Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Megváltozott munkaképességű személyek nyilatkozata rehabilitációs kártya igénylésével kapcsolatos eljárásban

Kódszám

NRSZH00013

Az ügy rövid leírása

A rehabilitációs kártya a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő új eszköz.

Ki jogosult az eljárásra?

Rehabilitációs kártyára az a megváltozott munkaképességű személy jogosult, akinek a rehabilitációs hatóság által végzett komplex minősítés szerint
a) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy
b) tartós foglalkozási rehabilitációt igényel.
Rehabilitációs kártyára az a személy is jogosult, aki
a) 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesült, vagy
b) rehabilitációs járadékban részesül.

Kérelemre indul az eljárás.

Milyen adatokat kell megadni?

A Rehabilitációs kártyára jogosult személy a Rehabilitációs kártya igénylésére szolgáló kérelemben közli a rehabilitációs hatósággal a) természetes személyazonosító adatait,
b) adóazonosító jelét,
c) a a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti munkáltatójának nevét, adószámát, székhelyét, telephelyét.
A c) pont szerinti adatokat kizárólag abban az esetben kell a Rehabilitációs kártyára jogosultnak közölnie kérelmében a rehabilitációs hatósággal, ha a kérelem benyújtásakor munkaviszonyban áll.

Milyen iratok szükségesek?

ORVOSI BEUTALÓ
az orvosszakértői szervhez, illetve FOB-hoz a munkaképesség-változás vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából
, NYILATKOZAT a szakértői minősítéshez, Kérelem Rehabilitáós kártya igényléséhez

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárás költség- és illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Két hivatal hatáskörébe is tartozik: A rehabilitációs kártyát a rehabilitációs hatóságnál kérelem benyújtásával kell igényelni. A rehabilitációs hatóság a kártyára való jogosultságot ellenőrzi, és a jogosultság fennállása esetén a kérelmet továbbítja az állami adóhatóság részére.

Ügyintézés határideje

A rehabilitációs kártyát az állami adóhatóság állítja ki, a rehabilitációs hatóság elektronikus úton történő adatszolgáltatását követő 15 napon belül.

Jogorvoslati lehetőség

A rehabilitációs kártya jogosultság fenn nem állásáról szóló határozat ellen fellebezés nyújtható be.
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
A rehabilitációs hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz
A közlésétől számított 15 napon belül
Az eljárás illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

13. V.3. Tájékoztató a Rehabilitációs kártya igényléséhez
A rehabilitációs kártya a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő új eszköz.
Ki jogosult rehabilitációs kártyára?
Rehabilitációs kártyára az a megváltozott munkaképességű személy jogosult, akinek a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény alapján a rehabilitációs hatóság által végzett komplex minősítés szerint
a) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy b) tartós foglalkozási rehabilitációt igényel.
Rehabilitációs kártyára az a személy is jogosult, aki
a) 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesült, vagy b) rehabilitációs járadékban részesül.
Milyen adatok szükségesek a rehabilitációs kártya igényléséhez? a) Természetes személyazonosító adatok, b) adóazonosító jel, c) a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti munkáltatójának neve, adószáma, székhelye, telephelye. A munkáltató adatait csak annak kell kitölteni, aki a kérelem benyújtásakor munkaviszonyban áll.
Hol kell igényelni a rehabilitációs kártyát? A rehabilitációs kártyát a rehabilitációs hatóságnál kérelem benyújtásával kell igényelni. A rehabilitációs hatóság v a kártyára való jogosultságot ellenőrzi, és a jogosultság fennállása esetén a kérelmet továbbítja az állami adóhatóság részére.
Ki állítja ki a kártyát, és hogy jut el az igénylőhöz? A rehabilitációs kártyát az állami adóhatóság állítja ki, és a hozzá történt beérkezést követő 15 napon belül megküldi
a) a jogosult személynek, ha nem jelölt meg munkáltatót, b) a kérelemben megjelölt munkáltatónak.
Milyen kedvezményre jogosít a rehabilitációs kártya?
A munkaadó adókedvezményt vehet igénybe annak a megváltozott munkaképességű személynek az adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyára tekintettel, az ezt terhelő számított adóból, aki érvényes rehabilitációs kártyával rendelkezik.
A kedvezmény mértéke az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér – de legfeljebb a minimálbér kétszeresének – 27 százaléka.
A rehabilitációs kártya alapján adókedvezményre, egy megváltozott munkaképességű személy után, egyszerre csak egy munkaadó jogosult, és csak arra az időszakra, amelyben a rehabilitációs kártyát letétben tartotta.
Meddig biztosít kedvezményt a rehabilitációs kártya? A rehabilitációs kártya érvényességének kezdő időpontja az a nap, amikor az állami adóhatóság a kártyát kiállította.
A rehabilitációs kártyára való jogosultság megszűnik, ha a rehabilitációs hatóság megállapítja, hogy a jogosultság már nem áll fenn. A rehabilitációs kártya visszavonásának (érvénytelenítésének) időpontja a rehabilitációs hatóság jogosultság megszűnésére vonatkozó adatszolgáltatásának az állami adóhatósághoz történő megérkezésének napja.
Mi a teendő akkor, ha a kártya érvényességének ideje alatt a jogosult adataiban, vagy a kártya felhasználhatóságát érintően változás történik?
a) A rehabilitációs kártyára jogosult személy adatváltozása (névváltozás) esetén a kártya cseréje iránti kérelmét a rehabilitációs hatósághoz nyújthatja be.
b) A rehabilitációs kártya megsemmisülését, elvesztését, jogtalan eltulajdonítását, valamint a megrongálást haladéktalanul, legkésőbb azonban a megsemmisüléstől, elvesztéstpl, jogtalan eltulajdonítástól, valamint a megrongálástól számított három napon belül a rehabilitációs hatóságnak be kell jelenteni, erről nyilatkozatot kell tenni, és kérni kell cserkártya kiadását.
c) A cserekártya iránti igény megérkezésekor az állami adóhatóság a korábbi, még érvényes kártyát visszavonja. A visszavont kártya birtokosa azt haladéktalanul köteles visszaszolgáltatni.
A cserekártya érvényességének kezdő napja az eredeti rehabilitációs kártya kiállításának kezdő napja.
Mi a teendő a jogosultság megszűnése esetén? Ha az állami adóhatóság a rehabilitációs kártyát visszavonja, erről egyidejűleg értesíti a rehabilitációs kártyát letétben tartó munkáltatót, akinek a kártyát vissza kell juttatnia az adóhatóságnak. Ha az állami adóhatóság nyilvántartása alapján a visszavont rehabilitációs kártyát nem használták fel, akkor a rehabilitációs kártya visszaszolgáltatására a rehabilitációs hatóság szólítja fel a jogosult személyt. A visszavont rehabilitációs kártyát az állami adóhatóságnak minden esetben 30 napon belül vissza kell szolgáltatni. Jogszabályok:
• A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglakoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény
• A rehabilitációs kártya igénylésének, kibocsátásának, felhasználásának, kicserélésének, visszavonásának, és a hozzá kapcsolódó kedvezmény érvényesítésének részletes szabályairól szóló 33/2012. (XII. 5.) NGM rendelet

Fontosabb fogalmak

komplex minősítés: a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) szerinti komplex minősítés;
megváltozott munkaképességű munkavállaló: az a munkavállaló, aki a) rehabilitálható vagy b) - az Mmtv. 3. § (2) bekezdés b) pont ba)-bc) alpontja szerinti megváltozott munkaképességű személy vagy c) - az Mmtv. 38. §-a szerint az Mmtv. 25. §-a alkalmazásában megváltozott munkaképességű személynek minősül, és nem tartozik az a)-b) pontban meghatározott személyi körbe;
rehabilitálható: akiről az Mmtv. szerinti komplex minősítés során megállapításra kerül, hogy rehabilitálható;

Vonatkozó jogszabályok

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 26.§; A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §. (3) bekezdés, 2. §; A Rehabilitációs kártya igénylésének, kibocsátásának, felhasználásának, kicserélésének, visszavonásának és a hozzá kapcsolódó kedvezmény érvényesítésének részletes szabályairól szóló 33/2012. (XII. 5.) NGM rendelet 2.§, 4.§ - 6.§.
A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 16/A - 16/B. § ; A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése

Kulcsszavak

Rehabilitációs kártya Hatósági bizonyítvány Kártya igénylés Kedvezmény

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858