Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes képviselő által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele

Kódszám

OKMIR00056

Az ügy rövid leírása

Az egyéni vállalkozó cselekvőképességének korlátozását vagy kizárását kimondó bírósági határozat esetén az egyéni vállalkozó nevében és javára törvényes képviselője az egyéni vállalkozói tevékenységet folytathatja, ha az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását az egyéni vállalkozó cselekvőképességének korlátozását vagy kizárását kimondó bírósági határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül bejelenti. A tevékenység folytatásának kezdete a bírósági határozat jogerőre emelkedését követő nap.

Ki jogosult az eljárásra?

A cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró határozat hatálya alatt álló egyéni vállalkozó törvényes képviselője. Csak személyesen intézhető ügytípus.

Milyen adatokat kell megadni?

Az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentéséhez szükséges adatok: A cselekvőképességében korlátozott egyéni vállalkozó azonosító adatai, Családi és utónév, születési családi és utónév, anyja családi és utóneve, születési hely és idő, lakcím vagy szálláshely, értesítési cím, állampolgárság,
A főtevékenysége, és a folytatni kívánt egyéb tevékenysége (tevékenységek) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR-számokból képzett a mindenkor hatályos Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) szerinti ÖVTJ kód szerint megjelölve,
A székhely, valamint szükség szerint a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címe,
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott további adatokat és nyilatkozatokat, amelyek az állami adóhatósághoz való bejelentkezési kötelezettség teljesítéséhez szükségesek.

Milyen iratok szükségesek?

Az egyéni vállalkozó cselekvőképességét korlátozó vagy kizáró jogerős határozat, valamint a gyámhatóság gondnokkijelölő határozata.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, a változásbejelentés díj- és illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A személyes ügyintézés során a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (Okmányiroda) rögzíti az adatokat, megfelelően kitöltött űrlap megérkezését követően a nyilvántartást vezető szerv a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH), mint nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozót haladéktalanul nyilvántartásba veszi.

Ügyintézés határideje

A megfelelően kitöltött űrlap megérkezését követően a nyilvántartást vezető szerv (KEKKH) a tevékenység törvényes képviselő általi folytatásának tényét haladéktalanul nyilvántartásba veszi.

Jogorvoslati lehetőség

A döntés csak bírósági úton támadható meg, nincs lehetőség fellebbezésre, ha az űrlap megfelelően kitöltésre került, a nyilvántartást vezető szerv nem mérlegelheti az adatok nyilvántartásba vételét.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az egyéni vállalkozó törvényes képviselője a cselekvőképesség korlátozását vagy kizárását kimondó határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül kérheti, hogy az egyéni vállalkozó tevékenységét folytathassa, ha a feltételeknek megfelel, és a folytatás érdekében bármely járási hivatalban (Okmányirodában) személyesen bejelentést tesz a járási hivatal útján a nyilvántartást vezető szervhez. A bejelentésről a járási hivatal útján visszaigazolást küld a nyilvántartó szerv
A bejelentés illetékmentes, amennyiben az ügyfél igényel egyéni vállalkozói igazolványt, annak illetéke 10.000 Ft. A vállalkozó igazolvány kiváltása nem kötelező. A törvényes képviselő az egyéni vállalkozó nevében és javára jár el a tevékenység folytatása során.

Fontosabb fogalmak

Cselekvőképesség: Aki cselekvőképes, maga köthet szerződést vagy tehet más jognyilatkozatot.
Cselekvőképesség korlátozása alatt álló személy: az ilyen nagykorú (jellemzően) 18 év feletti személyt a bíróság döntésében, amiatt, hogy mentális zavara miatt, az ügyei folytatásához szükséges belátási képessége csökkent, gondnokság alá helyezi, és csak a bíróság által meghatározott ügyekben (pl.ajándékozhat) járhat el önállóan, a többi ügyben a törvényes képviselője, gondnoka jár el helyette és nevében.
Cselekvőképesség kizárása: A bíróság döntésében gondnokság alá azt a nagykorút helyezi, akinek az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége – mentális zavara következtében – tartósan, teljeskörűen hiányzik, és ezért nem járhat el saját ügyeiben önállóan, csak törvényes képviselő útján tehet jognyilatozatot.
Jogerő: a határozat véglegességét jelenti, a jogerőre emelkedés napját követően a döntés nem változtatható meg
Törvényes képviselő: az a személy, aki a cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében korlátozott személy helyett és nevében eljár

Vonatkozó jogszabályok

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
Az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009.(IX.10.) IRM rendelet
Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009.(XII.29.) IRM rendelet

Kulcsszavak

cselekvőképességet kizáró határozat, cselekvőképességet korlátozó határozat, törvényes képviselő, jogerő, folytatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858