Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozóan

Kódszám

MKEHK00022

Az ügy rövid leírása

A szabályozás a 1001 99 00 KN-kód alá tartozó, a kiválótól eltérő minőségű közönséges búza behozatali vámkontingensére vonatkozik 12 euró/tonna vám megfizetése mellett. Ez a vámkontingens minden évben január 1-jén kerül megnyitásra, összesen 3 112 030 tonnára vonatkozóan , alábbi módon: I. alkontingens (tételszám: 09.4123): 572 000 tonna az Amerikai Egyesült Államok tekintetében, II. alkontingens: (tételszám: 09.4124): 38 853 tonna Kanada tekintetében, III. alkontingens (tételszám: 09.4125): 2 378 387 tonna "Egyéb" harmadik országok tekintetében, IV. alkontingens (tételszám: 09.4133): 122 790 tonna "Minden" harmadik ország tekintetében. A III: alkontingens négy részidőszakra került felosztásra, naptár szerinti negyedévekre, egyenlő mennyiségek szerint 594 597 tonnára. A kérelmezés folyamatos, minden héten hétfőtől péntek 13 óráig, amíg az adott kontingens, illetve az adott alkontingens ki nem merül. A kérelmező csak egy kérelmet nyújthat be hetente az MKEH ügyfélszolgálatán, postán, vagy elektronikus módon. Az engedélykérelem adatlap letölthető:www.MKEH.gov.hu honlapról. Azok az importőrök nyújthatnak be kérelmet, akik a kérelmezés dátumát megelőző 2-szer 12 hónapban a gabona ágazatban foglalkoztak harmadik országokkal való kereskedelemmel. A kérelmezés tonnánként 30 Euró biztosíték megfizetéséhez kötött amely visszajár teljes egészében az engedélyezett mennyiség 95%-ban történő behozatala és határidőn belüli elszámolás esetén (engedély érvényességének vége +45 nap). Az engedélyek érvényesek a kibocsátás tényleges napjától az azt követő második hónap végéig.
A biztosíték mértéke a jogszabályban Euróban került meghatározásra, de Ft-ban kell megfizetni, a kérelmezést megelőző hónap utolsó munkanapján az Európai Központi Bank (EKB) által közzétett árfolyam alapján. (Az EKB árfolyamok az EU hivatalos lapjának - EURLEX C. sorozatában jelennek meg). A biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia formájában. A bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében csatolni kell a kérelemhez a garancia levelet. Az MKEH a kérelmezés hetét követő hétfőn értesíti a Bizottságot a kérelmezett mennyiségekről. A behozatali engedélyt a kérelmek a Bizottság értesítését követő negyedik munkanapon kerülnek kibocsátásra.. amennyiben a meghirdetett kontingens ki nem merül. Amennyiben a kontingens az adott héten kimerül a Bizottság rendeletben dönt arról, hogy a kérelmek milyen mértékben fogadhatók el (elosztási együttható).

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az ügyfeleknek a kérelmükeket annak a tagállamnak az illetékes hatóságánál kell benyújtaniuk amelyben székhellyel rendelkeznek, és amelyben őket HÉA nyilvántartásba vették,( Magyarország esetén: MKEH) egy arra vonatkozó igazolás kíséretében, hogy kérelmük benyújtása idején gabona termékek tekintetében az elmúlt kétszer tizenkét hónapban kereskedelmi kapcsolatban álltak harmadik országokkal.

Kizáró okok: Meghatalmazott is eljárhat az ügyben.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; Kérelmező (név, teljes cím, tagállam, adószám ),
valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan meg adni ; az áru nyolc számjegyű KN kódját(16. rovat) és a KN szerinti megnevezését (15. rovat) és a kereskedelmi megnevezését (14. rovat) ,az áru exportáló és származási országát ( 7., 8. rovat) az „igen” választ kell x-szel megjelölni,
a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel, kilogrammban kifejezett mennyiséget, tizedesjegyek nélkül (17., 18.rovat) és az ehhez tartozó biztosíték összegét (11. rovat), a kontingens tételszámát, és a kontingens rendelet számát:"1067/2008/EK" (20.rovat). A kérelmező egynél több engedélykérelmet is benyújthat vámkontingens-időszakonként.

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyfélnek, az érdemi elbíráláshoz be kell nyújtania a kitöltött AGRIM kérelem adatlapot, egy Nyilatkozatot a kérelmezett mennyiséghez tartozó biztosíték formájáról és felhasználásáról, és bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében a bankgarancia levelet, valamint - igazolást arról, hogy a kérelmező olyan természetes vagy jogi személy, aki a gabona ágazatban legalább kétszer tizenkét hónapja folytat kereskedelmi tevékenységet.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárást az EU szabályozás szerint nem terheli eljárási díj, sem szolgáltatási díj, sem illeték.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság

Ügyintézés határideje

Egyedi szabályozás alapján a 1001 99 00 KN-kód alá tartozó, a kiválótól eltérő minőségű közönséges búza behozatali vámkontingens engedélyezése kizárólag EU szabályozás szerint történik, ennek megfelelően az eljárási határidő is e szabályozás szerint került megállapításra.Az MKEH az engedély iránti kérelmek benyújtási határidejének hetét követő hétfőn, brüsszeli idő szerint legkésőbb 18 óráig elektronikus úton értesítést küld a Bizottság részére. Az importengedélyek a bizottsági tájékoztatást követő negyedeik munkanapon kerülnek kiadásra.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség a döntés megfellebezésére.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatójához kell címezni , de benyújtani az első fokon eljáró hatósághoz a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóságához kell.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Az elsőfokú hatóság a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatósága.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 5.000 FT

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Kérdés: Szeretnék a 1067/2008/EK rendelet szerint meghírdetett vámkontingens keretében búzát importálni. Érvényes szerződésem de nem tudok igazolást benyújtani arról, hogy kétszer tizenkét hónapja folytatok harmadik országokkal kereskedelmi tevékenységet a gabona ágazatban. Kaphatok e ennek hiányában kontingens engedélyt? 1.válasz: Az érvényben lévő rendelkezések szerint ennek az igazolásnak hiányában nem kaphat kedvezményes behozatalra jogosító vámkontingens engedélyt. Kérhet monitoring behozatali engedélyt, és ezzel teljes vámtétel megfizetése mellett behozhatja a búzát anélkül, hogy szerződést kellene bontania. 2. Kérdés : A 1067/2008/EK rendelet szerint meghírdetett vámkontingens kérelmezéshez ugyanazt az engedélykérelem adatlapot kell használni, mint a monitoring kérelmezéshez?
2. Válasz: Igen ugyanazt az engedélykérelem adatlapot kell használni, csak a kitöltésre vonatkozóan be kell tartani a speciális előírásokat.pl. meg jelölni a származási országot és az IGEN szót kell X-el jelölni 8. rovatban.

Fontosabb fogalmak

KONTINGENS IDŐSZAK, KONTINGENS ÉV, KONTINGENS ALIDŐSZAK: azt az időintervallumot jelenti, amelyre a a kontingens keretében meghirdetett menyiség behozatala kérelmezhető, illetve engedélyezhető. A kontingens év lehet naptári, vagy gazdasági év, attól függően, hogy az adott kontingensre milyen szabályozást állapítottak meg. A kontingens évet gyakran osztják alidőszakokra. KONTINGENS SZÁM: A vámkontingens rendeletek megkülönböztetésül számmal jelölik az adott relációhoz és KN kódhoz tartozó mennyiséget amikre a kedvezményes behozatali vámtétel vonatkozik,az adott kontingens időszakban. ALKONTINGENS: A kontingensek mennyiségre vonatkozóan kerülnek meghirdetésre. Ezek a mennyiségek kerülhetnek felosztásra alkontingensekre, pl.: más más kötelező származás kikötése mellett. EGYÉB ORSZÁGOK HARMADIK ORSZÁGOK: A vámkontingensekre vonatkozó rendeletekértelmében "egyéb országoknak" nevezik azokat az országokat, amelyek a "minden ország" és rendeletben külön meghírdetett országok halmazának külömbségét adja.A "minden országok" jelölés azonos az EU-n kívűli minden harmadik országokkal.

Vonatkozó jogszabályok

A Bizottság 1067/2008/EK rendelete
(2008. október 30.)
a harmadik országokból származó, a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendelettől való eltérésről. A Bizottság 1301/2006/EK rendelete ( 2006. augusztus 31. ) az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról A Bizottság 1342/2003/EK rendelete a gabonafélék és a rizs import- és exportengedélyezési rendszerének alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok megállapításáról. A Bizottság 376/2008/EK 2008. április 23-i rendelete a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról; 12.cikk A 907/2014(EU)felhatalmazáson alapuló rendelete (2014.augusztus 6.) a 1306/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítésről szóló rendelet, IV fejezet; A 908/2014(EU) végrehajtási rendelete (2014.augusztus 6.) a 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, V. fejezet.
320/2010.(XII.27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról; 15.§ (2) bekezdés
A fellebbezés lehetőségéről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.törvény 99.§ rendelkezik. A fellebbezés illetékkötelezettségét az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (2) bekezdés írja elő 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól

Kulcsszavak

Kontingens szám; tolerancia mértéke; vámkedvezmény, alkontingens; teljesítés elszámolás;

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858