Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Kettős felhasználású termékekre vonatkozó brókerügyleti engedély kiadására irányuló kérelem

Kódszám

MKEHH00013

Az ügy rövid leírása

Olyan ügyletek tárgyalása vagy intézése, amelyek célja kettős felhasználású termékek vétele, értékesítése vagy szállítása egy harmadik országból egy más harmadik országba: vagy harmadik országokban található kettős felhasználású termékek értékesítése vagy vétele egy más harmadik országba történő transzfer céljából.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet csak az végezhet, akit a Hatóság nyilvántartásba vett.

Kizáró okok: Nincsen személyes eljárásra vonatkozó kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

Engedélykérelem tartalmi elemei a kettős felhasználású termékek bróker tevékenységéhez
1. Bróker/Kérelmező neve, címe,
2. Bróker/Kérelmező EORI száma,
3. Kapcsolattartó neve, elérhetősége,
4. Származási harmadik ország exportőre,
5. Rendeltetési harmadik ország címzettje,
6. A bróker lakó- vagy letelepedési helye szerinti tagállam,
7. Származási harmadik ország (a termékek helye),
8. Rendeltetési harmadik ország végfelhasználója (ha nem azonos a címzettel),
9. Rendeltetési harmadik ország,
10. Résztvevő harmadik felek (pl. ügynökök),
11. A tételek leírása,
12. Vámtarifaszám (CAS szám, ha alkalmazható),
13. Ellenőrzési jegyzékszám (listán szereplő termékeknél),
14. Pénznem és érték,
15. A tételek mennyisége,
16. Végfelhasználás,
17. Kiegészítő információk (szállítási útvonal, szállítóeszköz, szállítás tervezett ideje),
18. Dátum, cégszerű aláírás, bélyegző.

Milyen iratok szükségesek?

A végfelhasználó, a címzett cégjegyzésre jogosult képviselője által hitelesített Végfelhasználói Nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell:
a) a végfelhasználó, a címzett pontos megnevezését, a székhely és a tevékenysége pontos meghatározását;
b) az importált termék leírását, mennyiségét és értékét;
c) a termék felhasználásának egyértelmű meghatározását és pontos rendeltetési helyét, és
d) a kifejezett kötelezettségvállalást arról, hogy az importált termék a fuvarozás során nem kerül reexportálásra, átadásra vagy út közbeni eltérítésre.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes. Azonban nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek egyedi exportengedélye iránti kérelem esetén a fizetendő szakhatósági eljárási illeték 3 000 Ft, melyet a kitöltési útmutatóban részletezettek szerinti módokon lehet megfizetni.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály

Ügyintézés határideje

25 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A döntés csak bírósági úton támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei: -

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A kérelem beadása előtt milyen dokumentumok benyújtása szükséges a regisztrációhoz?
a Kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet csak az végezhet, akit a Hatóság nyilvántartásba vett. A nyilvántartásba vételi kérelemhez a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében felsorolt dokumentumokat kell csatolni:
- a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. Tv. 17. § (1) bekezdésében meghatározott EORI- számát,
- az ügyfelet hitelesen azonosító iratot (cégkivonat, alapító okirat, személyi igazolvány), vagy ezek hiteles másolatát,
- a részéről kötelezettségvállalásra kijelölt személy aláírásának hitelességét tanúsító iratot,
- adóazonosító számát.

Kivitel, brókerügylet, valamint a nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá eső termékek kivitelére vonatkozó tevékenységekhez az előzőeken túl szükséges még a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében felsorolt dokumentumok benyújtása is:
- nem természetes személy esetén a vállalkozás irányításában résztvevő exportellenőrzésért felelős személy kijelöléséről szóló és a Hatósággal kapcsolattartásra felhatalmazott személy képviseleti jogosultságát igazoló irat,
- a vállalkozás vezetője által jóváhagyott "Belső Ellenőrzési Program".

Amennyiben a fenti adatok a nyilvántartásba vételt követően megváltoznak, az ügyfél kötelessége a változásokat nyolc napon belül a Hatóság tudomására hozni. Aki öt naptári éven keresztül nem végez a Korm. rendelet hatálya alá eső tevékenységet, azt a Hatóság törli a nyilvántartásból.
Az nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtása illetékmentes.
Mit kell tudni a Belső Ellenőrzési Programról?
A Belső Ellenőrzési Program működtetését a kettős felhasználású termékek külkereskedelmének engedélyezéséről szóló 13/2011. (II.22.) Korm. rendelet írja elő.
Főbb céljai:
- elősegíteni Magyarország nemzetközi kötelezettség vállalásainak teljesítését,
- megakadályozni az engedély nélküli export lehetőségét,
- csökkenteni az engedélyeztetési eljárás időigényességét.
További cél a tevékenység során a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartásának biztosítása a vállalaton belül.
A Belső Ellenőrzési Program:
- szabályozza a módosított 428/2009/EK tanácsi rendelet 20. cikk (1)-(2) bekezdésében foglaltak végrehajtását
- rendelkezik a 13/2011. (II.22.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó tevékenységre vonatkozó valamennyi irat nyilvántartásának kialakításáról,
- szabályozza a Korm.rendelet hatálya alá tartozó tevékenységben részt vevő személyek feladatkörét és felelősségét,
- szabályozza a módosított 428/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a Korm. rendelet előírásainak vállalaton/intézményen belüli betartatását,
- továbbá intézkedési tervben rendelkezik az esetleges jogsértés következményeinek felszámolásáról.
Milyen dokumentumot kell csatolni a brókerügyleti engedély iránti kérelemhez?

A kérelemhez csatolni kell az eredeti, a végfelhasználó által megfelelően kitöltött “End-Use Certificate for Dual-Use Items” (Végfelhasználói Nyilatkozat) dokumentumot, mely megtalálható a Letölthető nyomtatványok között.
A nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
- a végfelhasználó, a címzett pontos megnevezését, a székhely és a tevékenysége pontos meghatározását,
- az importált termék leírását, mennyiségét és értékét,
- a termék felhasználásának egyértelmű meghatározását és pontos rendeltetési helyét,
- kifejezett kötelezettségvállalást arról, hogy az importált termék a fuvarozás során nem kerül reexportálásra, átadásra vagy út közbeni eltérítésre.
Milyen típusú exportengedélyek léteznek a kettős felhasználású termékek exportja esetén?
Az esetek többségében a 13/2011. (II.22.) Korm.rendelet szerinti Egyedi Exportengedélyt bocsát ki a Hivatal. Kellő exportellenőrzési tapasztalattal rendelkező cégek esetében kerülhet sor Globális Exportengedély kiadására. EU001-EU006 Uniós Általános Exportengedélyek akkor használhatóak, amikor az export a módosított 428/2009/EK tanácsi rendelet IIa. - IIf. mellékletei szerinti feltételekkel történik.
Mennyi ideig érvényes a Brókerügyleti Engedély?
A Brókerügyleti Engedély egy évre szól, amely a lejárta előtt legalább harminc nappal benyújtott hosszabbítás iránti kérelem alapján egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható. Az engedélykérelem elbírálásánál az exportengedély iránti kérelem elbírálására vonatkozó szabályok irányadók.
Hogyan történjék a nyomtatványok kitöltése?
Az kérelmek kitöltéséhez részletes útmutatót csatoltunk a honlapon. Fontos, hogy az engedélykérelmeket a Hatóság honlapján közzétett nyomtatványok kitöltésével kell benyújtani. A kérelmeken szereplő valamennyi adat valódiságáért és a kettős felhasználású termék ellenőrzési jegyzékszámának helyességéért a kérelmező felelős.
Mennyi az eljárási díj összege és a fizetési módja?
A brókerügyleti engedély iránti kérelem benyújtása illetékmentes. Azonban nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek egyedi exportengedélye iránti kérelem esetén a fizetendő szakhatósági eljárási illeték 3 000 Ft, melyet banki átutalással, készpénz-átutalási megbízás útján, internetes bankkártyás fizetéssel (VPOS) vagy elektronikus fizetési és elszámolási (EFER) rendszeren keresztül kell megfizetni a vonatkozó jogszabályok szerint.
Hogyan történhet a nyomtatványok benyújtása?
Az okmányok benyújtása postai úton, elektronikus formában a E-ugyfelszolgalat menüpontban leírt módon, valamint személyesen a Kereskedelmi , Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Ügyfélszolgálatán történhet. Az ügyfélfogadás rendje, a személyek elérhetősége (telefon, fax, e-mail), a jogszabályok, a szükséges fontosabb információk a Főosztály honlapján megtalálhatóak.

Fontosabb fogalmak

Ellenőrzési jegyzékszám: a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt kettős felhasználású termékhez rendelt kódszám.
Nemzetközi non-proliferációs kötelezettség: az Ausztrália Csoport, a Rakétatechnológia Ellenőrzési Rendszer, a Nukleáris Szállítók Csoportja, a Wassenaari Megállapodás, a Zangger-bizottság, valamint a Vegyi fegyver Tilalmi Egyezmény, az 1970. évi 12. törvényerejű rendelettel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének XXII. ülésszakán, 1968. június 12-én elhatározott, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés, az 1975. évi 11. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a bakteriológiai (biológiai) és toxin-fegyverek kifejlesztésének, előállításának és tárolásának megtiltásáról és e fegyverek megsemmisítéséről szóló, az Egyesült Nemzetek Szervezete XXVI. ülésszakán, 1971. december 10-én elfogadott egyezmény (a továbbiakban: Biológiai- és Toxin-fegyver Tilalmi Egyezmény).
Végfelhasználó: az a személy, aki e rendelet hatálya alá tartozó ügylet eredményeképpen a kettős felhasználású terméket ténylegesen használja.
Brókertevékenység: Olyan ügyletek tárgyalása vagy intézése, amelyek célja kettős felhasználású termékek vétele, értékesítése vagy szállítása egy harmadik országból egy más harmadik országba: vagy harmadik országokban található kettős felhasználású termékek értékesítése vagy vétele egy más harmadik országba történő transzfer céljából. Bróker: a Közösség valamely tagállamában lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett természetes vagy jogi személy vagy társaság, amely az 5. pontban meghatározott szolgáltatásokat végez a Közösségből valamely harmadik ország területére irányulóan.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör: a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont, (2) bekezdés b) pont
az eljárási illeték mértéke és megfizetése: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés, 27. pont, 73. § (2) - (6) bekezdések, a kormányablakokról szóló 515/2013 (XII.30.) Korm. rendelet 11/A. §
Eljárási szabályok: a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérő szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 5. §, 14-15. §, 17.§ az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140.§ (4)-(6) bekezdések Szakhatóság: a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról szóló 144/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

bróker tevékenység, brókerügyleti engedélykérelem, illeték, csatolt okmányok, kitöltés, indokolás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858