Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Nagykorú családtag jogosultságának bejegyzése iránti kérelem rendezetlen magyarországi jogviszony esetén (E 106, E 109).

Kódszám

EGBIZ00053

Az ügy rövid leírása

Az illetékes teherviselő megküldi a Magyarországon élő biztosítottja és annak eltartott hozzátartozója részére kiállított nyomtatványt. A biztosított magyarországi lakóhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal rögzíti a nyomtatvány adattartalmát a nyilvántartási rendszerében. Fontos megjegyezni, hogy a hozzátartozó más tagállamban fennálló jogosultsága alapján, magyarországi jogosultság bejegyzésére csak akkor van lehetőség, ha az adott családtag Magyarországon egyébként nem jogosult ellátásra. Az eljáró kormányhivatal az E 106 jelű nyomtatvány egy példányát visszaküldi az illetékes biztosítónak az érintett egyidejű értesítése mellett.
Az illetékes intézmény közli az E 109 jelű nyomtatványon, hogy a jogosultság igazoláson feltüntetett személy családtagjai Magyarországon laknak, ezzel hozzájárul a teljes körű természetbeni ellátásra való jogosultsághoz. Az E 109 jelű nyomtatvány nyilvántartásba vételi eljárása egyező az E 106 jelű nyomtatvány regisztrációjával.

Ki jogosult az eljárásra?

Az eljárás indítására jogosult: a biztosítás helye szerinti teherviselő (illetékes intézmény), vagy a természetes személy ügyfél a lakóhely- és tartózkodás hely szerint illetékes intézményen keresztül.

Milyen adatokat kell megadni?

A munkavállaló személyi adatai, információ, külföldi biztosító kérelmében foglalt adatok, a magyar biztosítási jogviszonyra vonatkozó adatok, TAJ szám/biztosítási szám az illetékes államban, az illetékes külföldi intézmény adatai, a nyomtatvány szükségességének oka, a teherviselő nevére és címére vonatkozó adat.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelmezőre és nagykorú családtagjára vonatkozó személyazonosításra alkalmas adat, TAJ-szám, biztosítási szám az illetékes államban, az illetékes külföldi intézmény adatai, a jogosultság igazolására vonatkozó adat.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás költségmentes.

Hol intézhetem el?

Bármely fővárosi/megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

A határozattal szemben 15 napon belül lehet fellebbezni. A fellebbezést az OEP Nemzetközi Kapcsolatok és Jogviszony Nyilvántartási Főosztályának kell címezni. A fellebbezést az elsőfokon eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalnál kell beadni. A fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az eljáró fővárosi/megyei kormányhivatal hiánypótlására mivel igazolhatom magam? A hatósági eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok.
A lakóhelyem/tartózkodási helyem szerinti intézmény mikor kapja meg a jogosultságomat igazoló nyomtatványt? Az általános ügyintézési határidőn - 21 nap - belül.
Hol kapom meg az EU kártyámat? Az EU kártya kiállítására a jogosultságot igazoló illetékes intézmény rendelkezik hatáskörrel.
Családtagként bejegyezhető az a személy, akinek érvényes egészségbiztosítása van? Nem, bejegyzésre, nyilvántartásba vételre csak akkor van mód, ha nincs érvényes jogosultsága, vagy a meglévő jogosultsága nem kapcsolódik keresőtevékenységhez, munkavégzéshez vagy nyugdíjas jogviszonyhoz.

Fontosabb fogalmak

Személyes adat: Személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
Illetékes teherviselő: Annak az országnak a "biztosítója", amelyik az ellátások költségeit viseli, mivel az illető, aki az ellátásokat igénybe vette, nála van vagy volt biztosítva.
Biztosított: a társadalombiztosítási jogszabályok a biztosított fogalma alatt, azokat a személyeket értik, akik társadalombiztosítási jogviszonyuk keretében valamennyi társadalombiztosítási ellátásra-egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási és magán-nyugdíjpénztári szolgáltatásokra-jogosultságot szereznek.
Illetékes intézmény: Az a fővárosi/megyei kormányhivatal, amely a biztosított magyarországi lakóhelye szerint illetékes.
Összekötő szerv: Az a szervezet, amely az adott EGT-tagállamban az egészségügyi ellátásért felelős. A listájuk megtalálható a www.oep.hu honlapon.
EGT tagállam: Az Európai Gazdasági Térség tagállamai, azaz Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság (Anglia, Észak-Írország, Skócia, Wales), Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia.
Biztosítási jogviszony: A jogviszony kölcsönös társadalmi viszony, amely jogszabályban megfogalmazott és körülhatárolt, jogosult és kötelezett (mint jogalanyok) között jön létre. Az egészségügyi ellátásra való jogosultságot a biztosítási jogviszony, vagy a jogosulti státusz határozza meg. Ettől függ az is, hogy valaki járulékfizetésre kötelezett, vagy a szolidaritási elv érvényesülése alapján az állam fizeti utána a járulékot.
Jogosultság igazolás: Olyan dokumentum, amellyel az ügyfél igazolni tudja, hogy TB-re jogosult.
Igényjogosult nagykorú családtag: társadalombiztosítási ellátásra jogosult állampolgár olyan már felnőtt családtagja, aki szintén jogosult egészségügyi ellátásra
Természetbeni ellátások: Magyarországon az egészségbiztosítás természetbeni ellátásai: Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás; Védőnő, anya-, gyermek- és ifjúság védelem; Fogászati ellátás; Gondozóintézeti gondozás; Betegszállítás, orvosi rendelvényű halottszállítás és mentés; Művesekezelés; Házi szakápolás; Járóbeteg szakellátás; Fekvőbeteg szakellátás; Gyógyfürdő-szolgáltatás; Anyatej-ellátás; Gyógyszertámogatás; Gyógyászati segédeszköz támogatás; Utazási költségtérítés.
Származtatott jogosultság: Olyan biztosítási jogviszony, mely mögött nem saját befizetés áll, hanem valamely más személy vagy szervezet befizetése, illetve családtagi viszony alapján válik a biztosított jogosulttá. Jellemzően ilyen viszony például a házastársi, gyermeki vagy özvegyi jogon járó ellátás. Megkülönböztetése biztosítás-matematikai szempontok miatt indokolt, az ellátási csomag szempontjából nincs jelentősége.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (4)-(5) bekezdés, 34-36. §
A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet 17. cikk, 22. cikk, 24-26. cikk
A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet 24. cikk
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 12/A. § (6) bekezdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (4) bekezdés, 15. §
A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet 1. cikk q), r) pont
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 25. §
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13. § (2) bekezdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. §
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 12/A. § (6) bekezdés
Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés

Kulcsszavak

Személyi azonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, belföldi személy, EGT tagállam, egészségügyi szolgáltatás, illetékes intézmény, jogosultság, EGT államok, nagykorú családtag.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858