Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése és nyilvántartásba vétele

Kódszám

OKMIR00026

Az ügy rövid leírása

Az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését személyesen a járási hivatalnál (Okmányirodánál) vagy elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül bejelenti.

Ki jogosult az eljárásra?

Jogosult az, aki egyéni vállalkozó lehet. Egyéni válllalkozó lehet a magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgáraival azonos jogállást élvező személy, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, az előzőekben nem említett olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, valamint a humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan.
Nem lehet egyéni vállalkozó, így nem jogosult a kérelem benyújtására, aki kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott; vagy akit a jogszabályban meghatározott bűncselekmények miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül, vagy akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztére ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül, vagy aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja. Nem lehet ezen túl egy természetes személynek több egyéni vállalkozói jogviszonyt létesíteni.

Milyen adatokat kell megadni?


Családi és utónév, születési családi és utónév, anyja családi és utóneve, születési hely és idő, lakcím vagy szálláshely, állampolgárság,
A főtevékenysége, és a folytatni kívánt egyéb tevékenysége (tevékenységek) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR-számokból képzett a mindenkor hatályos Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) szerinti ÖVTJ kód szerint megjelölve,
A székhely, valamint szükség szerint a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címe,
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott további adatokat és nyilatkozatokat, amelyek az állami adóhatósághoz való bejelentkezési kötelezettség teljesítéséhez szükségesek.

Milyen iratok szükségesek?

Elektronikus ügyintézés esetén az egyéni vállalkozói jogviszony létesítését űrlpaon keresztül kell bejelentenie. Személyes ügyintézés esetén az Okmányiroda rögzíti az adatokat.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, a változásbejelentés, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és megszűnésének bejelentése díj- és illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentését személyesen és elektornikusan is meg lehet tenni. Személyes ügyintézés esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (Okmányirodánál) lehet a bejelentést megtenni, az egyéni vállalkozók nyilvántartását a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) vezeti.

Ügyintézés határideje

A megfelelően kitöltött űrlap megérkezését követően a nyilvántartást vezető szerv (KEKKH) haladéktalanul megszerzi az egyéni vállalkozó adószámát és az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét. Ezen adatok megérkezését követően az egyéni vállalkozót nyilvántartásba veszi. Személyes ügyintézés esetén is haladéktalanul sor kerül a nyilvántartásba vételre.

Jogorvoslati lehetőség

A döntés csak bírósági úton támadható meg, nincs lehetőség fellebbezésre, ha az űrlap megfelelően kitöltésre került, a nyilvántartást vezető szerv nem mérlegelheti az adatok nyilvántartásba vételét.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Mik nem tartoznak az egyéni vállalkozói tevékenység körébe? A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelői tevékenység, a szolgáltató állatorvosi tevékenység, az ügyvédi tevékenység, az egyéni szabadalmi ügyvivői tevékenység, a közjegyzői tevékenység, az önálló bírósági végrehajtói tevékenység. Ezek a tevékenységek hasonlítanak az egyéni vállalkozói tevékenységhez, de ezeknek a személyeknek nem kell nyilvántartásba vétel végett bejelentkezniük.
Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával felel. Az egyéni vállalkozó több tevékenységet folytathat, tevékenységét több telephelyen, fióktelepen végezheti. Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti.Az egyéni vállalkozó közreműködőként alkalmazottat foglalkoztathat. Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. Jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – eltérő rendelkezése hiányában képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen (fióktelepen) érvényesíteni kell. Az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését) és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben köteles feltüntetni.
Az űrlap kitöltését követően, valamint a bejelentés járási hivatalnál való megtételét követően, hibás űrlap esetén automatikus visszajelzést küld a nyilvántartást vezető szerv, hibátlan űrlap, bejelentés esetén igazolja az űrlap megérkezését, a nyilvántartást vezető szerv haladéktalanul, automatikusan, az e célra rendszeresített elektronikus rendszeren keresztül beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát és az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét és az egyéni vállalkozót nyilvántartásba veszi, nyilvántartási számot készít, és megküldi vagy a járási hivatal közreműködésével átadja a jogszabályban meghatározott adatokat tartalmazó igazolást a bejelentő részére.
Személyes ügyintézés esetén az Okmányiroda rögzíti a kérelmet.

Fontosabb fogalmak

Az egyéni vállalkozói igazolvány közokirat, amely közhitelesen igazolja a kiállításának napján fennálló – egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő – adatokat. Közokirat: Az olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, mint közokirat teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját. Ugyanilyen bizonyító ereje van az olyan okiratnak is, amelyet más jogszabály közokiratnak nyilvánít.
Székhely: az egyéni vállalkozó bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda az egyéni vállalkozó levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik.
Telephely: A telephely a tevékenység gyakorlásának olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely az egyéni vállalkozó székhelyétől eltérő helyen található
Fióktelep: A fióktelep olyan telephely, amely más településen van, mint a székhely. Amennyiben az egyéni vállalkozó telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik, úgy azt a nyilvántartásba be kell jelenteni.
Tevékenységi kör: tevékenységi körként az egyéni vállalkozónak fel kell tüntetni valamennyi olyan tevékenységet, melyet ténylegesen végez. Engedélyhez vagy képesítéshez kötött tevékenységet csak az engedély vagy a képesítés birtokában lehet bejelenteni.
Az egyéni vállalkozói tevékenységet a járási hivatal (fővárosi kerületek hivatala) folyamatosan ellenőrzi, anank érdekében, hogy a nyilvántartásban szereplő adatok közhitelessége biztosítva legyen.
Az egyéni vállalkozónak neve mögött az e.v. megjelölést fel kell tüntetnie.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
Az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009.(IX.10.) IRM rendelet
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009.(XII.29.) IRM rendelet
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény

Kulcsszavak

Székhely, telephely, fióktelep, ügyfélkapu, egyéni vállalkozói tevékenység

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858