Akadálymentes verzió

Szolgálati idő szerzése érdekében az igénylővel megállapodás iránti kérelem

Kódszám

NYBIZ00041

Az ügy rövid leírása

Szolgálati idő szerzése érdekében megállapodást köthet az a nagykorú személy, aki
  • felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányoknak (ideértve a doktorandusz-képzést is) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 41. §-a szerint figyelembe vehető idejét,
  • a társadalombiztosítási öregségi teljes nyugdíjhoz a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi. LXXXI. törvényben meghatározott húsz év szolgálati idő, vagy - az igénylőre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 1997. december 31-e utáni betöltése esetén - az öregségi résznyugdíjhoz előírt tizenöt év szolgálati idő elérése érdekében kizárólag az öregségi résznyugdíjra vagy öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó szolgálati idejét - legfeljebb azonban öt naptári évet - kívánja szolgálati időként elismertetni.
Szolgálati idő szerzése érdekében megállapodás köthető továbbá az 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére.

Ki jogosult az eljárásra?

Az a nagykorú személy továbbá meghatalmazottja, vagy törvényes képviselője, aki
  • a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányoknak (ideértve a doktorandusz-képzést is) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi. LXXXI. törvény 41. §-a szerint figyelembe vehető idejét,
  • aki a társadalombiztosítási öregségi teljes nyugdíjhoz a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi. LXXXI. törvényben meghatározott húsz év szolgálati idő, vagy - az igénylőre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 1997. december 31-e utáni betöltése esetén - az öregségi résznyugdíjhoz előírt tizenöt év szolgálati idő elérése érdekében kizárólag az öregségi résznyugdíjra vagy öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó szolgálati idejét, legfeljebb azonban öt naptári évet kívánja szolgálati időként elismertetni.
Az is jogosult megállapodást kötni, aki az 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére kíván szolgálati időt szerezni.
Nem kötelező a személyes eljárás. Az ügyben lehetőség van arra, hogy az ügyfél helyett törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja járjon el.
Elektronikus ügyintézést az vehet igénybe, aki rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval.

Milyen adatokat kell megadni?

A megállapodást kötő - az adatközlő lap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét, és hozzájárul azok kezeléséhez.

Milyen iratok szükségesek?

A megállapodáshoz szükségesek a személyazonosságot igazoló okmányok (személyazonosító igazolvány, ideiglenes személyi azonosságot igazoló igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, plasztikkártyás vezetői engedély, útlevél), TAJ számot tartalmazó hatósági igazolvány.

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve egyéni vállalkozó esetén szükséges: a
  • a szervezet nevét, székhelyét (ennek hiányában telephelyét) igazoló cégkivonat/cégmásolat vagy társasági szerződés/alapító okirat/alapszabály,
  • adószámot igazoló cégkivonat/cégmásolat vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított hiteles igazolás,
  • az eljáró képviselő adatait, valamint képviseleti jogát igazoló okmány,
  • egyéni vállalkozó esetén nyilatkozat vagy vállalkozói igazolvány.
Amennyiben a megállapodást kedvezményezett (jogszerző) javára kötik, a megállapodást kötő személy köteles bemutatni a jogszerző eredeti okmányainak (hatósági bizonyítványainak) hitelesített másolatait.

Felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató magánszemély hallgatói jogviszonyának bizonyítása az oktatási intézmény által kiállított igazolás, illetve leckekönyv alapján fogadható el.

GYES időszak esetén a gyermek születési anyakönyvi kivonata (gyermek tartós betegsége esetén az erről szóló igazolás) szükséges.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A megállapodás megkötésével kapcsolatos eljárás illeték és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az ügyfél lakóhelye, vagy tartózkodási helye.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő harminc nap.

Jogorvoslati lehetőség

Nincs lehetőség fellebbezésre.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A nyugellátás összege elsősorban a megszerzett szolgálati időtől, valamint az úgynevezett átlagszámítási időszak alatt elért nyugdíjjárulék-köteles keresetek, jövedelmek alapján számított átlagkereset összegétől függ. A hatályos társadalombiztosítási jogszabályok azok számára is lehetőséget nyújtanak a nyugellátáshoz szükséges szolgálati idő, illetve szolgálati idő és az ehhez kapcsolódó, figyelembe vehető jövedelem megszerzésére, akik nem állnak (nem álltak) biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban.  

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 34-35. §-ainak rendelkezései alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveinél:  
   1. szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése (biztosítási jogviszony hiányában vagy annak szünetelése esetén),
   2. felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének szolgálati időként történő elismerése,
   3. öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíjra jogosultsághoz szükséges szolgálati idő szerzése,
   4. az 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejének elismerése
céljából megállapodások köthetők. A megállapodásról további információ a részletes tájékoztatókban található.  

A megállapodás megkötését a megállapodást kötő személy lakóhelye, kedvezményezett (jogszerző) személy esetén a kedvezményezett személy lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveinél lehet személyesen vagy írásban kezdeményezni. A Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, külföldön élő megállapodást kötő személy a nyugdíjszolgáltatásokra irányuló megállapodás megkötését kizárólag a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kezdeményezheti.
  
A megállapodás megkötéséhez szükséges okmányok

A jogszerző:
személyazonosságát igazoló okmányok, (személyazonosító igazolvány, ideiglenes személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány);
TAJ számát tartalmazó hatósági igazolvány;
ha a megállapodást kötő azonos a jogszerző személyével és banki átutalással történik a nyugdíjjárulék megfizetése, három hónapnál nem régebbi pénzforgalmi számlakivonat fejléce. 

Amennyiben a megállapodást kötő nem azonos a jogszerző személyével, a jogszerzőre vonatkozó, fentiekben felsorolt okmányokon túlmenően a megállapodást kötő magánszemélyre vonatkozó okmányok is szükségesek.  

Ha a megállapodást jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve egyéni vállalkozó köti meg a jogszerző javára, a szerv, szervezet nevét, székhelyét, adószámát igazoló okmányok (cégjegyzék, társasági szerződés, alapító okirat, a NAV által kiállított, adószámot igazoló okmány stb.), amennyiben banki átutalással történik a teljesítés, három hónapnál nem régebbi pénzforgalmi számlakivonat bemutatása is szükséges.  

A fenti okmányokon kívül az egyes megállapodásokhoz az alábbi okmányok csatolása, illetve - személyes megjelenés esetén - bemutatása szükséges.  
Amennyiben fizetés nélküli szabadság idejére kívánja az 1. pont alatti megállapodást megkötni, a fizetés nélküli szabadságot igazoló foglalkoztatói engedély, ha az előzetes letartóztatás, szabadságvesztés időtartamára kívánja az 1. pont alatti megállapodást megkötni, az időtartamra, illetve annak kezdetére vonatkozó jogerős bírósági döntés egy hitelesített másolati példánya szükséges.  
Ha mezőgazdasági őstermelőként 2009. január 1-jétől arra az időtartamra kívánja az 1. pont alatti megállapodást megkötni, amelyre érvényes értékesítési betétlappal nem rendelkezik, a korábbiakban felsorolt okmányokon túlmenően a mezőgazdasági őstermelői igazolvány bemutatása, illetve annak hitelesített másolati példánya is szükséges.   
Az 1. pont alatti megállapodás nemzetközi szervezetnél fennálló jogviszony idejére történő megkötéséhez a jogviszony időtartamát, illetve annak kezdetét igazoló szerződés, a gazdaságátadási jövedelempótló típusú támogatásban részesülő személy esetében pedig a támogatást megállapító jogerős határozat egy hitelesített másolati példánya szükséges. Személyes megjelenés esetén az eredeti okmányok bemutatását követően a hitelesítést az igazgatási szerv végzi el.   
A 2. pont alatti megállapodás-típus esetén - amennyiben a hallgatói jogviszony fennállása alatt történik a megállapodás megkötése - a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének az oktatási intézmény által tanulmányi időszakonként (félévenként/évenként) kiállított igazolás, amennyiben a hallgatói jogviszony megszűnését követően történik a megállapodás megkötése, a leckekönyv (index) bemutatása szükséges.  
A 3. pont alatti megállapodás megkötésének kezdeményezéséhez a nyugdíjigény tárgyában hozott első fokú határozat, a 4. pont alatti megállapodás megkötéséhez a gyermek születési anyakönyvi kivonata (gyermek tartós betegsége esetén az erről szóló igazolás) szükséges.   

A nyugdíjjárulék megfizetése történhet készpénz-átutalási megbízással (csekken) vagy banki átutalással. A fizetendő járulékokat magyar törvényes pénznemben és a megállapodás megkötése utáni mértékváltozások figyelembevételével kell megállapítani és megfizetni.  

A megállapodással kapcsolatban felmerülő kérdésekkel a lakóhely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveinek ügyfélszolgálatához lehet fordulni.

Megszűnt a munkaviszonyom, nincs biztosításom, és még csak 18 év szolgálati időt szereztem, de hamarosan betöltöm a nyugdíjkorhatárt. Van lehetőségem arra, hogy megvásároljam a hiányzó szolgálati időt?
Igen, ugyanis az a nagykorú személy, aki a társadalombiztosítási öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges húsz év szolgálati idő elérése érdekében kizárólag az öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó szolgálati idejét, legfeljebb azonban öt naptári évet kívánja szolgálati időként elismertetni, megállapodást köthet az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervvel. A fizetendő nyugdíjjárulék alapja a megállapodást kötő személy által meghatározott jövedelem, de legalább a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér összege. A fizetendő összeg megállapításánál a „megvásárolni" kívánt hónap naptári napjainak számát kell figyelembe venni. A fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 34 százalék.

Főiskolát végeztem levelező tagozaton, de ebben az időszakban nem volt biztosításom. Hogyan tudom ezeket az időszakokat szolgálati időként elismertetni?
Ebben az esetben a szolgálati idő elismerésére és megállapodás megkötésére sincs lehetőség. A hatályos rendelkezések szerint az a nagykorú személy köthet megállapodást szolgálati idejének megszerzésére, aki felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányokat.

Öregségi résznyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó szolgálati idő megszerzése érdekében kívánok megállapodást kötni. Mi történik akkor, ha nem tudom a megállapodás szerint az előírt határidőben befizetni a járulékot, csak kicsit később?
A nyugdíjjárulékot a megállapodás megkötését követő tizenöt napon belül egy összegben kell megfizetni. Az elismert szolgálati idő figyelembevételével az ellátás az egyéb jogosultsági feltételek megléte esetén is legkorábban a járulék megfizetésének napjától állapítható meg. A járulékfizetés határideje indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.

Fontosabb fogalmak

Öregségi nyugdíjkorhatár: az 1997. évi LXXXI törvény 18.§-ban az ügyfél születési ideje alapján meghatározott, betöltött életév.

Szolgálati idő: 1997.12.31 után a biztosítási jogviszonyban töltött idő, ha a biztosítottól a nyugdíjjárulékot levonták, kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni és társas vállalkozó esetében további feltétel, hogy a nyugdíjjárulék valamint a nyugdíjbiztosítási járulék befizetése is megtörténjen. Mezőgazdasági őstermelő biztosítási ideje akkor ismerhető el szolgálati időként, ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizette. A jogszabály külön meghatározza azokat az időszakokat, amelyek nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség nélkül is szolgálati időnek minősülnek. A biztosítással járó jogviszony 1998. január 1. napját megelőző időtartamát az 1997. december 31-én hatályos jogszabályok alapján kell szolgálati időként figyelembe venni.

A nyugellátás összege az elismert szolgálati időtől és az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegétől függ. A havi átlagkereset kiszámítása az 1988.01.01-től a nyugdíjazást megelőző napig elért (kifizetett) nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereset, jövedelem alapján történik.

Járulékfizetés alapja: a megállapodáskötő által meghatározott kereset, mely nem lehet kevesebb a megállapodás megkötésének napján érvényes minimálbérnél.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör és illetékesség:
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § r) 2., 19. § (2) bekezdés, 34-35. §,
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtására kiadott 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés
Ügyintézési határidő:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 72. § (1) bekezdés
Eljárási szabályok:
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtására kiadott 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés, 8/A. §,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 65. § (1) bekezdés, 68. §
Elbírálási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 4. § (1) bekezdés h) és i) pontja, 18. §, 66. § (1) bekezdés a) pont,
a társadalombizotsítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 72. § (1) bekezdés,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 72/B. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

megállapodás, öregség nyugdíj, , résznyugdíj, szolgálati idő, évvásárlás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858