Akadálymentes verzió

Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés, adatváltozás, megszűnés miatt)

Kódszám

OKMIR00025

Az ügy rövid leírása

Ha az egyéni vállalkozó elvesztettnek vélt igazolványát megtalálta és bejelentése alapján részére új vállalkozói igazolvány került kiállításra, a régi és utóbb megtalált vállalkozói igazolványát köteles leadni vagy postán megküldeni a járási hivatalnak, aki az így megküldött okmányt bevonja.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Aki rendelkezik elveszettnek vélt és megtalált, illetve bejelentése alapján részére kiállított új vállalkozói igazolvánnyal is.

Kizáró okok: Nem tér el az általános szabálytól.

Milyen adatokat kell megadni?

személyazonosításra alkalmas érvényes okmány (állandó személyazonosító igazolvány, lakcímigazolvány, útlevél, kártya fomátumú vezetői engedély)

Milyen iratok szükségesek?

régi vállalkozói igazolvány

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

nincs

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult a fellebbezés elbírálására, ha első fokon államigazgatási hatósági ügyben a járási (fővárosi kerületi) hivatal járt el.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A határozat kézhezvételétől számított 15 nap

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke – ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki lehet egyéni vállalkozó?magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgáraival azonos jogállást élvező személy, harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, valamint a humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan.Ki nem lehet egyéni vállalkozó?aki korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen,
akit a közélet tisztasága elleni [a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) XV. Fejezet VII. cím] a nemzetközi közélet tisztasága elleni (Btk. XV. Fejezet VIII. cím), gazdasági (Btk. XVII. Fejezet), vagyon elleni (Btk. XVIII. Fejezet) bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztére ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül, aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.Mit kell tudni az egyéni vállalkozói igazolványról? Ha az egyéni vállalkozó kéri, számára a járási hivataltörzshivatala szervezeti egységeként működő okmányiroda igazolványt állít ki az igazolvány az egyéni vállalkozó családi és utónevét, a 11. § (1) bekezdés c), d) és g) pontjában meghatározott adatait és adószámát, továbbá az igazolvány számát, a kiállítás helyét, keltét és a kiállító hatóság megnevezését tartalmazza. Az egyéni vállalkozói igazolvány közokirat, amely közhitelesen igazolja a kiállításának napján fennálló, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokat.Ha személyesen kéri azonnal ki kell állítani, egyéb esetben a kérelem beérkezését követő naptól számított nyolc napon belül kézbesíteni kell.Mikor érvénytelen az igazolvány:a vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága megszűnt,a hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja,az egyéni vállalkozó tevékenységét szünetelteti,az abba bejegyzett adatok megváltoztak,az igazolványt a vállalkozó a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal) leadta,az elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült, vagy azt a járási hivatal határozattal visszavonta.

Fontosabb fogalmak

Egyéni vállalkozói igazolvány közokirat, amely közhitelesen igazolja a kiállításának napján fennálló – egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő – adatokat. Közokirat: Az olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, mint közokirat teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját. Ugyanilyen bizonyító ereje van az olyan okiratnak is, amelyet más jogszabály közokiratnak nyilvánít.

Vonatkozó jogszabályok

az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009.(XII.17.) IRM rendelet 2.§ (1) bekezdés, 4. §, 6. §, 9. §, 4.§ e., 9.§ (2) bekezdés
az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3. § (1) bekezdés, 10.§ (1) bekezdés, 3. § (2) bekezdés, 10. §, 11.§
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 78. §a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 78. §, 36. § (2) bekezdés, 82. § (2) bekezdés, 98.§ (1) bekezdés, 107.§ (2) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés, 116.§
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 195.§
az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet 1-2.mell.

Kulcsszavak

egyéni vállalkozói igazolvány, vállalkozói igazolvány, egyéni vállalkozói igazolvány leadása, illetékvállalkozói igazolvány leadása, vállalkozói igazolvány leadásailleték, vállalkozói igazolvány leadásailleték

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858