Akadálymentes verzió

A tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés hatósági jóváhagyás alóli mentességének igazolására irányuló kérelem

Kódszám

FOLDH00079

Az ügy rövid leírása

A tulajdonjog átruházásáról szóló szerződést - főszabály szerint - a mezőgazdasági igazgatási szerv (jelen esetben a kormányhivatal) hagyja jóvá. A mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása a jogszabályban előírt egyéb érvényességi feltételeket és kellékeket nem pótolja, továbbá nem pótolja más hatóságok előzetes engedélyét, illetve jóváhagyását, amelyek a jogügylet létrejöttéhez vagy érvényességéhez ugyancsak szükségesek. A mezőgazdasági igazgatási szerv kérelemre igazolást állít ki arról, hogy a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés hatályosságához a Földforgalmi törvény előírásai alapján nem kell a jóváhagyása. A Földforgalmi törvény 36. § (1) bekezdése felsorolja azon tulajdonszerzési eseteket, amelyek mentesek a hatósási jóváhagyás alól.

Ki jogosult az eljárásra?

Az adott jogügyletben érintett felek (természetes személy, gazdálkodó szervezet).

Milyen adatokat kell megadni?

A tulajdonjog átuházásáról szóló szerződés hatósági jóváhagyás alóli mentességének igazolására irányuló kérelem kötelező adattartalmát jogszabály nem határozza meg, nincs erre a célra rendszeresített formanyomtatvány sem.Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet vagy a telefonos elérhetőséget.

Milyen iratok szükségesek?

a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés, a közeli hozzátartozók között történt tulajdonjog átruházás esetén csatolnia kell a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az érintett természetes személyeknek 30 napnál nem régebbi olyan tartalmú közös nyilatkozatát, miszerint közöttük a Földforgalmi törvény szerinti közeli hozzátartozói viszony áll fenn,
a földnek jogszabályba foglalt módon, támogatás feltételeként más földműves részére való átadásával megvalósuló adásvétele esetén csatolni kell a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv igazolását a feltétel fennállásáról.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díj- és illetékmentes eljárás.

Hol intézhetem el?

a föld fekvése szerint illetékes

Ügyintézés határideje

A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított tíz napon belül kell kiadni.

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség fellebbezésre.
Földművelésügyi Minisztérium
fővárosi és megyei kormányhivatal

a döntés közlésétől számított 15 napon belül
A fellebbezési eljárás díj és illetékmentes eljárás.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1.) Milyen esetekben mentes a jogügylet a hatósági jóváhagyás alól? A Földforgalmi törvény 36. § (2) bekezdése felsorolja ezen eseteket (az állam tulajdonszerzéséhez; az állam, illetve az önkormányzat tulajdonában álló föld elidegenítéséhez; a föld tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő átruházásához; a közeli hozzátartozók közötti tulajdonjog átruházásához; a tulajdonostársak közötti tulajdonjog átruházáshoz, ha ezzel a közös tulajdon megszűntetésére kerül sor; a földnek jogszabályban foglalt módon, támogatás feltételeként más földműves részére való átadásával megvalósuló adásvételhez; a telekalakítási engedélyezési eljárás keretében történő tulajdonszerzéshez; a Földforgalmi törvény 11. § (2) bekezdésében meghatározott tulajdonszerzéshez).
. 2.) Ki minősül közeli hozzátartozónak? A házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.
3.) Ki szerezheti meg a föld tulajdonjogát ajándékozás jogcímén? A föld tulajdonjogát ajándékozás címén csak közeli hozzátartozó, bevett egyház, illetve annak belső egyházi jogi személye, önkormányzat, és az állam javára lehet átruházni.

Fontosabb fogalmak

közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.
mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld: a föld fekvésétől (belterület, külterület) függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, továbbá az olyan művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve.
hatósági bizonyítvány: A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben, valamint az egyébként hatáskörébe tartozó eljáráshoz kapcsolódóan az ügyfél kérelmére tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. E törvény hatósági bizonyítványra vonatkozó szabályait kell alkalmazni a hatóság által kiadott minden olyan okiratra, amelyet jogszabály nem hatósági bizonyítványként nevesít, de a hatósági bizonyítvány e törvényben meghatározott feltételeinek megfelel.
gazdaságátadási támogatás: a földet más, fiatalabb gazdálkodónak átadó gazdálkodó, illetve az átadó gazdálkodónak a munkavállalója pályázat útján igényelheti, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor az 55. életévét már betöltötte, de a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem érte el, és többek között vállalja, hogy felhagy a mezőgazdasági tevékenységgel.

Vonatkozó jogszabályok

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 36. § (1)-(2) bekezdés
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 32. § (1) bekezdés,
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 43. § (3) bekezdés, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 82-83. §, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 83/2007. (VIII.10.) FVM rendelet

Kulcsszavak

hatósági bizonyítvány, föld, közeli hozzátartozó, ajándékozás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858