Akadálymentes verzió

Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban, illetőleg korhatár előtti ellátásban részesülő személy adataiban bekövetkezett változás átvezetése iránti kérelem

Kódszám

NYUFI00143

Az ügy rövid leírása

A saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban, illetőleg korhatár előtti ellátásban részesülő személy minden olyan tényt, illetve adatot köteles a  Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé 15 napon belül írásban bejelenteni, amely az ellátásra való jogosultságát, vagy annak folyósítását érinti, így különösen
  • a személyes adatokban bekövetkezett változást, lakcím-, folyósítási cím-, folyósítás módjának változását
  • a külföldi tartózkodást, amennyiben annak tartama meghaladja a 90 napot,
  • szabadságvesztést (előzetes letartóztatást),
  • keresőtevékenység folytatását,
  • a 16. életévet betöltött árvaellátásra jogosult a tanulmányaiban történt változást,
  • özvegyi nyugdíjban részesülő esetén, amennyiben az özvegy nem töltötte be a reá irányadó korhatárt, a házasságkötést,
A gondnokság vagy gyámság alatt álló személy adataiban bekövetkezett változásokat a gondnok, vagy gyám köteles bejelenteni.

Az elhalálozás tényének bejelentése a közös háztartásban élők illetve az örökös kötelezettsége.

Ki jogosult az eljárásra?

Az ellátásban részesülő, a törvényes képviselője, illetőleg meghatalmazottja.Milyen adatokat kell megadni?

Nyugdíjfolyósítási törzsszám, TAJ-szám, folyósítási név, folyósítási lakcím és a megváltozott folyósítást befolyásoló adat.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum.
A célszerűen csatolandó dokumentumok pl.: névváltozás esetén a névváltozásról szóló eredeti okirat, házasságkötés esetén a házassági anyakönyvi kivonat, az árvaellátásra jogosult tanulmányaiban történt változás esetén a köznevelési vagy felsőoktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolás.Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A folyósításhoz kapcsolódó bejelentéssel összefüggő eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az ellátások folyósítása a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hatáskörébe tartozik, amely szerv feladatait az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 45 nap.

Jogorvoslati lehetőség

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozata ellen fellebbezésre nincs lehetőség, a döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető – jogszabálysértésre történő hivatkozással - a lakóhely szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságon. Folyósítási adatváltozás átvezetése esetén sincs mód fellebbezésre.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elsőfokú döntése a közléssel véglegessé válik. A döntés bírósági felülvizsgálata a határozat közlésétől számított 30 napon belül kezdeményezhető – jogszabálysértésre történő hivatkozással - a lakóhely szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságon.
A határozat bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető jogszabálysértésre történő hivatkozással a lakóhely szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságon.
A döntés elleni keresetlevelet az elsőfokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani.
A döntés közlésétől számított 30 nap.
A keresetlevél benyújtása illeték- és költségmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban, illetőleg korhatár előtti ellátásban részesülő személy minden olyan tényt, illetve adatot köteles a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé 15 napon belül írásban bejelenteni, amely az ellátásra való jogosultságát, vagy annak folyósítását érinti, így különösen a személyes adatokban bekövetkezett változást, lakcím-, folyósítási cím-, folyósítás módjának változását, a külföldi tartózkodást (amennyiben annak tartama meghaladja a 90 napot), szabadságvesztést (előzetes letartóztatást), névváltozást, keresőtevékenység folytatását, a 16. életévet betöltött árvaellátásra jogosult a tanulmányaiban történt változást, özvegyi nyugdíjban részesülő esetén, amennyiben az özvegy nem töltötte be a reá irányadó korhatárt, a házasságkötés tényét.

A bejelentést a folyósítási törzsszámra hivatkozással kell teljesíteni.

A gondnokság vagy gyámság alatt álló személy adataiban bekövetkezett változásokat a gondnok, vagy gyám köteles bejelenteni.

Az elhalálozás tényének bejelentése a közös háztartásban élők illetve az örökös kötelezettsége.

Amennyiben az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt saját jogú nyugellátásban, illetőleg korhatár előtti ellátásban részesülő személy keresőtevékenységet folytat, és a nyugdíjjárulék alapját képező keresete meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér – minimálbér – összegének tizennyolcszorosát, 2018-ban 138 000 Ft x 18 = 2 484 000 Ft. (éves keretösszeg), a következő hónap 1. napjától a tárgyév végéig, de legfeljebb az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárig az ellátás folyósítását szüneteltetni kell. Ha a keretösszeg túllépésére decemberben kerül sor, a decemberi ellátást vissza kell fizetni.

A saját jogú nyugellátásban, illetőleg korhatár előtti ellátásban részesülő személy ellátását keresőtevékenység miatt szüneteltetni kell, ha az érintett közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati viszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll.

Ha a 16. életévét betöltött árva tanulmányait nappali oktatási formában folytatja, az árvaellátás a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a 25. életév betöltéséig jár. Ha a jogosultság megszűnése előtt a gyermek megváltozott munkaképességűvé válik, ennek tartamára az árvaellátás életkorra tekintet nélkül megilleti. Nem érinti az árvaellátásra jogosultságot, ha a gyermek vagy életben maradt szülője házasságot köt, vagy örökbe fogadják. Iskolai tanulmányok címén azt a gyermeket is megilleti az árvaellátás, aki az iskola igazolása szerint betegsége, testi vagy szellemi fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi, 25 évesnél fiatalabb és felnőttképzésben vesz részt, feltéve, hogy a felnőttképzés nem távoktatási formában folyik, és a képzés heti átlagos óraszáma eléri a hét órát.

Az árvaellátásra jogosult gyermekek tartása címén megállapított özvegyi nyugdíjra jogosultság megszűnik, ha már egyik gyermeket sem illeti meg az árvaellátás.

Ha az özvegy a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító életkor betöltése előtt házasságot köt, akkor az özvegyi nyugdíjra való jogosultsága megszűnik.
Mikor kell bejelenteni a címváltozást-számlaszám változást?
A változást követő 15 napon belül.

Fontosabb fogalmak

Éves keretösszeg: a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér – minimálbér – összegének tizennyolcszorosa, 2018-ban 138 000 Ft x 18 = 2 484 000 Ft.

Közszolgálati jogviszony: közalkalmazotti jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, állami szolgálati jogviszony, állami vezetői szolgálati jogviszony, köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszony, bírói szolgálati viszony, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony, ügyészségi szolgálati viszony, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszony.


Vonatkozó jogszabályok

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
 
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény

a
Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

címváltozás, számlaszám változás, névváltozás, külföldi tartózkodás, keretösszeg, közszolgálati jogviszony

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858