Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Nyilvántartásba vételi kérelem kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezése kapcsán

Kódszám

MKEHH00017

Az ügy rövid leírása

A vállalkozás a nyilvántartásba vételt követően jogosult kettős felhasználású termék kivitelére, behozatalára, transzferjére, tranzitjára, bróker tevékenységre. Alapjában véve regisztrációt jelent. A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet csak az végezhet, akit a Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya (a továbbiakban: Hivatal) az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/A-140/B. §-a szerinti nyilvántartásba vett.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: a) a cégbíróság által nyilvántartásba vett egyéni cég, gazdasági társaság, ideértve a külföldi részvétellel működő gazdasági társaságot, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét, valamint kereskedelmi képviseletét, de nem beleértve a vámszabad területen alapított társaságot,

Kizáró okok: b) az egyéni vállalkozók nyilvántartásába bejegyzett egyéni vállalkozó,

Milyen adatokat kell megadni?

a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 17. § (1) bekezdésében meghatározott vámazonosító számát (EORI szám);
az adóazonosító számát.

Milyen iratok szükségesek?

A nyilvántartásba vételi kérelemhez a kérelmezőnek mindenesetben be kell nyújtania:
a személyét hitelesen azonosító iratot: cégkivonatot, alapító okiratot vagy személyazonosító igazolványt vagy ezen iratok valamelyikének hiteles másolatát;
a részéről kötelezettségvállalásra jogosult személy aláírásának hitelességét tanúsító iratot: közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által cégbejegyzési, változásbejegyzési eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-minta, személyazonosító igazolvány másolatát, és
Kivitel, brókerügylet, valamint a nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá eső termékek kivitelére vonatkozó tevékenységekhez a következő dokumentumokat is:
a nem természetes személy esetében a vállalkozás irányításában részt vevő exportellenőrzésért felelős vezető kijelöléséről szóló és a Hatósággal való kapcsolattartásra felhatalmazott személy képviseleti jogosultságát igazoló iratot, és
a nem természetes személy vezetője által jóváhagyott Belső Ellenőrzési Programot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály

Ügyintézés határideje

25 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A döntés csak bírósági úton támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei: -

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A kérelem beadása előtt milyen dokumentumok benyújtása szükséges a regisztrációhoz?
a Kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forglamának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet csak az végezhet, akit a Hatóság nyilvántartásba vett. A nyilvántartásba vételi kérelemhez a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében felsorolt dokumentumokat kell csatolni:
- a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. Tv. 17. § (1) bekezdésében meghatározott EORI- számát,
- az ügyfelet hitelesen azonosító iratot (cégkivonat, alapító okirat, személyi igazolvány), vagy ezek hiteles másolatát,
- a részéről kötelezettségvállalásra kijelölt személy aláírásának hitelességét tanúsító iratot,
- adóazonosító számát.

Kivitel, brókerügylet, valamint a nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá eső termékek kivitelére vonatkozó tevékenységekhez az előzőeken túl szükséges még a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében felsorolt dokumentumok benyújtása is:
- nem természetes személy esetén a vállalkozás irányításában résztvevő exportellenőrzésért felelős személy kijelöléséről szóló és a Hatósággal kapcsolattartásra felhatalmazott személy képviseleti jogosultságát igazoló irat,
- a vállalkozás vezetője által jóváhagyott "Belső Ellenőrzési Program".

Amennyiben a fenti adatok a nyilvántartásba vételt követően megváltoznak, az ügyfél kötelessége a változásokat nyolc napon belül a Hatóság tudomására hozni. Aki öt naptári éven keresztül nem végez a Korm. rendelet hatálya alá eső tevékenységet, azt a Hatóság törli a nyilvántartásból.
Mit kell tudni a Belső Ellenőrzési Programról?
A Belső Ellenőrzési Program működtetését a kettős felhasználású termékek külkereskedelmének engedélyezéséről szóló 13/2011. (II.22.) Korm. rendelet írja elő.
Főbb céljai:
- elősegíteni Magyarország nemzetközi kötelezettség vállalásainak teljesítését,
- megakadályozni az engedély nélküli export lehetőségét,
- csökkenteni az engedélyeztetési eljárás időigényességét.
További cél a tevékenység során a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartásának biztosítása a vállalaton belül.
A Belső Ellenőrzési Program:
- szabályozza a módosított 428/2009/EK tanácsi rendelet 20. cikk (1)-(2) bekezdésében foglaltak végrehajtását
- rendelkezik a 13/2011. (II.22.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó tevékenységre vonatkozó valamennyi irat nyilvántartásának kialakításáról,
- szabályozza a Korm.rendelet hatálya alá tartozó tevékenységben részt vevő személyek feladatkörét és felelősségét,
- szabályozza a módosított 428/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a Korm. rendelet előírásainak vállalaton/intézményen belüli betartatását,
- továbbá intézkedési tervben rendelkezik az esetleges jogsértés következményeinek felszámolásáról.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör: Hatáskör: a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont, (2) bekezdés b) pont
az eljárási illeték mértéke: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 27. pont;
Eljárási szabályok: a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérő szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 3. §

Kulcsszavak

nyilvántartásba vétel, illeték, csatolt okmányok, kitöltés, indokolás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858