Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Egyéni vállalkozói igazolvány pótlása iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00057

Az ügy rövid leírása

Az igazolvány pótlását lehet kérni, ha az elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült. A pótlást személyesen vagy a változásbejelentési űrlapon, elektronikusan kell kérni ügyfélkapun keresztül.

Ki jogosult az eljárásra?

Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó, akinek igazolványa elveszett, ellopták, vagy megsemmisült.

Milyen adatokat kell megadni?

A vállalkozó azonosító adatai, valamint annak ténye, hogy az egyéni vállalkozó az igazolvány pótlását kéri.

Milyen iratok szükségesek?

Dokumentum csatolása nem szükséges.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az igazolvány elvesztése, eltulajdonítása vagy megsemmisülése esetén a pótlás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala pótolja a vállalkozó igazolványt.

Ügyintézés határideje

Személyes ügyintézés esetén azonnal, elektronikus ügyintézés esetén az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő naptól számított 8 nap

Jogorvoslati lehetőség

A döntés csak bírósági úton támadható meg, nincs lehetőség fellebbezésre, ha az űrlap megfelelően kitöltésre került, a nyilvántartást vezető szerv nem mérlegelheti az adatok nyilvántartásba vételét.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A válallkozói igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele.
Ha az egyéni vállalkozó kéri, számára a járási hivatal egy egyedi azonosítóval ellátott igazolványt állít ki. Az igazolvány az egyéni vállalkozó családi és utónevét, (fő)tevékenységére, székhelyére, telephelyét, fióktelepére vonatkozó adatokat, adószámát, statisztikai számjelét, nyilvántartási számát, az igazolvány számát, kiállítás helyét, keltét, eljáró hatóság megnevezését tartalmazza. Az egyéni vállalkozói igazolvány közokirat, amely közhitelesen igazolja a kiállításának napján fennálló, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokat.
Érvénytelen az igazolvány, ha az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága megszűnt, a hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja,az egyéni vállalkozó tevékenységét szünetelteti,az abba bejegyzett adatok megváltoztak,az igazolványt a vállalkozó a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának leadta, az elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült, vagy azt a járási hivatal határozattal visszavonta.
Ha az egyéni vállalkozó elvesztettnek vélt igazolványát megtalálta és bejelentése alapján részére új vállalkozói igazolványt állítottak ki, a régi és utóbb megtalált vállalkozói igazolványát köteles leadni vagy postán megküldeni a járási hivatalnak, amely az így megküldött okmányt érvényteleníti és rögzíti a nyilvántartásban az érvénytelenséget.

Fontosabb fogalmak

Az egyéni vállalkozói igazolvány közokirat, amely közhitelesen igazolja a kiállításának napján fennálló – az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő – adatokat.
Közokirat: Az olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, és így teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját. Ugyanilyen bizonyító ereje van az olyan okiratnak is, amelyet más jogszabály közokiratnak nyilvánít.

Vonatkozó jogszabályok

Az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009.(XII.17.) IRM rendelet
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet

Kulcsszavak

Egyéni vállalkozói igazolvány: közokirat, amely közhitelesen igazolja a kiállításának napján fennálló - egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő - adatokat.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858