Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Az elkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás, illetve csökkentett nyitvatartással fogadják az ügyfeleket. Részletes tájékoztatást az adott kormányablak információs oldalán és a NAV honlapján találnak. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Földműves nyilvántartásból papír alapú hiteles adatlap másolat kiadása iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00077

Az ügy rövid leírása

A járási hivatal szolgáltathat a járási hivatal által vezetett földműves nyilvántartásból díjmentesen papír alapú hiteles adatlap másolatot.
Az adatlapról 2 típusú másolat szolgáltatható:
- teljes másolat (valamennyi fennálló és törölt bejegyzést tartalmazza)
- szemle -másolat (valamennyi fennálló bejegyzést tartalmazza)

Az adatlap másolat nem tartalmazza a természetes személy földműves esetében a személyi azonosítót, a gazdálkodó szervezet mezőgazdasági termelőszervezet/újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet esetében a statisztikai azonosítót, valamint cég esetében a cégjegyzékszámot és vezető tisztségviselő esetén annak személyi azonosítóját.
Az adatlap-másolatot a következő szöveget tartalmazó záradékkal kell ellátni: „Az adatlap-másolat a megadott azonosító adatok alapján azonosított földművesnek/mezőgazdasági termelőszervezetnek/újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek és a mezőgazdasági üzemközpontjának a kiadást megelőző napig a nyilvántartásba bejegyzett adatait tartalmazza”.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A földműves nyilvántartásból adatlap (teljes másolat, szemle másolat) szolgáltatható a nyilvántartásba bejegyzett földműves, mezőgazdasági termelőszervezet, újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet kérelmére.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező adatai:
Adatlap másolat kiadása
Ha természetes személy földműves a kérelmező:
− természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve),
−állampolgársága, lakcíme, személyi azonosítója.

Ha mezőgazdasági termelőszervezet a kérelmező:
− megnevezése,
− székhelye (telephelye, fióktelepe),
− statisztikai azonosítója,
− cég esetében cégjegyzékszáma

A kérelmezett az adatlap-másolat típusa:
a) az adatlap teljes másolata,
b) az adatlap szemle-másolata.

A kérelmezett adatlap-másolatok száma.

A kérelmet a kérelmezőnek alá kell írnia.

Milyen iratok szükségesek?

Az adatlap-másolat kiadása iránti kérelmet nem kell formanyomtatványon benyújtani, és ahhoz nem kell okiratot csatolni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A földműves nyilvántartás számítógépes adatbázisából kiadott papír alapú adatlap másolat díj -és illetékmentes.

Hol intézhetem el?

járási (fővárosi kerületi) hivatal

Ügyintézés határideje

Kérelemre az adatlap másolat kiadása azonnal teljesíthető a járási hivataloknál.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az adatlap másolat kiadása iránti kérelmet elutasító elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen fellebbezéssel élhet.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A benyújtási határidő: A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

A fellebbezési illeték mértéke: A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.) Lehetőség van-e betekintéssel élni a földműves nyilvántartásba?
Válasz: Nincs lehetőség a földműves nyilvántartás számítógépes adatbázisába való helyszíni betekintésre, az abból való adatszolgáltatás csak adatlap másolat kiadásával teljesíthető.
2.) Lehetőség van-e a papír alapú adatlap másolatot a kormányablakban igényelni?
Válasz: 2017. január 1-e óta a jogszabályi környezet adott, azonban az informatikai háttér még nem szabályozott.
3.) Lehetséges-e az adatlap másolat kiadása díjmentesen?
Válasz: Igen, a földműves nyilvántartásból történő adatszolgáltatás díjmentes.

Fontosabb fogalmak

adatlap teljes másolata: (valamennyi fennálló és törölt bejegyzést tartalmazza)
adatlap szemle-másolata: (valamennyi fennálló bejegyzést tartalmazza)
Földműves nyilvántartás: a hivatal által a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről és az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteknek minősülő vezetett nyilvántartás, mely a bejegyzett adatokra vonatkozóan - a természetes személyazonosító és lakcím-azonosító adatok, valamint a gazdálkodó szervezetek esetében az azonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

földműves: Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár, aki e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve
a) mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját kockázatára folyamatosan Magyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott, vagy az árbevétel azért maradt el, mert a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, vagy
b) a legalább 25%-ban tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként végzi;

mezőgazdasági termelőszervezet: a mezőgazdasági igazgatási szerv által e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek alapján nyilvántartásba vett, tagállami székhelyű jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
a) amelynek
aa) alaptevékenysége olyan mező-, erdőgazdasági tevékenység, illetve kiegészítő tevékenység, amelyet a jogügyletet megelőzően legalább 3 éve folyamatosan folytat,
ab) éves értékesítése nettó árbevételének több mint a fele a mező-, erdőgazdasági tevékenységből, illetve a kiegészítő tevékenységből származik, és
ac) legalább egy vezető tisztségviselője, vagy a cégvezetője a mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve a kiegészítő tevékenységet a szervezetben fennálló tagsági viszonyához kapcsolódóan gyakorolja, és e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel, vagy a mezőgazdasági igazgatási szerv által igazolt legalább 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik, vagy
b) amely újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek minősül;

mezőgazdasági üzemközpont: a földműves vagy mezőgazdasági termelőszervezet tulajdonában, illetve használatában álló, a mező- és erdőgazdasági tevékenység vagy a mező- és erdőgazdasági tevékenység és a kiegészítő tevékenység célját szolgáló gazdasági, lakó, illetve iroda épülettel beépített ingatlan vagy a tanya, amely a gazdálkodás végzésének vagy megszervezésének a mezőgazdasági igazgatási szervnél bejelentett helyéül szolgál;


újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet: Magyarországon nyilvántartásba vett tagállami székhelyű jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
a) amelynek alaptevékenysége a mező-, erdőgazdasági tevékenység, illetve kiegészítő tevékenység,
b) amely nem rendelkezik az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, valamint a nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső államban fekvő föld felett használati joggal,
c) amelynek legalább egy vezető tisztségviselője, vagy a cégvezetője a mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet a szervezetben fennálló tagsági viszonyához kapcsolódóan gyakorolja és e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel, vagy a mezőgazdasági igazgatási szerv által igazolt legalább 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik, és
d) a szervezet nem különválással, kiválással, szervezeti formaváltással, egyéb jogutódlás folytán keletkezett.

Vonatkozó jogszabályok

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 100. § (1), (2), (3), (4a), (5), (7) bekezdés
a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 20. §, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
43. § (1) bekezdés, 1. melléklet, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
a kormányablakokban történő adatszolgáltatásnál:
a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendelet 1. melléklet 53. pont

Kulcsszavak

Adatlap teljes másolata, adatlap részleges másolata, földműves, kérelmező

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858