Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Szarvasmarha termékek monitoring engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

MKEHK00045

Az ügy rövid leírása

A Tanács a mezőgazdasági piacok közös szervezéséről szóló rendeletben felhatalmazza a Bizottságot, hogy indokolt esetben AGRIM import előzetes megfigyelési, vagy monitoring engedélyezéssel is felügyeljen harmadik országból érkező import árumozgásokat a mezőgazdasági termékpályák körében. A Bizottság az import monitoringot a marha- és borjuhús, valamint szarvasmarha élőállat területén levő termékek esetében a harmadik ország vámtételéhez képest kedvezőbb, vagy preferenciális, vámtétel alá eső származáshoz kötött és kontingensen kívüli import esetén tartja indokoltnak. A behozatali engedélyt az EU tagállamok bármelyik mezőgazdasági import engedélyezéssel foglalkozó hatóságánál bármely természetes, vagy jogi személy kérelmezheti. Az engedélykérelmeket folyamatosan lehet benyújtani (minden munkanapon), az MKEH ügyfélszolgálatán, és az AGRIM engedélyek folyamatosan (1-2 munkanapon belül) kerülnek kiadásra. A kérelmezés 100 kg-onként 12 EUR biztosíték megfizetéséhez kötött a monitoringolt marha és borjú hústermékek, illetve 5 EUR/ élő állat biztosíték megfizetéséhez kötött a monitoringolt szarvasmarha élő állat területen. A biztosíték visszajár teljes egészében az engedélyezett mennyiség legalább 95%-ban történő behozatala és határidőn belüli elszámolás esetén (engedély érvényességének vége +60 nap). A biztosíték mértéke a jogszabályban EUR-ban került meghatározásra, de HUF-ban kell rendelkezésre állítani, a kérelmezést megelőző hónap utolsó munkanapján az Európai Központi Bank (EKB) által közzétett árfolyam alapján. (Az EKB árfolyamok az EU hivatalos lapjának - EURLEX C. sorozatában jelennek meg). A biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia, vagy pénzintézeti kezességvállalaás formájában.A bankgarancia vagy kezességvállalás formájában nyújtott biztosíték esetében csatolni kell a kérelemhez a garancia levelet. A kérelem benyújtásának egyéb feltétele nincsen. Az engedélyek kibocsátása folyamatos, de a jogszabály szerint a 13 óra után benyújtott kérelmek csak a következő napon adhatók ki. Az engedélyből származó jogok átruházhatóak. Az engedélyek érvényesek a kibocsátás tényleges napjának hónapjától számított harmadik hónap végéig. A behozatali engedély egy szarvasmarha termékre (8 pozíciós KN kódra) szól, több termék esetén termékenként kell AGRIM engedéllyel rendelkezni. A behozatali engedély maximum 5%-os mértékig túlszállítható. A behozatali engedély bemutatása csak a vonatkozó származást tanusító származási bizonyítvánnyal együtt jogosít a vámkedvezmény igénybevételére. A szarvasmarha termékpálya előzetes import megfigyelési engedélyezéséről, a kérelmezés, engedélyezés és engedély elszámolás menetéről az MKEH honlapon, a http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/mezogazdasag/marha oldalon az "382/2008/EK rendelet - Útmutató harmadik országokból származó, vámkontingensektől eltérő, kedvezményes vámtétellel importált egyes szarvasmarha és termékei importjának engedélyezési eljárásáról" link alatt olvashat részletes tájékoztatót.

Ki jogosult az eljárásra?

A behozatali monitoring engedélyt az EU tagállamok béli bármely természetes, vagy jogi személy kérelmezheti.
Meghatalmazott, vagy képviselet is eljárhat az ügyben a kérelmező piaci szereplő erre jogosult vezetőjének szabályos írásos meghatalmazásával.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; Kérelmező (név, teljes cím, tagállam, adószám ), valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan meg adni ; az áru vámtarifaszámát nyolc számjegy mélységben (KN kód),(16. rovatban) és a KN szerinti megnevezését(15. rovatban) és a kereskedelmi megnevezését (14. rovatban). A kérelem és 8. rovatában fel kell tüntetni a származási országot és annak ISO kódját és ennek betartása kötelező, tehát az „igen” rovatot kell X-el megjelölni, mivel az előzetes megfigyelés a származáshoz kötött kedvezményes vámtételű tejtermékek behozatalára vonatkozik csak. A monitoringolt (0102 vámtarifaszám alá tartozó) élőállat területen a 7.-es rovat (szerződő ország) kitöltése is kötelező, tehát a szerződő országot és annak ISO kódját meg kell adni és az „igen” rovatot kell X-el megjelölni. A 7. rovatban szereplő szerződő és a 8. rovatban szereplő származási országnak, valamint az import élőállatot a vámkezeltetéskor kísérő Állatorvosi Bizonyítványon szereplő exportőr országnak meg kell egyeznie. Meg kell adni továbbá a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel, kilogrammban kifejezve (17., 18.rovatban) és az ehhez tartozó biztosíték összegét Ft-ban (11. rovatban), a vonatkozó uniós szabályozó rendelet számát "376/2008/EK" illetve csak az élőállat kérelmek vonatkozásában a következő szöveget kell megadni a kérelem 20-as rovatában " „A 8. rovatban megadott származási ország megfelel az állatorvosi bizonyítvány eredeti példányán, vagy másolatán feltüntetett exportáló országnak.”. Figyelem, egy kérelmen és egy AGRIM engedélyen csak egy KN kód szerepelhet, több terméke esetén KN kódonként egy kérelmet kell benyújtani és egy AGRIM engedély kerül kiadásra. A kiadott AGRIM engedélyek érvényességi időn belül történő átruházása esetén, melyre a monitoring engedélyezésnél lehetőség van, a kérelmezőnek újra ki kell töltenie az AGRIM engedélykérelem adatlapját a fentiek tekintetében, valamint a 6. rovatban az átruházás kedvezményezettjének (név, teljes cím, tagállam, adószám ) adataival.

Milyen iratok szükségesek?

Az előzetes import megfigyelésre irányuló AGRIM kérelemhez csak a biztosíték letétbehelyezését igazoló dokumentumok szükségesek. Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia/pénzintézeti kezességvállalás formájában és mindhárom formában nyújtott biztosítékot egyedileg , vagy keret biztosítékként is fel lehet használni, ezért az erre vonatkozóan nyilatkozni kell, valamint arra vonatkozóan is, hogy a biztosítékot az MKEH, az 1-es termékpályakódon szereplő szarvasmarha termékek AGRIM engedélyezése céljából felhasználhatja. A nyilatkozat letölthető az MKEH honlapról (http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/mezogazdasag/mg_importeng). A nyilatkozaton a készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adni a számlaszámot, ahonnan a biztosíték átutalásra kerül az MKEH-nak a MÁK-nál vezetett letéti számlájára és ahová az engedély elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható, bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében pedig csatolni kell a kérelemhez a garancia levelet/pénzintézeti kezességvállálást.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárást az EU szabályozás szerint nem terheli eljárási díj, sem szolgáltatási díj, sem illeték.

Hol intézhetem el?

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatósága

Ügyintézés határideje

Az elsőfokú hatósági eljárás (az AGRIM engedély kiadás) időkorlátait nem a Ket, hanem az uniós végrehajtási rendelet szabályozza. A szabály szerint a behozatali engedélyt a kérelmek benyújtását folyamatosan kell kiadni. Ez a szokásos ügyintézési eljárást követően (a kérelem érkeztetése, iktatása, formai és tartalmi ellenőrzése, szakrendszerbe rögzítése és elbírálása, az engedély nyomtatása és kiadmányozása, kimenőalszámos iktatása után) általában 1-2 munkanapon belül történik meg.

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség a döntés megfellebezésére.
A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Főigazgatójához kell címezni.
A fellebbezést az első fokon eljáró hatósághoz, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóságahoz kell benyújtani.
15 nap
5000 forint

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/mezogazdasag/marha
Kérdés 1, Szarvasmarha terméket (hús, élőállat stb.) szeretnék behozni az Unión belülről Magyarországra, engedélyköteles-e?
Válasz 1, A 2004. májusi csatlakozásunk óta az Unió más tagországából Magyarországra érkező import nem esik import vámkezeltetés hatálya alá, azaz engedélyezési szempontból nem tekinthető importnak. Kérdés 2, Mely a szarvasmarha termék importhoz szükséges engedélyek, igazolások, vagy dokumentumok kiadásában illetékes még az MKEH?
Válasz 2, Csak az AGRIM (előzetes megfigyelésre, vagy kontingens kiosztásra irányuló) engedélyek kiadásában!Fontosabb fogalmak

KIVONAT vagy RÉSZENGEDÉLY: az AGRIM engedély érvényességi idején belül a fel nem használt mennyiségekre, az engedélyes egy vagy több kivonat elkészítését kérelmezheti, az engedély eredeti példányának beadásával és a vonatkozó AGRIM engedély kérelem benyújtásával. A kivonat egy AGRIM engedélyben szereplő fel nem használt mennyiség több részmennyiségének egy időben, de pl. különböző helyeken történő vámkezelésekre szolgálhat. ÁTRUHÁZÁS: az AGRIM engedély érvényességi idején belül, az abból származó jog átruházható, de az engedélyhez kapcsolódó kötelezettségek mindvégig az AGRIM engedély eredeti jogosultját terhelik. Az AGRIM engedély, vagy kivonat átruházása egy kedvezményezett javára történhet és csak azokra a mennyiségekre vonatkozhat, amelyeket még nem írtak jóvá az adott engedélyen vagy kivonaton. A kedvezményezett tovább nem ruházhatja át az engedélyt, csak az eredeti engedélyesre ruházhatja vissza. ÉRVÉNYESSÉG HOSSZABÍTÁSA "VIS MAJOR": Az AGRIM engedély érvényességi idejének meghosszabbítására kizárólag hivatalosan igazolt „vis major” esetén van lehetőség.Az AGRIM engedély jogosultjának, vagy kedvezményezettjének az engedély vagy kivonat érvényességének idején belül kell az engedély, vagy kivonat meghosszabbítását, vagy törlését írásban kérelmezni. Az AGRIM engedély érvényességi ideje lejáratát követő hat hónapon belül kell bizonyítani, hogy az említett körülmény „vis major”-nak minősül.

Vonatkozó jogszabályok

A Bizottság 376/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról, különös tekintettel a II. melléklet 1. rész I. pontjára, mely az importban AGRIM engedélyekkel előzetesen megfigyelt marha és borjuhús termékek körét tartalmazza. A Bizottság 382/2008/EK (2008. április 21.-i) rendelete a marha- és borjúhús ágazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról (II. Fejezet 2-8. cikk)
Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről; III. rész, II. fejezet I. szakasz a Behozatali engedélyek alkalmazhatóságáról 320/2010.(XII.27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról; 15.§ (2) 2004.évi CXL.törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól; Ket. 98. § ( , Ket. 102. § (1) bekezdés, Ket 116 §, Ket. 40. §, 40/A. § , Ket 38/A.§, Ket. 36. § (2) 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól 85/2012 (IV 21.) Korm rendelet az elektronikus ügyintézésről. A 907/2014(EU)felhatalmazáson alapuló rendelete (2014.augusztus 6.) a 1306/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítésről szóló rendelet, IV fejezet; A 908/2014(EU) végrehajtási rendelete (2014.augusztus 6.) a 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, V. fejezet.

Kulcsszavak

marha hús előzetes megfigyelés, élőmarha import monitoring, szarvasmarha termékek preferenciális vámtétel igénybevétele, szarvasmarha termékek kontingensen kívüli vámkedvezményes importja

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858