Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Költségmentesség iránti kérelem a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány másolat kiadásával összefüggésben

Kódszám

EGBIZ00082

Az ügy rövid leírása

A TAJ kártya másolatának kiadására irányuló eljárás során a megyei/fővárosi kormányhivatal - az ügyfél külön kérelmére - engedélyezheti a teljes vagy részleges költségmentességet. Az ügyben az illetékes kormányhivatal külön eljárást folytat le, melynek során megvizsgálja a költségmentességre irányuló kérelem megalapozottságát.

Ki jogosult az eljárásra?

A költségmentesség iránti kérelmet az ügyfél, kiskorú esetén a törvényes képviselő, vagy érvényes meghatalmazással az ügyfél által meghatalmazott személy kezdeményezheti.

Milyen adatokat kell megadni?

Személyazonosításra alkalmas irat, információ, TAJ kártya (amennyiben rendelkezésre áll), magyarországi lakcímet igazoló kártya

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosságot igazoló okmány (útlevél, személyigazolvány, új személyi igazolvány esetén lakcímkártya is), TAJ számot igazoló okmány, a költségmentesség alapjául szolgáló körülményeket feltáró kérelem.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az illetékességgel rendelkező fővárosi/megyei kormányhivatal.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Az első fokon eljáró hatóság döntése ellen önálló fellebbezésnek van helye, melyet a határozat kézhezvételétől 15 napon belül kell benyújtani. A fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Milyen dokumentumokkal igazolhatom magam? Érvényes, személyazonosításra alkalmas okmányokkal.
Eljárhat-e más személy az ügyben? Az érintett ügyfél helyett eljárhat képviselője, meghatalmazottja a képviseleti jogosultság igazolásának birtokában (meghatalmazás, megbízás).
Azonnal megkapom-e a hatósági igazolványt? Nem, az igazolvány a méltányossági eljárás lefolytatását követően postán, illetve személyesen átvehető.
Milyen igazolásokat kell benyújtanom a méltányossághoz, súlyos élethelyzetemet hogyan igazolom? Vagyoni, jövedelmi viszonyokat jövedelemigazolással, illetve egyéb életkörülményeket a kérelemben foglalt részletes nyilatkozattal.

Fontosabb fogalmak

Személyi azonosításra alkalmas okmány: személyazonosító igazolvány, érvényes útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély
Meghatalmazás: Az egyszerű ügyiratok egyik típusa. Olyan írásbeli nyilatkozat, amelyben a meghatalmazó feljogosítja a meghatalmazottat, hogy helyette és nevében a megjelölt egy vagy több ügyben eljárjon. A meghatalmazást – a jogkör pontos megjelölésével – a meghatalmazó és a meghatalmazott írja alá. Ha az irat magánjellegű, akkor két tanú aláírása is szükséges. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell: a meghatalmazás megnevezést, a meghatalmazott nevét, az ügyet, amelyben eljárhat, milyen időtartamra szól a meghatalmazás, a meghatalmazott aláírását, lakcímét, személyi igazolványának számát, a keltezést, a meghatalmazó aláírását, lakcímét, személyi igazolványának számát, a tanúk aláírását, lakcímét, személyi igazolványának számát.
Képviselet: Olyan tevékenység, mely során egy szervezet felhatalmaz egy személyt (képviselőt), hogy bizonyos kérdésekben a szervezet nevében járhasson el.
Lakcímkártya a magyarországi lakóhely igazolására (belföldiség igazolása): hivatalos nevén lakcímet igazoló hatósági igazolvány, ez egy kétoldalú, laminált kártya, amelynek egyik oldala tartalmazza az állampolgár nevét, születési helyét és idejét, édesanyjának nevét, lakcímét (esetleges tartózkodási helyét) és a kiállító hatóság nevét. A kártya túloldalán a személyi azonosítószám, az állampolgár neve és alul egy vonalkód látható.

Vonatkozó jogszabályok

Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdés,
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 12/A §,
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 40. §, 40/A §, 85. §, 116. §, 159. §,
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 21. §,
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13. § (2) bekezdés,
A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX.9.) Korm. rendelet 1. §

Kulcsszavak

Személyazonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól mentesítés, egészségügyi szolgáltatás, orvosi ellátás, ügyintézési határidő, hatósági igazolványköltségmentesség, költségmentességhatósági igazolvány, költségmentességhatósági igazolvány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858