Akadálymentes verzió

A földhasználati jogosultság megszerzéséről szóló szerződés hatósági jóváhagyás alóli mentességének igazolására irányuló kérelem

Kódszám

FOLDH00080

Az ügy rövid leírása

Ha a Földforgalmi törvény eltérően nem rendelkezik, a föld használatának átengedéséről szóló szerződést a mezőgazdasági igazgatási szerv (jelen esetben a járási hivatal) hagyja jóvá. A mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása a jogszabályban előírt egyéb érvényességi feltételeket és kellékeket nem pótolja, továbbá nem pótolja más hatóságok előzetes engedélyét, illetve jóváhagyását, amelyek a jogügylet létrejöttéhez vagy érvényességéhez ugyancsak szükségesek.
A mezőgazdasági igazgatási szerv kérelemre igazolást állít ki arról, hogy a földhasználati jogosultság megszerzéséről szóló szerződés hatályosságához a Földforgalmi törvény előírásai alapján nem kell a jóváhagyása.
A Földforgalmi törvény 59. § (1) bekezdése felsorolja azon eseteket, amelyek mentesek a hatósági jóváhagyás alól.

Ki jogosult az eljárásra?

Az adott jogügyletben érintett felek (természetes személy, gazdálkodó szervezet).

Milyen adatokat kell megadni?

A földhasználati jogosultság megszerzéséről szóló szerződés hatósági jóváhagyás alóli mentességének igazolására irányuló kérelem kötelező adattartalmát jogszabály nem határozza meg, nincs erre a célra rendszeresített formanyomtatvány sem. Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet vagy a telefonos elérhetőséget.

Milyen iratok szükségesek?

a földhasználati jogosultság megszerzéséről szóló szerződés, a közeli hozzátartozók között történt tulajdonjog átruházás esetén csatolnia kell a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az érintett természetes személyeknek 30 napnál nem régebbi olyan tartalmú közös nyilatkozatát, miszerint közöttük a Földforgalmi törvény szerinti közeli hozzátartozói viszony áll fenn,
a földnek jogszabályba foglalt módon, támogatás feltételeként más földműves részére való átadásával megvalósuló adásvétele esetén csatolni kell a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv igazolását a feltétel fennállásáról, az agrárágazathoz tartozó köznevelési feladatot ellátó intézménynek vagy az agrárágazathoz tartozó felsőoktatási intézménynek csatolnia kell az alapító okiratot, az abban meghatározott, oktatási vagy tudományos kutatási alapfeladat igazolására.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díj- és illetékmentes eljárás.

Hol intézhetem el?

a jogügyletben szereplő föld fekvése

Ügyintézés határideje

A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított tíz napon belül kell kiadni.

Jogorvoslati lehetőség

A döntéssel szemben van helye fellebbezésnek.
kormányhivatalok
föld fekvése szerint illetékes járási hivatal

a döntés közlésétől számított 15 napon belül
Díjmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1.) Milyen esetekben mentes a jogügylet a hatósági jóváhagyás alól? A Földforgalmi törvény 59. § (2) bekezdése felsorolja ezen eseteket (az állam, illetve az önkormányzat tulajdonában álló föld földhasználati jogosultságának az átengedéséhez; a tulajdonostársak közötti használati megosztáshoz; ha a földműves földhasználó közeli hozzátartozója a használatba adó; a föld használati jogosultságának jogszabályban foglalt módon, támogatás feltételeként más földműves vagy mezőgazdasági termelőszervezet részére való átadásával megvalósuló földhasználati szerződéshez; a mezőgazdasági termelőszervezet, mint földhasználó, és az annak legalább 25%-ban tulajdonostagja, illetve annak közeli hozzátartozója, továbbá legalább 3 éve foglalkoztatott alkalmazottja, mint használatba adó közötti földhasználati szerződéshez; a 40. § (2)–(4) bekezdésben meghatározott földhasználati szerződéshez; tanya földhasználati jogosultságának az átengedéséhez).
2.) Ki minősül közeli hozzátartozónak? A házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.
3.) Mi minősül tanyának? A település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel.

Fontosabb fogalmak

közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.
mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld: a föld fekvésétől (belterület, külterület) függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, továbbá az olyan művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve.
hatósági bizonyítvány: A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben, valamint az egyébként hatáskörébe tartozó eljáráshoz kapcsolódóan az ügyfél kérelmére tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. E törvény hatósági bizonyítványra vonatkozó szabályait kell alkalmazni a hatóság által kiadott minden olyan okiratra, amelyet jogszabály nem hatósági bizonyítványként nevesít, de a hatósági bizonyítvány e törvényben meghatározott feltételeinek megfelel.
gazdaságátadási támogatás: a földet más, fiatalabb gazdálkodónak átadó gazdálkodó, illetve az átadó gazdálkodónak a munkavállalója pályázat útján igényelheti, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor az 55. életévét már betöltötte, de a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem érte el, és többek között vállalja, hogy felhagy a mezőgazdasági tevékenységgel. tanya: a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel.
használati megállapodás: A tulajdonostársak mindegyike jogosult a közös tulajdonban álló föld területéből a saját tulajdoni hányadának megfelelő terület használatára.
Ezen jogosultság gyakorlása, valamint a földhasznosítási kötelezettség teljesítése érdekében a tulajdonostársak – a 71. §-ban meghatározottak szerint – kötelesek a közös tulajdonban álló földön belül az egyes tulajdonostársak részére a tulajdoni hányaduknak megfelelő területek elhelyezkedését kijelölni (használati rend). A használati rendet a használati megosztásról szóló megállapodásban kell rögzíteni.

Vonatkozó jogszabályok

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 59. § (1)-(2) bekezdés
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 32. § (1) bekezdés, 32. § (4) bekezdés, 29. § (1) bekezdés, 77. § (2) bekezdés,
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 43. § (5) bekezdés, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 82-83. §, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 83/2007. (VIII.10.) FVM rendelet

Kulcsszavak

hatósági bizonyítvány, föld, közeli hozzátartozó, tanya

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858