Akadálymentes verzió

Egészségügyi szolgáltatások biztosítása iránti kérelem egy másik tagállamban lakóhellyel rendelkező nyugdíjas részére (E 121)

Kódszám

EGBIZ00049

Az ügy rövid leírása

Amennyiben egy EGT-tagállamban nyugellátásban részesülő személy, lakóhelyét egy másik EGT-tagállamba helyezi át, kérheti a nyugellátás folyósítása alapján illetékes tagállam illetékes szervét, hogy számára egy E 121 (S1) nyomtatványt állítson ki, amely nyomtatvánnyal az új lakóhelye szerinti tagállamban is jogosulttá válik az egészségügyi ellátások teljes körére, a nyomtatványt kiállító tagállam terhére.

Ki jogosult az eljárásra?

Az eljárás indítására jogosult: a biztosítás helye szerinti teherviselő (illetékes intézmény), vagy a lakóhely- és tartózkodás hely szerint illetékes intézmény, a természetes személy ügyfél.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmezőre vonatkozó személyazonosításra alkalmas adat, a magyarországi lakóhelyről való kijelentkezésről szóló információ, TAJ szám/biztosítási szám az illetékes államban, az illetékes külföldi intézmény adatai, a nyugellátás igazolására vonatkozó adat.

Milyen iratok szükségesek?

Az E 121 jelű nyomtatvány kiadásához szükséges dokumentumok: igazolás a magyarországi lakóhelyről való kijelentkezésről, és a külföldi lakóhely bejelentéséről, nyugdíjmegállapító határozat, nyugdíjas igazolvány, nyugdíjas személy adatait igazoló okmány valamint TAJ okmány.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

NINCS ADAT

Hol intézhetem el?

Bármely fővárosi/megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

A határozattal szemben 15 napon belül lehet fellebbezni. A fellebbezést az OEP Nemzetközi Kapcsolatok és Jogviszony Nyilvántartási Főosztályának kell címezni. A fellebbezést az elsőfokon eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalnál kell beadni.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az eljáró fővárosi/megyei kormányhivatal hiánypótlására mivel igazolhatom magam? A hatósági eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok.
Az új lakóhelyem/tartózkodási helyem szerinti intézmény mikor kapja meg a jogosultságomat igazoló nyomtatványt? Az általános ügyintézési határidőn - 30 nap - belül.
Hol kapom meg az EU kártyámat? Az EU kártya kiállítására a jogosultságot igazoló illetékes intézmény rendelkezik hatáskörrel.

Fontosabb fogalmak

Személyes adat: Személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
Illetékes teherviselő: Annak az országnak a "biztosítója", amelyik az ellátások költségeit viseli, mivel az illető, aki az ellátásokat igénybe vette, nála van vagy volt biztosítva.
Biztosított: a társadalombiztosítási jogszabályok a biztosított fogalma alatt, azokat a személyeket értik, akik társadalombiztosítási jogviszonyuk keretében valamennyi társadalombiztosítási ellátásra-egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási és magán-nyugdíjpénztári szolgáltatásokra-jogosultságot szereznek.
Illetékes intézmény: Az a fővárosi/megyei kormányhivatal, amely a biztosított magyarországi lakóhelye szerint illetékes.
Összekötő szerv: Az a szervezet, amely az adott EGT-tagállamban az egészségügyi ellátásért felelős. A listájuk megtalálható a www.oep.hu honlapon.
EGT tagállam: Az Európai Gazdasági Térség tagállamai, azaz Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság (Anglia, Észak-Írország, Skócia, Wales), Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia.
Zárult biztosítási jogviszony: Egy korábbi időtartamra vonatkozó állapot, amiről igazolást lehet kérni. A dolog előzménye, hogy az illető a múltban külföldön dolgozott és külföldön jogosultságot szerzett az ottani társadalombiztosítási ellátásokra. Azóta az illető egy másik államba- vagy hazaköltözött, így a korábbi országból származó biztosítási jogviszonya lezárult. Az imént körülírt jogviszonyt nevezzük zárult biztosítási jogviszonynak.
Nyugellátás igazolása: Történhet nyugdíjmegállapító határozattal vagy nyugdíjas igazolvánnyal
Kijelentkezés a magyarországi lakóhelyről: Ez úgy történik, hogy az ügyfél bemgy a Kormányablakba vagy az Okmányirodába, ahol jelzi, hogy külföldön szeretne letelepedni, ilyenkor le kell adni a személyi igazolványt és a lakcímkártyát (személyazonosításra marad az útlevél). Miután bevonták a korábbi személyit és lakcímkártyát kap az ügyfél egy új lakcímkártyát, amellyen az áll, hogy "külföldön élő magyar állampolgár".

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (4)-(5) bekezdés, 34-36. §
A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/04/EK rendelet 17. cikk, 22. cikk, 24-26. cikk
A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet 24. cikk
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 12/A. § (6) bekezdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (4) bekezdés, 15. §
A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/04/EK rendelet 1. cikk q), r) pont
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 25. §
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13. § (2) bekezdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 12. §, 39. §, 71. §
Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés a) pont af) alpont

Kulcsszavak

Személyi azonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, belföldi személy, EGT tagállam, egészségügyi szolgáltatás, illetékes intézmény, nyugellátás , EGT államok, igezolás a magyarországi lakóhely kijelentéséről, a külföldi lakóhely bejelentéséről.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858