Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése és nyilvántartásba vétele

Kódszám

OKMIR00027

Az ügy rövid leírása

Ha az egyéni vállalkozó tevékenységét már nem kívánja folytatni, úgy azt be kell jelentenie. Az Egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnik, ha az egyéni vállalkozó tevékenysége megszüntetését elektornikus úton bejelenti a nyilvántartást vezető szervnek vagy személyesen bejelenti a járási hivatalnak (Okmányirodának). A vállalkozói jogviszony (tevékenység) a bejelentés napján szűnik meg. A nyilvántartást vezető szerv azt az egyéni vállalkozót, akinek az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága megszűnt, az illetékes hatóság értesítése alapján a jogosultság megszűnésének napjával hivatalból törli a nyilvántartásból, és erről az egyéni vállalkozót tájékoztatja. Ha az egyéni vállalkozó jogosultsága megszűnt, és rendelkezett egyéni vállalkozói igazolvánnyal azt a járási hivatal határozattal visszavonja.

Ki jogosult az eljárásra?

Aki egyéni vállalkozói tevékenységet folytat.

Milyen adatokat kell megadni?

Elektronikus ügyintézés esetén űrlap kitöltése az egyéni vállalkozó azonosító adataival, valamint nyilatkozat a tevékenység megszüntetéséről. Személyes ügyintézés esetén az egyéni vállalkozó azonosítása, és a tevékenység megszüntetésével kapcsolatos szándék bejelentése. Az egyéni vállalkozó azonosításához szükséges adatok: 1.Nyilvántartási szám 2. Családi név 3. Utónév 4. Székhely 5. Anyja neve 6. Születési hely 7. Születési idő

Milyen iratok szükségesek?

Ha az egyéni vállalkozó rendelkezett vállalkozói igazolvánnyal azt személyesen le kell adnia, vagy postán be kell küldenie. A tevékenység megszüntetésének feltétele a vállalkozói igazolvány bevonása.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, a változás-bejelentés, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és megszűnésének bejelentése díj- és illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Személyes ügyintézés esetén A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (Okmányiroda) jár el, elektronikus ügyintézés esetén a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH), mint nyilvántartást vezető szerv

Ügyintézés határideje

Az egyéni vállakozói bejelentés, illetve más hatóságtól érkező megkeresés esetén a bejelentés, illetve az adatközlés napján megszűnik az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság. Ez alól a vállalkozó igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó esetén van kivétel, ott a vállalkozó igazolvány leadásának napján szűnik meg a jogviszony.

Jogorvoslati lehetőség

A nyilvántartásból való törlés ellen nincs helye fellebbezésnek, csak bírósági úton támadható meg a döntés. A határozat ellen a járási hivatalnál 5000 Ft. illeték megfizetésével fellebbezést lehet benyújtani a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága a törvény erejénél fogva megszűnik,
a) ha az egyéni vállalkozó tevékenysége megszüntetését a járási hivatalnak vagy a nyilvántartó szervnek bejelenti, a bejelentés napján,
b) ha az egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, vagy özvegyként, örökösként egyéni cég tagjává vált, a cégbejegyző határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző napon, illetve ha az egyéni vállalkozó átruházással (pl. adás-vétellel) megszerezte az egyéni cég vagyoni betétjét, az átruházás napján,
c) az egyéni vállalkozó halála napján,
d) az egyéni vállalkozó cselekvőképességének korlátozását vagy kizárását kimondó bírósági határozat jogerőre emelkedésének a napján,
e) ha az adóhatóság törölte az egyéni vállalkozó adószámát, a törlést kimondó határozat jogerőre emelkedésének napján,
f) ha bűncselekmény elkövetése miatt már nem lehetne egyéni vállalkozó, akkor a nyilvántartást vezető szerv által e tény ellenőrzésének befejezésekor.
A járási hivatal az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha
a) az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn,
b) ha a szünetelés kezdőnapját követően öt év eltelt, és az egyéni vállalkozó nem intézkedett az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása vagy megszüntetése iránt,
c) ha az egyéni vállalkozó a bejelentett tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen,
A nyilvántartást vezető szerv azt az egyéni vállalkozót, akinek az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága megszűnt, az illetékes hatóság értesítése alapján a jogosultság megszűnésének napjával hivatalból törli a nyilvántartásból, és erről az egyéni vállalkozót (a halál esetét kivéve) tájékoztatja. A nyilvántartást vezető szerv a nyilvántartásból való törlésről és annak időpontjáról haladéktalanul, elektronikus úton tájékoztatja az állami adóhatóságot, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szervet, a Központi Statisztikai Hivatalt, valamint a járási hivatalt. A nyilvántartást vezető szerv a nyilvántartásban szereplő adatokat – a gazdasági forgalom biztonsága, a vállalkozói tevékenység gyakorlásával összefüggő jog vagy tény igazolása céljából – az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnésétől számított tíz évig kezeli.

Fontosabb fogalmak

Egyéni vállalkozó: Magyarország területén természetes személy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti letelepedés keretében üzletszerű – rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott – gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet.
Egyéni vállalkozók nyilvános nyilvántartása: az egyéni vállalkozók nyilvántartási számmal történő azonosítása, más egyéni vállalkozótól való megkülönböztetése céljából, a vállalkozói tevékenység átláthatóbbá tétele szempontjából az egyéni vállalkozók nyilvántartásában a nyilvántartást vezető szerv rögzíti az egyéni vállalkozók személyes és a vállalkozáshoz kapcsolódó adatait. A nyilvántartás közhiteles, azaz az abban foglaltak valóságtartalmában ellenkező bizonyításig bízni lehet.

Vonatkozó jogszabályok

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
Az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009.(IX.10.) IRM rendelet
Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009.(XII.29.) IRM rendelet

Kulcsszavak

egyéni vállalkozás,ügyfélkapu, önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke, székhely, telephely, fióktelep

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858