Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Tejtermékek import monitoring engedély kiadására irányuló kérelem

Kódszám

MKEHK00055

Az ügy rövid leírása

A Tanács a mezőgazdasági piacok közös szervezéséről szóló rendeletben felhatalmazza a Bizottságot, hogy indokolt esetben AGRIM előzetes, vagy import monitoring engedélyezéssel is felügyeljen harmadik országból érkező import árumozgásokat a mezőgazdasági termékpályák körében. A Bizottság az import monitoringot a tejtermékpályán levő termékek esetében a harmadik ország vámtételéhez képest kedvezőbb, vagy preferenciális, vámtétel alá eső származáshoz kötött és kontingensen kívüli import esetén tartja indokoltnak. A behozatali engedélyt az EU tagállamok bármelyik mezőgazdasági import engedélyezéssel foglalkozó hatóságánál bármely természetes, vagy jogi személy kérelmezheti. Az engedélykérelmeket folyamatosan lehet benyújtani (minden munkanapon), az MKEH ügyfélszolgálatán, és az AGRIM engedélyek folyamatosan (1-2 munkanapon belül) kerülnek kiadásra. A kérelmezés 100 kg-onként 10 EUR biztosíték megfizetéséhez kötött, amely visszajár teljes egészében az engedélyezett mennyiség legalább 95%-ban történő behozatala és határidőn belüli elszámolás esetén (engedély érvényességének vége +60 nap). A biztosíték mértéke a jogszabályban EUR-ban kerül meghatározásra, de HUF-ban kell rendelkezésre állítani, a kérelmezést megelőző hónap utolsó munkanapján az Európai Központi Bank (EKB) által közzétett árfolyam alapján. (Az EKB árfolyamok az EU hivatalos lapjának - EURLEX C. sorozatában jelennek meg). A biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia, vagy pénzintézeti kezességvállalaás formájában.A bankgarancia vagy kezességvállalás formájában nyújtott biztosíték esetében csatolni kell a kérelemhez a garancia levelet. A kérelem benyújtásának egyéb feltétele nincsen. Az engedélyek kibocsátása folyamatos, de a jogszabály szerint a 13 óra után benyújtott kérelmek csak a következő napon adhatók ki. Az engedélyből származó jogok átruházhatóak. Az engedélyek érvényesek a kibocsátás tényleges napjának hónapjától számított harmadik hónap végéig. A behozatali engedély egy tejtermékre (8 pozíciós KN kódra szól), több termék esetén termékenként kell AGRIM engedéllyel rendelkezni. A behozatali engedély maximum 5%-os mértékig túlszállítható. A behozatali engedély bemutatása csak a vonatkozó származást tanusító származási bizonyítvánnyal együtt jogosít a vámkedvezmény igénybevételére. A tejtermékek előzetes import megfigyelési engedélyezéséről, a kérelmezés, engedélyezés és engedély elszámolás menetéről az MKEH honlapon, a http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/mezogazdasag/tejbevezeto oldalon az "1. A tejtermékpálya előzetes import megfigyelési eljárása szerinti AGRIM import engedélyezés (import monitoring)" link alatt olvashat részletes tájékoztatót.

Ki jogosult az eljárásra?

A behozatali monitoring engedélyt az EU tagállamok béli bármely természetes, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kérelmezheti.
Meghatalmazott, vagy képviselet is eljárhat az ügyben a kérelmező piaci szereplő erre jogosult vezetőjének szabályos írásos meghatalmazásával.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; Kérelmező (név, teljes cím, tagállam, adószám ), valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan meg adni ; az áru vámtarifaszámát nyolc számjegy mélységben (KN kód),(16. rovatban) és a KN szerinti megnevezését(15. rovatban) és a kereskedelmi megnevezését (14. rovatban). A kérelem és 8. rovatában fel kell tüntetni a származási országot és annak ISO kódját és ennek betartása kötelező, tehát az „igen” rovatot kell X-el megjelölni, mivel az előzetes megfigyelés a származáshoz kötött kedvezményes vámtételű tejtermékek behozatalára vonatkozik csak. Meg kell adni továbbá a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel, kilogrammban kifejezve (17., 18.rovatban) és az ehhez tartozó biztosíték összegét Ft-ban (11. rovatban), a vonatkozó uniós szabályozó rendelet számát "376/2008/EK" illetve a török, dél-afrikai, vagy svájci származáshoz kötött kedvezményes vámtételű import esetén a "2535/2001/EK rendelet 20-as cikkét" a kérelem 20-as rovatában kell feltüntetni . Figyelem, egy kérelmen és egy AGRIM engedélyen csak egy KN kód szerepelhet, több terméke esetén KN kódonként egy kérelmet kell benyújtani és egy AGRIM engedély kerül kiadásra. A kiadott AGRIM engedélyek érvényességi időn belül történő átruházása esetén, melyre a monitoring engedélyezésnél lehetőség van, a kérelmezőnek újra ki kell töltenie az AGRIM engedélykérelem adatlapját a fentiek tekintetében, valamint a 6. rovatban az átruházás kedvezményezettjének (név, teljes cím, tagállam, adószám ) adataival.

Milyen iratok szükségesek?

Az előzetes import megfigyelésre irányuló AGRIM kérelemhez csak a biztosíték letétbehelyezését igazoló dokumentumok szükségesek. Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia/pénzintézeti kezességvállalás formájában és mindhárom formában nyújtott biztosítékot egyedileg , vagy keret biztosítékként is fel lehet használni, ezért az erre vonatkozóan nyilatkozni kell, valamint arra vonatkozóan is, hogy a biztosítékot az MKEH 10-es termékpályakódon szereplő tejtermék AGRIM engedélyezés céljából felhasználhatja. A nyilatkozat letölthető az MKEH honlapról (http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/mezogazdasag/mg_importeng) . A nyilatkozaton a készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adni a számlaszámot, ahonnan a biztosíték átutalásra kerül az MKEH.nak a MÁK-nál vezetett letéti számlájára és ahová az engedély elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható, bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében pedig csatolni kell a kérelemhez a garancia levelet/pénzintézeti kezességvállálást.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárást az EU szabályozás szerint nem terheli eljárási díj, sem szolgáltatási díj, sem illeték.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság

Ügyintézés határideje

Az elsőfokú hatósági eljárás (az AGRIM engedély kiadás) időkorlátait az uniós végrehajtási rendelet szabályozza. A szabály szerint a behozatali engedélyt a kérelmek benyújtását folyamatosan kell kiadni. Ez a szokásos ügyintézési eljárást követően (a kérelem érkeztetése, iktatása, formai és tartalmi ellenőrzése, szakrendszerbe rögzítése és elbírálása, az engedély nyomtatása és kiadmányozása, kimenőalszámos iktatása után) általában 1-2 munkanapon belül történik meg. Az ügyben írt határozat, az eljárással kapcsolatos végzés stb., ügyintézési határideje azonban 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség a döntés megfellebezésére. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal bírálja el e fellebezést
A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Főigazgatójához kell címezni.
A fellebbezést az első fokon eljáró hatósághoz, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóságahoz kell benyújtani.
15 nap
5000 forint

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Tájékoztató: A tejtermékpálya előzetes import megfigyelési eljárása szerinti AGRIM import engedélyezés (import monitoring) ( "Kapcsolódó fájlok" fülön feltüntve és csatolva)
Csatolva: GYIK tejtermek.docx

Fontosabb fogalmak

KIVONAT vagy RÉSZENGEDÉLY: az AGRIM engedély érvényességi idején belül a fel nem használt mennyiségekre, az engedélyes egy vagy több kivonat elkészítését kérelmezheti, az engedély eredeti példányának beadásával és a vonatkozó AGRIM engedély kérelem benyújtásával. A kivonat egy AGRIM engedélyben szereplő fel nem használt mennyiség több részmennyiségének egy időben, de pl. különböző helyeken történő vámkezelésekre szolgálhat. ÁTRUHÁZÁS: az AGRIM engedély érvényességi idején belül, az abból származó jog átruházható, de az engedélyhez kapcsolódó kötelezettségek mindvégig az AGRIM engedély eredeti jogosultját terhelik. Az AGRIM engedély, vagy kivonat átruházása egy kedvezményezett javára történhet és csak azokra a mennyiségekre vonatkozhat, amelyeket még nem írtak jóvá az adott engedélyen vagy kivonaton. A kedvezményezett tovább nem ruházhatja át az engedélyt, csak az eredeti engedélyesre ruházhatja vissza. ÉRVÉNYESSÉG HOSSZABÍTÁSA "VIS MAJOR": Az AGRIM engedély érvényességi idejének meghosszabbítására kizárólag hivatalosan igazolt „vis major” esetén van lehetőség.Az AGRIM engedély jogosultjának, vagy kedvezményezettjének az engedély vagy kivonat érvényességének idején belül kell az engedély, vagy kivonat meghosszabbítását, vagy törlését írásban kérelmezni. Az AGRIM engedély érvényességi ideje lejáratát követő hat hónapon belül kell bizonyítani, hogy az említett körülmény „vis major”-nak minősül.

Vonatkozó jogszabályok

A Bizottság 376/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról, különös tekintettel a II. melléklet 1. rész J pontjára, mely az importban AGRIM engedélyekkel előzetesen megfigyelt tejtermékek körét tartalmazza. A Bizottság 2535/2001/EK (2001. december 14-i) rendelete a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról. Első cím (általános rendelkezések), és a rendelet 20 (1 a) cikkben felsorolt EU megállapodások, és szerződések, illetve a 20 (1 b) cikke
Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete ( 2013. december 17. ) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről III. rész I. fejezet a behozatali engedélyek alkalmazhatóságáról 320/2010.(XII.27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról; 3§ (1) (2) és 15.§ (2) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény A fellebbezés lehetőségéről a 98. § (1) bekezdés és a 99.§ rendelkezik. A fellebbezés illetékkötelezettségét az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (2) bekezdés írja elő, 13. § (4) bekezdés és a 33. § (1) bekezdése, 40. §, 40/A. §, 38/A.§, 36. § (2) 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól 85/2012 (IV 21.) Korm rendelet az elektronikus ügyintézésről. A 907/2014(EU)felhatalmazáson alapuló rendelet a 1306/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítésről szóló rendelet

Kulcsszavak

tejtermék előzetes megfigyelés, import monitoring, tejtermék preferenciális vámtétel igénybevétele, tejtermék kontingensen kívüli vámkedvezményes import

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858