Akadálymentes verzió

Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított nyugellátás ismételt folyósítása iránti kérelem.

Kódszám

NYUFI00145

Az ügy rövid leírása

Az alábbi okok miatt megszüntetett vagy szüneteltetett nyugellátás újrafolyósítása iránti kérelem:

- bejelentési kötelezettség, illetve jogszabályban előírt rendszeres igazolás, adatközlés elmulasztása,
- előzetes letartóztatás és szabadságvesztés idejére vonatkozó eltérő rendelkezés,
- külföldön élő vagy tartózkodó személy adategyeztetésének elmulasztása,
- a nyugellátásban részesülő kérelme,
- közszolgálati jogviszony fennállása.

Ki jogosult az eljárásra?

Az ellátásban részesülő, törvényes képviselője, illetőleg meghatalmazottja.
Nem kötelező a személyes eljárás, az ügyben lehetőség van arra, hogy az ügyfél helyett törvényes képviselője vagy meghatalmazottja járjon el.

Milyen adatokat kell megadni?

Nyugdíjfolyósítási törzsszám, TAJ-szám, folyósítási név, folyósítási lakcím.

Milyen iratok szükségesek?

A folyósítás-megszüntetés okától függően a jogszabályban előírt igazolás, külföldön élő vagy tartózkodó személy esetén az elmulasztott adategyeztető nyomtatvány. Közszolgálati jogviszony fennállása miatt szüneteltetett nyugellátás esetén a jogviszony megszünését igazoló dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A társadalombiztosítási nyugellátás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárások, valamint az e törvény szerinti más eljárások - kivétellel - illeték- és költségmentesek.

Hol intézhetem el?

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága

Ügyintézés határideje

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek eljárásaiban az ügyintézési határidő harminc nap.

Jogorvoslati lehetőség


A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elsőfokú döntése ellen fellebbezésre nincs lehetőség, a döntés a közléssel jogerőssé válik. A döntés bírósági felülvizsgálata a határozat közlésétől számított 30 napon belül kezdeményezhető – jogszabálysértésre történő hivatkozással - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon.
A döntés elleni keresetlevelet az elsőfokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani.
A társadalombiztosítási nyugellátás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárások, valamint az e törvény szerinti más eljárások- kivétellel- illeték- és költségmentesek.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ha a kiutalt nyugellátás – a nyugdíjfolyósító szerv ügykörén kívüli okból – a megadott folyósítási címről vagy fizetési számláról visszaérkezik és az ellátott felkutatására tett intézkedések eredménytelenek maradnak, akkor az ellátás további folyósítását meg kell szüntetni. A jogosultság tényének későbbi bizonyítása esetén az ellátást újból kell folyósítani, a nem folyósított nyugellátást legfeljebb öt évre visszamenőleg lehet kiutalni.

Amennyiben a nyugdíjas - beleszámítva az őrizetbe vétel idejét is - előzetes letartóztatásban van, illetve szabadságvesztés büntetését tölti, kérelmére az ellátását az általa visszavonásig érvényes szabályszerű meghatalmazással ellátott személy kezéhez, vagy az általa megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára, vagy a büntetés-végrehajtási intézethez, de a nyugdíjas részére kell utalni. Amennyiben a jogosult ellátását postai kézbesítés útján kapja és nem rendelkezik annak fentiek szerinti folyósításáról, akkor a folyósítást meg kell szüntetni. A nyugdíjas a szabadságvesztés letöltése alatt vagy után előterjesztett kérelmére az ellátást a szabadságvesztés teljes időtartamára ki kell utalni.

A nyugdíjfolyósító szerv minden év márciusában a külföldön élő vagy tartózkodó személyre nézve naptári évenként adategyeztetést végez. Amennyiben a nyugdíjas részére kiküldött adategyeztető lap pontosan kitöltve, aláírva, s a jogosult sajátkezű aláírását közjegyző vagy külföldi hatóság vagy Magyarország külképviseleti szerve által hitelesíttetve egy hónapon belül nem érkezik vissza, illetve annak pontatlan kitöltése miatt a jogosultság fennállása nem állapítható meg, az ellátás folyósítása szüneteltetésre kerül. A jogosultság későbbi igazolása esetén az ellátást legfeljebb öt évre visszamenőleg lehet kiutalni.

A nyugdíjas kérelmére az öregségi nyugdíj folyósítását mindaddig szüneteltetni kell, amíg annak újbóli folyósítását nem kéri. Az újbóli folyósításáról a nyugdíjas erre irányuló kérelme alapján a nyugdíjfolyósító szerv határoz, ha a saját jogú nyugellátás jogosultsági feltételei fennállnak. A nyugdíjat a kérelem benyújtását követő naptári hónap első napjától kell ismételten folyósítani.

Az öregségi nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas közszolgálati jogviszonyban áll. Az öregségi nyugdíj az ellátott kérelmére akkor folyósítható újból, ha a jogosult igazolja a közszolgálati jogviszony megszűnését.

Fontosabb fogalmak

Közszolgálati jogviszony: közalkalmazotti jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, állami szolgálati jogviszony, állami vezetői szolgálati jogviszony, köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszony, bírói szolgálati viszony, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony, ügyészségi szolgálati viszony, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszony

Külföldön élő vagy tartózkodó személy adategyeztetése: A nyugdíjfolyósító szerv minden év márciusában a külföldön élő vagy tartózkodó személyre nézve naptári évenként adategyeztetést végez. Az ebből a célból a nyugdíjas részére kiküldött nyomtatványt pontosan kitöltve, aláírva, s a jogosult saját kezű aláírását közjegyző vagy külföldi hatóság vagy Magyarország külképviseleti szerve által hitelesíttetve, egy hónapon belül kell visszaküldeni.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör és illetékesség:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés, 3. § (4) bekezdés e) pont,
 az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 73/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. §
Ügyintézési határidő:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 72. § (1) bekezdés,
Eljárási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI törvény 64. § (1) bekezdés, 95. § (3) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. §, 29. §, 30. §, 31. §, 34. § (1), (3), (4) bekezdése, 37.,§ (3) bekezdés, 40. §, 51. §, 65-69.,§, 71-72.,§, 73/A. §, 81/A-81/B. §, 95-97. §, 100. §, 109. §
Elbírálási, folyósítási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/A. §, 83/C. § (4)-(5) bekezdés, 97. § (1), (5) bekezdés,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6) Korm. rendelet 73. § (2) bekezdés, 73/A. § (2) bekezdés, 75/C. §, 76. § (2) bekezdés

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság elektronikus ügyintézési portálja: https://e-ugyintezes.onyf.hu/
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyomtatványtár portálja: https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp
A nyugdíjfolyósítással összefüggő ügyintézési tájékoztatók
A nyugdíjfolyósítása melletti keresőtevékenységgel kapcsolatos tájékoztatók

Kulcsszavak

címváltozás, számlaszám változás, szüneteltetés megszüntetése, közszolgálati jogviszony, ismételt folyósítás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858