Akadálymentes verzió

Földműves nyilvántartásból való törlés

Kódszám

FOLDH00075

Az ügy rövid leírása

A járási (fővárosi kerületi) hivatal a földművesnek minősülő természetes személyekről, a mezőgazdasági termelőszervezeteknek, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteknek minősülő szervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról nyilvántartást vezet. A járási hivatal vezeti a közhiteles földműves nyilvántartást. A nyilvántartásba bejegyzett földműves, mezőgazdasági termelőszervezet, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet kérelmezheti a nyilvántartásból való törlését, valamint a járási hivatal meghatározott feltételek mellett hivatalból törli a földművest, a mezőgazdasági termelőszervezetet, és az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetet. Amennyiben a földműves elhalálozott, bárki kérheti a nyilvántartásból való törlését. A nyilvántartásból való törlés iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani a kérelmező mezőgazdasági üzemközpontja, vagy a lakóhelye, illetve a székhelye fekvése szerint illetékes járási hivatalhoz. A nyilvántartásból való törlés iránti eljárás a kérelem formanyomtatványnak az ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtásával indul meg, vagy hivatalból. A nyilvántartásból való törlés iránti eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.

Ki jogosult az eljárásra?

A bejegyzett földműves, mezőgazdasági termelőszervezet, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet, amely a saját törlését kéri. A bejegyzett földműves elhalálozása esetén a földműves nyilvántartásból való törlését bárki kérelmezheti.

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelmező adatai:
1. Természetes személy földműves esetén:
- természetes személyazonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve),
- személyi azonosítója/belső egyedi azonosítója,
- állampolgársága,
- lakcíme.

2. A földműves elhalálozása esetén a kérelmező
természetes személyazonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve),
- személyi azonosítója/belső egyedi azonosítója,
- állampolgársága,
- lakcíme.
3. Mezőgazdasági termelőszervezet/újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet esetén: - megnevezése,
- személyi azonosítója (törzsszáma)/belső egyedi azonosítója,
- cég esetében a cégjegyzékszáma,
- székhelye, telephelye.


A szervezet vezető tisztségviselőjének vagy cégvezetőjének:
- természetes személyazonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve),
- személyi azonosítója/belső egyedi azonosítója,
- állampolgársága,
- lakcíme.

Milyen iratok szükségesek?

A nyilvántartásból való törlés iránti kérelmét a földművesnek illetve a mezőgazdasági termelőszervezetnek/újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek nem kell megindokolnia, külön okiratot nem kell csatolnia. Amennyiben azonban a földműves elhalálozásának a tényére hivatkozással kérik a a földművesnek a nyilvántartásból való törlését, a kérelmezőnek a halotti anyakönyvi kivonat másolatát csak abban az esetben kell csatolnia, ha a földműves elhalálozása a személyiadat -és lakcímnyilvántartásban szereplő adatokból kétségtelenül nem állapítható meg, vagy a földügyi igazgatási feladatkörébe tartozó más hatósági ügy kapcsán nem értesül a fölműves elhalálozásáról.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A földműves nyilvántartásból való törlés iránti eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díj- és illetékfizetési kötelezettség alól.

Hol intézhetem el?

A kérelmező mezőgazdasági üzemközpontja, vagy a lakóhelye, illetve a székhelye fekvése szerint.

Ügyintézés határideje


Speciális szabályok: 1.) ha a törlésre kérelem alapján kerül sor, akkor a földművest/mezőgazdasági termelőszervezetet/újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetet a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül kell törölni a nyilvántartásból. 2.) hivatalbóli törlés esetén: a) a jogellenes bejegyzés megállapítását követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül, b) a tulajdonjog, haszonélvezeti jog, vagyonkezelői jognak az ingatlan-nyilvántatásból való törlésétől, illetve a használati jog megszűnésétől számított 30 napon belül, c) a mezőgazdasági üzemközpont bejegyzése valamely feltétele megszűnésének megállapítását követő 30 napon belül d) az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetet a földhasználati szerződés hatálybalépését követő 1 év elteltétől számított 45 napon belül kell törölni a nyilvántartásból, amennyiben földhasználati jogosultságot szerez, de nem létesít mezőgazdasági üzemközpontot, vagy létesít, de elmulasztja annak bejelentésé. e) a földműves elhalálozásának tényéről való tudomásszerzéstől számított 8 nap

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél az első fokú határozat ellen fellebbezhet.
a földműves nyilvántartás vezetésére mezőgazdasági igazgatási szervként elsőfokú hatóságként a földügyi igazgatási feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt, másodfokú hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.
járási (fővárosi kerületi) hivatal
A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.
A földműves nyilvántartási eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díj- és illetékfizetési kötelezettség alól.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Mindig kötelező-e a nyilvántartásból való törlés iránti formanyomtatvány használata?
Válasz: Igen, a nyilvántartásból való törlés iránti kérelem benyújtása csak a kötelezően használandó formanyomtatványon tehető meg.

Hogyan kell kitölteni a nyilvántartásból való törlés iránti formanyomtatványt?
Válasz: A nyilvántartásból való törlés iránti formanyomtatványt teljes körűen ki kell tölteni, fel kell tüntetni benne az ott megjelölt adatokat, és ki kell tölteni a kérelmező személyétől függően a szükséges nyilatkozatokat.

Fontosabb fogalmak


Földműves nyilvántartás: a hivatal által a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről és az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteknek minősülő szervezetekről vezetett nyilvántartás, mely a bejegyzett adatokra vonatkozóan - a természetes személyazonosító és lakcím-azonosító adatok, valamint a gazdálkodó szervezetek esetében az azonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

földműves: Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár, aki e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve
a) mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját kockázatára folyamatosan Magyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott, vagy az árbevétel azért maradt el, mert a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, vagy
b) a legalább 25%-ban tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként végzi;

fiatal földműves: az a földműves, aki az elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog gyakorlása időpontjában elmúlt 16 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be;

Földműves/mezőgazdasági termelőszervezet/újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet nyilvántartásból történő törlése iránti formanyomtatvány: a földügyért felelős miniszter által rendszeresített nyomtatvány, melyet közzé kell tenni a földügyi szakigazgatás hivatalos honlapján és a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján.

mezőgazdasági termelőszervezet: a mezőgazdasági igazgatási szerv által e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek alapján nyilvántartásba vett, tagállami székhelyű jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
a) amelynek
aa) alaptevékenysége olyan mező-, erdőgazdasági tevékenység, illetve kiegészítő tevékenység, amelyet a jogügyletet megelőzően legalább 3 éve folyamatosan folytat,
ab) éves értékesítése nettó árbevételének több mint a fele a mező-, erdőgazdasági tevékenységből, illetve a kiegészítő tevékenységből származik, és
ac) legalább egy vezető tisztségviselője, vagy a cégvezetője a mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve a kiegészítő tevékenységet a szervezetben fennálló tagsági viszonyához kapcsolódóan gyakorolja, és e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel, vagy a mezőgazdasági igazgatási szerv által igazolt legalább 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik, vagy
b) amely újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek minősül;

mezőgazdasági üzemközpont: a földműves vagy mezőgazdasági termelőszervezet tulajdonában, illetve használatában álló, a mező- és erdőgazdasági tevékenység vagy a mező- és erdőgazdasági tevékenység és a kiegészítő tevékenység célját szolgáló gazdasági, lakó, illetve iroda épülettel beépített ingatlan vagy a tanya, amely a gazdálkodás végzésének vagy megszervezésének a mezőgazdasági igazgatási szervnél bejelentett helyéül szolgál;


újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet: Magyarországon nyilvántartásba vett tagállami székhelyű jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
a) amelynek alaptevékenysége a mező-, erdőgazdasági tevékenység, illetve kiegészítő tevékenység,
b) amely nem rendelkezik az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, valamint a nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső államban fekvő föld felett használati joggal,
c) amelynek legalább egy vezető tisztségviselője, vagy a cégvezetője a mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet a szervezetben fennálló tagsági viszonyához kapcsolódóan gyakorolja és e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel, vagy a mezőgazdasági igazgatási szerv által igazolt legalább 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik, és
d) a szervezet nem különválással, kiválással, szervezeti formaváltással, egyéb jogutódlás folytán keletkezett;

Vonatkozó jogszabályok

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 6-7. pont, 19. pont, 21. pont, 26. pont, 10. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény XIV. fejezet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, 33. § (1) bekezdés, 36. § (2) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés és (3) bekezdés b)-c) pont, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés,
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdése, 1. melléklet
a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 14.§-18. §, 6. számú mellékletek

Kulcsszavak

Földműves, mezőgazdasági termelőszervezet, mezőgazdasági üzemközpont, föld, földműves nyilvántartás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858