Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Víziközműbe való önálló bekötés esetén a szennyvíz előtisztító berendezés telepítéséhez vízjogi létesítési engedély kiadása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00023

Az ügy rövid leírása

A vízügyi hatóság engedélyezi a víziközműbe való önálló bekötés esetén a szennyvíz előtisztító berendezés üzemeltetését. Amennyiben a szennyvíz előtisztító berendezés építőipari műszaki engedéllyel (ÉME), vagy CE megfelelőségi jelöléssel rendelkezik, akkor a szennyvíz előtisztító berendezés telepítése nem vízjogi engedély köteles.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Aki a létesítmény üzemeltetésével járó - a jogszabályokban és a hatósági előírásokban meghatározott - jogokat és kötelezettségeket közvetlenül gyakorolja, illetve teljesíti.

Kizáró okok: lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra

Milyen adatokat kell megadni?

ügyfél és képviselője neve, lakcíme/székhelye, környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ)

Milyen iratok szükségesek?

A vízjogi létesítési engedély iránti kérelem tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell az alábbiakat:
1) az engedélyes megnevezését, címét (székhelyét);
2) a kérelem időpontjában érvényes elvi vízjogi engedély esetén a határozat számának megjelölését;
3) az engedélyezési tervek nyolc példányát, a tervezői jogosultság igazolását;
4) ha a tervezett vízimunka vagy vízilétesítmény közműveket érint, a közmű kezelőjének (üzemeltetőjének) — az engedélyezési tervdokumentációra alapozott, a kérelemmel összefüggő — nyilatkozatát, illetőleg hozzájárulását;
5) a tervezett vízhasználattal, vízimunka elvégzésével, a vízilétesítmény megépítésével érintett ingatlanra vonatkozó tulajdonjog igazolását;
6) ha a 5) pont szerinti ingatlan nem az engedélyes (építtető) tulajdona — a közcélú vízilétesítmény elhelyezését biztosító vízvezetési szolgalom alapításának esetét kivéve [a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 20. § (1) bekezdés] — az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó jogcím igazolását, vízilétesítmény megvalósítása esetén a létesítmény tulajdonjogát is érintő a földtulajdonossal kötött, az ingatlanhasználattal járó kölcsönös jogokat és kötelezettségeket rögzítő megállapodást.
Az engedélyezési dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
1. Műszaki leírás
a) az előtisztítást szolgáló vízilétesítmény (műtárgy) helyének megnevezése, a létesítménnyel érintett földrészletek ingatlan-nyilvántartási azonosítási adatai (helyrajzi szám), valamint a tulajdonviszonyok megjelölése;
b) vízgazdálkodási területi adatok
ba) szennyvíz keletkezésének helye (üzem, intézmény, telephely, üzemrész), valamint a gyártástechnológia rövid jellemzése,
bb) keletkező szennyvíz mennyiségi és minőségi adatai, a kérelem időpontjában és távlati bontásban, valamint a meglévő szennyvízkezelésre, előtisztításra vonatkozó adatok,
bc) a tervezett előtisztítási technológia, a cél, az alkalmazott megoldás lényege, várható eredménye, kapcsolata az üzem vízgazdálkodási adottságaival és a szennyvízelvezető művel;
c) a tervezett létesítmények (műtárgyak) műszaki jellemző adatai (mennyiségi, minőségi, kapacitás), a szennyvízelvezetés jellege;
d) az előtisztítás hatásfoka, az előtisztított szennyvíz jellemzői, a közüzemi szennyvízelvezető műbe bebocsátás helye, továbbá az előtisztítás során keletkező hulladékok, iszapok veszélyességi besorolása, mennyisége, várható minősége, a hasznosítás és elhelyezés módja;
e) a technológiai számítások, segédanyagok, azok adagolási módja, irányítástechnikai jellemzők;
f) jogszabályban meghatározott védőtávolságok, illetve az erre vonatkozó adatok;
g) a próbaüzemi előírások, a próbaüzemi, kezelési és karbantartási előírások, a próbaüzem alatt keletkező szennyvíz elhelyezésének rendezését is beleértve.
2. Áttekintő helyszínrajz M: 1:5000 vagy 1:1000
3. Részletes helyszínrajz a szükséges méretben, amely feltünteti
a) a szennvízkibocsátó üzemet, annak helyrajzi szám szerinti határoló vonalát;
b) a tervbe vett előtisztítót, a közüzemi szennyvízelvezető művet, a bebocsátási pontot, a szükséges vízszintes és magassági jellemzőkkel.
4. Működési hossz-szelvény és keresztszelvény, kapcsolási vázrajz, szükség szerint.
5. A műtárgyak részletes tervei a szükséges műszaki paraméterekkel, irányítástechnikai berendezésekkel és a berendezések vezérlésével.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles. A díjat műszaki megoldásonként kell megfizetni, melynek mértéke 60 000 forint. A díjat átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) postai úton kell megfizetni.Az eljáró hatóságok számlaszámait a jogszabály rögzíti.
A szakhatósági eljárásokra tekintettel további eljárási költségekkel kell számolni.

Hol intézhetem el?

vízügyi hatóság

Ügyintézés határideje

A döntést a kérelem megérkezését követő naptól számított 45 napon belül kell meghozni.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Igen, van lehetőség fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.)

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): elsőfokú vízügyi hatóság

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): döntés közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: Az igazgatási szolgáltatási díjtétel 50 %-a.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki lehet a vízjogi üzemeltetési engedély engedélyese? - Aki a létesítmény üzemeltetésével járó - a jogszabályokban és a hatósági előírásokban meghatározott - jogokat és kötelezettségeket közvetlenül gyakorolja, illetve teljesíti.
Milyen szempontok alapján állapítja meg az eljáró hatóság a vízjogi üzemeltetési engedély hatályát? - A hatóság az engedély hatályának megállapítása során különösen a létesítmény vízgazdálkodási rendeltetését, műszaki jellemzőit, az üzemeltetéssel összefüggő szakhatósági állásfoglalásokban meghatározott és engedélyben előírt egyéb feltételeket értékeli és veszi figyelembe.
Mi minősül szennyvíz előtisztító berendezésnek? - a szennyvízelvezető mű káros szennyezésének megelőzését szolgáló műtárgy (vízilétesítmény), amely a szennyvíz bebocsátás előtti tisztítását biztosítja.
Mit jelent az ÉME engedély, CE megfelelőség? - Építőipari műszaki engedély (ÉME): Magyarországon kijelölt jóváhagyó szervezet által - más jóváhagyott műszaki specifikáció hiányában - kiadott műszaki specifikáció, amely tartalmazza a termékre vonatkozó műszaki követelményeket és alkalmazási feltételeket, beleértve a szállításra, tárolásra, beépítésre, üzemeltetésre és az alkalmazható műszaki megoldásra, eljárásra, technológiára vonatkozó követelményeket, továbbá azok vizsgálati, megfelelőség igazolási módozatait is.
megfelelőség igazolás: olyan vizsgálatokon alapuló dokumentum, amely igazolja, hogy a termék, illetve műszaki megoldás megfelel a rá vonatkozó műszaki specifikációkban foglalt követelményeket.

Fontosabb fogalmak

szennyvíz előtisztító (előkezelő) berendezés: a szennyvízelvezető mű káros szennyezésének megelőzését szolgáló műtárgy (vízilétesítmény), amely a szennyvíz bebocsátás előtti tisztítását biztosítja.
Építőipari műszaki engedély (ÉME): Magyarországon kijelölt jóváhagyó szervezet által - más jóváhagyott műszaki specifikáció hiányában - kiadott műszaki specifikáció, amely tartalmazza a termékre vonatkozó műszaki követelményeket és alkalmazási feltételeket, beleértve a szállításra, tárolásra, beépítésre, üzemeltetésre és az alkalmazható műszaki megoldásra, eljárásra, technológiára vonatkozó követelményeket, továbbá azok vizsgálati, megfelelőség igazolási módozatait is.
megfelelőség igazolás: olyan vizsgálatokon alapuló dokumentum, amely igazolja, hogy a termék, illetve műszaki megoldás megfelel a rá vonatkozó műszaki specifikációkban foglalt követelményeket.
építési termékre CE megfelelőségi jelölés csak akkor helyezhető el, ha a megfelelőség igazolása honosított harmonizált szabvány vagy európai műszaki engedély alapján történt és a termék megfelel valamennyi rá vonatkozó jogszabályban meghatározott alapvető követelménynek.

Vonatkozó jogszabályok

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet

a vízügyi és vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 2. § (3) bekezdés

Kulcsszavak

szennyvíz előtisztító (előkezelő) berendezés, építőipari műszaki engedély (ÉME), CE minősítés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858