Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés, adatváltozás, megszűnés miatt)

Kódszám

OKMIR00025

Az ügy rövid leírása

Az egyéni vállalkozónak vállalkozói igazolványát több esetben is kötelezően le kell adnia.
1. Ha az egyéni vállalkozó elvesztettnek vélt igazolványát megtalálta és bejelentése alapján részére új vállalkozói igazolványt állítottak ki, a régi és utóbb megtalált vállalkozói igazolványát köteles leadni vagy postán megküldeni a járási hivatalnak, amely az így megkapott, megküldött okmányt érvényteleníti, az érvénytelenséget a nyilvántartásban rögzíti.
2. Ha a vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenységét szüneteltetni szeretné, a szünteltetés feltétele, hogy vállalkozói igazolványát postai úton vagy személyesen leadja.
3. Ha a vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenységét meg kívánja szüntetni, a tevékenység befejezésének feltétele, hogy vállalkozói igazolványát postai úton vagy személyesen leadja.
4. Ha a vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó nyilvántartásban szereplő adatai megváltoztak, a vállalkozói igazolványben is szereplő (pl. tevékenységi körök, székhely, telephely) megváltozott adatok nyilvántartásba vételének feltétele, hogy vállalkozói igazolványát postai úton vagy személyesen leadja.

Ki jogosult az eljárásra?

Aki rendelkezik elveszettnek vélt és megtalált, illetve bejelentése alapján részére kiállított új vállalkozói igazolvánnyal is.
Aki tevékenységét szüneteltetni szeretné, vagy meg kívánja szüntetni, valamint az az egyéni vállalkozó is, akinek a vállalkozói igazolványban szereplő adatai megváltoztak.

Milyen adatokat kell megadni?

Személyes ügyintézés esetén személyazonosításra alkalmas érvényes irat (személyigazolvány, lakcímigazolvány, útlevél, kártya fomátumú vezetői engedély(jogosítvány))

Milyen iratok szükségesek?

vállalkozói igazolvány

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díj- és illetékmentes

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (Okmányirodánál)

Ügyintézés határideje

A járási hivatal haladéktalanul bevonja a megküldött vagy átadott régi vállalkozói igazolványt és ennek tényét rögzíti a nyilvántartásban.

Jogorvoslati lehetőség

A járási hivatal a régi, megtalált vagy az egyéb okból leadott vállalkozói igazolványt érvényteleníti, és ennek tényét a nyilvántartásba bejegyzi. Ez egy hivatalból történő, a járási hivatal mérlegelésén kívül eső tevékenység, így fellebbezésnek nincs helye, a bíróságon az elsőfokú döntés megtámadható.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ki lehet egyéni vállalkozó? A magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgáraival azonos jogállást élvező személy, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, a b) pontban nem említett olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, valamint a humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan.

Ki nem lehet egyéni vállalkozó? Az, aki kiskorú vagy cselekvőképességében (részlegesen vagy teljesen) korlátozott; vagy akit a jogszabályban meghatározott bűncselekmények miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül, vagy akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztére ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül, vagy aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja. Nem lehet egyéni vállalkozó az sem, akinek egyéni vállalkozói jogviszonya már fennáll, azaz egy természetes személy csak egy vállalkozói jogviszonyt létesíthet.

Ha az egyéni vállalkozó kéri, számára a járási hivatal egy egyedi azonosítóval ellátott igazolványt állít ki. Az igazolvány az egyéni vállalkozó családi és utónevét, (fő)tevékenységére, székhelyére, telephelyét, fióktelepére vonatkozó adatokat, adószámát, statisztikai számjelét, nyilvántartási számát, az igazolvány számát, kiállítás helyét, keltét, eljáró hatóság megnevezését tartalmazza. Az egyéni vállalkozói igazolvány közokirat, amely közhitelesen igazolja a kiállításának napján fennálló, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokat. Ha személyesen kéri az egyéni vállalkozó, akkor azonnal ki kell állítani, egyéb esetben a kérelem beérkezését követő naptól számított nyolc napon belül kézbesíteni kell. Az igazolvány megkérésének illetéke 10.000 Ft.

Érvénytelen az igazolvány, ha az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága megszűnt, a hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja,az egyéni vállalkozó tevékenységét szünetelteti,az abba bejegyzett adatok megváltoztak,az igazolványt a vállalkozó a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának leadta, az elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült, vagy azt a járási hivatal határozattal visszavonta.

Fontosabb fogalmak

Az egyéni vállalkozói igazolvány közokirat, amely közhitelesen igazolja a kiállításának napján fennálló – az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő – adatokat.
Közokirat: Az olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, és így teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját. Ugyanilyen bizonyító ereje van az olyan okiratnak is, amelyet más jogszabály közokiratnak nyilvánít.

Vonatkozó jogszabályok

Az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009.(XII.17.) IRM rendelet
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet

Kulcsszavak

egyéni vállalkozói igazolvány, vállalkozói igazolvány, egyéni vállalkozói igazolvány leadása, illetékvállalkozói igazolvány leadása, vállalkozói igazolvány leadásailleték, vállalkozói igazolvány leadásailleték

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858