Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Aelkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon határozatlan ideig szünetel az ügyfélfogadás. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Növényegészségügyi importvizsgálat iránti kérelem

Kódszám

NOVTA00009

Az ügy rövid leírása

export: (EU-n kívüli harmadik országba történő) kiviteli forgalomban a feladó kérelmezi a növények, növényi termékek, járművek növény-egészségügyi szempontú vizsgálatát
import: a vizsgálatköteles áruk(nak EU-n kívüli harmadik országból történő) behozatala esetén a vámhatóság értesíti az növény-egészségügyi ellenőrzést végző hatóságot a szállítmány érkezéséről. Engedélyezett ellenőrzési helyre történő behozatal esetén az importőr kéri a hatóságtól a növény-egészségügyi vizsgálatot.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: export esetén a feladó,
kiviteli posta- és utasforgalom esetén a feladó és az utas,
import esetén behozatali és átmenő forgalomban a határátkelőhelyen
a) vasúti, közúti, vízi és légi szállítmánynál a szállító, fuvarozó szállítmányozó, illetve annak megbízottja,
b) postaforgalomban a nemzetközi postahivatal,
c) utasforgalomban az utas köteles a vizsgálatra bejelentést tenni.
engedélyezett ellenőrzési helyen történő vizsgálatot az importőr kéri

Kizáró okok: Nincs ilyen eltérés.

Milyen adatokat kell megadni?

export: Feladó neve és címe, és ha eltér, a bejelentő neve és elérhetősége, berakodás időpontja, rendeltetési hely, szállító eszköz neme a termék megjelölése és mennyisége
import: Importőr neve, címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége, származási ország, szállító eszköz neme, a szállítmány megjelölése és mennyisége, a vizsgálat helye és ideje

Milyen iratok szükségesek?

Nem kell csatolni semmit.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

az igazgatási szolgáltatási díjakat a kérelem benyújtásával egyidejűleg, átutalás vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés (csekk) útján kell megfizetni.
• Külső növényegészségügyi vizsgálatok:
• Postaküldemények, útipoggyász, darabáru okmány, azonosság és növény-egészségügyi vizsgálata laboratóriumi vizsgálat nélkül: - 1 000 Ft értékhatárig díjmentes, növény-egészségügyi bizonyítvány kiállítása esetén azonban 270 - 1 000-5 000 Ft közötti értéknél 1 100
- 5 000 Ft feletti értéknél, két tonna összsúlyt meg nem haladó küldemény esetén 2 200
• Vasúti kocsi, gép- és egyéb jármű, repülőgép, illetve hajóküldemények vizsgálata megkezdett tíz tonnánként, laboratóriumi vizsgálat nélkül:
Vegetatív, gumós, hagymás szaporítóanyagok, élő növény, vetőmagvak, vetőburgonya 9 800
Gabona, hüvelyes, olajos és rostnövények magvai, azok őrleményei, azokból készült takarmánykeverékek és alapanyagok, friss zöldség és gyümölcs, héjas gyümölcsűek, étkezési és ipari burgonya 3 900
- 500 tonna felett a küldemény vizsgálatára átalánydíj fizetendő, melynek összege 200 000
- Egyéb növényi termékek, vágott virágok 2 600
- Nyitott vasúti vagonban szállított tranzit, re-export szállítmányok vizsgálat nélkül 3 350
• Külső növényegészségügyi vizsgálatok - Import vizsgálatok Növényegészségügyi követelmények teljesítését igazoló okmányok vizsgálata szállítmányonként 1 800
- A termék származásának és azonosságának megállapítása szállítmányonként
Egy teherautó, vasúti vagon, illetve hasonló méretű tartály mennyiségig 1 800
nagyobb mennyiség esetén 3 500
Növényegészségügyi vizsgálat
Dugványok, magról nevelt növények (kivéve erdészeti szaporítóanyagok), fiatal szamóca- és zöldségnövények vizsgálata szállítmányonként 10 000 darabig 4 300, minden további 1 000 egység 180, a vizsgálat maximális összege 35 000
Cserjék, fák (kivéve kivágott karácsonyfák), fás szárú faiskolai növények, erdészeti szaporító anyagok vizsgálata szállítmányonként 1 000 darabig 4 300, minden további 100 egység 110, a vizsgálat maximális összege 35 000
Ültetésre szánt hagymák, gyökerek, rizómák, gyökérgumók ellenőrzése szállítmányonként (burgonyagumók kivételével) 200 kg tömegig 4 300, minden további 10 kg 40, a vizsgálat maximális összege 35 000
Vetőmagok, szövettenyészetek vizsgálata szállítmányonként 100 kg tömegig 1 800, minden további 10 kg 40, a vizsgálat maximális összege 35 000
Egyéb ültetésre szánt növények vizsgálata szállítmányonként 50 000 darabig 4 300, minden további 100 egység 50, a vizsgálat maximális összege 35 000
Növényegészségügyi vizsgálat: Vágott virágok vizsgálata szállítmányonként 20 000 darabig 4 300, minden további 1 000 egység 40, a a vizsgálat maximális összege 35 000
Lombos ágak, tűlevelűek részeinek vizsgálata szállítmányonként (kivágott karácsonyfák kivételével) 100 kg tömegig 4 300, minden további 10 kg 440, a vizsgálat maximális összege 35 000
Kivágott karácsonyfák vizsgálata szállítmányonként 1 000 darabig 4 300, minden további 100 egység 440, a vizsgálat maximális összege 35 000
Növények leveleinek vizsgálata szállítmányonként (pl. gyógyfüvek, fűszernövények, leveles zöldségek) 100 kg tömegig 4 30, minden további 10 kg 440 a vizsgálat maximális összege 35 000 Gyümölcsök, zöldségek vizsgálata szállítmányonként (leveles zöldségek kivételével) 25 000 kg tömegig 4 300 Minden további 1000 kg 180 Burgonyagumók vizsgálata tételenként 25 000 kg tömegig 13 000 Minden további (megkezdett) 25 000 kg-ként 13 000 Faanyag vizsgálata szállítmányonként (fakéreg kivételével) 100 m3 térfogatig 4 300 Minden további m3 40 Talaj és táptalaj, fakéreg vizsgálata szállítmányonként 25 000 kg tömegig 4 300 Minden további 1000 kg 180 a vizsgálat maximális összege 35 000 Gabona, hüvelyes, olajos és rostnövények magvainak vizsgálata szállítmányonként 25 000 kg tömegig 4 300 Minden további 1 000 kg 180 a vizsgálat maximális összege 35 000 Egyéb növények, illetve növényi termékek szállítmányonként (az őrléssel feldolgozottak kivételével) vizsgálata szállítmányonként 4 300

Hol intézhetem el?

export esetében a berakóhely szerint illetékes növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal Növény és Talajvédelmi Osztálya, illetve ha a berakóhelyen nem a feladó mulasztása miatt meghiúsult ellenőrzés esetén a kilépő növény-egészségügyi határállomás szerint illetékes a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal Növény és Talajvédelmi Osztálya; kiviteli posta- és utasforgalom esetén a feladó, utas lakóhelye szerint illetékes növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal Növény és Talajvédelmi Osztálya, import esetén az engedélyezett ellenőrzési hely szerint illetékes növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal Növény és Talajvédelmi Osztálya

Ügyintézés határideje

• Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított tíz napon belül kell kiadni, illetve az ügyfél által benyújtott iratot záradékkal ellátni.
• A kérelemnek a berakást megelőző munkanap 15 óráig kell beérkezni a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalhoz, tehát a kormányablaknál ettől korábban kell leadni a kérelmet!

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: export: fellebbezésre van lehetőség

Jogorvoslati lehetőség részletei: import: fellebbezésre nincs lehetőség

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): export: A növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal által első fokon hozott döntés esetében másodfokon a Pest Megyei Kormányhivatal országos illetékességgel jár el.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): import: a bíróság illetékességét a felperes belföldi lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye alapítja meg; jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében az a bíróság illetékes, ahol a szervezet belföldi székhelye található.

A benyújtási határidő: export a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalhoz

A fellebbezési illeték mértéke: import: a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalhoz

Amit még érdemes tudni (GYIK)

• Milyen módon tehető meg az export vizsgálat iránti bejelentés? - Válasz: az illetékes hatóság számára közvetlenül is megtehető, írásban, faxon vagy telefonon.

Fontosabb fogalmak

Feladó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, aki, amely a vizsgálatköteles árut termeli, előállítja, felvásárolja, raktározza, feldolgozza Kiegészítő nyilatkozat: az importáló ország által kért és a növényegészségügyi bizonyítványra felvezetett, a küldemény növényegészségügyi helyzetére vonatkozó tájékoztatás.
Visszautasítás: a növényegészségügyi előírásoknak nem megfelelő küldemény vagy más vizsgálatköteles áru behozatalának, kivitelének és átvitelének hatósági megtiltása
Belépési hely: az a hely, ahol a növények, növényi termékek és egyéb anyagok először lépnek az Európai Közösség (a továbbiakban: Közösség) vámterületére; légi szállítás esetén a repülőtér, tengeri vagy folyami szállítás esetén a kikötő, vasúti szállítás esetén a vasútállomás, más szállítás esetén pedig a Közösség határának átlépési helye szerint illetékes vámhivatal.
Rendeltetési hely/rendeltetési vámhivatal: az a vámhivatal, ahol a közösségi árutovábbítási eljárás alá vont árukat az eljárás lezárása céljából be kell mutatni. Szállítmány: egy vagy több tételből álló, a vámeljáráshoz vagy más eljáráshoz előírt egyetlen okmánnyal (növényegészségügyi bizonyítvány, más okmány vagy jelölés) kísért árumennyiség


Vonatkozó jogszabályok

• az élelmiszerlácról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 32. § (4) bekezdés b) pont, 33. § b), 37. § (2) bekezdés c) pont, 39. § (4) bekezdés j) pont 
• a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I.17.) FVM rendelet 1. § 6., 14., 27., 33., 34., és 35. pont, 39. § (1)-(2) bekezdés, 41. § (3)-(4) bekezdés, 46. § (2) bekezdés, 47. § (2) bekezdés, 48. § (1) bekezdés, 51. § (1) bekezdés, 55/B. § (2), (8), (11) bek, 58. § (1), (3)-(4) bekezdés, 59. § (1)-(4) bekezdés, 60. § (1) bekezdés;
• a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés, 18. § (3) bekezdés b) és c) pont;
• a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 83. § (2) bekezdés b) pont, 83. § (3) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §
• a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. § (1) bekezdés, 2. § (2), (4) bek, 3. § (1) bekezdés, 6. § (1) bekezdés, 1. melléklet 10.2., 10.3., 10.4., 2. melléklet
• a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (2) bekezdés, 330. § (2) bekezdés
• az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés, 43. § (3) bekezdés

Kulcsszavak

export, import, növény-egészségügyi bizonyítvány, feladó, visszautasítás, berakóhely, határállomás, ellenőrzési hely, rendeltetési hely, szállítmány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858