Akadálymentes verzió

Nyilvántartásba vételi kérelem kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezése kapcsán

Kódszám

MKEHH00017

Az ügy rövid leírása

A vállalkozás a nyilvántartásba vételt követően jogosult kettős felhasználású termék kivitelére, behozatalára, transzferjére, tranzitjára, bróker tevékenységre. Alapjában véve regisztrációt jelent. A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet csak az végezhet, akit a Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya (a továbbiakban: Hivatal) az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/A-140/B. §-a szerinti nyilvántartásba vett.

Ki jogosult az eljárásra?

a) a cégbíróság által nyilvántartásba vett egyéni cég, gazdasági társaság, ideértve a külföldi részvétellel működő gazdasági társaságot, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét, valamint kereskedelmi képviseletét, de nem beleértve a vámszabad területen alapított társaságot,
b) az egyéni vállalkozók nyilvántartásába bejegyzett egyéni vállalkozó,
c) a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásába bejegyzett költségvetési szerv, továbbá
d) határon átnyúló szolgáltatás esetén az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban bejegyzett vállalkozás kaphat,
e) természetes személy.
Nincsen személyes eljárásra vonatkozó kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 17. § (1) bekezdésében meghatározott vámazonosító számát (EORI szám);
az adóazonosító számát.

Milyen iratok szükségesek?

A nyilvántartásba vételi kérelemhez a kérelmezőnek mindenesetben be kell nyújtania:
a személyét hitelesen azonosító iratot: cégkivonatot, alapító okiratot vagy személyazonosító igazolványt vagy ezen iratok valamelyikének hiteles másolatát;
a részéről kötelezettségvállalásra jogosult személy aláírásának hitelességét tanúsító iratot: közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által cégbejegyzési, változásbejegyzési eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-minta, személyazonosító igazolvány másolatát, és
Kivitel, brókerügylet, valamint a nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá eső termékek kivitelére vonatkozó tevékenységekhez a következő dokumentumokat is:
a nem természetes személy esetében a vállalkozás irányításában részt vevő exportellenőrzésért felelős vezető kijelöléséről szóló és a Hatósággal való kapcsolattartásra felhatalmazott személy képviseleti jogosultságát igazoló iratot, és
a nem természetes személy vezetője által jóváhagyott Belső Ellenőrzési Programot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A Hatóság országos illetékességel végzi tevékenységét

Ügyintézés határideje

25 nap

Jogorvoslati lehetőség

A döntés csak bírósági úton támadható meg.
-

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont, (2) bekezdés b) pontjában a Kormány nemzeti külkereskedelmi államigazgatási hatóságként a Budapest Főváros Kormányhivatalt jelölte ki. A Hatóság – feladat- és hatáskörében eljár a kettős felhasználású termékek export-, transzfer-, brókerügyleti és tranzitengedélyeivel kapcsolatos ügyekben, ellenőrzi e termékek Európai Unión kívüli harmadik országból Magyarországra történő behozatalát és kiadja a Nemzetközi Importigazolást, lefolytatja a nemzetközi kötelezettségekkel kapcsolatos konzultációkat, ellátja a nemzetközi egyezmények hazai végrehajtásából adódó feladatokat, továbbá eljár a nemzetközi kereskedelmi szankciókban elrendelt nem kettős felhasználású termékek exportengedélyezésével kapcsolatos ügyekben.
Kettős felhasználású termékek azok a termékek, beleértve a szoftvert és technológiát is, amelyek polgári és katonai célokra egyaránt felhasználhatók, e fogalom továbbá magába foglalja azokat a termékeket is, amelyek egyaránt felhasználhatók nem robbantási célokra és nukleáris fegyverek vagy más nukleáris robbanószerkezetek előállításához történő, bármilyen hozzájárulás céljára.
A Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztályon belül az Exportellenőrzési Osztály felelős e feladatok végrehajtásáért. Az Osztály nemzeti hatóságként látja el továbbá a Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény által szabályozott feladatokat is.
Magyarországon a kettős felhasználású termékek külkereskedelmét a módosított 428/2009/EK tanácsi rendelete, valamint a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet szabályozza. A Tanács 428/2009/EK rendelete a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakítását szabályozza, míg az 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet – a tanácsi rendelet tagállami hatáskörbe tartozó végrehajtási szabályozásán túl – a kettős felhasználású termékek behozatalát is.
A tanácsi rendelet közösségi szinten írja elő az kivitelhez, transzferhez, brókertevékenységhez és tranzithoz fűződő ellenőrzési (engedélyezési) kötelezettségeket és az ehhez kapcsolódó eljárási rendet, valamint tartalmazza az ellenőrzött termékek listáját. A közös szabályozás által a rendelet minden tagállamban közvetlen hatállyal bír és egyben közvetlenül alkalmazandó.
A kettős felhasználású termékek listáját a módosított 428/2009/EK tanácsi rendelet I. melléklete tartalmazza. E termékek polgári célú felhasználás mellett alkalmasak hagyományos és tömegpusztító fegyverek, valamint az azok célba juttatására alkalmas eszközök gyártására, kifejlesztésére, ezért külkereskedelmi forgalmuk ellenőrzését különböző non-proliferációs rezsimek és leszerelési egyezmények írják elő.
Ezek célja megakadályozni, hogy a regionális és nemzetközi biztonságra veszélyt jelentő államok, valamint terrorista csoportok tömegpusztító fegyvert legyenek képesek kifejleszteni és előállítani, illetve elejét venni a hagyományos fegyverek destabilizáló mértékű felhalmozódásának. Magyarország tagja minden, a kettős felhasználású termékek kereskedelmét szabályozó non-proliferációs rezsimnek.
A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet csak az végezhet, akit a Budapest Főváros Kormányhivatal Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya (a továbbiakban: Hatóság) az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/A-140/B. §-a szerinti nyilvántartásba vett.
A kérelem beadása előtt milyen dokumentumok benyújtása szükséges a regisztrációhoz?
a Kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forglamának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet csak az végezhet, akit a Hatóság nyilvántartásba vett. A nyilvántartásba vételi kérelemhez a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében felsorolt dokumentumokat kell csatolni:
- a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. Tv. 17. § (1) bekezdésében meghatározott EORI- számát,
- az ügyfelet hitelesen azonosító iratot (cégkivonat, alapító okirat, személyi igazolvány), vagy ezek hiteles másolatát,
- a részéről kötelezettségvállalásra kijelölt személy aláírásának hitelességét tanúsító iratot,
- adóazonosító számát.

Kivitel, brókerügylet, valamint a nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá eső termékek kivitelére vonatkozó tevékenységekhez az előzőeken túl szükséges még a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében felsorolt dokumentumok benyújtása is:
- nem természetes személy esetén a vállalkozás irányításában résztvevő exportellenőrzésért felelős személy kijelöléséről szóló és a Hatósággal kapcsolattartásra felhatalmazott személy képviseleti jogosultságát igazoló irat,
- a vállalkozás vezetője által jóváhagyott "Belső Ellenőrzési Program".

Amennyiben a fenti adatok a nyilvántartásba vételt követően megváltoznak, az ügyfél kötelessége a változásokat nyolc napon belül a Hatóság tudomására hozni. Aki öt naptári éven keresztül nem végez a Korm. rendelet hatálya alá eső tevékenységet, azt a Hatóság törli a nyilvántartásból.
Mit kell tudni a Belső Ellenőrzési Programról?
A Belső Ellenőrzési Program működtetését a kettős felhasználású termékek külkereskedelmének engedélyezéséről szóló 13/2011. (II.22.) Korm. rendelet írja elő.
Főbb céljai:
- elősegíteni Magyarország nemzetközi kötelezettség vállalásainak teljesítését,
- megakadályozni az engedély nélküli export lehetőségét,
- csökkenteni az engedélyeztetési eljárás időigényességét.
További cél a tevékenység során a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartásának biztosítása a vállalaton belül.
A Belső Ellenőrzési Program:
- szabályozza a módosított 428/2009/EK tanácsi rendelet 20. cikk (1)-(2) bekezdésében foglaltak végrehajtását
- rendelkezik a 13/2011. (II.22.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó tevékenységre vonatkozó valamennyi irat nyilvántartásának kialakításáról,
- szabályozza a Korm.rendelet hatálya alá tartozó tevékenységben részt vevő személyek feladatkörét és felelősségét,
- szabályozza a módosított 428/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a Korm. rendelet előírásainak vállalaton/intézményen belüli betartatását,
- továbbá intézkedési tervben rendelkezik az esetleges jogsértés következményeinek felszámolásáról.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör: Hatáskör: a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont, (2) bekezdés b) pont
az eljárási illeték mértéke: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 27. pont;
Eljárási szabályok: a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérő szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 3. §

Kulcsszavak

nyilvántartásba vétel, illeték, csatolt okmányok, kitöltés, indokolás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858