Akadálymentes verzió

Nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentés

Kódszám

NYUFI00232

Az ügy rövid leírása

Az ellátásban részesülő minden olyan tényt, illetve adatot köteles az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága felé 15 napon belül írásban bejelenteni, amely az ellátásra való jogosultságát, vagy annak folyósítását érinti, így különösen a személyes adatokban bekövetkezett változást, lakcím-, folyósítási cím-, folyósítás módjának változása, külföldön tartózkodás bejelentése,amennyiben annak tartama meghaladja a 90 napot, özvegyi nyugdíjban részesülő esetén, amennyiben az özvegy nem töltötte be a reá irányadó korhatárt, a házasságkötést, árvaellátás folyósítása esetén az iskolai tanulmányok megszakítása, orhatár előtti ellátásban részesülők esetén, amennyiben keresőtevékenységet folytatnak, az éves keretösszeg elérése (a minimálbér 18-szorosa , vagyis 111.000 x18=1.998.000 Ft).
Az elhalálozás tényének bejelentése a közös háztartásban élők illetve az örökös kötelezettsége. 

Ki jogosult az eljárásra?

Az ügyindításra az ellátásban részesülő, illetőleg meghatalmazottja, törvényes képviselője (gyám, gondnok) jogosult. Az elhalálozás tényének bejelentése a közös háztartásban élők, illetve az örökös kötelezettsége.

Milyen adatokat kell megadni?

Nyugdíjfolyósítási törzsszám; TAJ-szám; folyósítási név; folyósítási lakcím és a megváltozott folyósítást befolyásoló adat. 

Milyen iratok szükségesek?

Névváltozás esetén a névváltozásról szóló eredeti okirat, házasságkötés esetén a  házassági anyakönyvi kivonat, az árvaellátásra  jogosult tanulmányaiban történt változás  esetén a köznevelési vagy felsőoktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolás.  Egyéb bejelentés esetén nincs kötelezően csatolandó dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A folyósításhoz kapcsolódó bejelentéssel összefüggő  eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az ellátások folyósítása az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága hatáskörébe tartozik (Cím: 1139 Budapest Váci út 73.; Levelezési cím: 1820 Budapest; E-mail: nyufig@onyf.hu.), amely szerv feladatait az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.

Ügyintézés határideje

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek eljárásaiban - ha az adott eljárás tekintetében jogszabály másként nem rendelkezik - az ügyintézési határidő huszonkét munkanap.

Jogorvoslati lehetőség

Amennyiben a bejelentést követő hatósági eljárás során döntés meghozatalára kerül sor, az ügyfél fellebbezési lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény biztosítja. A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani, s az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központnak (1081 Budapest, Fiumei út 19/A.) kell címezni. A fellebbezés benyújtására a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül van lehetőség. A fellebbezés illeték-és költségmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A nyugdíjas – ideértve az egyéb ellátásban részesülő személyeket is – 15 napon belül köteles bejelenteni a nyugdíjfolyósító szervnek minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely a nyugellátásra vagy egyéb ellátásra való jogosultságát, illetőleg a nyugellátás, egyéb ellátás folyósítását érinti.  A gondnokság vagy gyámság alatt álló személy adataiban bekövetkezett változásokat a gondnok, vagy gyám köteles bejelenteni.
Be kell jelenteni többek közt a lakóhely-változást, a tartózkodási hely megváltozását, a levelezési cím változását, a külföldön történt letelepedést, a belföldi és külföldi munkavégzést, stb. A bejelentést a folyósítási törzsszámra hivatkozással kell teljesíteni.
A nyugdíjas elhalálozásának tényét, időpontját a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában az örökös, vagy a nyugellátás felvételére jogosult más személy 15 napon belül köteles bejelenteni a nyugdíjfolyósító szervnek. A bejelentési kötelezettség elektronikus úton is teljesíthető.

Fontosabb fogalmak

Éves keretösszeg: a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér – minimálbér – összegének tizennyolcszorosa, 2016-ban 111.000 forint x 18 = 1.998.000 forint.

Közszolgálati jogviszony:  közalkalmazotti jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, állami vezetői szolgálati jogviszony, köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszony, bírói szolgálati viszony, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony, ügyészségi szolgálati viszony, rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervvel hivatásos szolgálati jogviszony vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszony

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör és illetékesség:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 2. §,
az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 73/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. §
Ügyintézési határidő: 
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 72. § (1)  bekezdés,
Eljárási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI törvény 64. § (1) bekezdés,  
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. §, 29. §, 30. §, 31. §, 34. § (1), (3), (4) bekezdése, 37. § (3) bekezdés, 40. §, 51. §, 65-69. §, 71-72. §,  73/A. §, 81/A-81/B. §, 95-106. §   
Elbírálási, folyósítási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 55. § (4) bekezdés, 79. §, 97. § (1) bekezdés,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 73. §; 73/A. §; 75. §; 75/C. §; 75/D. §; 76. §

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság elektronikus ügyintézési portálja: https://e-ugyintezes.onyf.hu/
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyomtatványtár portálja: https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp
A nyugdíjfolyósítással összefüggő ügyintézési tájékoztatók: http://www.onyf.hu/hu/uegyintezes/%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/116-nyugd%C3%ADjfoly%C3%B3s%C3%ADt%C3%A1s/
A nyugdíj (egyéb ellátás) folyósítása melletti keresőtevékenységre vonatkozó tájékoztatók: https://www.onyf.hu/hu/uegyintezes/ügyintézési-tájékoztatók/117-nyugdíj-folyósítása-melletti-keresőtevékenységek/
Tájékoztató az ellátásban részesülők bejelentési kötelezettségéről: https://www.onyf.hu/hu/uegyintezes/%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/116-nyugd%C3%ADjfoly%C3%B3s%C3%ADt%C3%A1s/1385-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-az-ell%C3%A1t%C3%A1sban-r%C3%A9szes%C3%BCl%C5%91k-bejelent%C3%A9si-k%C3%B6telezetts%C3%A9geir%C5%91l-2014.html
Tájékoztató az öregségi nyugdíj összegének 0,5% mértékű növeléséről: http://www.onyf.hu/hu/uegyintezes/%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/108-%C3%B6regs%C3%A9gi-nyugd%C3%ADj/1627-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-az-%C3%B6regs%C3%A9gi-nyugd%C3%ADj-%C3%B6sszeg%C3%A9nek-0,5-m%C3%A9rt%C3%A9k%C5%B1-
Gyakori kérdések az ügyintézés során: http://www.onyf.hu/hu/uegyintezes/gyakori-k%C3%A9rd%C3%A9sek/54-nyugd%C3%ADjfoly%C3%B3s%C3%ADt%C3%A1ssal-kapcsolatos-k%C3%A9rd%C3%A9sek

Kulcsszavak

külföldi tartózkodás, névváltozás, elhalálozás, számlaváltozás, keretösszeg

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858