Akadálymentes verzió

Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése és nyilvántartásba vétele

Kódszám

OKMIR00026

Az ügy rövid leírása

Egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését személyesen vagy elektronikus úton ügyfélkapun keresztül bejelenti.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgáraival azonos jogállást élvező személy,szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényhatálya alá tartozó, olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényhatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, valamint a humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan.

Kizáró okok: Nem tér el az általános szabálytól.

Milyen adatokat kell megadni?

bejelentő családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja családi és utónevét, születési helyét és idejét, lakcímét vagy szálláshelyét (a továbbiakban együtt: lakcím), értesítési címét, állampolgárságát,a főtevékenységet, és a folytatni kívánt egyéb tevékenységet (tevékenységeket) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR-számokból képzett a mindenkor hatályos Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) szerinti ÖVTJ kód szerint megjelölve, a székhely, valamint szükség szerint a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címét,

Milyen iratok szükségesek?

nincs

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

díj- és illetékmentes

Hol intézhetem el?

fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fövárosi kerületi) hivatal

Ügyintézés határideje

A megfelelően kitöltött űrlap megérkezését követően a nyilvántartást vezető szerv haladéktalanul megszerzi az egyéni vállalkozó adószámát és az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét. Ezen adatok megérkezését követően az egyéni vállalkozót nyilvántartásba veszi.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Ha törvényvagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult a fellebbezés elbírálására, ha első fokon államigazgatási hatósági ügyben a járási (fővárosi kerületi) hivatal járt el.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A határozat kézhezvételétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke – ha e törvénymásként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki lehet egyéni vállalkozó? Magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgáraival azonos jogállást élvező személy, harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényhatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, valamint a humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan. Ki nem lehet egyéni vállalkozó? Aki kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott, akit a közélet tisztasága elleni [a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) XV. Fejezet VII. cím] a nemzetközi közélet tisztasága elleni (Btk. XV. Fejezet VIII. cím), gazdasági (Btk. XVII. Fejezet), vagyon elleni (Btk. XVIII. Fejezet) bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztére ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül, aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja, aki már egyéni vállalkozó, nem kérheti ismételt nyilvántartásvba vételét. Mely tevékenységek nem tartoznak az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvényhatálya alá? a személyi jövedelemadóról szóló törvényszerinti mezőgazdasági őstermelői tevékenység, a szolgáltató állatorvosi tevékenység,az ügyvédi tevékenységr, az egyéni szabadalmi ügyvivői tevékenység, a közjegyzői tevékenység,az önálló bírósági végrehajtói tevékenység. Mit kell tudni az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásáról ? Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával felel. Az egyéni vállalkozó több tevékenységet folytathat, tevékenységét több telephelyen, fióktelepen végezheti.Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti.Az egyéni vállalkozó közreműködőként alkalmazottat foglalkoztathat.Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. A képesítési követelményeknek a tevékenység folytatása során folyamatosan meg kell felelni, Jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – eltérő rendelkezése hiányában képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik.Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen (fióktelepen) érvényesíteni kell. Az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését) és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben köteles feltüntetni.Fontosabb fogalmak

egyéni vállalkozó: Magyarország területén természetes személy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényszerinti letelepedés keretében üzletszerű – rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott – gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet, önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) azon tevékenységek jegyzéke, mely engedélyköteles.

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 78. §a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 78. §, 36. § (2) bekezdés, 82. § (2) bekezdés, 98.§ (1) bekezdés, 107.§ (2) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés, 116.§
az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 4. § (2) bekezdés, 3.§ (1) bekezdés, (2) bekezdés, 4. §, 5. §, 7.§, 8.§, 3/A. § (2) bekezdés, 11.§,
az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009.(IX.10.) IRM rendelet 2.§ (2) bekezdés
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (2) bekezdés
az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009.(XII.29.) IRM rendelet 1. melléklet

Kulcsszavak

Székhely, telephely, fióktelep, ügyfélkapu, egyéni vállalkozói tevékenység

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858