Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban, illetőleg korhatár előtti ellátásban részesülő személy adataiban bekövetkezett változás átvezetése iránti kérelem

Kódszám

NYUFI00143

Az ügy rövid leírása

A saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban, illetőleg korhatár előtti ellátásban részesülő személy minden olyan tényt, illetve adatot köteles az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága felé 15 napon belül írásban bejelenteni, amely az ellátásra való jogosultságát, vagy annak folyósítását érinti, így különösen a külföldi tartózkodást (amennyiben annak tartama meghaladja a 90 napot), szabadságvesztést (előzetes letartóztatást), névváltozást, keresőtevékenység folytatását, a 16. életévet betöltött árvaellátásra jogosult a tanulmányaiban történt változást, az özvegy az újabb házasságkötés tényét. A gondnokság vagy gyámság alatt álló személy adataiban bekövetkezett változásokat a gondnok, vagy gyám köteles bejelenteni. Az elhalálozás tényének bejelentése a közös háztartásban élők illetve az örökös kötelezettsége.

Ki jogosult az eljárásra?

Az ellátásban részesülő, a törvényes képviselője, illetőleg meghatalmazottja.


Nem kötelező a személyes eljárás, az ügyben lehetőség van arra, hogy az ügyfél helyett törvényes képviselője vagy meghatalmazottja járjon el.

Milyen adatokat kell megadni?

Nyugdíjfolyósítási törzsszám, TAJ-szám, folyósítási név, folyósítási lakcím és a megváltozott folyósítást befolyásoló adat.

Milyen iratok szükségesek?

Névváltozás esetén a névváltozásról szóló eredeti okirat, házasságkötés esetén a házassági anyakönyvi kivonat, az árvaellátásra jogosult tanulmányaiban történt változás esetén a köznevelési vagy felsőoktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolás. Az egyéb adatváltozási kérelemhez nincs kötelezően csatolandó dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban, illetőleg korhatár előtti ellátásban részesülő személy adataiban bekövetkezett változással kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága

Ügyintézés határideje

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek eljárásaiban - ha az adott eljárás tekintetében jogszabály másként nem rendelkezik - az ügyintézési határidő harminc nap.

Jogorvoslati lehetőség

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozata ellen fellebbezésre nincs lehetőség, a döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető – jogszabálysértésre történő hivatkozással - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon. Folyósítási adatváltozás átvezetése esetén sincs mód fellebbezésre.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elsőfokú döntése a közléssel jogerőssé válik. A döntés bírósági felülvizsgálata a határozat közlésétől számított 30 napon belül kezdeményezhető – jogszabálysértésre történő hivatkozással - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon.
A határozat bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető jogszabálysértésre történő hivatkozással a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon.
A döntés elleni keresetlevelet az elsőfokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani.
A döntés közlésétől számított 30 nap.
A keresetlevél benyújtása illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban, illetőleg korhatár előtti ellátásban részesülő személy minden olyan tényt, illetve adatot köteles az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága felé 15 napon belül írásban bejelenteni, amely az ellátásra való jogosultságát, vagy annak folyósítását érinti, így különösen a külföldi tartózkodást (amennyiben annak tartama meghaladja a 90 napot), szabadságvesztést (előzetes letartóztatást), névváltozást, keresőtevékenység folytatását, a 16. életévet betöltött árvaellátásra jogosult a tanulmányaiban történt változást, az özvegy az újabb házasságkötés tényét.

A gondnokság vagy gyámság alatt álló személy adataiban bekövetkezett változásokat a gondnok, vagy gyám köteles bejelenteni.

Az elhalálozás tényének bejelentése a közös háztartásban élők illetve az örökös kötelezettsége.

Amennyiben az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt saját jogú nyugellátásban, illetőleg korhatár előtti ellátásban részesülő személy keresőtevékenységet folytat, és a nyugdíjjárulék alapját képező keresete meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér – minimálbér – összegének tizennyolcszorosát, 2017-ben 127.500 Ft x 18 = 2 295 000 Ft (éves keretösszeg), a következő hónap 1. napjától a tárgyév végéig, de legfeljebb az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárig az ellátás folyósítását szüneteltetni kell. Ha a keretösszeg túllépésére decemberben kerül sor, a decemberi ellátást vissza kell fizetni.

A saját jogú nyugellátásban, illetőleg korhatár előtti ellátásban részesülő személy ellátását keresőtevékenység miatt szüneteltetni kell, ha az érintett közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati viszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll.

Ha a 16. életévét betöltött árva tanulmányait nappali oktatási formában folytatja, az árvaellátás a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a 25. életév betöltéséig jár. Ha a jogosultság megszűnése előtt a gyermek megváltozott munkaképességűvé válik, ennek tartamára az árvaellátás életkorra tekintet nélkül megilleti. Nem érinti az árvaellátásra jogosultságot, ha a gyermek vagy életben maradt szülője házasságot köt, vagy örökbe fogadják. Iskolai tanulmányok címén azt a gyermeket is megilleti az árvaellátás, aki az iskola igazolása szerint betegsége, testi vagy szellemi fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi, 25 évesnél fiatalabb és felnőttképzésben vesz részt, feltéve, hogy a felnőttképzés nem távoktatási formában folyik, és a képzés heti átlagos óraszáma eléri a hét órát.

Az árvaellátásra jogosult gyermekek tartása címén megállapított özvegyi nyugdíjra jogosultság megszűnik, ha már egyik gyermeket sem illeti meg az árvaellátás.

Ha az özvegy a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító életkor betöltése előtt házasságot köt, akkor az özvegyi nyugdíjra való jogosultsága megszűnik.

Mikor kell bejelenteni a címváltozást-számlaszám változást?
Elsősorban a változást követő 15 napon belül, azonban amennyiben lehetőség van rá inkább korábban, mivel az átvezetés nem biztos, hogy követő hónaptól megtörténhet ( mivel az Igazgatóság nem tárgyhónapra dolgozik).

Hozzátartozó folyószámlájára utalható-e a nyugdíjas ellátása?

Abban az esetben, ha a nyugdíjas társtulajdonos a hozzátartozóval.

Email-ben, faxon bejelenthető-e a változás?
Nem. A változás iránti kérelmet ügyfélkapun, levélben illetve nyomtatványon, sajátkezű aláírással ellátva lehet bejelenteni.

Bejelentheti-e a feleség a férj adatváltozását?
Nem. A bejelentést (mivel mindkettejüket érinti) mindkettejük aláírásával ellátva lehet végrehajtani.
Számlaszám változás esetében mindkettejüknek külön-külön ki kell tölteniük az erre vonatkozó nyomtatványt.

Hányszor lehet címet változtatni; számlaszámot változtatni; számláról címre és címről számlára változtatni?
Bármennyiszer lehet, nincs eljárásbeli gátja annak, hogy hányszor kérheti a változás végrehajtását.

Nyári hónapokra a lányához /fiához költözik a nyugdíjas, van-e lehetőség 2-3 hónapra is változtatni a folyósításon?
Igen, lehetséges. Kérésére (amennyiben időben érkezik bejelentése) a kért hónapokra más címre is utalható az ellátása.

Honnan fogja tudni, hogy kérelme elintézésre került?
A kérelem végrehajtásáról értesítést küld a folyósító szerv, amelyben közli, hogy mely hónaptól foganatosította a változást.


Fontosabb fogalmak

Éves keretösszeg: a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér – minimálbér – összegének tizennyolcszorosa, 2017-bean 127.500 Ft x 18 = 2 295 000 Ft

Közszolgálati jogviszony: közalkalmazotti jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, állami szolgálati jogviszony, állami vezetői szolgálati jogviszony, köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszony, bírói szolgálati viszony, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony, ügyészségi szolgálati viszony, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszony


Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör és illetékesség:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés,
a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 2. § (1)-(2) bekezdés,
az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 73/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. §
Ügyintézési határidő:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 72. § (1) bekezdés,
Eljárási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 64. § (1) bekezdés, 95. § (3) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. §, 29. §, 30. §, 31. §, 34. § (1), (3), (4) bekezdése, 37. § (3) bekezdés, 40. §, 51. §, 65-69. §, 71-72. §, 73/A. §, 81/A-81/B. §, 95-97. §, 100. §, 109. §
Elbírálási, folyósítási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 55. § (4) bekezdés, 79. §, 97. § (1) bekezdés,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 73. §, 73/A. §, 75. §, 75/C. §, 75/D. §, 76. §

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Kulcsszavak

címváltozás, számlaszám változás, névváltozás, külföldi tartózkodás, keretösszeg, közszolgálati jogviszony

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858