Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján

Kódszám

NYUFI00014

Az ügy rövid leírása

A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító életkor betöltését követően igényelhető ellátás.
A nyugellátás megállapításának további feltétele, hogy az ügyfél
- az öregségi teljes nyugdíjhoz legalább 20 év, öregségi résznyugdíjhoz legalább 15 év szolgálati idővel rendelkezzen és
- azon a napon melytől kezdődően a nyugellátást megállapítják, a jogszabályban meghatározott biztosítással járó jogviszonyban ne álljon.

Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő , aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és azon a napon melytől kezdődően a nyugellátást megállapítják, a jogszabályban meghatározott biztosítással járó jogviszonyban nem áll. Jogosultsági időnek minősül a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő. Továbbá a szakmunkás tanuló, a szakközépiskolai tanuló kötelező nyári gyakorlata, amennyiben arra bejelentési adat található, ideértve természetesen az egyéb tanulmányokat folytató személy nyári szünetben történő munkavégzésének időtartamát is.
A nők kedvezményes nyugdíja nem állapítható meg, ha a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő nem éri el a harminckét évet, olyan nő esetén pedig, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, a harminc évet. Az előírt keresőtevékenységgel szerzett jogosultsági idő – ha a jogosult a saját háztartásában öt gyermeket nevelt – egy évvel, minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökken.

Öregségi nyugdíjat igényelhet a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alkalmazásával az a magyarországi, és koszovói lakóhellyel és e két állam valamelyikének állampolgárságával rendelkező személy , aki a magyar biztosítási idejei mellet koszovói biztosítási idővel is rendelkezik, így a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény hatálya alá tartozik. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény és a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alkalmazásával, a magyar és koszovói biztosítási idők egybeszámításával kiszámított öregségi nyugdíj összege kerül megosztásra a két országban szerzett biztosítási idők arányában. Az arányos nyugdíjrészt a szolgálati időknek a 365 napban kifejezett időtartama alapján kell meghatározni. Igénylő kérheti a másik szerződő fél területén szerzett szolgálati idő beszámításának mellőzését. Az egyezmény személyi hatálya a fegyveres testületek hivatásos állományú tagjaira nem terjed ki.

Ki jogosult az eljárásra?

Az igénylő. (Az egyezmény azokra a magyar, koszovói állampolgárságú személyekre alkalmazható akik Magyarország, vagy Koszovó területén szereztek legalább 15 év szolgálati időt, a magyar öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték és lakóhelyük valamelyik ország területén van.)
Az igénylő helyett törvényes képviselője, meghatalmazottja is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az igénybejelentőlap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatokat, és hozzájárul azok kezeléséhez.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelem előterjesztésével egyidejűleg szükséges csatolni a jugoszláv munkakönyvet, valamint célszerű csatolni a magyar munkakönyvet, TB igazolványt, szükség esetén olyan eredeti okmányt, mely semmilyen nyilvántartásban nem lelhető fel és igénylő részére a szolgálati idő vagy bérek tekintetében bizonyító erővel bír.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az öregségi nyugdíj iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala (1081 Budapest Fiumei út 19/a)

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő harminc nap. Az ügyintézési határidő a tárgyév április 15-én jár le, ha az öregségi nyugdíj, a nők kedvezményes öregségi nyugdíja megállapítása iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be.

Jogorvoslati lehetőség

A nyugdíj biztosítási igazgatási szervek hatósági eljárásaiban fellebbezésnek akkor van helye, ha első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala jár el.

A fellebbezést a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatalához (1081 Budapest Fiumei út 19/a) kell benyújtani és a Budapest Főváros Kormányhivatalának kell címezni.

A fellebbezés benyújtási határideje a döntés közlésétől számított 15 nap.
A fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Fontosabb fogalmak

Öregségi nyugdíjkorhatár: az 1997. évi LXXXI törvény 18.§-ban az ügyfél születési ideje alapján meghatározott, betöltött életév.

Szolgálati idő:
1997.12.31 után a biztosítási jogviszonyban töltött idő, ha a biztosítottól a nyugdíjjárulékot levonták, kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni és társasvállalkozó esetében további feltétel, hogy a nyugdíjjárulék valamint a nyugdíjbiztosítási járulék befizetése is megtörténjen. Mezőgazdasági őstermelő biztosítási ideje akkor ismerhető el szolgálati időként, ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizette. A jogszabály külön meghatározza azokat az időszakokat, amelyek nyugdíjjárulékfizetési kötelezettség nélkül is szolgálati időnek minősülnek.
A biztosítással járó jogviszony 1998. január 1. napját megelőző időtartamát az 1997. december 31-én hatályos jogszabályok alapján kell szolgálati időként figyelembe venni.

A nyugellátás összege
az elismert szolgálati időtől és az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegétől függ.

Az egyezmény rendelkezései szerint az öregségi nyugellátásra vonatkozó igényt a Szerződő Felek biztosítási teherviselőinek mindegyike elbírálja, saját jogszabályai szerint, a biztosítási idők egybeszámításával és, ha az igénylő az előírt jogosultsági feltételekkel rendelkezik, a nyugellátást a mindkét területen eltöltött idők figyelembevételével megállapítja. Mindegyik biztosítási teherviselő az ilyen módon megállapított nyugellátásnak a saját területén eltöltött idő tartamára eső arányos részét köteles a jogosult részére folyósítani. A külföldi kereseteket a magyar ellátás megállapításánál nem számítják be. (Ha az 1997.évi LXXXI törvény 18.§ (2a-2d) alapján kér, akkor a külföldi szerv által közölt időt is vizsgálni kell a jogosító idő szempontjából.) Ha az igénylő a másik szerződő országban szerzett szolgálati idő beszámításának mellőzését kérte, a magyar szabályok szerint a magyar szolgálati idő figyelembevételével kell a nyugellátás összegét kiszámítani. Ekkor a nyugdíj megosztására nem kerül sor.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör és illetékesség:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm.rendelet 3. § (2) bekezdés a) pont ab) pontja,
Ügyintézési határidő:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 72. § (1) - (2) bekezdés,
Eljárási szabályok:

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 64. §, 69. §, 73. §, 74. §, 78. §, 80. §, 81. § (1) bekezdés, 83. §, 95. §, 97. §
(5) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. §, 29-32. §, 33/A. §, 37. § (3) bekezdés, 40.
§, 50. §, 51. §, 65-69. §, 71-72. §, 73/A. §, 81/A-81/B. §, 95-106. §
Elbírálási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. §, 20-22. §, 37-43/A. §,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6.) Korm.rendelet 9/A. §, 11. §, 14-17. §, 29-59/B. §,
az 1959. évi 20. számú törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság kormányai között az állampolgáraik szociális biztonságával kapcsolatos kérdések rendezése tárgyában Budapesten, 1957. október 7-én megkötött egyezmény

Kulcsszavak

öregségi nyugdíjkorhatár, szolgálati idő, nyugdíj alapját képező havi átlagkereset, jugoszláv, szociálpolitikai egyezmény

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858