Akadálymentes verzió

Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított nyugellátás ismételt folyósítása iránti kérelem

Kódszám

NYUFI00145

Az ügy rövid leírása

Az alábbi okok miatt megszüntetett vagy szüneteltetett nyugellátás újrafolyósítása iránti kérelem:

- bejelentési kötelezettség, illetve jogszabályban előírt rendszeres igazolás, adatközlés elmulasztása,
- előzetes letartóztatás és szabadságvesztés idejére vonatkozó eltérő rendelkezés,
- külföldön élő vagy tartózkodó személy adategyeztetésének elmulasztása,
- a nyugellátásban részesülő kérelme,
- közszolgálati jogviszony fennállása.

Ki jogosult az eljárásra?

Az ellátásban részesülő, törvényes képviselője, illetőleg meghatalmazottja.

Milyen adatokat kell megadni?

Nyugdíjfolyósítási törzsszám, TAJ-szám, folyósítási név, folyósítási lakcím.

Milyen iratok szükségesek?

A folyósítás-megszüntetés okától függően a jogszabályban előírt igazolás, külföldön élő vagy tartózkodó személy esetén az elmulasztott adategyeztető nyomtatvány. Közszolgálati jogviszony fennállása miatt szüneteltetett nyugellátás esetén a jogviszony megszünését igazoló dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A folyósításhoz kapcsolódó bejelentéssel összefüggő eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az ellátások folyósítása, szüneteltetése a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hatáskörébe tartozik, amely szerv feladatait az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 45 nap.

Jogorvoslati lehetőség

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozata ellen fellebbezésre nincs lehetőség, a döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető – jogszabálysértésre történő hivatkozással - a lakóhely szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságon.
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elsőfokú döntése a közléssel véglegessé válik. A döntés bírósági felülvizsgálata a határozat közlésétől számított 30 napon belül kezdeményezhető – jogszabálysértésre történő hivatkozással - a lakóhely szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságon.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ha a kiutalt nyugellátás – a nyugdíjfolyósító szerv ügykörén kívüli okból – a megadott folyósítási címről vagy fizetési számláról visszaérkezik és az ellátott felkutatására tett intézkedések eredménytelenek maradnak, akkor az ellátás további folyósítását meg kell szüntetni. A jogosultság tényének későbbi bizonyítása esetén az ellátást újból kell folyósítani, a nem folyósított nyugellátást legfeljebb öt évre visszamenőleg lehet kiutalni.

Amennyiben a nyugdíjas - beleszámítva az őrizetbe vétel idejét is - előzetes letartóztatásban van, illetve szabadságvesztés büntetését tölti, kérelmére az ellátását az általa visszavonásig érvényes szabályszerű meghatalmazással ellátott személy kezéhez, vagy az általa megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára, vagy a büntetés-végrehajtási intézethez, de a nyugdíjas részére kell utalni. Amennyiben a jogosult ellátását postai kézbesítés útján kapja és nem rendelkezik annak fentiek szerinti folyósításáról, akkor a folyósítást meg kell szüntetni. A nyugdíjas a szabadságvesztés letöltése alatt vagy után előterjesztett kérelmére az ellátást a szabadságvesztés teljes időtartamára ki kell utalni.

A nyugdíjfolyósító szerv minden év márciusában a külföldön élő vagy tartózkodó személyre nézve naptári évenként adategyeztetést végez. Amennyiben a nyugdíjas részére kiküldött adategyeztető lap pontosan kitöltve, aláírva, s a jogosult sajátkezű aláírását közjegyző vagy külföldi hatóság vagy Magyarország külképviseleti szerve által hitelesíttetve egy hónapon belül nem érkezik vissza, illetve annak pontatlan kitöltése miatt a jogosultság fennállása nem állapítható meg, az ellátás folyósítása szüneteltetésre kerül. A jogosultság későbbi igazolása esetén az ellátást legfeljebb öt évre visszamenőleg lehet kiutalni.

A nyugdíjas kérelmére az öregségi nyugdíj folyósítását mindaddig szüneteltetni kell, amíg annak újbóli folyósítását nem kéri. Az újbóli folyósításáról a nyugdíjas erre irányuló kérelme alapján a nyugdíjfolyósító szerv határoz, ha a saját jogú nyugellátás jogosultsági feltételei fennállnak. A nyugdíjat a kérelem benyújtását követő naptári hónap első napjától kell ismételten folyósítani.

Az öregségi nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas közszolgálati jogviszonyban áll. Az öregségi nyugdíj az ellátott kérelmére akkor folyósítható újból, ha a jogosult igazolja a közszolgálati jogviszony megszűnését.

Fontosabb fogalmak

Közszolgálati jogviszony: közalkalmazotti jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, állami szolgálati jogviszony, állami vezetői szolgálati jogviszony, köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszony, bírói szolgálati viszony, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony, ügyészségi szolgálati viszony, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszony.

Külföldön élő vagy tartózkodó személy adategyeztetése: A nyugdíjfolyósító szerv minden év márciusában a külföldön élő vagy tartózkodó személyre nézve naptári évenként adategyeztetést végez. Az ebből a célból a nyugdíjas részére kiküldött nyomtatványt pontosan kitöltve, aláírva, s a jogosult saját kezű aláírását közjegyző vagy külföldi hatóság vagy Magyarország külképviseleti szerve által hitelesíttetve, egy hónapon belül kell visszaküldeni.

Vonatkozó jogszabályok

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
 
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény

a
Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

címváltozás, számlaszám változás, szüneteltetés megszüntetése, közszolgálati jogviszony, ismételt folyósítás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858