Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Az elkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás, illetve csökkentett nyitvatartással fogadják az ügyfeleket. Részletes tájékoztatást az adott kormányablak információs oldalán és a NAV honlapján találnak. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Földműves nyilvántartásból való törlés

Kódszám

FOLDH00075

Az ügy rövid leírása

A nyilvántartásba bejegyzett földműves, mezőgazdasági termelőszervezet, illetve újonnan
alapított mezőgazdasági termelőszervezet kérelmezheti a nyilvántartásból való törlését, valamint a járási hivatal meghatározott feltételek mellett
hivatalból törli a földművest, a mezőgazdasági termelőszervezetet, és az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetet a nyilvántartásból. Amennyiben a
földműves elhalálozott, bárki kérheti a nyilvántartásból való törlését.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A bejegyzett földműves, mezőgazdasági termelőszervezet, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet kérheti a saját törlését a nyilvántartásból. A

Kizáró okok: bejegyzett földműves elhalálozása esetén a földműves nyilvántartásból való törlését bárki kérelmezheti.

Milyen adatokat kell megadni?

1. Ha természetes személy kéri a a törlést:
- természetes személyazonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve),
- személyi azonosítója/belső egyedi azonosítója,
- állampolgársága,
- lakóhelye.

A bejelentés indoka:
nyilvántartásból történő törlés.


2. Ha szervezet kéri a törlést / Bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet/újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet esetén:
− megnevezése,
− statisztikai azonosítója/belső egyedi azonosítója,
− cég esetében a cégjegyzékszám,
− székhelye (telephelye),

A szervezet vezető tisztségviselőjének vagy cégvezetőjének:
- természetes személyazonosító adatai,
- személyi azonosítója/belső egyedi azonosítója,
- állampolgársága,
- lakóhelye.


A mezőgazdasági üzemközpontnak minősülő ingatlan adatai: - település, helyrajzi szám,
- az ingatlanon fennálló jogosultság (tulajdonjog, haszonélvezeti jog, vagyonkezelői jog, használati jog).

A bejelentés indoka:
nyilvántartásból történő törlés.

Milyen iratok szükségesek?

A földművesnek, a mezőgazdasági termelőszervezetnek/újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek a nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a járási hivatalok hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtania. A kérelem adattartalmát a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 5. melléklete határozza meg. A törlés iránti kérelmet nem kell megindokolni.
A földművesnek a nyilvántartásból való törlését a földműves elhalálozásának a tényére való hivatkozással bárki kérelmezheti. A kérelemhez nem kell okiratot csatolni, amennyiben a földműves elhalálozása a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatokból kétségtelenül megállapítható.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A földműves nyilvántartással kapcsolatos eljárás (bejegyzés, változás-átvezetés, törlés) mentes az igazgatási szolgáltatási díj- és illetékfizetési kötelezettség alól.

Hol intézhetem el?

járási (fővárosi kerületi) hivatal

Ügyintézés határideje

A földműves nyilvántartással kapcsolatos eljárás (bejegyzés, változás-átvezetés, törlés) ügyintézési határideje - az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén - sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárás lefolytatása esetén 60 nap.

Speciális szabályok törlés esetén:
1.) hivatalbóli törlés esetén:
a) jogellenes bejegyzés esetén annak megállapítását követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül ,
b) a tulajdonjognak, haszonélvezeti jognak, vagyonkezelői
jognak az ingatlan-nyilvántatásból való törlésétől, illetve a használati jog megszűnésétől számított 30 napon belül,
c) - a b) pontban foglaltak kivételével - a mezőgazdasági üzemközpont bejegyzése valamely feltétele megszűnésének megállapításától számított, a mezőgazdasági üzemközpontként más ingatlan bejelentésére nyitva álló 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 30 napon belül,
d) a földműves elhalálozása esetén az elhalálozás tényéről való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül,
e) az újonnan alapított mezőgazdasági
termelőszervezetet a földhasználati szerződés hatálybalépését követő 1 év elteltétől számított 45 napon belül kell törölni a nyilvántartásból,
amennyiben földhasználati jogosultságot szerez, de nem létesít mezőgazdasági üzemközpontot, vagy létesít, de annak adatait nem jelenti be határidőben a járási hivatalnak.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az első fokú határozat ellen fellebbezhet.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen fellebbezéssel élhet.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A benyújtási határidő: A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

A fellebbezési illeték mértéke: A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak.

Amit még érdemes tudni (GYIK)


1.) Mindig kötelező-e a földműves nyilvántartással kapcsolatos eljárásban formanyomtatvány használata?
Válasz: Igen, a földműves nyilvántartással kapcsolatos kérelmet az erre a célra rendszeresített és kötelezően használandó formanyomtatványon kell előterjeszteni.

2.) Hogyan kell kitölteni a formanyomtatvány kérelmet?
Válasz: A formanyomtatványt teljes körűen ki kell tölteni, fel kell tüntetni benne az ott megjelölt adatokat, és ki kell
tölteni a kérelmező személyétől függően a szükséges nyilatkozatokat.

Fontosabb fogalmak

földműves nyilvántartás: A föld tulajdonjoga vagy a földhasználati jogosultság megszerzésének a hatósági jóváhagyása iránti eljárásban, továbbá a szerzési korlátozások hatósági ellenőrzése során, az e feladatkörébe tartozó ügy elbírálása, ellenőrzése érdekében a mezőgazdasági igazgatási szerv a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről és a mezőgazdasági üzemközpontokról nyilvántartást vezet, amely - a természetes személyazonosító és lakcím-azonosító adatok, valamint a gazdálkodó szervezetek esetében az azonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

földműves: Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár, aki e törvény végrehajtására kiadott
rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve
a) mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját kockázatára folyamatosan Magyarországon folytat, és
ebből igazoltan árbevétele származott, vagy az árbevétel azért maradt el, mert a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás még nem
hasznosulhatott, vagy
b) a legalább 25%-ban tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, aki mező-,
erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként végzi;

fiatal földműves: az a földműves, aki az elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog gyakorlása időpontjában elmúlt 16 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be;

földműves nyilvántartással kapcsolatos formanyomtatvány: a földügyért felelős miniszter által rendszeresített nyomtatvány, melyet közzé kell tenni a földügyi szakigazgatás hivatalos honlapján és a földügyért
felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján.

mezőgazdasági termelőszervezet: a mezőgazdasági igazgatási szerv által e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek alapján nyilvántartásba vett, tagállami székhelyű jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
a) amelynek
aa) alaptevékenysége olyan mező-, erdőgazdasági tevékenység, illetve kiegészítő tevékenység, amelyet a jogügyletet megelőzően legalább 3 éve
folyamatosan folytat,
ab) éves értékesítése nettó árbevételének több mint a fele a mező-, erdőgazdasági tevékenységből, illetve a kiegészítő tevékenységből származik, és
ac) legalább egy vezető tisztségviselője, vagy a cégvezetője a mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve a kiegészítő tevékenységet a szervezetben fennálló tagsági viszonyához kapcsolódóan gyakorolja, és e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel, vagy a mezőgazdasági igazgatási szerv által igazolt legalább 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik, vagy
b) amely újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek minősül;

mezőgazdasági üzemközpont: a földműves vagy mezőgazdasági termelőszervezet tulajdonában, illetve használatában álló, a mező- és erdőgazdasági
tevékenység vagy a mező- és erdőgazdasági tevékenység és a kiegészítő tevékenység célját szolgáló gazdasági, lakó, illetve iroda épülettel beépített ingatlan vagy a tanya, amely a gazdálkodás végzésének vagy megszervezésének a mezőgazdasági igazgatási szervnél bejelentett helyéül szolgál;

újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet: Magyarországon nyilvántartásba vett tagállami székhelyű jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
a) amelynek alaptevékenysége a mező-, erdőgazdasági tevékenység, illetve kiegészítő tevékenység,
b) amely nem rendelkezik az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, valamint a nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső államban fekvő föld felett használati joggal,
c) amelynek legalább egy vezető tisztségviselője, vagy a cégvezetője a mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet a szervezetben fennálló tagsági viszonyához kapcsolódóan gyakorolja és e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel, vagy a mezőgazdasági igazgatási szerv által igazolt legalább 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik, és
d) a szervezet nem különválással, kiválással, szervezeti formaváltással, egyéb jogutódlás folytán keletkezett;

Vonatkozó jogszabályok

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 6-7. pont, 19. pont, 21. pont, 26. pont, 10. §, 16. §, 40. §;

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény XIV. fejezet;

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdése, 1. melléklet

a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet;

Kulcsszavak

Földműves, mezőgazdasági termelőszervezet, mezőgazdasági üzemközpont, föld, földműves nyilvántartás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858