Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Egyéni vállalkozói tevékenység özvegy vagy örökös által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele

Kódszám

OKMIR00055

Az ügy rövid leírása

Az egyéni vállalkozó halála esetén az egyéni vállalkozó özvegye, özvegy hiányában vagy annak egyetértésével örököse az egyéni vállalkozói tevékenységet folytathatja, ha az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását az elhalálozástól számított 90 napon belül bejelenti az ország bármelyi járási hivatalánál (Okmányirodában) személyesen.

Ki jogosult az eljárásra?

Az elhunyt egyéni vállalkozó özvegye, özvegy hiányában vagy annak egyetértésével az elhunyt örököse jogosult a vállalkozás folytatására. Csak személyesen intézhető ügytípus.

Milyen adatokat kell megadni?

Az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentéséhez szükséges adatok: Elhunyt egyéni vállalkozó azonosító adatai, Családi és utónév, születési családi és utónév, anyja családi és utóneve, születési hely és idő, lakcím vagy szálláshely, állampolgárság,
A főtevékenysége, és a folytatni kívánt egyéb tevékenysége (tevékenységek) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR-számokból képzett a mindenkor hatályos Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) szerinti ÖVTJ kód szerint megjelölve,
A székhely, valamint szükség szerint a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címe,
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott további adatokat és nyilatkozatokat, amelyek az állami adóhatósághoz való bejelentkezési kötelezettség teljesítéséhez szükségesek.

Milyen iratok szükségesek?

Örökösi jogon folytatott egyéni vállalkozás esetén az özvegy írásbeli hozzájáruló nyilatkozata, esetlegesen halotti anyakönyvi kivonat.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése díj- és illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (Okmányiroda) ellenőrzi a halál tényét, és a hozzátartozói viszonyt, majd rögzíti a nyilvántartásban az adatokat. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) a nyilvántartást vezető szerv.

Ügyintézés határideje

A személyes ügyintézés során az Okmányiroda rögzíti az adatokat, a nyilvántartást vezető szerv (KEKKH) haladéktalanul megszerzi az egyéni vállalkozó adószámát és az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét. Ezen adatok megérkezését követően az egyéni vállalkozót haladéktalanul nyilvántartásba veszi.

Jogorvoslati lehetőség

A döntés csak bírósági úton támadható meg, nincs lehetőség fellebbezésre, ha az űrlap megfelelően kitöltésre került, a nyilvántartást vezető szerv nem mérlegelheti az adatok nyilvántartásba vételét.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az elhunyt egyéni vállalkozásának folytatására annak özvegye vagy, ha bejegyzett élettársi kapcsolatban éltek, akkor a bejegyzett túlélő élettársa, özvegy hiányában, vagy beleegyezésével az örökös jogosult. Az elhunyt vállalkozásának a halotti anyakönyvi kivonat alapján történő megszüntetését követően kell bejelenteni a vállalkozás özvegyi/örökösi jogon történő folytatását az elhalálozás napjától számított 90 napon belül. A tevékenység folytatásának kezdete az egyéni vállalkozó halálát követő nap. A törvény előírása szerint az özvegy folytathatja az elhunyt egyéni vállalkozó tevékenységét, nem szükséges tehát az öröklési jogi szabályok alkalmazása. Ennek értelemben különélő házastárs is jogosult a tevékenység továbbfolytatására, a törvény nem követeli meg, hogy az özvegy a házastársával annak halálakor együtt éljen. Ha az egyéni vállalkozó tevékenységét halála után özvegye vagy örököse folytatja és azt a nyilvántartást vezető szervnek szabályosan bejelenti, úgy az állami adóhatóság az egyéni vállalkozó tevékenységét folyamatosnak tekinti és az adóévben az elhunyt egyéni vállalkozó által megszerzett vállalkozói bevétel, elszámolt vállalkozói költség, igénybe vett kedvezmény, elhatárolt veszteség kizárólag az özvegyet, az örököst illeti. Ha az özvegy vagy az örökös már egyéni vállalkozó, úgy a törvény nem zárja ki a tevékenység továbbfolytatásának lehetőségét, valamint az adójogszabályok is lehetővé teszik, hogy az elhunyt halálakor már működő egyéni vállalkozó családtag folytassa tovább az elhunyt egyéni vállalkozó tevékenységét. Tekintettel arra, hogy a törvény értelmében az egyéni vállalkozó halála napján a vállalkozói jogviszony a törvény erejénél fogva megszűnik, az özvegy vagy az örökös az egyéni vállalkozó halálát követő naptól folytathatja a tevékenységet. Így a vállalkozói tevékenység folytonos marad.
A tevékenység folytatására irányuló szándékot csak személyesen, az ország bármely járási hivatalában (Okmányirodájában) be lehet jelenteni. A KEKKH a nyilvántartásba vételt elrendezi, és a bejelentés megfelelése esetén (adatok megfelelőek) visszaigazolást küld, amely alapján a tevékenység folytatható. A bejelentés illetékmentes, amennyiben az ügyfél igényel egyéni vállalkozói igazolványt, annak illetéke 10.000 Ft. A vállalkozói igazolvány kiváltása nem kötelező.
Nem lehet egyéni vállalkozó, így nem jogosult a kérelem benyújtására, aki kiskorú, vagy cselekvőképességénben korlátozott, vagy akit a jogszabályban meghatározott bűncselekmények miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül, vagy akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztére ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül, vagy aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.

Fontosabb fogalmak

Özvegy: az elhunyt túlélő házastársa vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatban a bejegyzett túlélő élettárs.
Örökös: az a személy, akinek az örökhagyó az egész hagyatékát, illetőleg annak meghatározott hányadát juttatja. Elsősorban az elhalálozott egyéni vállalkozó gyermeke.

Vonatkozó jogszabályok

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
Az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009.(IX.10.) IRM rendelet
Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009.(XII.29.) IRM rendelet

Kulcsszavak

özvegy, örökös, elhunyt egyéni vállalkozó, tevékenység folytatása

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858