Akadálymentes verzió

Őstermelői igazolvány kiadása iránti kérelem hatályos őstermelői és hatályos közös őstermelői igazolvánnyal nem rendelkező ügyfél esetén

Kódszám

FOLDM00074

Az ügy rövid leírása

A mezőgazdasági őstermelői igazolvány iránti kérelem kormányablak ügyintézőjénél való előterjesztése, azzal a feltétellel, hogy az ügyfél őstermelői igazolvánnyal nem rendelkezik.

Ki jogosult az eljárásra?

Az a 16. életévét betöltött, belföldön lévő saját gazdaságában a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenységet folytató, ezen tevékenysége tekintetében nem egyéni vállalkozó magánszemély.

Amennyiben az ügyfél nem személyesen jár el, a helyette eljáró személy képviseleti jogosultságát közokiratba foglalt meghatalmazással kell igazolni. Ha az ügyfél - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - egészségi állapota miatt nem képes a kiállító előtt személyesen megjelenni, a helyette eljáró személy képviseleti jogosultságát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolhatja.

További feltétel, hogy a kérelmező ne rendelkezzen hatályos őstermelői vagy hatályos közös őstermelői igazolvánnyal.


Nem csak személyesen, képviselő útján is eljárhat

Milyen adatokat kell megadni?

a) Kötelezően igazolandó:
- természetes személyazonosító adat,
- lakcímadat és levelezési cím,
- adóazonosító jel,
b) Amennyiben a mezőgazdasági őstermelő rendelkezik vele:
- adószám,
- Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben tárolt ügyfél-azonosító,
- agrárkamarai nyilvántartási szám,
- családi gazdálkodóként való nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma,
- az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott azonosító szám,
c) Saját gazdaságraTermelésre és a termelésre vonatkozó adatok.
d) A kérelemben szereplő egyéb adatok.

Milyen iratok szükségesek?

Nem kell csatolni, de be kell mutatni:
1. Személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt;
- személyazonosító igazolvány,
- érvényes útlevél,
- érvényes, 2001. január 1-je után kiadott kártya formátumú vezetői engedély
2. Lakcímet igazoló érvényes hatósági igazolványt;
3. Adóigazolvány (adóazonosító jel, adószámot igazoló dokumentum).

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

nincs

Hol intézhetem el?

Az ügyfél bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint

Ügyintézés határideje

A kérelem NAK-hoz való beérkezésétől számított 8 napon belül

Jogorvoslati lehetőség

nincs
Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

http://www.nak.hu/dokumentumok-tagoknak/935-ostermeloi-ugyintezeshez-szukseges2b/file
https://www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz 6. számú információs füzet
-

Fontosabb fogalmak

Őstermelő: az a 16. életévét betöltött, belföldön lévő saját gazdaságában a 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenységet (a továbbiakban: őstermelői tevékenység) folytató, ezen tevékenysége tekintetében nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, ideértve az erre a célra létesített nyilvántartásban családi gazdálkodóként bejegyzett magánszemélyt és e magánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagját is, mindegyikre vonatkozóan a 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenysége(i)nek bevétele (jövedelme) tekintetében.
Mezőgazdasági őstermelői igazolvány: az őstermelői igazolvány és a közös őstermelői igazolvány (a továbbiakban együtt: igazolvány) a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozóan igazolja, hogy mezőgazdasági őstermelői tevékenységet (a továbbiakban: őstermelői tevékenység) folytat, és jogosult a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó rendelkezései szerinti adózásra.
Ideiglenes igazolvány: A kiállító - az igazolvány kiállíthatóságáról meghozott döntésként - a mezőgazdasági őstermelő részére az 5. melléklet szerinti adattartalommal ideiglenes igazolványt állít ki, amely legfeljebb a kiállításától számított hatvan napig igazolja, hogy a mezőgazdasági őstermelő őstermelői tevékenységet folytat, és jogosult az Szja. tv. mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó rendelkezései szerinti adózásra.
Az igazolvány hatálya: a mezőgazdasági őstermelői igazolvány a kiállítása napjától a kiállítását követő 5 adóév utolsó napjáig hatályos.
Az igazolvány érvényessége: az igazolvány akkor érvényes, ha az igazolvány és a hozzá tartozó értékesítési betétlap egyidejűleg hatályos.
Értékesítési betétlap: A mezőgazdasági őstermelő az őstermelői tevékenysége ellenértékeként megszerzett bevétele tekintetében az alapnyilvántartás vezetésére vonatkozó kötelezettségét - választása szerint - az őstermelői igazolvány részét képező értékesítési betétlap vezetésével teljesítheti, ha az adóévben egyébként bevételi nyilvántartás vezetésére lenne jogosult.
Értékesítési betétlap hatályának kezdete: Amennyiben a mezőgazdasági őstermelő hatályos igazolvánnyal rendelkezik, akkor az értékesítési betétlap
a) az adóév első napjától hatályos, ha azt az adóév március 20. napjáig,
b) a kiállítás napjától hatályos, ha az a) pontban említett időpontot követően
kérelmezi, az ügyfél kérelmére kizárólag a kérelmezés időpontja szerinti évnek megfelelő adóévre, valamint az azt követő két adóévre adható ki. Értékesítési betétlap csak az igazolvány hatályossági ideje szerinti adóévekre adható ki.

Vonatkozó jogszabályok

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény;
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény;
A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet;
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet.

Kulcsszavak

Őstermelő, Mezőgazdasági őstermelői igazolvány, Ideiglenes igazolvány, Az igazolvány hatálya, Az igazolvány érvényessége, Értékesítési betétlap, Értékesítési betétlap hatálya

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858