasági Térség tagállamai, azaz Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság (Anglia, Észak-Írország, Skócia, Wales), Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia.
Zárult biztosítási jogviszony: Egy korábbi időtartamra vonatkozó állapot, amiről igazolást lehet kérni. A dolog előzménye, hogy az illető a múltban külföldön dolgozott és külföldön jogosultságot szerzett az ottani társadalombiztosítási ellátásokra. Azóta az illető egy másik államba- vagy hazaköltözött, így a korábbi országból származó biztosítási jogviszonya lezárult. Az imént körülírt jogviszonyt nevezzük zárult biztosítási jogviszonynak.
Biztosítási jogviszony időtartama: Az az időszak, ami alatt be volt fizetve az illető TB-je.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (4)-(5) bekezdés, 12. §, 27. §, 34-36. §
A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/04/EK rendelet 6. cikk, 45. cikk, 54. cikk, 61. cikk
A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet 12. cikk, 13. cikk, 54. cikk,
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) Kormányrendelet 12/A. § (6) bekezdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (4) bekezdés, 15. §
A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/04/EK rendelet 1. cikk q), r) pont
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 25. §
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13. § (2) bekezdés;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 12. §, 39. §, 71. §;
Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet az egészségbiztosítási szervekről 3. § (3) bekezdés
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény valamint a végrehajtására kiadott 217/1997 (XII.1.) Kormányrendelet 12/A. § (6) bekezdés

Kulcsszavak

Személyi azonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, belföldi személy, EGT tagállam, egészségügyi szolgáltatás, illetékes intézmény, zárult biztosítási jogviszony, EGT államok, összekötő szerv.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858