Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított nyugellátás ismételt folyósítása iránti kérelem.

Kódszám

NYUFI00145

Az ügy rövid leírása

Az alábbi okok miatt megszüntetett vagy szüneteltetett nyugellátás újrafolyósítása iránti kérelem:

- bejelentési kötelezettség, illetve jogszabályban előírt rendszeres igazolás, adatközlés elmulasztása,
- előzetes letartóztatás és szabadságvesztés idejére vonatkozó eltérő rendelkezés,
- külföldön élő vagy tartózkodó személy adategyeztetésének elmulasztása,
- a nyugellátásban részesülő kérelme,
- közszolgálati jogviszony fennállása.

Ki jogosult az eljárásra?

Az ellátásban részesülő, törvényes képviselője, illetőleg meghatalmazottja.
Nem kötelező a személyes eljárás, az ügyben lehetőség van arra, hogy az ügyfél helyett törvényes képviselője vagy meghatalmazottja járjon el.

Milyen adatokat kell megadni?

Nyugdíjfolyósítási törzsszám, TAJ-szám, folyósítási név, folyósítási lakcím.

Milyen iratok szükségesek?

A folyósítás-megszüntetés okától függően a jogszabályban előírt igazolás, külföldön élő vagy tartózkodó személy esetén az elmulasztott adategyeztető nyomtatvány. Közszolgálati jogviszony fennállása miatt szüneteltetett nyugellátás esetén a jogviszony megszünését igazoló dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A társadalombiztosítási nyugellátás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárások, valamint az e törvény szerinti más eljárások - kivétellel - illeték- és költségmentesek.

Hol intézhetem el?

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága

Ügyintézés határideje

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek eljárásaiban az ügyintézési határidő harminc nap.

Jogorvoslati lehetőség


A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elsőfokú döntése ellen fellebbezésre nincs lehetőség, a döntés a közléssel jogerőssé válik. A döntés bírósági felülvizsgálata a határozat közlésétől számított 30 napon belül kezdeményezhető – jogszabálysértésre történő hivatkozással - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon.
A döntés elleni keresetlevelet az elsőfokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani.
A társadalombiztosítási nyugellátás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárások, valamint az e törvény szerinti más eljárások- kivétellel- illeték- és költségmentesek.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ha a kiutalt nyugellátás – a nyugdíjfolyósító szerv ügykörén kívüli okból – a megadott folyósítási címről vagy fizetési számláról visszaérkezik és az ellátott felkutatására tett intézkedések eredménytelenek maradnak, akkor az ellátás további folyósítását meg kell szüntetni. A jogosultság tényének későbbi bizonyítása esetén az ellátást újból kell folyósítani, a nem folyósított nyugellátást legfeljebb öt évre visszamenőleg lehet kiutalni.

Amennyiben a nyugdíjas - beleszámítva az őrizetbe vétel idejét is - előzetes letartóztatásban van, illetve szabadságvesztés büntetését tölti, kérelmére az ellátását az általa visszavonásig érvényes szabályszerű meghatalmazással ellátott személy kezéhez, vagy az általa megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára, vagy a büntetés-végrehajtási intézethez, de a nyugdíjas részére kell utalni. Amennyiben a jogosult ellátását postai kézbesítés útján kapja és nem rendelkezik annak fentiek szerinti folyósításáról, akkor a folyósítást meg kell szüntetni. A nyugdíjas a szabadságvesztés letöltése alatt vagy után előterjesztett kérelmére az ellátást a szabadságvesztés teljes időtartamára ki kell utalni.

A nyugdíjfolyósító szerv minden év márciusában a külföldön élő vagy tartózkodó személyre nézve naptári évenként adategyeztetést végez. Amennyiben a nyugdíjas részére kiküldött adategyeztető lap pontosan kitöltve, aláírva, s a jogosult sajátkezű aláírását közjegyző vagy külföldi hatóság vagy Magyarország külképviseleti szerve által hitelesíttetve egy hónapon belül nem érkezik vissza, illetve annak pontatlan kitöltése miatt a jogosultság fennállása nem állapítható meg, az ellátás folyósítása szüneteltetésre kerül. A jogosultság későbbi igazolása esetén az ellátást legfeljebb öt évre visszamenőleg lehet kiutalni.

A nyugdíjas kérelmére az öregségi nyugdíj folyósítását mindaddig szüneteltetni kell, amíg annak újbóli folyósítását nem kéri. Az újbóli folyósításáról a nyugdíjas erre irányuló kérelme alapján a nyugdíjfolyósító szerv határoz, ha a saját jogú nyugellátás jogosultsági feltételei fennállnak. A nyugdíjat a kérelem benyújtását követő naptári hónap első napjától kell ismételten folyósítani.

Az öregségi nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas közszolgálati jogviszonyban áll. Az öregségi nyugdíj az ellátott kérelmére akkor folyósítható újból, ha a jogosult igazolja a közszolgálati jogviszony megszűnését.

Fontosabb fogalmak

Közszolgálati jogviszony: közalkalmazotti jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, állami szolgálati jogviszony, állami vezetői szolgálati jogviszony, köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszony, bírói szolgálati viszony, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony, ügyészségi szolgálati viszony, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszony

Külföldön élő vagy tartózkodó személy adategyeztetése: A nyugdíjfolyósító szerv minden év márciusában a külföldön élő vagy tartózkodó személyre nézve naptári évenként adategyeztetést végez. Az ebből a célból a nyugdíjas részére kiküldött nyomtatványt pontosan kitöltve, aláírva, s a jogosult saját kezű aláírását közjegyző vagy külföldi hatóság vagy Magyarország külképviseleti szerve által hitelesíttetve, egy hónapon belül kell visszaküldeni.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör és illetékesség:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés, 3. § (4) bekezdés e) pont,
 az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 73/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. §
Ügyintézési határidő:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 72. § (1) bekezdés,
Eljárási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI törvény 64. § (1) bekezdés, 95. § (3) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. §, 29. §, 30. §, 31. §, 34. § (1), (3), (4) bekezdése, 37.,§ (3) bekezdés, 40. §, 51. §, 65-69.,§, 71-72.,§, 73/A. §, 81/A-81/B. §, 95-97. §, 100. §, 109. §
Elbírálási, folyósítási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/A. §, 83/C. § (4)-(5) bekezdés, 97. § (1), (5) bekezdés,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6) Korm. rendelet 73. § (2) bekezdés, 73/A. § (2) bekezdés, 75/C. §, 76. § (2) bekezdés

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság elektronikus ügyintézési portálja: https://e-ugyintezes.onyf.hu/
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyomtatványtár portálja: https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp
A nyugdíjfolyósítással összefüggő ügyintézési tájékoztatók
A nyugdíjfolyósítása melletti keresőtevékenységgel kapcsolatos tájékoztatók

Kulcsszavak

címváltozás, számlaszám változás, szüneteltetés megszüntetése, közszolgálati jogviszony, ismételt folyósítás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858