Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Nádas égetésének engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

JARAS00019

Az ügy rövid leírása

A nádas égetése csak kivételesen, a környezetvédelmi és természetvédelmi és egyéb jogszabályok előírásaira figyelemmel, illetve a jogszabály szerint szükséges hatósági engedélyekkel végezhető.
Az engedélyezési eljárásra természeti, illvetve védett természeti területen a természetvédelmi hatóság, egyéb területeken a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala rendelkezik hatáskörrel, amennyiben arról kormányrendelet másként nem rendelkezik.

Ki jogosult az eljárásra?

A természetes vizek medrének fenntartója, illetve tulajdonosa.
-

Milyen adatokat kell megadni?

A természetes vizmeder fenntartója, illetve tulajdonosa természetes személyazonosító adatai, lakcíme, gazdálkodó szervezet neve, székhelye, cégjegyzékszáma képviselője;
Az ügy tárgyát képező ingatlan adatai.

Milyen iratok szükségesek?

Állam tulajdonában álló vizek medrében és azok csatlakozó szárazulatain a vagyonkezelő hozzájárulása.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

29. § (1) Az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért – ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik – 3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték).

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal) nem elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás illetékét
a) az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján, vagy
b)amennyiben a járási hivatalban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel
kell megfizetni az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében megjelölt számla javára azzal, hogy a házipénztárba fizetett illetéket készpénzátutalási megbízással a járási hivatal naponta fizeti meg az említett számla javára.

Hol intézhetem el?

A járási hivatal, természetvédelmi hatóság.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezhető
A fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott; másodfokú természetvédelmi hatóság.
Járási hivatal; elsőfokú természetvédelmi hatóság.
15 nap
Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg 5000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Csatolni! Nádas égetése csak kivételesen, a környezetvédelmi és természetvédelmi és egyéb jogszabályok előírásaira figyelemmel, illetve a jogszabály szerint szükséges hatósági engedélyekkel végezhető.
(6) Az (5) bekezdés szerinti engedélyezési eljárásra természeti, illvetve védett természeti területen a természetvédelmi hatóság, egyéb területeken a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala rendelkezik hatáskörrel, amennyiben arról kormányrendelet másként nem rendelkezik. Az első fokon eljáró hatóság 30 napon belül meghozott határozata ellen fellebbezésnek van helye, melyet a közléstől számított 15 napon belül kell előterjeszteni az első fokú hatóságnál, a fővárosi és megyei kormánymegbízottnak, illetve a másodfokú természetvédelmi hatóságnak címezve.
Szükséges-e hatósági engedély a nádas égetéséhez?
Nádas égetése csak kivételesen, a környezetvédelmi és természetvédelmi és egyéb jogszabályok előírásaira figyelemmel, illetve a jogszabály szerint szükséges hatósági engedélyekkel végezhető.
Mikor és milyen módón és engedélyel lehet nádas égetést végezni?
Nádas égetése csak kivételesen, a környezetvédelmi és természetvédelmi és egyéb jogszabályok előírásaira figyelemmel, illetve a jogszabály szerint szükséges hatósági engedélyekkel végezhető.

Fontosabb fogalmak

fenntartás: a vizeken és a közcélú vízi létesítményeken végzett munka, amelyet a biztonságos üzemelés és a rendeltetésszerű használat érdekében rendszeresen vagy eseti jelleggel el kell végezni, beleértve az építmény, illetőleg egyéb tárgyi eszköz alkotórészei lényeges elemeinek részleges cseréjét, valamint a vis maior következtében közvetlenül szükséges hibaelhárítást, továbbá ezzel közvetlenül összefüggésben más tárgyi eszközökön végzett bontást és helyreállítást;
fenntartó: a vizek és a közcélú vízilétesítmények tulajdonjogából, a vízgazdálkodási közfeladat ezzel összefüggő ellátási kötelezettségéből eredő jogokat gyakorló, az 1. pontban meghatározott kötelezettségek teljesítésért felelős személy (így például tulajdonos, vagyonkezelő);
tulajdonos: a tulajdonos, valamint - állami tulajdonban álló ingatlan esetében - az állami tulajdonban álló ingatlan felett jogszabály vagy szerződés alapján tulajdonosi jogokat gyakorló személy vagy szervezet.

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
21. § (1) c), 33.§ (1), 35. § (1), 36. § (2),, 71. § (1), 98. § (1), 99. § (1),, 102. § (1) 116. §; 106. § (3);116. §; 106. § (3);
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.. törvény 29. § (1)- (2) bekezdés
a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 3. § (1);
a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet 9. § (6) bekezdés

Kulcsszavak

Nádas, nádégetés, természetes vizek, vízmeder, természetvédelem

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858