Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Harmadik országokból származó tojás vámkontingens engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

MKEHK00042

Az ügy rövid leírása

Bármely harmadik országból származó az alább részletezett KN-kód alá tartozó tojás behozatalának lehetősége csökkentett vámtétel mellett. A kontingens év július 1-től következő év június 30-ig tart és négy alidőszakra oszlik :
I. alidőszak: adott év júl. 1- szept. 30.
II.alidőszak: okt. 1- dec. 31.
III.alidőszak: jan.1- márc. 31.
IV.alidőszak: ápr. 1-jún. 30.
A kérelmek benyújtási határideje:
I. alidőszak: adott év június első hét napja
II.alidőszak: szeptember első hét napja
III.alidőszak: december első hét napja
IV.alidőszak:március első hét napja
E1 jelölésű 09.4015 sz. kontingens: 0407 00 30 KN alá tartozó termék, a kontingens éves mennyisége 135 000 tonna.
E2 jelölésű 09.4401 sz. kontingens: 0408 11 80, 0408 19 81, 0408 19 89, 0408 91 80, 0408 99 80 KN alá tartozó termék, a kontingens éves mennyisége 7 000 tonna. E3 jelölésű 09.4402 sz. kontingens: 3502 11 90, 3502 19 90 KN alá tartozó termék, a kontingens éves mennyisége 15 500 tonna.
Fent részletezett kontingensek mindegyikére vonatkozik, hogy :a biztosíték mértéke 20 EURO/tonna
Az egyes kontingensek éves mennyiségének megoszlása az alidőszakokra:
E1 kontingens esetében:
I. alidőszak: éves mennyiség 20%-a
II.alidőszak :30%-a
III.alidőszak: 30%-a
IV.alidőszak:20%-a
E2 és E3 kontingens esetében:
I. alidőszak: éves mennyiség 25%-a
II. alidőszak: 25%-a
III. alidőszak: 25%-a
IV.alidőszak: 25%-a.
A ténylegesen meghirdetésre kerülő negyedéves kontingens mennyiségek a korábbi alidőszakokban fel nem használt mennyiségekkel módosulhatnak.
Egy pályázó által kérelmezhető mennyiség minimum: 1 tonna
Egy pályázó által kérelmezhető mennyiség maximum: Az alidőszakokban rendelkezésre álló mennyiség 10%-a.
A behozatali engedélyek érvényességi ideje azon negyedéves alidőszak első napjától számított 150 napig tart, amelyre az engedélyt kibocsátották (de nem nyúlhat túl a gazdasági év utolsó napján).

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az MKEH-nál csak magyarországi székhellyel rendelkező, és Magyarországon ÁFA nyilvántartásba vett természetes- vagy jogi személy nyújthat be kérelmet. Jogosult kérelmezni az a gazdasági szereplő, amelyik az adott gazdasági év során első kérelme benyújtásakor az MKEH-nak hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az első kérelme benyújtását megelőző 12 + 12 hónapos időszak mindegyikében legalább:

Kizáró okok: - 50 (héjas tojás egyenérték) tonnát importált vagy exportált a 2771/1975/EGK rendelet (illetve az ezt a rendeletet hatályon kívül helyező 1234/2007/EK rendelet I. melléklet XIX. rész), keltető tojás kivételével valamint a 2783/75/EGK rendelet hatálya alá tartozó termékekből.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; (kérelmező név, teljes cím, tagállam, adószám ), valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan: az áru KN kódját,(16. rovat); a KN szerinti megnevezését(15. rovat), a kereskedelmi megnevezését (14. rovat) az áru származási országát (8. rovat), a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel (17., 18.rovat) és az ehhez tartozó biztosíték összegét (11. rovat); 20. rovat: a rendelet és a kontingens száma. Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia formájában és mindkét formában nyújtott biztosítékról dönthet úgy az ügyfél, hogy egyedileg , vagy keret biztosítékként kívánja felhasználni, ezért erre vonatkozóan nyilatkoznia kell. Készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adnia a számlaszámát, ahonnan utalta és ahová az elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható.

Milyen iratok szükségesek?

Nyilatkozat a biztosíték felhasználásáról
A kérelmező írásbeli nyilatkozata hogy nem nyújtott be, illetve nem fog benyújtani ugyanazon időszakra és azonos (kontingens) csoportba tartozó termékekre vonatkozóan több kérelmet, sem az MKEH-ban, sem más EU tagországi importengedélyező hatóságnál.
-Kérelmezési jogosultságot a kereskedelmi kapcsolat tekintetében igazoló, a vámhatóságok által megfelelő megjegyzésekkel ellátott és az érintett kérelmezőre, mint címzettre való utalást tartalmazó, a szabadforgalomba bocsátást bizonyító vámokmányok, vagy a vámhatóságok megfelelő megjegyzéseivel ellátott kiviteli okmányok,
- vagy igazolás a 853/2004/EK parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke szerinti tojás feldolgozó üzemi listára vételről.
Bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében pedig csatolnia kell a kérelemhez a garancia levelet.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs illetékfizetési kötelezettség, sem igazgatási szolgáltatási díj fizetés.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, Kereskedelmi Hatósága

Ügyintézés határideje

Kérelem benyújtása minden alidőszakot megelőzó hónap első hét napjában lehetséges. A kérelmezés végétől számított 5 napon belül az MKEH értesíti a Bizottságot a benyújtott kérelmekről.
Az engedélyeket a hetedik munkanaptól kezdve és legkésőbb az előírt értesítési időszak végét követő tizenegyedik munkanapon bocsátják ki.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Igen van lehetőség fellebbezésre, az eljárásban első fokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatósága, másodfokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal jár el.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalhoz címzett fellebbezéssel élhet.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóságához

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 5.000 Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A tojás importjához szükséges-e engedély? A tojás behozatala az Unió területére nem engedélyköteles, csak az aktuális vámtételt kell megfizetni. Ha más EU tagországból szeretnék tojást behozni kell-e hozzá engedély? Az Unió területén belül szabadon adható-vehető, ha az már valamely tagországban szabad forgalomba lett bocsátva. Nyújthat-e be kérelmet más tagországban telephellyel rendelkező cég hazánkban? Nem kontingensre kérelmet csak a kérelmező székhelye szerinti tagország illetékes hivatalánál lehet benyújtani.

Fontosabb fogalmak

A tojás termékek behozatala az Unió területére nem engedélyköteles, csak a kontingens igénybevételével történő importhoz szükséges engedély. Vámkontingens: meghatározott mennyiség erejéig alacsonyabb vámtételű behozatal lehetősége. Kontingenszszám: adott vámkontingens technikai azonosítását megkönnyítő egyedi azonosító. Gazdasági év: a gazdasági év nem feltétlenül egyezik meg a naptári évvel. Alidőszak: a rendelet a gazdasági évet, kérelem benyújtása szempontjából több alidőszakokra bonthatja.

Vonatkozó jogszabályok

A Bizottság 539/2007/EK rendelete ( 2007. május 15. ) a tojáságazatra és a tojásfehérjére vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről1301/2006/EK bizottsági rendelet az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról 5. cikk 376/2008/EK bizottsági rendelet a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló rendelet alkalmazandó.III.fejezet I. szakasz 7.cikk, 8.cikk, 10cikk, 12.cikk, 14.cikk, 16. cikk, 17. cikk, 20. cikk, 21. cikk, 26. cikk, 27. cikk, IV. szakasz, 30. cikk, I. melléklet A Bizottság 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet a 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítéséről. IV. fejezet 17/2004.(II.13.) Korm. rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól 2.§ b) pont, 3.§, 3/A.§, 4.§, 5.§, 5.§, 1/b melléklet 320/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 1.§ (1) bek.,15.§ (1)bekezdés g) pont, (2) bekezdés 2. melléklet 1.pont 7/2013.(I.18.) Korm. rendelet a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályiról szóló Korm. rendelettel összefüggő egyes Korm. rendeletek módósításáról 5.§ (11) bekezdés 2004. évi CXL Tv. (2004. évi CXL Tv. (2004. évi CXL Tv. (Ket.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól) 98.§, 99.§ (1), 116.§. 1990. évi XCIII. Tv. az illetékről 29.§ (2) 85/2012.(IV.21.) Korm. rendelet III. fejezezt, V. fejezet, VI. fejezet, VII. fejezet, VIII. fejezet

Kulcsszavak

tojás behozatal, kontingens, tojás kontingens, csökkentett vámtétel, AGRIM

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858