Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Monitoring engedély kiadására irányuló kérelem gabonatermékek kapcsán

Kódszám

MKEHK00021

Az ügy rövid leírása

A gabonafélékre vonatkozóan a monitoring engedély köteles körbe tartozó termékek esetében a Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete I. melléklet I. részében termékenként, azaz KN kódonként meghatározásra került a kibocsátásra kerülő engedély érvényességi ideje, a kérelmezési biztosíték mértéke, és az a maximális mennyiség, amely engedély nélkül behozható az Európai Unióba. A behozatali engedélyt az EU tagállamok bármelyikében bármely természetes, vagy jogi személy kérelmezheti. Az engedélykérelmeket folyamatosan lehet benyújtani (minden nap), az MKEH ügyfélszolgálatán, postán, vagy elektronikus módon, az engedélykérelem adatlap letölthető:www.MKEH.gov.hu honlapról. A kérelmezés tonnánként 1Euró biztosíték megfizetéséhez kötött, amely visszajár teljes egészében az engedélyezett mennyiség 95%-ban történő behozatala és határidőn belüli elszámolás esetén (engedély érvényességének vége +60 nap). A biztosíték mértéke a jogszabályban Euróban került meghatározásra, de Ft-ban kell megfizetni, a kérelmezést megelőző hónap utolsó munkanapján az Európai Központi Bank (EKB) által közzétett árfolyam alapján. (Az EKB árfolyamok az EU hivatalos lapjának - EURLEX C. sorozatában jelennek meg). A biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia formájában. A bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében csatolni kell a kérelemhez a garancia levelet. A kérelem benyújtásának egyéb feltétele nincsen. Az engedélyek kibocsátása folyamatos, de a jogszabály szerint a 13 óra után benyújtott kérelmek csak a következő napon adhatók ki. Az engedélyből származó jogok átruházhatók. Az engedélyek érvényesek a kibocsátás tényleges napjának hónapjától számított második hónap végéig. A behozatali engedély vámkedvezményre nem jogosít.

Ki jogosult az eljárásra?

A behozatali monitoring engedélyt az EU tagállamok béli bármely természetes, vagy jogi személy kérelmezheti.
Meghatalmazott, vagy képviselet is eljárhat az ügyben.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; Kérelmező (név, teljes cím, tagállam, adószám ),
valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan meg kell adnia ; az áru KN kódját(16. rovat) és a KN szerinti megnevezését(15. rovat) és a kereskedelmi megnevezését (14. rovat), az áru származási országát (8. rovat), a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel (17., 18.rovat) és az ehhez tartozó biztosíték összegét (11. rovat). A 20. rovatba a 1308/2013/EU rendeletet "kell beírni. Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia formájában és mindkét formában nyújtott biztosítékot egyedileg , vagy keret biztosítékként is fel lehet használni, ezért erre vonatkozóan nyilatkozni kell. Készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adni a számlaszámot, ahová az elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható, bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében pedig csatolni kell a kérelemhez a garancia levelet.

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyfélnek, az érdemi elbíráláshoz be kell nyújtania a kitöltött AGRIM kérelem adatlapot, egy Nyilatkozatot a kérelmezett mennyiséghez tartozó biztosíték formájáról, és felhasználásáról és bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében a bankgarancia levelet.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárást az EU szabályozás szerint nem terheli eljárási díj, sem szolgáltatási díj, sem illeték.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság

Ügyintézés határideje

A gabonatermékek import monitoring engedélyezése kizárólag EU szabályozás szerint történik, ennek megfelelően az eljárási határidő is e szabályozás szerint került megállapításra. Az eljárási határidő meghatározása indirekt, mert a jogszabály csak azt mondja ki, hogy az engedélyek kibocsátása folyamatos, de a 13 óra után benyújtott kérelmek csak a következő napon adhatók ki.

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség a döntés megfellebezésére.
A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatójához kell címezni , de benyújtani az első fokon eljáró hatósághoz a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóságához kell.
Az elsőfokú hatóság a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatósága.
15 nap
5.000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Általános szabályozás a gabona és rizs szektorra: ÚTMUTATÓ- A gabona és gabonatermékek, valamint rizs és rizstermékek importengedély kérelmezéséről
2013. január 1-től 2013.december 31-ig ( "Kapcsolódó fájlok" fülön feltüntve és csatolva)

1.Kérdés: X.Y. vagyok az Agro-Gazdaság-tól, és szeretném megkérdezni hogy ha Oroszországból (Fák) országból szeretnék behozni takarmány kukoricát, szükséges e behozatali engedély. Ha igen (gondolom van) hogyan kaphatok, miket kell cégemnek teljesíteni. A takarmány kukoricát a közösségen belül szeretném értékesíteni. 2.Kérdés:A vámügyintéző kollégánk jelezte, hogy a szabad forgalomba helyezéshez
cégünknek rendelkeznie kell AGRIM engedéllyel. Kérem szíves segítségét, hogy az AGRIM engedély kiadásához milyen dokumentumok szükségesek, valamint ezt milyen módon lehet benyújtani aMKEH felé. Válaszok 1-2: Hivatalunkhoz írt információkérő levelére röviden az alábbi választ tudom adni: Minden harmadik országból történő gabona behozatala az EU-ba AGRIM engedélyhez kötött, és ez a monitoring engedély egyben a mindenkor érvényben lévő vám megfizetése mellett az egyetlen feltétele az EU-ban történő szabadforgalomba helyezésnek. A kérelmezés feltételeit, az engedélykérelem adatlapot és a kérelmezési biztosítékra vonatkozó információkat részletesen megtalálja a honlapunkon, a www.MKEH.gov.hu-n, a - Kereskedelmi Osztály, -Mezőgazdaság címek alatt. A takarmánykukorica a 1005 9000KN kód alá van besorolva, a kérelem adatlapon a "kereskedelmi elnevezés" rovatban kell ezt feltüntetni. Bármikor , bármilyen mennyiségre, bármely harmadik országból kérelmezhető a behozatal, a kérelmezési biztosíték 1Euró/tonnának megfelelő Ft összeg. A Ft Euró átváltási kurzust www.MKEH.gov.hu-n, a - Kereskedelmi Osztály, -Mezőgazdaság cím -Tájékoztató -III. Biztosítékról szóló fejezet alatt található meg. 100 Euró alatt nem kell biztosítékot befizetni. A kapott AGRIM engedély semmilyen kedvezményre nem jogosít.

Fontosabb fogalmak

KIVONAT: az AGRIM engedély érvényességi idején belül a fel nem használt mennyiségekre, az engedélyes egy vagy több kivonat elkészítését kérelmezheti, az engedély eredeti példányának beadásával és a vonatkozó AGRIM engedély kérelem benyújtásával. A kivonat egy AGRIM engedélyben szereplő fel nem használt mennyiség több részmennyiségének egy időben, de pl. különböző helyeken történő vámkezelésekre szolgálhat. (376/2008/EK 9.cikk) ÁTRUHÁZÁS: az AGRIM engedély érvényességi idején belül, az abból származó jog átruházható, de az engedélyhez kapcsolódó kötelezettségek mindvégig az AGRIM engedély eredeti jogosultját terhelik. Az AGRIM engedély, vagy kivonat átruházása egy kedvezményezett javára történhet és csak azokra a mennyiségekre vonatkozhat, amelyeket még nem írtak jóvá az adott engedélyen vagy kivonaton. A kedvezményezett tovább nem ruházhatja át az engedélyt, csak az eredeti engedélyesre ruházhatja vissza. (376/2008/EK 8.cikk) ÉRVÉNYESSÉG HOSSZABÍTÁSA "VIS MAJOR": Az AGRIM engedély érvényességi idejének meghosszabbítására kizárólag hivatalosan igazolt „vis major” esetén van lehetőség.Az AGRIM engedély jogosultjának, vagy kedvezményezettjének az engedély vagy kivonat érvényességének idején belül kell az engedély, vagy kivonat meghosszabbítását, vagy törlését írásban kérelmezni. Az AGRIM engedély érvényességi ideje lejáratát követő hat hónapon belül kell bizonyítani, hogy az említett körülmény „vis major”-nak minősül. (376/2008/EK 34.cikk)

Vonatkozó jogszabályok

A Bizottság 1342/2003/EK rendelete a
gabonafélék és a rizs import- és exportengedélyezési rendszerének alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok megállapításáról. A Bizottság 376/2008/EK 2008. április 23-i rendelete a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról; A Bizottság A 907/2014(EU)felhatalmazáson alapuló rendelete (2014.augusztus 6.) a 1306/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítésről szóló rendelet, IV fejezet; A 908/2014(EU) végrehajtási rendelete (2014.augusztus 6.) a 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, V. fejezet.
Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete ( 2013. december 17. ) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 176. cikk
320/2010.(XII.27.)Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról; 15.§ (2) bekezdés
A fellebbezés lehetőségéről aa közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § és a 99.§ rendelkezik. A fellebbezés illetékkötelezettségét az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (2) bekezdés írja elő. 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól

Kulcsszavak

Gabona monitoring engedély; euró árfolyam; biztosíték mértéke; EU kívüli bármely származási ország; az engedély érvényessége;

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858