szolgálati idő szerzése érdekében az igénylővel megállapodás iránti kérelem" /> szolgálati idő szerzése érdekében az igénylővel megállapodás iránti kérelem" />
Akadálymentes verzió

szolgálati idő szerzése érdekében az igénylővel megállapodás iránti kérelem

Kódszám

NYBIZ00041

Az ügy rövid leírása

Szolgálati idő szerzése érdekében megállapodást köthet az a nagykorú személy, aki
  - felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányoknak (ideértve a doktorandusz-képzést is) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 41. §-a szerint figyelembe vehető idejét,
  - a társadalombiztosítási öregségi teljes nyugdíjhoz a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi. LXXXI. törvényben meghatározott húsz év szolgálati idő, vagy - az igénylőre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 1997. december 31-e utáni betöltése esetén - az öregségi résznyugdíjhoz előírt tizenöt év szolgálati idő elérése érdekében kizárólag az öregségi résznyugdíjra vagy öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó szolgálati idejét - legfeljebb azonban öt naptári évet - kívánja szolgálati időként elismertetni.

Szolgálati idő szerzése érdekében megállapodás köthető továbbá az 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére.

Ki jogosult az eljárásra?

Az a nagykorú személy, aki
- a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányoknak (ideértve a doktorandusz-képzést is) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi. LXXXI. törvény 41. §-a szerint figyelembe vehető idejét,
- aki a társadalombiztosítási öregségi teljes nyugdíjhoz a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi. LXXXI. törvényben meghatározott húsz év szolgálati idő, vagy - az igénylőre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 1997. december 31-e utáni betöltése esetén - az öregségi résznyugdíjhoz előírt tizenöt év szolgálati idő elérése érdekében kizárólag az öregségi résznyugdíjra vagy öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó szolgálati idejét, legfeljebb azonban öt naptári évet kívánja szolgálati időként elismertetni.
Az is jogosult megállapodást kötni, aki az 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére kíván szolgálati időt szerezni.

Milyen adatokat kell megadni?

A megállapodást kötő - az adtközlő lap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét, és hozzájárul azok kezeléséhez.

Milyen iratok szükségesek?

A megállapodáshoz szükségesek a személyazonosságot igazoló okmányok (személyazonosító igazolvány, ideiglenes személyi azonosságot igazoló igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, plasztikkártyás vezetői engedély, útlevél), TAJ számot tartalmazó hatósági igazolvány.

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve egyéni vállalkozó esetén szükséges:
- a szervezet nevét, székhelyét (ennek hiányában telephelyét) igazoló cégkivonat/cégmásolat vagy társasági szerződés/alapító okirat/alapszabály,
- adószámot igazoló cégkivonat/cégmásolat vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított hiteles igazolás,
- az eljáró képviselő adatait, valamint képviseleti jogát igazoló okmány,
- egyéni vállalkozó esetén nyilatkozat vagy vállalkozói igazolvány.

Amennyiben a megállapodást kedvezményezett (jogszerző) javára kötik, a megállapodást kötő személy köteles bemutatni a jogszerző eredeti okmányainak (hatósági bizonyítványainak) hitelesített másolatait.

Felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató magánszemély hallgatói jogviszonyának bizonyítása az oktatási intézmény által kiállított igazolás, illetve leckekönyv alapján fogadható el.

GYES időszak esetén a gyermek születési anyakönyvi kivonata (gyermek tartós betegsége esetén az erről szóló igazolás) szükséges.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A megállapodás megkötésével kapcsolatos eljárás illeték és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság az ügyfél lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 22 munkanap.

Jogorvoslati lehetőség

Nincs lehetőség fellebbezésre.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Szolgálati idő szerzése érdekében megállapodást köthet az a nagykorú személy, aki
  - felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányoknak (ideértve a doktorandusz-képzést is) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 41. §-a szerint figyelembe vehető idejét,
  - a társadalombiztosítási öregségi teljes nyugdíjhoz a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi. LXXXI. törvényben meghatározott húsz év szolgálati idő, vagy - az igénylőre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 1997. december 31-e utáni betöltése esetén - az öregségi résznyugdíjhoz előírt tizenöt év szolgálati idő elérése érdekében kizárólag az öregségi résznyugdíjra vagy öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó szolgálati idejét - legfeljebb azonban öt naptári évet - kívánja szolgálati időként elismertetni.

Szolgálati idő szerzése érdekében megállapodás köthető továbbá az 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére.

Fontosabb fogalmak

Öregségi nyugdíjkorhatár: az 1997. évi LXXXI törvény 18.§-ban az ügyfél születési ideje alapján meghatározott, betöltött életév.

Szolgálati idő: 1997.12.31 után a biztosítási jogviszonyban töltött idő, ha a biztosítottól a nyugdíjjárulékot levonták, kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni és társas vállalkozó esetében további feltétel, hogy a nyugdíjjárulék valamint a nyugdíjbiztosítási járulék befizetése is megtörténjen. Mezőgazdasági őstermelő biztosítási ideje akkor ismerhető el szolgálati időként, ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizette. A jogszabály külön meghatározza azokat az időszakokat, amelyek nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség nélkül is szolgálati időnek minősülnek. A biztosítással járó jogviszony 1998. január 1. napját megelőző időtartamát az 1997. december 31-én hatályos jogszabályok alapján kell szolgálati időként figyelembe venni.

A nyugellátás összege az elismert szolgálati időtől és az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegétől függ. A havi átlagkereset kiszámítása az 1988.01.01-től a nyugdíjazást megelőző napig elért (kifizetett) nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereset, jövedelem alapján történik.

Járulékfizetés alapja: a megállapodáskötő által meghatározott kereset, mely nem lehet kevesebb a megállapodás megkötésének napján érvényes minimálbérnél.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör és illetékesség:
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § r) 2., 19. § (2) bekezdés, 34-35. §,
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtására kiadott 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés
Ügyintézési határidő:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 72. § (1) bekezdés
Eljárási szabályok:
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtására kiadott 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés, 8/A. §,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 65. § (1) bekezdés, 68. §
Elbírálási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 4. § (1) bekezdés h) és i) pontja, 18. §, 66. § (1) bekezdés a) pont,
a társadalombizotsítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 72. § (1) bekezdés,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 72/B. § (1) bekezdés

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Kulcsszavak

megállapodás, öregség nyugdíj, , résznyugdíj, szolgálati idő, évvásárlás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858