Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Víziközműbe való önálló bekötés esetén a szennyvíz előtisztító berendezés telepítéséhez elvi vízjogi engedély kiadása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00022

Az ügy rövid leírása

A vízügyi hatóság engedélyezi a víziközműbe való önálló bekötés esetén a szennyvíz előtisztító berendezés tervezését. Amennyiben a szennyvíz előtisztító berendezés építőipari műszaki engedéllyel (ÉME), vagy CE megfelelőségi jelöléssel rendelkezik, akkor a szennyvíz előtisztító berendezés telepítése nem vízjogi engedély köteles.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: építtető, tulajdonos, vagyonkezelő, az előbbiek megbízásából a tervező is kérheti

Kizáró okok: lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra

Milyen adatokat kell megadni?

ügyfél és képviselője neve, lakcíme/székhelye

Milyen iratok szükségesek?

Víziközműbe való önálló bekötés esetén a szennyvíz előtisztító berendezés telepítéséhez elvi vízjogi engedély kiadása iránti kérelem – csatolandó dokumentumok köre

Az elvi vízjogi engedély iránti kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
1) a tervezett műszaki megoldásnak ismertetését,
2) a megbízás alapján eljáró tervező esetén, a megbízás másolatát vagy az arról szóló igazolást.

Az elvi vízjogi engedély iránti kérelem tartalma:
A tervbe vett műszaki megoldás ismertetése
1. általában tartalmazza:
a) a vízgazdálkodási igények és a kielégítésükre tervbe vett vízimunka vízhasználatát vagy vízilétesítmény célját, valamint a megvalósítás választott műszaki megoldását,
b) a megvalósítás tervezett időtartamát, illetőleg annak ütemezését,
c) az esetleg már lefolytatott előzetes vizsgálatok (így például talajmechanikai, talajtani, szakvélemény, talajvízjárás-vizsgálat, előzetes környezeti tanulmány, az igénybe vett vízkészlet mennyiségi és minőségi paramétereinek értékelése) eredményét,
d) a vízgazdálkodási cél és a tervezett műszaki megoldás megítélése szempontjából jelentős egyéb körülményeket,
e) a vízgazdálkodási cél megvalósításával érintett térség 1:1000—1:5000, illetőleg a szükséges áttekintést nyújtó egyéb méretarányú helyszínrajzát, amely feltünteti
ea) a tervezett vízilétesítmények — vízgazdálkodási szempontból érintett — hatásterületét és annak határát,
eb) a műszaki hatásterületen elhelyezkedő vizeket, jelentősebb vízhasználatokat, illetőleg vízilétesítményeket és egyéb, a tervezett vízgazdálkodási cél megvalósítása szempontjából érintett létesítményeket,
ec) a tervezett vízimunka vagy vízilétesítmény helyét és elrendezését,
ed) a tervezett létesítményeknek az érintett és külön jogszabály szerint meghatározható területfelhasználási kategóriákba, terület- és településrendezési tervbe történő beilleszkedését (így például a bel- és külterület, nyomvonalas létesítmények szükséges részletességű feltüntetésével).

2. részleteiben tartalmazza az alábbi vízgazdálkodási céloktól függően az 1. pontban foglaltakon felül:
b) a szennyvízelvezetés esetén
ba) a keletkező szennyvizek mennyiségét és minőségét,
bb) a szennyvíz elhelyezésének módját, lehetőségeit, a befogadó megjelölésével,
bd) a szennyvíziszap keletkezésének, illetőleg elhelyezésének módját,
be) az 1. pontban meghatározott méretarányú helyszínrajzot, amelyen fel kell tüntetni a szennyvíz keletkezésének helyét, továbbá a szennyvíztisztító (kezelő) művek általános elrendezését, valamint a szennyvíz befogadóját és a bebocsátás helyét.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles. A díjat műszaki megoldásonként kell megfizetni, melynek mértéke 60 000 forint. A díjat átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) postai úton kell megfizetni.Az eljáró hatóságok számlaszámait a jogszabály rögzíti.
A szakhatósági eljárásokra tekintettel további eljárási költségekkel kell számolni.

Hol intézhetem el?

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Ügyintézés határideje

A döntést a kérelem megérkezését követő naptól számított 45 napon belül kell meghozni.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Igen. Van lehetőség fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.)

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): területileg illetékes vízügyi hatóság

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): döntés közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: Az igazgatási szolgáltatási díjtétel 50 %-a.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki lehet az elvi vízjogi engedély engedélyese? - Építtető, tulajdonos, vagyonkezelő, az előbbiek megbízásából a tervező .
Hány évig hatályos az elvi vízjogi engedély, és meghosszabítható-e? - Az elvi vízjogi engedély az abban meghatározott vízimunka vagy vízilétesítmény vízjogi létesítési engedélyének jogerőre emelkedéséig, de legfeljebb az elvi vízjogi engedély jogerőre emelkedésétől számított 2 évig hatályos, amely egy esetben, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható, ha a kiadásának alapjául szolgáló körülmények (feltételek) változatlanok.
Mi minősül szennyvíz előtisztító berendezésnek? - a szennyvízelvezető mű káros szennyezésének megelőzését szolgáló műtárgy (vízilétesítmény), amely a szennyvíz bebocsátás előtti tisztítását biztosítja.
Mit jelent az ÉME engedély, CE megfelelőség? - Építőipari műszaki engedély (ÉME): Magyarországon kijelölt jóváhagyó szervezet által - más jóváhagyott műszaki specifikáció hiányában - kiadott műszaki specifikáció, amely tartalmazza a termékre vonatkozó műszaki követelményeket és alkalmazási feltételeket, beleértve a szállításra, tárolásra, beépítésre, üzemeltetésre és az alkalmazható műszaki megoldásra, eljárásra, technológiára vonatkozó követelményeket, továbbá azok vizsgálati, megfelelőség igazolási módozatait is.
megfelelőség igazolás: olyan vizsgálatokon alapuló dokumentum, amely igazolja, hogy a termék, illetve műszaki megoldás megfelel a rá vonatkozó műszaki specifikációkban foglalt követelményeket.
építési termékre CE megfelelőségi jelölés csak akkor helyezhető el, ha a megfelelőség igazolása honosított harmonizált szabvány vagy európai műszaki engedély alapján történt és a termék megfelel valamennyi rá vonatkozó jogszabályban meghatározott alapvető követelménynek.

Fontosabb fogalmak

szennyvíz előtisztító (előkezelő) berendezés: a szennyvízelvezető mű káros szennyezésének megelőzését szolgáló műtárgy (vízilétesítmény), amely a szennyvíz bebocsátás előtti tisztítását biztosítja.
Építőipari műszaki engedély (ÉME): Magyarországon kijelölt jóváhagyó szervezet által - más jóváhagyott műszaki specifikáció hiányában - kiadott műszaki specifikáció, amely tartalmazza a termékre vonatkozó műszaki követelményeket és alkalmazási feltételeket, beleértve a szállításra, tárolásra, beépítésre, üzemeltetésre és az alkalmazható műszaki megoldásra, eljárásra, technológiára vonatkozó követelményeket, továbbá azok vizsgálati, megfelelőség igazolási módozatait is.
megfelelőség igazolás: olyan vizsgálatokon alapuló dokumentum, amely igazolja, hogy a termék, illetve műszaki megoldás megfelel a rá vonatkozó műszaki specifikációkban foglalt követelményeket.

Vonatkozó jogszabályok

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet

a vízügyi és vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 2. § (3) bekezdés

Kulcsszavak

szennyvíz előtisztító (előkezelő) berendezés, építőipari műszaki engedély (ÉME), CE minősítés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858