Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Egészségügyi szolgáltatások biztosítása iránti kérelem egy másik tagállamban fennálló lakóhely esetén (E106, E109)

Kódszám

EGBIZ00046

Az ügy rövid leírása

Amennyiben egy másik tagállamban állandó lakóhellyel rendelkező személy Magyarországon biztosított, E 106 jelű nyomtatvánnyal igazolja jogosultságát, ezáltal a természetbeni ellátások teljes körére a lakóhelye szerinti országban is jogosulttá válik.
Az E 106 jelű nyomtatványt az ügyfél kérelmére a területileg illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal állítja ki. A kormányhivatal a benyújtott kérelem alapján nyilvántartásában rögzíti - jogosultsági feltételek fennállása esetén - az E 106 jelű nyomtatványt, ezzel egyidejűleg a nyilvántartásba vételről az ügyfelet is tájékoztatja.
Abban az esetben, ha egy személy Magyarországon biztosított, de eltartott családtagja egy másik tagállamban rendelkezik állandó lakóhellyel, akkor a családtag az E 109 jelű nyomtatvánnyal igazolja jogosultságát a természetbeni ellátások teljes körére a lakóhelye szerinti országban. A nyomtatványt kizárólag kérelemre állítja ki az illetékes kormányhivatal. (A családtagi státuszt minden esetben a lakóhely szerinti intézmény határozza meg.) Az E 109 jelű nyomtatvány bejegyzésére a fenti nyilvántartásba vételi szabályok az irányadók.

Ki jogosult az eljárásra?

Az eljárás indítására jogosult: a biztosítás helye szerinti teherviselő (illetékes intézmény), vagy a lakóhely- és tartózkodás hely szerint illetékes intézmény, a természetes személy ügyfél.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmezőre vonatkozó személyazonosításra alkalmas adat, a másik tagállamban fennálló lakóhelyről információ, TAJ szám/biztosítási szám az illetékes államban, az illetékes külföldi intézmény adatai, a biztosítási jogviszony illetve a keresőtevékenységre vonatkozó adat.

Milyen iratok szükségesek?

Igazolás a biztosított másik tagállamban fennálló lakóhelyéről, ill. a magyarországi lakóhely megszűnésének igazolása, vagy bármely releváns irat csatolása, amely azt igazolja, hogy az életvitel központja a másik EGT-tagállam; a magyar biztosítási jogviszony illetve a keresőtevékenység megjelölését igazoló dokumentum, legalább egy, a másik tagállamban élő hozzátartozó adatait igazoló okmány (családtagi státusz igazolásának megkönnyítése céljából), a foglalkoztató igazolása a folyamatos magyarországi foglalkoztatás alapján fennálló biztosítási jogviszonyról és annak várható végéről.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás költségmentes.

Hol intézhetem el?

Bármely fővárosi/megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

A határozattal szemben 15 napon belül lehet fellebbezni. A fellebbezést az OEP Nemzetközi Kapcsolatok és Jogviszony Nyilvántartási Főosztályának kell címezni. A fellebbezést az elsőfokon eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalnál kell beadni.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az eljáró fővárosi/megyei kormányhivatal hiánypótlására mivel igazolhatom magam? A hatósági eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok.
A lakóhelyem/tartózkodási helyem szerinti intézmény mikor kapja meg a jogosultságomat igazoló nyomtatványt? Az általános ügyintézési határidőn - 21 nap - belül.
Hol kapom meg az EU kártyámat? Az EU kártya kiállítására a jogosultságot igazoló illetékes intézmény rendelkezik hatáskörrel.
Az E 106 jelű nyomtatvány kiállításának időpontjától külföldön is jogosult leszek egészségügyi ellátásra? Igen, az állandó lakóhely szerinti ország eljáró szerve nyilvántartásba veszi a másik tagállamban fennálló jogviszonyát.

Fontosabb fogalmak

Személyes adat: Személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
Illetékes teherviselő: Annak az országnak a "biztosítója", amelyik az ellátások költségeit viseli, mivel az illető, aki az ellátásokat igénybe vette, nála van vagy volt biztosítva.
Biztosított: a társadalombiztosítási jogszabályok a biztosított fogalma alatt, azokat a személyeket értik, akik társadalombiztosítási jogviszonyuk keretében valamennyi társadalombiztosítási ellátásra-egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási és magán-nyugdíjpénztári szolgáltatásokra-jogosultságot szereznek.
Illetékes intézmény: Az a fővárosi/megyei kormányhivatal, amely a biztosított magyarországi lakóhelye szerint illetékes.
Összekötő szerv: Az a szervezet, amely az adott EGT-tagállamban az egészségügyi ellátásért felelős. A listájuk megtalálható a www.oep.hu honlapon.
EGT tagállam: Az Európai Gazdasági Térség tagállamai, azaz Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság (Anglia, Észak-Írország, Skócia, Wales), Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia.
Biztosítási jogviszony: A jogviszony kölcsönös társadalmi viszony, amely jogszabályban megfogalmazott és körülhatárolt, jogosult és kötelezett (mint jogalanyok) között jön létre. Az egészségügyi ellátásra való jogosultságot a biztosítási jogviszony, vagy a jogosulti státusz határozza meg. Ettől függ az is, hogy valaki járulékfizetésre kötelezett, vagy a szolidaritási elv érvényesülése alapján az állam fizeti utána a járulékot.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (4)-(5) bekezdés, 34-36. §
A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/04/EK rendelet 17. cikk, 22. cikk, 24-26. cikk
A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet 24. cikk
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 12/A. § (6) bekezdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (4) bekezdés, 15. §
A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/04/EK rendelet 1. cikk q), r) pont
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 25. §
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13. § (2) bekezdés;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 12. §, 39. §, 71. §
Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény valamint a végrehajtására kiadott 217/1997 (XII.1.) Korm. rendelet 12/A. § (6) bekezdés

Kulcsszavak

Személyi azonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, belföldi személy, EGT tagállam, egészségügyi szolgáltatás, illetékes intézmény, EGT államok.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858