Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított nyugellátás ismételt folyósítása iránti kérelem

Kódszám

NYUFI00145

Az ügy rövid leírása

Az alábbi okok miatt megszüntetett vagy szüneteltetett nyugellátás újrafolyósítása iránti kérelem:

- bejelentési kötelezettség, illetve jogszabályban előírt rendszeres igazolás, adatközlés elmulasztása,
- előzetes letartóztatás és szabadságvesztés idejére vonatkozó eltérő rendelkezés,
- külföldön élő vagy tartózkodó személy adategyeztetésének elmulasztása,
- a nyugellátásban részesülő kérelme,
- közszolgálati jogviszony fennállása.

Ki jogosult az eljárásra?

Az ellátásban részesülő, törvényes képviselője, illetőleg meghatalmazottja.

Milyen adatokat kell megadni?

Nyugdíjfolyósítási törzsszám, TAJ-szám, folyósítási név, folyósítási lakcím.

Milyen iratok szükségesek?

A folyósítás-megszüntetés okától függően a jogszabályban előírt igazolás, külföldön élő vagy tartózkodó személy esetén az elmulasztott adategyeztető nyomtatvány. Közszolgálati jogviszony fennállása miatt szüneteltetett nyugellátás esetén a jogviszony megszünését igazoló dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A folyósításhoz kapcsolódó bejelentéssel összefüggő eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az ellátások folyósítása, szüneteltetése a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hatáskörébe tartozik, amely szerv feladatait az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 45 nap.

Jogorvoslati lehetőség

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozata ellen fellebbezésre nincs lehetőség, a döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető – jogszabálysértésre történő hivatkozással - a lakóhely szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságon.
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elsőfokú döntése a közléssel véglegessé válik. A döntés bírósági felülvizsgálata a határozat közlésétől számított 30 napon belül kezdeményezhető – jogszabálysértésre történő hivatkozással - a lakóhely szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságon.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ha a kiutalt nyugellátás – a nyugdíjfolyósító szerv ügykörén kívüli okból – a megadott folyósítási címről vagy fizetési számláról visszaérkezik és az ellátott felkutatására tett intézkedések eredménytelenek maradnak, akkor az ellátás további folyósítását meg kell szüntetni. A jogosultság tényének későbbi bizonyítása esetén az ellátást újból kell folyósítani, a nem folyósított nyugellátást legfeljebb öt évre visszamenőleg lehet kiutalni.

Amennyiben a nyugdíjas - beleszámítva az őrizetbe vétel idejét is - előzetes letartóztatásban van, illetve szabadságvesztés büntetését tölti, kérelmére az ellátását az általa visszavonásig érvényes szabályszerű meghatalmazással ellátott személy kezéhez, vagy az általa megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára, vagy a büntetés-végrehajtási intézethez, de a nyugdíjas részére kell utalni. Amennyiben a jogosult ellátását postai kézbesítés útján kapja és nem rendelkezik annak fentiek szerinti folyósításáról, akkor a folyósítást meg kell szüntetni. A nyugdíjas a szabadságvesztés letöltése alatt vagy után előterjesztett kérelmére az ellátást a szabadságvesztés teljes időtartamára ki kell utalni.

A nyugdíjfolyósító szerv minden év márciusában a külföldön élő vagy tartózkodó személyre nézve naptári évenként adategyeztetést végez. Amennyiben a nyugdíjas részére kiküldött adategyeztető lap pontosan kitöltve, aláírva, s a jogosult sajátkezű aláírását közjegyző vagy külföldi hatóság vagy Magyarország külképviseleti szerve által hitelesíttetve egy hónapon belül nem érkezik vissza, illetve annak pontatlan kitöltése miatt a jogosultság fennállása nem állapítható meg, az ellátás folyósítása szüneteltetésre kerül. A jogosultság későbbi igazolása esetén az ellátást legfeljebb öt évre visszamenőleg lehet kiutalni.

A nyugdíjas kérelmére az öregségi nyugdíj folyósítását mindaddig szüneteltetni kell, amíg annak újbóli folyósítását nem kéri. Az újbóli folyósításáról a nyugdíjas erre irányuló kérelme alapján a nyugdíjfolyósító szerv határoz, ha a saját jogú nyugellátás jogosultsági feltételei fennállnak. A nyugdíjat a kérelem benyújtását követő naptári hónap első napjától kell ismételten folyósítani.

Az öregségi nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas közszolgálati jogviszonyban áll. Az öregségi nyugdíj az ellátott kérelmére akkor folyósítható újból, ha a jogosult igazolja a közszolgálati jogviszony megszűnését.

Fontosabb fogalmak

Közszolgálati jogviszony: közalkalmazotti jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, állami szolgálati jogviszony, állami vezetői szolgálati jogviszony, köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszony, bírói szolgálati viszony, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony, ügyészségi szolgálati viszony, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszony.

Külföldön élő vagy tartózkodó személy adategyeztetése: A nyugdíjfolyósító szerv minden év márciusában a külföldön élő vagy tartózkodó személyre nézve naptári évenként adategyeztetést végez. Az ebből a célból a nyugdíjas részére kiküldött nyomtatványt pontosan kitöltve, aláírva, s a jogosult saját kezű aláírását közjegyző vagy külföldi hatóság vagy Magyarország külképviseleti szerve által hitelesíttetve, egy hónapon belül kell visszaküldeni.

Vonatkozó jogszabályok

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
 
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény

a
Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

címváltozás, számlaszám változás, szüneteltetés megszüntetése, közszolgálati jogviszony, ismételt folyósítás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858