Akadálymentes verzió

Kettős felhasználású termékekre vonatkozó globális export engedély kiadására irányuló kérelem

Kódszám

MKEHH00011

Az ügy rövid leírása

A 428/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt kettős felhasználású termékek kiviteléhez egy exportőrre és egy vagy több meghatározott rendeltetési országra hatályos Globális Exportengedély adható ki. A Globális Exportengedély legfeljebb három évre adható és a lejárta előtt legalább harminc nappal benyújtott hosszabbítás iránti kérelemre, egy alkalommal, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.

Ki jogosult az eljárásra?

A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet csak az végezhet, akit a Hatóság nyilvántartásba vett.
Nincsen személyes eljárásra vonatkozó kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem kötelező adattartalma:
1. az exportőr neve, címe, székhelye, valamint további elérhetőségei, kapcsolattartója
2. az exportőr EORI száma,
3. a végső rendeltetési hely országainak listája,
4. származási ország, feladási ország, a tétel jelenlegi vagy jövőbeli helye (tagállam),
5. a szándékolt kiviteli vámeljárás tagállama,
6. a kivitelre szánt kettős felhasználású termék kereskedelmi megnevezése,
7. a kivitelre szánt kettős felhasználású termék vámtarifaszáma,
8. a kivitelre szánt kettős felhasználású termék 428/2009/EK tanácsi rendelet szerinti termékellenőrzési jegyzékszáma,
9. a végfelhasználás leírása,
10. az ügylethez kapcsolódó kereskedelmi szerződés dátuma (ha alkalmazható),
11. a kiviteli vámeljárás kódja, 12. a kérvényezett engedély jellege (globális),
13. dátum, cégszerű aláírás, bélyegző.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelmező cégjegyzésre jogosult személy azon nyilatkozatát, amelyben kötelezettséget vállal valamennyi exportügylet tekintetében az alábbi feltételek betartására:
a) az engedélyt kizárólag az abban megjelölt kettős felhasználású termékekre és rendeltetési országokra használja fel;
b) a számlákon és a szállítási okmányokon feltünteti a Globális Exportengedély azonosító adatait: engedélyszámot és hatályossági dátumot;
c) a szerződéskötésnél vagy annak visszaigazolásánál bekéri a címzett, a végfelhasználó a a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésében meghatározott tartalmú Végfelhasználói Nyilatkozatát.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes. Azonban nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek globális exportengedélye iránti kérelem esetén a fizetendő szakhatósági eljárási illeték 3 000 Ft, melyet a kitöltési útmutatóban részletezettek szerinti módokon lehet megfizetni.

Hol intézhetem el?

A Hatóság országos illetékességel végzi tevékenységét

Ügyintézés határideje

25 nap

Jogorvoslati lehetőség

A döntés csak bírósági úton támadható meg.
-

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont, (2) bekezdés b) pontjában a Kormány nemzeti külkereskedelmi államigazgatási hatóságként a Budapest Főváros Kormányhivatalt jelölte ki. A Hatóság – feladat- és hatáskörében eljár a kettős felhasználású termékek export-, transzfer-, brókerügyleti és tranzitengedélyeivel kapcsolatos ügyekben, ellenőrzi e termékek Európai Unión kívüli harmadik országból Magyarországra történő behozatalát és kiadja a Nemzetközi Importigazolást, lefolytatja a nemzetközi kötelezettségekkel kapcsolatos konzultációkat, ellátja a nemzetközi egyezmények hazai végrehajtásából adódó feladatokat, továbbá eljár a nemzetközi kereskedelmi szankciókban elrendelt nem kettős felhasználású termékek exportengedélyezésével kapcsolatos ügyekben.
Kettős felhasználású termékek azok a termékek, beleértve a szoftvert és technológiát is, amelyek polgári és katonai célokra egyaránt felhasználhatók, e fogalom továbbá magába foglalja azokat a termékeket is, amelyek egyaránt felhasználhatók nem robbantási célokra és nukleáris fegyverek vagy más nukleáris robbanószerkezetek előállításához történő, bármilyen hozzájárulás céljára.
A Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztályon belül az Exportellenőrzési Osztály felelős e feladatok végrehajtásáért. Az Osztály nemzeti hatóságként látja el továbbá a Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény által szabályozott feladatokat is.
Magyarországon a kettős felhasználású termékek külkereskedelmét a módosított 428/2009/EK tanácsi rendelete, valamint a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet szabályozza. A Tanács 428/2009/EK rendelete a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakítását szabályozza, míg az 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet – a tanácsi rendelet tagállami hatáskörbe tartozó végrehajtási szabályozásán túl – a kettős felhasználású termékek behozatalát is.
A tanácsi rendelet közösségi szinten írja elő az kivitelhez, transzferhez, brókertevékenységhez és tranzithoz fűződő ellenőrzési (engedélyezési) kötelezettségeket és az ehhez kapcsolódó eljárási rendet, valamint tartalmazza az ellenőrzött termékek listáját. A közös szabályozás által a rendelet minden tagállamban közvetlen hatállyal bír és egyben közvetlenül alkalmazandó.
A kettős felhasználású termékek listáját a módosított 428/2009/EK tanácsi rendelet I. melléklete tartalmazza. E termékek polgári célú felhasználás mellett alkalmasak hagyományos és tömegpusztító fegyverek, valamint az azok célba juttatására alkalmas eszközök gyártására, kifejlesztésére, ezért külkereskedelmi forgalmuk ellenőrzését különböző non-proliferációs rezsimek és leszerelési egyezmények írják elő.
Ezek célja megakadályozni, hogy a regionális és nemzetközi biztonságra veszélyt jelentő államok, valamint terrorista csoportok tömegpusztító fegyvert legyenek képesek kifejleszteni és előállítani, illetve elejét venni a hagyományos fegyverek destabilizáló mértékű felhalmozódásának. Magyarország tagja minden, a kettős felhasználású termékek kereskedelmét szabályozó non-proliferációs rezsimnek.
A Globális Exportengedély egy exportőrre és egy vagy több meghatározott rendeltetési országra hatályos, legfeljebb három évre adható és a lejárta előtt legalább harminc nappal benyújtott hosszabbítás iránti kérelemre, egy alkalommal, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. A globális exportengedélyek alapján lebonyolított ügyletekről az exportőr minden év július 31. napjáig az adott naptári év első hat hónapjában, minden év január 31. napjáig az előző naptári év utolsó hat hónapjában folytatott tevékenységéről megküldi összesítését a Hatóságnak, mely összesítés tartalmazza:
a) az értékesített termék megnevezését, mennyiségét és értékét;
b) a termék ellenőrzési jegyzékszámát;
c) a kapcsolódó vámtarifa besorolást;
d) a rendeltetési országot;
e) a címzett, a végfelhasználó részletes adatait;
f) az értékesítés dátumát; és
g) a kivitel ideiglenes vagy végleges jellegét.
A kérelem beadása előtt milyen dokumentumok benyújtása szükséges a regisztrációhoz?
a Kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet csak az végezhet, akit a Hatóság nyilvántartásba vett. A nyilvántartásba vételi kérelemhez a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében felsorolt dokumentumokat kell csatolni:
- a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. Tv. 17. § (1) bekezdésében meghatározott EORI- számát,
- az ügyfelet hitelesen azonosító iratot (cégkivonat, alapító okirat, személyi igazolvány), vagy ezek hiteles másolatát,
- a részéről kötelezettségvállalásra kijelölt személy aláírásának hitelességét tanúsító iratot,
- adóazonosító számát.

Kivitel, brókerügylet, valamint a nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá eső termékek kivitelére vonatkozó tevékenységekhez az előzőeken túl szükséges még a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében felsorolt dokumentumok benyújtása is:
- nem természetes személy esetén a vállalkozás irányításában résztvevő exportellenőrzésért felelős személy kijelöléséről szóló és a Hatósággal kapcsolattartásra felhatalmazott személy képviseleti jogosultságát igazoló irat,
- a vállalkozás vezetője által jóváhagyott "Belső Ellenőrzési Program".

Amennyiben a fenti adatok a nyilvántartásba vételt követően megváltoznak, az ügyfél kötelessége a változásokat nyolc napon belül a Hatóság tudomására hozni. Aki öt naptári éven keresztül nem végez a Korm. rendelet hatálya alá eső tevékenységet, azt a Hatóság törli a nyilvántartásból.
Az nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtása illetékmentes.
Mit kell tudni a Belső Ellenőrzési Programról?
A Belső Ellenőrzési Program működtetését a kettős felhasználású termékek külkereskedelmének engedélyezéséről szóló 13/2011. (II.22.) Korm. rendelet írja elő.
Főbb céljai:
- elősegíteni Magyarország nemzetközi kötelezettség vállalásainak teljesítését,
- megakadályozni az engedély nélküli export lehetőségét,
- csökkenteni az engedélyeztetési eljárás időigényességét.
További cél a tevékenység során a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartásának biztosítása a vállalaton belül.
A Belső Ellenőrzési Program:
- szabályozza a módosított 428/2009/EK tanácsi rendelet 20. cikk (1)-(2) bekezdésében foglaltak végrehajtását
- rendelkezik a 13/2011. (II.22.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó tevékenységre vonatkozó valamennyi irat nyilvántartásának kialakításáról,
- szabályozza a Korm.rendelet hatálya alá tartozó tevékenységben részt vevő személyek feladatkörét és felelősségét,
- szabályozza a módosított 428/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a Korm. rendelet előírásainak vállalaton/intézményen belüli betartatását,
- továbbá intézkedési tervben rendelkezik az esetleges jogsértés következményeinek felszámolásáról.
Milyen dokumentumot kell csatolni a globális exportengedély iránti kérelemhez?
A kérelemhez csatolni kell a cégjegyzésre jogosult azon nyilatkozatát, amelyben kötelezettséget vállal valamennyi exportügylet tekintetében az alábbi feltételek betartására:
• Az engedélyt kizárólag az abban foglalt termékekre és rendeltetési országokra használja fel,
• A számlákon és a szállítási okmányokon feltünteti a Globális Exportengedély számát és hatályossági dátumát,
• A szerződéskötésnél, vagy annak visszaigazolásánál bekéri a címzett vagy végfelhasználó Végfelhasználói Nyilatkozatát.
Milyen típusú exportengedélyek léteznek a kettős felhasználású termékek exportja esetén?
Az esetek többségében a 13/2011. (II.22.) Korm.rendelet szerinti Egyedi Exportengedélyt bocsát ki a Hivatal. Kellő exportellenőrzési tapasztalattal rendelkező cégek esetében kerülhet sor Globális Exportengedély kiadására. EU001-EU006 Uniós Általános Exportengedélyek akkor használhatóak, amikor az export a 428/2009/EK tanácsi rendelet IIa. - IIf. mellékletei szerinti feltételekkel történik.
Mennyi ideig érvényes a Globális Exportengedély?
A Globális Exportengedély legfeljebb három évre adható, amely a lejárta előtt legalább harminc nappal benyújtott hosszabbítás iránti kérelem alapján egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.
Hogyan történjék a nyomtatványok kitöltése?
Az kérelmek kitöltéséhez részletes útmutatót csatoltunk a honlapon. Fontos, hogy az engedélykérelmeket a Hatóság honlapján közzétett nyomtatványok kitöltésével kell benyújtani. A kérelmeken szereplő valamennyi adat valódiságáért és a kettős felhasználású termék ellenőrzési jegyzékszámának helyességéért a kérelmező felelős.
Mennyi az eljárási díj összege és a fizetési módja?
A globális exportengedély iránti kérelem benyújtása illetékmentes. Azonban nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek globális exportengedélye iránti kérelem esetén a fizetendő szakhatósági eljárási illeték 3 000 Ft, melyet banki átutalással, készpénz-átutalási megbízás útján, internetes bankkártyás fizetéssel (VPOS) vagy elektronikus fizetési és elszámolási (EFER) rendszeren keresztül kell megfizetni a vonatkozó jogszabályok szerint.
Hogyan történhet a nyomtatványok benyújtása?

Az okmányok benyújtása postai úton, elektronikus formában a E-ugyfelszolgalat menüpontban leírt módon, valamint személyesen a Kereskedelmi , Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Ügyfélszolgálatán történhet. Az ügyfélfogadás rendje, a személyek elérhetősége (telefon, fax, e-mail), a jogszabályok, a szükséges fontosabb információk a Főosztály honlapján megtalálhatóak.

Fontosabb fogalmak

Ellenőrzési jegyzékszám: a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt kettős felhasználású termékhez rendelt kódszám.
Nemzetközi non-proliferációs kötelezettség: az Ausztrália Csoport, a Rakétatechnológia Ellenőrzési Rendszer, a Nukleáris Szállítók Csoportja, a Wassenaari Megállapodás, a Zangger-bizottság, valamint a Vegyi fegyver Tilalmi Egyezmény, az 1970. évi 12. törvényerejű rendelettel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének XXII. ülésszakán, 1968. június 12-én elhatározott, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés, az 1975. évi 11. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a bakteriológiai (biológiai) és toxin-fegyverek kifejlesztésének, előállításának és tárolásának megtiltásáról és e fegyverek megsemmisítéséről szóló, az Egyesült Nemzetek Szervezete XXVI. ülésszakán, 1971. december 10-én elfogadott egyezmény (a továbbiakban: Biológiai- és Toxin-fegyver Tilalmi Egyezmény). Nemzetközi szankció: az Európai Unió, az ENSZ Biztonsági Tanácsa és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet által elfogadott kereskedelmi szankció.
Nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá eső termék: az Európai Unió, az ENSZ Biztonsági Tanácsa és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet által elfogadott nemzetközi szankcióban elrendelt kiviteli korlátozás alá eső kettős felhasználású és nem kettős felhasználású termék.
Nukleáris kettős felhasználású termék: a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. melléklete „0 kategóriájában” és az „1-9 kategóriáiban” felsorolt a ..200-..299 végződésű sorszámok alatt szereplő termék.
Szolgáltatás: minden olyan műszaki támogató tevékenység, amely a kettős felhasználású termék javításával, fejlesztésével, gyártásával, összeszerelésével, minőségi vizsgálatával, üzemeltetésével, karbantartásával vagy bármely más műszaki szolgáltatással kapcsolatos.
Végfelhasználó: az a személy, aki e rendelet hatálya alá tartozó ügylet eredményeképpen a kettős felhasználású terméket ténylegesen használja.
Végfelhasználói Nyilatkozat: az a nyilatkozat, amelyet a végfelhasználó, címzett tesz, és amelyben vállalja, hogy a kettős felhasználású terméket kizárólag a nyilatkozatban megjelölt feltételekkel és módon fogja felhasználni.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör: a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont, (2) bekezdés b) pont
az eljárási illeték mértéke és megfizetése:
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés, 27. pont, 73. § (2) - (6) bekezdések, a kormányablakokról szóló 515/2013 (XII.30.) Korm. rendelet 11/A. §
Eljárási szabályok:
a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérő szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 5. §, 10. § 14-15. § Szakhatóság: a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról szóló 144/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

globális exportengedély kérelem, illeték, csatolt okmányok, kitöltés, indokolás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858