Akadálymentes verzió

Házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény megszüntetésének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

JEGYZ01404

Az ügy rövid leírása

Az 500 m3/év mennyiséget nem meghaladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez a települési önkormányzat jegyzőjének hatósági engedélye szükséges.

A szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény akkor engedélyezhető, ha
a) az ingatlan mentén a szennyvízelvezető törzshálózat még nem épült ki, vagy az ingatlannak a megvalósított közműbe történő bekötése – a megvalósítás műszaki költségeihez képest – aránytalanul nagy költséggel jár, továbbá
b) a szikkasztásra a talaj alkalmas, a talajvízháztartást kedvezőtlenül nem befolyásolja a talajt, a talajvizet, egyéb felszín alatti vizet vagy más befogadót károsan nem szennyez, és elszennyeződéssel nem veszélyeztet, valamint
c) a szennyvíz elhelyezése vízgazdálkodási, közegészségügyi, környezetvédelmi vagy egyéb érdeket nem sért, és megfelel az építmények kialakítására és elhelyezésére vonatkozó jogszabályoknak.

A jegyző a házi, kommunális szennyvíz elsikkasztását szolgáló közműpótló létesítmény megvalósítását, átalakítását, megszüntetését hivatalból is elrendelheti, ha a jogellenes vagy káros létesítéssel, üzemeltetéssel, illetőleg a megfelelő létesítmény hiányával összefüggő, a vízgazdálkodási, környezetvédelmi és közegészségügyi követelményeket rögzítő jogszabályi rendelkezések érvényesülése azt szükségessé teszi.

Az engedély kérelemre vagy hivatalból módosítható vagy visszavonható, ha megváltoztak azok a körülmények, amelyek az engedély alapjául szolgáltak.

Ha az engedélyeztetni kívánt szennyvízszikkasztó nem felel meg a jogszabályban megjelölt feltételeknek (500 m3/év mennyiséget nem meghaladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló), az ott meghatározott létesítmények megépítéséhez és használatbavételéhez vízjogi engedély szükséges.

A kiadott engedélyekről az eljáró hatóság nyilvántartást vezet.

Ki jogosult az eljárásra?

Bármely természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli.szervezet, továbbá érintett ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, az építtető - a Ket-ben az ügyféli jogállásra meghatározott előírások teljesülésének külön vizsgálata nélkül is - ügyfélnek minősül
-

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem tartalmazza az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.

Milyen iratok szükségesek?

Csatolandó dokumentumok:
- 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolat
- ha a kérelmező nem tulajdonos, akkor az ingatlanhasználattal járó jogokat és kötelezettségeket tartalmazó megállapodás
- műszaki dokumentáció 3 példányban

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

5000 Ft
eljárási illeték
illetékbélyegen

Hol intézhetem el?

A létesítmény helye szerint

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség fellebbezésre.
Az illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal
Jegyző
15 nap
Az alapeljárás illetékének kétszerese.
(első fokon hivatalból indult, vagy folytatott eljárásban hozott határozat elleni fellebbezés esetén 10 000 forint.)

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

-
Mennyi idő múlva kapok választ?
Az ügyintézési határidő 21 nap.


Mennyi az eljárás költsége?
Az eljárás illetéke 5000 Ft.


Csak kérelemre indulhat az eljárás?
Nem. A jegyző a házi, kommunális szennyvíz elsikkasztását szolgáló közműpótló létesítmény megvalósítását, átalakítását, megszüntetését hivatalból is elrendelheti, ha a jogellenes vagy káros létesítéssel, üzemeltetéssel, illetőleg a megfelelő létesítmény hiányával összefüggő, a vízgazdálkodási, környezetvédelmi és közegészségügyi követelményeket rögzítő jogszabályi rendelkezések érvényesülése azt szükségessé teszi.

Milyen engedély szükséges, ha az engedélyeztetni kívánt létesítmény nem felel meg a jogszabályban meghatározott feltételeknek (500 m3/év mennyiséget nem meghaladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló)?
Ha az engedélyeztetni kívánt szennyvízszikkasztó nem felel meg a jogszabályban megjelölt feltételeknek , a szennyvízszikkasztó megépítéséhez és használatbavételéhez vízjogi engedély szükséges. Az engedély a vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik.

Fontosabb fogalmak

Szennyvízszikkasztó: 500 m3/év mennyiséget nem meghaladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény

Vonatkozó jogszabályok

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormány Rendelet 1. § (3) bekezdés, 24. § (1) bekezdés c) pont, 24. § (2) bekezdés, 24. § (4)-(7) bekezdés,

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (2) bekezdés

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdés, 28/B. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés; 116. §

a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 3. § (1) bekezdés

a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV.10) EüM rendelet 8. § (2) bekezdés, 2. számú melléklet

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Melléklet XXII. pont 1. pont a) alpont, 2. pont a) és b) alpont

Kulcsszavak

Házi, kommunális, elsikkasztás, szennyvíz, közműpótló

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858