Akadálymentes verzió

Nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem megszerzése céljából megállapodás iránti kérelem

Kódszám

NYBIZ00040

Az ügy rövid leírása

Az a belföldi nagykorú személy, aki nem saját jogú nyugdíjas és nem áll biztosításra kötelezett jogviszonyban (munkaviszony, vállalkozói jogviszony), nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíj alapjául szolgáló kereset szerzése céljából megállapodást köthet. A járulékfizetés alapja a megállapodáskötő által választott jövedelem, amely nem lehet kevesebb a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbérnél. A megállapodás kedvezményezett javára is köthető. Ha az érintett a megállapodás időtartama alatt biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyt létesít, a járulékfizetési kötelezettség szünetel.

Ki jogosult az eljárásra?

Az a belföldi nagykorú természetes személy, aki nem saját jogú nyugdíjas, és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. § és a 13. § szerinti biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, vagy e törvény 11. § szerint a biztosítás nem terjed ki rá, vagy a biztosítása szünetel. A nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése érdekében kötött megállapodást a kedvezményezett személy javára a járulékfizetés átvállalásával más személy vagy szerv is megkötheti.
Nem kötelező a személyes eljárás, az ügyben lehetőség van arra, hogy az ügyfél helyett törvényes képviselője vagy meghatalmazottja járjon el. Elektronikus ügyintézést azonban csak az vehet igénybe, aki rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval.

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az adatközlőlap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és hozzájárul azok kezeléséhez.

Milyen iratok szükségesek?

Nyilatkozat a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 34. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállásáról. Személyazonosságot igazoló okmányok (személyazonosító igazolvány, ideiglenes személyi azonosságot igazoló igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, plasztikkártyás vezetői engedély, útlevél), TAJ számot tartalmazó hatósági igazolvány.

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve egyéni vállalkozó esetén szükséges:
  • a szervezet nevét, székhelyét (ennek hiányában telephelyét) igazoló cégkivonat/cégmásolat vagy társasági szerződés/alapító okirat/alapszabály,
  • adószámot igazoló cégkivonat/cégmásolat vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított hiteles igazolás,
  • az eljáró képviselő adatait, valamint képviseleti jogát igazoló okmány,
  • egyéni vállalkozó esetén nyilatkozat vagy vállalkozói igazolvány.
Amennyiben a megállapodást kedvezményezett (jogszerző) javára kötik, a megállapodást kötő személy köteles bemutatni a jogszerző eredeti okmányainak (hatósági bizonyítványainak) hitelesített másolatait.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A megállapodás megkötésével kapcsolatos eljárás illeték és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Ügyfél lakóhelye, vagy tartózkodási helye.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő harminc nap.

Jogorvoslati lehetőség

Nincs lehetőség fellebbezésre.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A nyugellátás összege elsősorban a megszerzett szolgálati időtől, valamint az ún. átlagszámítási időszak alatt elért nyugdíjjárulék-köteles keresetek, jövedelmek alapján számított átlagkereset összegétől függ.

Az a személy, aki nem rendelkezik biztosításra kötelezett jogviszonnyal (vagy biztosítása szünetel) és nem részesül saját jogú nyugellátásban, megállapodást köthet szolgálati idő és nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset szerzése céljából. A megállapodás alapján fizetendő járulék alapjául szolgáló keresetet az érintett határozza meg, ez azonban nem lehet kevesebb, mint a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér. Megállapodás legkorábban annak a hónapnak az első napjától köthető, amely hónapban a megállapodás megkötését kezdeményezték. A járulékfizetést havonta, a tárgyhót követő hó 12. napjáig kell teljesíteni, mely a keresetként meghatározott összeg 34 %-a. A járulékfizetés elmulasztása a megállapodás megszűnését vonja maga után.

Szolgálati idő és nyugellátás alapjául szolgáló kereset szerzésére irányuló megállapodás kizárólag együttesen köthető meg.


Megszűnt a munkaviszonyom, nincs biztosításom, van-e lehetőségem arra, hogy saját magam fizessem a nyugdíjjárulékot?
Igen, az a belföldi nagykorú természetes személy, aki nem saját jogú nyugdíjas, és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. § és a 13. § szerinti biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, vagy e törvény 11. § szerint a biztosítás nem terjed ki rá, vagy a biztosítása szünetel, nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából 34 százalék nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet. A járulékfizetés alapja a megállapodást kötő személy által megjelölt jövedelem, de legalább a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér összege.

Fizetnem kell akkor is a járulékot, ha a megállapodás időtartama alatt rövid munkaviszonyt létesítek?
Nem, ha a megállapodást kötő személy, kedvezményezett javára kötött megállapodás esetén, a kedvezményezett a megállapodás időtartama alatt biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll, a megállapodás alapján történő járulékfizetési kötelezettség szünetel.

Mi történik akkor, ha már nem tudom fizetni a járulékot?
A befizetés elmulasztása a megállapodás megszűnését vonja maga után.

Fontosabb fogalmak

Szolgálati idő: az az időszak, amely alatt a biztosított nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett volt, illetve megállapodás alapján nyugdíjjárulékot fizetett. A nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség nélkül szolgálati időnek minősülő időszakokat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény külön határozza meg.

Nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset: a biztosított nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettségének külön törvényben (a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény) meghatározott alapját képező keresetnek, jövedelemnek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény rendelkezései szerint számított átlaga.

Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. § szerinti jogviszonyok (pl. munkaviszony, megbízási jogviszony, egyéni vállalkozó, társas vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő)

Biztosítás szünetelése: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 8. §-a szerinti időszakok, például fizetés nélküli szabadság időszaka, előzetes letartóztatás, szabadságvesztés tartama, ügyvéd, közjegyző, szabadalmi ügyvivő kamarai tagságának szüneteltetésének, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének időszaka.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör és illetékesség:
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetésről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtására kiadott 195/1997.(XI.5.) Korm.rendelet 8.§ (1) bekezdés
ügyintézési határidő:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 72.§ (1) bekezdés
Eljárási szabályok:
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 34-35. §,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § (1) bekezdés,
Elbírálási szabályok:
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §, 8. §, 11. §, 13. §, 34.§ (1)-(4) bekezdés,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 72.§ (1) bekezdés

Kulcsszavak

megállapodás, biztosítás, biztosítás szünetelése, szolgálati idő, nyugdíjalapot képező jövedelem

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858