Akadálymentes verzió

Peres, illetve nem peres eljárások során hozott bírósági döntés alapján történő tulajdonszerzéshez hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00082

Az ügy rövid leírása

Peres, illetve nemperes eljárások során az ingatlan tulajdonszerzése tárgyában hozott bírósági döntés – ide nem értve a (9) bekezdésben meghatározott eseteket – alapján, a bírósági döntésben szereplő föld tulajdonjogának az ott meghatározott személy javára történő bejegyzéséhez a kormányhivatal által kiállított, szerzési képességet igazoló – 30 napnál nem régebbi – hatósági bizonyítvány is szükséges. A kormányhivatal az ügyfél erre irányuló kérelmére, hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy az ügyfél földművesnek minősül vagy a Földforgalmi tv. 10. §-a alapján a föld tulajdonjogát megszerezheti, továbbá megfelel a Földforgalmi tv. 16. § (1) bekezdésében foglaltaknak, és nem állnak fenn a Földforgalmi tv. 27. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt elutasítási feltételek. A hatósági bizonyítvány a föld tulajdonjogának megszerzésére nem jogosít, az csak a bírósági döntésben szereplő föld tulajdonjogának a bírósági döntésben szereplő fél javára történő bejegyzéséhez szükséges szerzési képességet igazolja.

Ki jogosult az eljárásra?

A szerző félnek be kell szereznie a mezőgazdasági igazgatási szerv igazolását arról, hogy a tulajdonszerzés Földforgalmi tv. szerinti feltételei fennállnak

Milyen adatokat kell megadni?

A hatósági bizonyítvány kiadására irányuló megkeresés mellékleteként csatolt egyezségnek tartalmaznia kell
a) a Fétv. 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat
(a) természetes személy szerződő fél
aa) természetes személyazonosító adatait (a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4. § (4) bekezdés a)-d) pontja értelmében: családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje és anyja születési családi és utóneve).
ab) személyi azonosítóját a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá tartozó természetes személyek esetében,
ac) a személyi azonosítóval nem rendelkező személy esetében a 2/A. §-ban meghatározott belső egyedi azonosító számot, feltéve, ha arról tájékoztatást kapott,
ad) állampolgárságát,
ae) lakcímét);
b) a bírósági döntés alapján történő tulajdonjog bejegyzéssel érintett föld fekvésének települését és helyrajzi számát, valamint a szerzéssel érintett tulajdoni hányadot.Milyen iratok szükségesek?

a szerzőnek a Földforgalmi törvény 13–15. §-ban előírt tartalmú nyilatkozatai

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetés alól

Hol intézhetem el?

föld fekvése szerint illetékes kormányhivatal

Ügyintézés határideje

10 nap

Jogorvoslati lehetőség

van fellebbezés
Földművelésügyi Minisztérium
föld fekvése szerint illetékes kormányhivatal
15 nap

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Hova kell benyújtani a kérelmet? A föld fekvése szerint illetékes földhivatalhoz. Van formanyomtatvány a kérelemhez? Nincs formanyomtatvány a kérelem benyújtásához. Mennyi a hatósági bizonyítvány kiállításának a díja? Ingyenes eljárás. A földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár megszerezheti-e a föld tulajdonjogát?
A földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár – fő szabály szerint – csak akkor szerezheti meg a föld tulajdonjogát, ha a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt.
Peres,illetve nem peres eljárások során hozott bírósági döntés alapján történő tulajdonszerzés esetén alkalmazni kell-e a Földforgalmi tv. tulajdonszerzési korlátokra vonatkozó rendelkezéseit?
A Földforgalmi törvény hatálya a föld tulajdonjogának – ide értve az aranykorona (a továbbiakban: AK) értékben kifejezett, hatósági földkiadási eljárás útján kijelölésre váró részarány-tulajdont is – bármilyen jogcímen, illetve módon történő megszerzésére kiterjed, ide nem értve a törvényes örökléssel, a kisajátítással és a kárpótlási célú árverés útján történő tulajdonszerzést. Tekintettel arra, hogy a peres,illetve nem peres eljárások során hozott bírósági döntés alapján történő tulajdonszerzés a Földforgalmi tv. hatálya alá tartozik, a tulajdonszerzési korlátokra vonatkozó rendelkezésekre is figyelemmel kell lenni.

Fontosabb fogalmak

földműves: Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár, aki e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve
a) mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját kockázatára folyamatosan Magyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott, vagy az árbevétel azért maradt el, mert a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, vagy
b) a legalább 25%-ban tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként végzi;
mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld: a föld fekvésétől (belterület, külterület) függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, továbbá az olyan művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve;
birtokmaximum: A földműves, valamint mezőgazdasági termelőszervezet – a (3) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – a föld birtokát – a már birtokában lévő föld területnagyságának a beszámításával – legfeljebb 1200 hektár mértékig szerezheti meg;
kedvezményes birtokmaximum: Az állattartó telep üzemeltetője, a szántóföldi és kertészeti növényfajok vetőmagjának előállítója esetében – a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló törvényben meghatározottak szerint – a birtokmaximum mértéke – a (2) bekezdésben meghatározottaktól eltérően – 1800 hektár területnagyság;
földszerzési maximum: A földműves, valamint a 10. § (3) és (3a) bekezdésben meghatározott módon szerző személy a föld tulajdonjogát – a már tulajdonában és a haszonélvezetében lévő föld területnagyságának a beszámításával – 300 hektár mértékig szerezheti meg;
A földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár – a (3) bekezdésben meghatározott személyek kivételével – akkor szerezheti meg a föld tulajdonjogát, ha a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt.

Vonatkozó jogszabályok

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 43. § (3) bekezdés az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (8) bekezdés, 27. § (1) b) pont, 27. § (3) bekezdés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény

Kulcsszavak

földműves, szerzési maximum, birtokmaximum, mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld:

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858