Akadálymentes verzió

Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem az egyéni vállalkozók nyilvántartásából

Kódszám

OKMIR00098

Az ügy rövid leírása

Az egyéni vállalkozó (valamint a volt egyéni vállalkozó), illetve annak özvegye/örököse, egyéni vállalkozói igazolványában vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatainak igazolását hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem benyújtásával kérheti a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától (KEKKH).
Hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti továbbá az a természetes személy, aki annak igazolását kéri, hogy az egyéni vállalkozók nyilvántartásában nem szerepel.

Ki jogosult az eljárásra?

A volt egyéni vállalkozó, az egyéni vállalkozó (saját adatai tekintetében), valamint az egyéni vállalkozó özvegye vagy örököse (ezen jogállásának igazolása mellett), illetve az említett jogosultak által meghatalmazott személy, továbbá az a természetes személy, aki annak igazolását kéri, hogy az egyéni vállalkozók nyilvántartásában nem szerepel jogosult hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem benyújtására, azonban a kérelem benyújtásánál lehetőség van képviseletre, valamint meghatalmazásra is.

Milyen adatokat kell megadni?

Az egyéni vállalkozó neve és nyilvántartási száma (vagy egyéni vállalkozói igazolványának száma, ha azzal rendelkezik, vagy rendelkezett),
az egyéni vállalkozó székhelye, továbbá
a postázási cím (abban az esetben, ha a székhelytől eltér)

Milyen iratok szükségesek?

A megfelelelő módon kitöltött "Hatósági bizonyítvány iránti kérelem" formanyomtatvány. A dokumentum letölthető az alábbi linkekről: http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/hatosagi_bizonyitvany_kerelem.doc A kérelem megfelelő kitöltését elősegítő útmutató az alábbi linken érhető el: http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/hatosagi_bizonyitvany_kerelem_kitoltesi_utmutato.doc
A kérelem nyomtatvány által meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő írásbeli kérelem elfogadható.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000.- Forint eljárási illeték, illetékbélyegben leróva (kérelem formanyomtatványra történő felragasztással), példányszámtól függetlenül

Hol intézhetem el?

Kérelem továbbítása (a kormányablak a kérelmet haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő első munkanapon továbbítja a kérelmet a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervhez.
Feladat- és hatáskörrel rendelkező szerv: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi hivatala (KEKKH) A kérelem közvetlenül a KEK KH-nak is címezhető.

Ügyintézés határideje

A KEKKH a hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől (postai úton történő beérkezésétől) számított 10 napon belül a megadott címre postázza.

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség jogorvoslatra.
A keresetet az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amelyik a felülvizsgálni kért határozatot hozta, de az eljárásra a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az illetékes, így ezen szerv a felülvizsgálati kérelem címzettje.
Kinek kell címezni a fellebbezést (a fellebbezés elbírálására jogosult szerv): Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) részére.
Hova kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság megjelölése, amely a döntést hozta):
A keresetlevelet a jogszabályban meghatározott tartalmi elemekkel, jogszabálysértésre hivatkozással a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.
A benyújtási határidő megjelölése: végzés esetén 10.000 Ft, határozat esetén 30.000 Ft.
A fellebbezési illeték mértékének meghatározása:
- A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke - ha törvény másként nem rendelkezik, és a határozat nem adó-, illeték-, adójellegű kötelezettséggel, társadalombiztosítási járulék- vagy vámkötelezettséggel, versenyüggyel, sajtótermékkel és médiaszolgáltatással - kivéve a panaszügyeket -, elektronikus hírközléssel vagy közbeszerzéssel kapcsolatos - 30 000 Forint.
- A közigazgatási nemperes eljárások illetékének mértéke 10 000 Forint.
A feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg: a közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti eljárásban.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1. Az egyéni vállalkozó, a volt egyéni vállalkozó (illetve annak özvegye, örököse) jogosult-e az egyéni vállalkozás adatairól igazolást kérni?
Igen, az erről szóló hatósági bizonyítványt a KEKKH adja ki.

2. A KEKKH honlapjáról letölthető "Hatósági bizonyítvány iránti kérelmet" a pontos kitöltés után a "Kitöltési útmutató hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez" dokumentumban feltüntetett címre kell megküldeni. Személyes ügyintézésre nincs mód.

3. Kell-e illetéket fizetni - ha igen, mekkora annak mértéke - a hatósági bizonyítvány kiadására irányuló eljárás során?
A hatósági bizonyítvány kiállításának illetéke - példányszámtól függetlenül - 3000 Forint, melyet illetékbélyeggel kell leróni, az illetékbélyegnek a kérelem megfelelő rovatába történő felragasztásával.

4. Lehetőség van költségmentességi kérelem benyújtására, melyet a KEKKH elnökéhez kell címezni.
Tárgyuknál fogva illetékmentesek a foglalkoztatáspolitika körébe tartozó juttatások (munkanélküli segély, járadék, átképzési támogatás stb.) igénybevételével, a nyugdíjazással kapcsolatos eljárások és az eljáráshoz szükséges iratok.

5. Mennyi időt vesz igénybe a hatósági bizonyítvány kiállítása?
A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított 10 napon belül kell kiadni. Az elkészült hatósági bizonyítványt a KEKKH postai úton továbbítja a kérelmező által megadott címre. (A postázási cím megadása csak abban az esetben szükséges, amennyiben a kérelmező nem a kérelem nyomtatványon megjelölt székhelyének címére kéri a hatósági bizonyítvány kézbesítését.)

Fontosabb fogalmak

Hatósági bizonyítvány: Az ügyfél kérelmére a hatóság állítja ki. Az okirat tény, állapot vagy egyéb adat igazolására szolgál.

Az egyéni vállalkozói nyilvántartás adattartalma: a KEKKH az egyéni vállalkozók nyilvántartásában rögzíti:
a) az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatait, lakcímét, állampolgárságát,
b) az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő felvétel napját,
c) az egyéni vállalkozó főtevékenységét és tevékenységi köreit
d) a székhely, a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címét,
e) szükség szerint az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének tényét, kezdő- és zárónapját,
f) az egyéni vállalkozó adószámát, annak hatályos állapotát, az adószám alkalmazásának felfüggesztését, törlését, a felfüggesztés megszüntetését, valamint e határozatok megsemmisítését, hatályon kívül helyezését, módosítását, kiegészítését vagy visszavonását, továbbá a határozat jogerőre emelkedésének napját,
g) az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét és nyilvántartási számát,
h) ha az egyéni vállalkozó rendelkezik igazolvánnyal, az igazolvány számát, kiállításának helyét és keltét, a kiállító hatóság megnevezését, az igazolvány cseréje, pótlása megtagadásának tényét, az igazolvány visszavonásának és érvénytelenségének tényét, valamint
i) a törlés időpontját és okát,
j) ha az egyéni vállalkozó halála esetén a 17. § (1) bekezdése szerint a tevékenység folytatására kerül sor, az egyéni vállalkozói tevékenység özvegy, illetve örökös általi folytatásának tényét,
k) ha az egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezése esetén az egyéni vállalkozói tevékenységet a 17. § (2) bekezdése szerint a törvényes képviselő folytatja, a tevékenység folytatásának tényét, a törvényes képviselő természetes személyazonosító adatait, lakcímét, valamint
l) elektronikus dokumentumtárként a megtett bejelentéseket és az azokkal összefüggésben kiállított értesítéseket.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény;
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Kulcsszavak

egyéni vállalkozói nyilvántartás, hatósági bizonyítvány, adatok igazolása, egyéni vállalkozó

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858