Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Egészségügyi többletszolgáltatások biztosítása iránti kérelem üzemi baleset, illetve foglalkozási megbetegedés esetén (E123)

Kódszám

EGBIZ00050

Az ügy rövid leírása

A nyomtatvány segítségével a biztosított egy másik tagállam területén vehet igénybe üzemi baleset esetén járó természetbeni ellátásokat, amikor azok köre és mértéke meghaladja az általános szabályok alapján nyújtható ellátások mértékét és körét.
Ez az igazolás a természetbeni ellátásokra való jogosultságokról kizárólag üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén állítható ki.

Ki jogosult az eljárásra?

Az eljárás indítására jogosult: a biztosítás helye szerinti teherviselő (illetékes intézmény), vagy a lakóhely- és tartózkodás hely szerint illetékes intézmény, illetve a tagállamok közötti kapcsolattartást biztosító összekötő szerv.

Milyen adatokat kell megadni?

A munkavállaló személyi adatai, információ, külföldi biztosító kérelmében foglalt adatok, a magyar biztosítási jogviszonyra vonatkozó adatok, TAJ szám/biztosítási szám az illetékes államban, az illetékes külföldi intézmény adatai, a nyomtatvány szükségességének oka, a teherviselő nevére és címére vonatkozó adat.

Milyen iratok szükségesek?

Postai úton érkezett kérelem esetén csatolandó dokumentum ,magyar biztosítási jogviszony igazolása, a baleset időpontjában az adott tagállamba érvényes E 101/A1 jelű igazolás, amennyiben kiküldött munkavállalóról van szó. Legfontosabb csatolandó dokumentum a munkabaleseti jegyzőkönyv..

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás költségmentes.

Hol intézhetem el?

Bármely fővárosi/megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

A határozattal szemben 15 napon belül lehet fellebbezni. A fellebbezést az OEP Nemzetközi Kapcsolatok és Jogviszony Nyilvántartási Főosztályának kell címezni. A fellebbezést az elsőfokon eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalnál kell beadni.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az eljáró fővárosi/megyei kormányhivatal hiánypótlására mivel igazolhatom magam? A hatósági eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok.
A tartózkodási helyem szerinti intézmény mikor kapja meg az E 123/DA1 jelű nyomtatványt? Az általános ügyintézési határidőn - 21 nap - belül.

Fontosabb fogalmak

Személyes adat: Személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
Illetékes teherviselő: Annak az országnak a "biztosítója", amelyik az ellátások költségeit viseli, mivel az illető, aki az ellátásokat igénybe vette, nála van vagy volt biztosítva.
Biztosított: a társadalombiztosítási jogszabályok a biztosított fogalma alatt, azokat a személyeket értik, akik társadalombiztosítási jogviszonyuk keretében valamennyi társadalombiztosítási ellátásra-egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási és magán-nyugdíjpénztári szolgáltatásokra-jogosultságot szereznek.
Illetékes intézmény: Az a fővárosi/megyei kormányhivatal, amely a biztosított magyarországi lakóhelye szerint illetékes.
Összekötő szerv: Az a szervezet, amely az adott EGT-tagállamban az egészségügyi ellátásért felelős. A listájuk megtalálható a www.oep.hu honlapon.
EGT tagállam: Az Európai Gazdasági Térség tagállamai, azaz Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság (Anglia, Észak-Írország, Skócia, Wales), Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia.
Orvosilag szükséges ellátás: Az orvosilag szükséges ellátás gyűjtőfogalma magában foglalja a sürgősségi ellátást, de ezen túlmenően egyéb ellátásokat is. Azt, hogy ellátást kapunk-e az Európai Egészségbiztosítási Kártyánk alapján, a kezelőorvos bírálja el. A vizsgálat során az orvos figyelembe veszi a beteg állapotát, továbbá hogy mennyi ideig tartózkodik az adott országban. Ezen szempontok szerint ítéli meg, hogy az egészségügyi ellátás orvosilag szükséges-e vagy sem. Mindezek alapján az orvosilag szükséges ellátások köre tagállamonként, sőt még orvosokként is eltérő lehet. Az Európai Bizottság határozatai alapján azonban minden tagállamban orvosilag szükséges ellátásnak minősül többek között a dialízis-kezelés, az oxigénterápia, valamint a terhesség és a szülés esetén nyújtandó ellátás.
E107 formanyomtatvány: Kérelem természetbeni ellátásokra való jogosultságról szóló igazolás kiadására
E123 formanyomtatvány: Egészségügyi többletszolgáltatások biztosítása iránti kérelem üzemi baleset, illetve foglalkozási megbetegedés esetén
Jogosultságot igazoló dokumentum: az a dokumentum, ami alapján az illető jogosult az adott országban egészségügyi ellátásra
Baleseti táppénz: Baleseti táppénz annak jár, aki a biztosítás fennállása alatt, vagy a biztosítás megszűnését követő legkésőbb harmadik napon üzemi baleset következtében keresőképtelenné válik. Keresőképtelen az, aki az üzemi balesettel összefüggő és gyógykezelést igénylő egészségi állapota miatt vagy gyógyászati segédeszköz hiányában munkát végezni nem tud. A baleseti táppénz - az előzetes biztosítási időre és táppénzfolyósításra tekintet nélkül - egy éven keresztül jár, mely legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.
Foglalkozási megbetegedés: Azokat a megbetegedéseket tekintjük foglalkozási betegségeknek, amelyek a munkavégzéssel illetve a munkahellyel egyértelmű ok-okozati összefüggésbe hozhatók. E megbetegedések általában egy oki tényezőhöz kötöttek és ez alapján felismerhetők, tehát kiváltó okuk egyedül a foglalkozásban keresendő.
Üzemi baleset: A kötelező egészségbiztosításról szóló törvény szerint üzemi balesetnek minősül az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben éri.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (4)-(5) bekezdés, 34-36. §
A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/04/EK rendelet 36. cikk, 40. cikk, 22. cikk (1), (2) bekezdés
A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet 33. cikk
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (4) bekezdés, 15. §
A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/04/EK rendelet 1. cikk q), r) pont
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 25. §
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13. § (2) bekezdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. §.
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm.rendelet (Ebtv.vhr.) 12/A. § (6) bekezdés.
Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés

Kulcsszavak

Személyi azonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, belföldi személy, EGT tagállam, egészségügyi szolgáltatás, sürgősségi orvosilag szükséges ellátás, E 123/DA1 jelű nyomtatvány, hordozható dokumentum, nemzetközi összekötő szerv, illetékes intézmény, üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés, baleseti táppénz, megtérítési eljárás.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858