Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány másolat kiadása iránti kérelem

Kódszám

EGBIZ00080

Az ügy rövid leírása

Abban az esetben, ha a TAJ kártya elveszett, megsemmisült, megrongálódik vagy ellopják, a TAJ kártya másolat kiadására kérelmet lehet benyújtani.
Az igénylő részére, - saját, illetve képviselője, meghatalmazottja - kérelmére az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a TAJ számot tartalmazó hatósági igazolványt az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének teljesítését, annak igazolását követően kiállítja, a kérelemben meghatározott címre postán megküldi, illetve személyes ügyintézés során annak átvételét az igénylő aláírásával az igénylőlapon igazolja.

Ki jogosult az eljárásra?

Az eljárás indítására jogosult: az ügyfél, annak képviselője, meghatalmazottja, amennyiben eljárási képességgel rendelkezik.

Milyen adatokat kell megadni?

Személyazonosításra alkalmas irat, információ, TAJ

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosításra alkalmas okmányok, lakcímkártya a magyarországi lakóhelyről, egyéb személyazonosságot igazoló okirat (pl. születési anyakönyvi kivonat), kérelem, igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj köteles, melynek mértéke 3.000 Ft. (A díjfizetést a egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz lehet teljesíteni, nem róható le illetékbélyeg formájában. Költségmentesség kérhető.)

Hol intézhetem el?

Az illetékességgel rendelkező egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal.

Ügyintézés határideje

21 nap (Általános ügyintézési határidő)

Jogorvoslati lehetőség

Az első fokon eljáró hatóság döntése ellen 15 napon belül lehet benyújtani fellebbezést.
A fellebbezést az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) részére kell címezni és az elsőfokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani.
Illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Mivel igazolhatom magam? Az ügyfél által kezdeményezett hatósági eljárás lefolytatásához szükségesek a személyazonosításra alkalmas okmányok.
Eljárhat-e más személy az ügyben? Az érintett ügyfél helyett eljárhat képviselője, meghatalmazottja a képviseleti jogosultság igazolásának birtokában (meghatalmazás, megbízás).
Azonnal megkapom-e a hatósági igazolványt? Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását követően igen.
Mennyit kell fizetnem a kártyáért? A TAJ számot tartalmazó okmány kiállításáért az általános tételű eljárási illetéknek megfelelő összegű - 3.000.- Ft - igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
Van-e lehetőség költségmentességre? Természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai érvényesítésénak megkönnyítésére költségmentességet kaphat.

Fontosabb fogalmak

Személyazonosításra alkalmas okmány, meghatalmazás, képviselet, lakcímkártya a magyarországi lakóhelyről, egyéb személyazonosságot igazoló okirat (pl. születési anyakönyvi kivonat), igazgatási szolgáltatási díj, ügyintézési határidő, tájékoztatás, TAJ szám, hatósági igazolvány. (A fogalmak kifejtése a vonatkozó jogszabályhely pontos megjelölésénél található.)

Vonatkozó jogszabályok

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. §.
Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdés, 4. § (2) bekezdés a) pont af) alpont,
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 34. §, 36. §, 116. §,
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997 (XII. 1.) Korm. rendelet 12/A. § (1) bekezdés,
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 21. §,
A polgárok személyiadatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13. § (2) bekezdés,
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény,
A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet.

Kulcsszavak

Személyazonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, igazgatási szolgáltatási díj, egészségügyi szolgáltatás, orvosi ellátás, ügyintézési határidő, hatósági igazolvány. (A fogalmak kifejtése a vonatkozó jogszabályhely pontos megjelölésénél található.)

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858