Akadálymentes verzió

Vízvezetési szolgalmi megállapodás jóváhagyása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00016

Az ügy rövid leírása

Az építtető (vízjogi engedélyes) és a létesítmény elhelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vízvezetési szolgalmi megállapodást kötnek. A felek szerződésének tartalmaznia kell a vízilétesítmény elhelyezésével és üzemeltetésével összefüggő használati korlátozások tartalmát, ideértve az ingatlannak a korlátozással érintett részét az első fokon eljáró ingatlanügyi hatóság által érvényes záradékkal ellátott változási vázrjazra történő utalással;, valamint a jogosultat (vízjogi engedélyest) és az ingatlan tulajdonosát érintő, a létesítéssel és a használattal összefüggő egyéb jogokat és kötelezettségeket. A nemzeti vagyonba tartozó vizek medrét érintő saját célú vízvezetési szolgalom létesítése esetén a megállapodásban a feleknek rendelkezniük kell a szolgalmi jog ellenértékéről. A felek megállapodása (szerződése) a vízügyi hatóság jóváhagyásával jön létre. A vízügyi hatóság a vízjogi létesítési engedélyben rendelkezik a jóváhagyásról.

Ki jogosult az eljárásra?

építettő, tulajdonos, vagyonkezelő
lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra

Milyen adatokat kell megadni?

ügyfél és képviselője neve, lakcíme/székhelye, a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét
A vízügyi hatóság a vízjogi létesítési engedélyben rendelkezik a szolgalmi megállapodás jóváhagyásáról.

Milyen iratok szükségesek?

A vízügyi hatóság által jóváhagyandó megállapodásnak (szerződésnek) tartalmaznia kell: a) a vízilétesítmény elhelyezésével és üzemeltetésével összefüggő használati korlátozások tartalmát, ideértve az ingatlannak a korlátozással érintett részét az első fokon eljáró ingatlanügyi hatóság által érvényes záradékkal ellátott változási vázrajzra történő utalással; b) a jogosultat (vízjogi engedélyest) és az ingatlan tulajdonosát érintő, a létesítéssel és a használattal összefüggő egyéb jogokat és kötelezettségeket. Az építtető (vízjogi engedélyes) és a létesítmény elhelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa között létrejött megállapodáson alapuló vízvezetési szolgalom esetén a felek szerződésének az a) és b) pontjában megjelölt adatokat is tartalmaznia kell. A nemzeti vagyonba tartozó vizek medrét érintő saját célú vízvezetési szolgalom esetén az a) és b) pontokban foglaltakon túl a megálalpodásnak tartalmaznia kell a szolgalmi jog ellenértékéről.
Tekintettel arra, hogy a vízühyi hatóság a szolgalmi megállapodást a vízjogi létesítési engedélyben hagyja jóvá, ezért a csatolt fájl (szolgalmi megállapodás - csatolandó dokumentumok - OVH00016) tartalmazza a vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló kérelem tartalmát. Be kell nyújtani továbbá a vízjogi létesítési engedély iránti kérelem mellékletét képező dokumentációt is.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A vízügyi hatóság a vízjogi létesítési engedélyben rendelkezik a szolgalmi megállapodás jóváhagyásáról, ezért a vízjogi létesítési engedélyre meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni (külön a jóváhagyásért nem kell díjat fizetni). A díjat átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) postai úton kell megfizetni.
A szakhatósági díjakat/illetéket a csatolt fájl - szakhatósági költségek tartalmazza.

Hol intézhetem el?

Az ügy tárgyát képező ingatlan helye szerint.
A vízügyi hatóság a vízjogi létesítési engedélyben rendelkezik a szolgalmi megállapodás jóváhagyásáról.

Ügyintézés határideje

A döntést a kérelem megérkezését követő naptól számított 45 napon belül kell meghozni.

Jogorvoslati lehetőség

Igen, van lehetőség fellebbezésre.
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.)
területileg illetékes vízügyi hatóság
döntés közlésétől számított 15 nap
A jogorvoslati eljárás díja az 1. mellékletben meghatározott díjtétel 50%-a.
Az eljáró hatóság által alapított vízvezetési, vízhasználati szolgalmi joggal terhelt ingatlan mindenkori tulajdonosa, használója által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj ingatlanonként 5000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nem áll rendelkezésre ügyféltájékoztató.
Mennyi az eljárás díja? - A szolgalmi megállapodás jóváhagyásának díját - amennyiben a szolgalom alapítására vízjogi engedélyezési eljárás során kerül sor - a díjat (7000 forint) a vízjogi eljárás díjához hozzászámítva kell megfizetni.
Milyen adatokat kell tartalmaznia a szolgalmi megállapodásnak? - A vízügyi hatóság által jóváhagyandó megállapodásnak (szerződésnek) tartalmaznia kell a) a vízilétesítmény elhelyezésével és üzemeltetésével összefüggő használati korlátozások tartalmát, ideértve az ingatlannak a korlátozással érintett részét a körzeti földhivatal által érvényes záradékkal ellátott változási vázrajzra történő utalással; b) a jogosultat (vízjogi engedélyest) és az ingatlan tulajdonosát érintő, a létesítéssel és a használattal összefüggő egyéb jogokat és kötelezettségeket. A nemzeti vagyonba tartozó vizek medrét érintő saját célú vízvezetési szolgalom esetén az a) és b) pontokban foglaltakon túl a megállapodásnak tartalmaznia kell a szolgalmi jog ellenértékéről.

Fontosabb fogalmak

vízvezetési szolgalmi jog: Az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles tűrni, hogy a vízügyi hatóság határozata alapján a közcélú vízilétesítményt az ingatlanán elhelyezzék és üzemeltessék, illetve az ehhez szükséges vízimunkákat elvégezzék, feltéve, ha az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki.

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 5. § (1) és (2) bekezdés, 15. § (7) bekezdés, 21. § (1) bekezdés b) pont, 35. §, 36. § (4) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 51. § (1) és (5) bekezdés, 68. §, 69. §, 71. § (1) bekezdés, 72. § (1)-(2) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §; a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 20. § (1) bekezdés, 28. § (1) bekezdés, 29. § (3) bekezdés, 30. § (1) bekezdés; a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. §, 6. § (1) bekezdés, 6. § (5)-(7) bekezdés, 11. §, 12. §, 15. §, 22. § (1) bekezdés, 27. § (1) bekezdés; a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. §, 2. számú melléklet; a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2.§ (3) bekezdés, 5. § (6) bekezdés, valamint 1. melléklet 59. pont; a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a)-e) pont, 12. § (5) bekezdés;
;

Kulcsszavak

vízjogi létesítési engedély, jóváhagyás, szolgalmi megállapodás, vízvezetési szolgalmi jog, használati korlátozások

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858