Akadálymentes verzió

Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00023

Az ügy rövid leírása

Az egyéni vállalkozó kérésére, számára a hatóság vállalkozói igazolványt állít ki. Az igazolvány a kiállításának napján fennálló, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokat tartalmazza. A vállalkozói igazolvány kiváltása nem kötelező.

Ki jogosult az eljárásra?

Vállalkozó igazolványt az kérhet, aki szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában.
Egyéni vállalkozó lehet:
1. Magyar állampolgár,
2. Az EU tagállamának vagy az EGT államnak az állampolgára,
3. Nemzetközi szerződés alapján az EGT állam állampolgáraival azonos jogállást élvező személy,
4. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy,
5. Bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy,
6. Tartózkodási engedéllyel rendelkező személy,
7. A humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan.
Lehetőség van meghatalmazott útján is eljárni.

Milyen adatokat kell megadni?

Személyazonosításra alkalmas adatok.

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyintézéshez nem szükséges semmilyen dokumentumot csatolni, az egyéni válallkozónak kizárólag személyazonosságát kell igazolnia. Személyazonosításra alkalmas érvényes okmány (állandó személyazonosotó igazolvány, lakcímigazolvány, útlevél, kártya fomátumú vezetői engedély).

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A vállalkozói igazolvány kiállítása illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Járási hivatal, vagy a fővárosban a kerületi hivatal szervezeti egysége, az Okmányiroda.

Ügyintézés határideje

Személyesen benyújtott kérelem esetén az igazolványt azonnal kiállítják, egyéb esetben 8 nap.

Jogorvoslati lehetőség

A járási (kerületi hivatal) határozatával szemben, annak kézbesítésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a járási (kerületi) hivatal székhelye szerinti fővárosi vagy megyei kormányhivatalnak kell címezni, de a határozatot hozó hatóságnál kell beadni. A fellebbezés illetékköteles, az illeték 5 000 Ft, azaz ötezer forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Elektronikus úton történő igénylés esetén az űrlapon meg kell jelölni a vállalkozó igazolvány igénylését. Személyes ügyintézés esetén nincs formanyomtatvány.

Fontosabb fogalmak

1. EGT: Európai Gazdasági Térség, az EU tagállamok, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.
2. Meghatalmazás: egyoldalú írásbeli nyilatkozat a meghatalmazó nevében történő eljárásra. Tartalmaznia kell a meghatalmazó és a meghatalmazott azonosításához szükséges adatokat, az eljárás megnevezését, valamint a meghatalmazó és két tanú aláírását.
3. Egyéni vállalkozó: Magyarországon területén nagykorú természetes személy üzletszerű - rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatára folytatott - gazdasági tevékenysége.

Vonatkozó jogszabályok

1. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet,
2. Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII.29.) IRM rendelet,
3. Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (IX.10.) IRM rendelet 10.§ (3) bekezdése, 2.§ (2) bekezdése, 2.§ (1) bekezdése,
4. Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 4.§ (3) bekezdése,
5. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XVII. melléklet 1. pontja , 73. § (11) bekezdése, 29.§ (2) bekezdése, 3/A. § (2) bekezdése,
6. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
7. Az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 10. §-a, 3/A. § (2) bekezdése, 2. § (1) bekezdése,
8. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 195. §-a,
9. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166 - 167. §-a;

Kulcsszavak

egyéni vállalkozói igazolvány közokirat, amely közhitelesen igazolja a kiállításának napján fennálló – egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő – adatokat. székhely:az egyéni vállalkozó székhelye az egyéni vállalkozó bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda az egyéni vállalkozó levelezési címe, az a hely, ahol üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik, telephely:au egyéni vállalkozó telephelye a tevékenység gyakorlásának olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a székhelytől eltérő helyen található, fióktelep pedig olyan telephely, amely más településen van, mint az egyéni vállalkozó székhelye.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858